Verkooping te Heiloo, Openbare Verkooping eiken Soheepshout, €revonden Voorwerpen. Kantongerecht te Alkmaar. Markt- en Beursberichten. Advertentie n. zware beuken- en iepenboomen, takkenbossen en tophout. Tweede groote Voorloopige aankondiging. Openbare Verkooping BURGERLIJKE STAND. Uitvoering trucs bloed vergif en moord - dat de hoorder zeer boeit. Wij geven deze mededeeling zooals men ze ons van de zijde der directie deed. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 nar als volgt: den 21 772.8; den 22: 771.2. Volksvoordracht. Het was Donderdagavond voor het overtalrijk pu bliek (tusschen 700 en 800 personen) een warme doch genotvolle avond. De schoolkinderen zongen en wie een dergelijk feest op Volksvoordrachten bijgewoond heeft weet wat dat zeggen wilèn voor de kinderen èn voor de opgetogen ouders. En zeker niet minder voor de onderwijzeressen en onderwijzersdie lang van te voren tijd noch moeite gespaard hebben om een schitterend succes te verzekeren. Het programma was lijvig doch dank zjj der uitstekende discipline en het vlugge afwer ken werd 't toch niet te laat, zelfs niet voor de kleine executanten. Een achttal twee- en driestemmige liederen door ongeveer 80 kinderen gezongen namen het eerste deel van den avond in beslag afgewisseld met een paar pakkende voordrachten van den heer v. d. Berg (»Pierre Pitois, de deserteur", naar het hoogduitsch van H. Neu mann en »de reis van Bootsman Klabberdos" van Weru- meus Buuing). Na de pauze waarin de kinderen een kleine hartsterking kregen werd ten gehoore gebracht de kinder-cantate »St. Nicolaasfeest" (woorden van Ant. L. de Rop muziek van Bern. Zweers), waarbij de zeer moeielijke piano-partij op uitstekende wijze vertolkt werd door mej. J. Vermeer. De heer v. Arnhem (die de solo-partij van den Vader" vervulde en de heer Kooy (St. Nicolaas), verdienden ten volle 't applaus, dat hun in ruime mate ten deel vielaan hun verdienstelijke zang en de uitne mende leiding van den heer van den Berg is 't voorze ker voor het grootste gedeelte te danken, dat ieder meer dan voldaan huiswaarts keerde. Het publiek was zeer rustigop de enkele traditioneele bengels na en een paar doortrapte rookers, die met zachten dwang ver wijderd werden. Mevr. AlbrcgtEngelman. Wij begroeten met groote ingenomenheid het voor nemen der heeren mr. A. M. de Lange. S. M. S. Mod derman Jr., IP. Coopmans, J. Pot en A. J. T. Oonijn, om onze stadgenooten op te wekken, door eene min of meer ruime bijdrage meé te werken tot het aanbieden van een geldelijk huldeblijk aan mevr. AlbregtEngelman. Nu de zaak ook hier ter band is genomen twijfelen wij niet, of zij zal met succes worden bekroond en zal hopen wijde avond van den 24 voor de eerwaardige kunstenares een levendigen indruk achterlaten. Te bevragen aan het bureau van politie op werkdagen des morgens tusschen 9 en 12 uur: Een ring met twee sleuteltjeseen vingerringeen bril in étuieen ledige portemonnaie een nickel dames horlogeketting een servet: een geel hondje; een boeze laar een mesjeeen haarspeld een sleuteltje een vin gerwanteen witte kinderzak; een portemonnaie met f 0,01 en een zak, inh. drie brooden. Alkmaar, De Commissaris van Politie voornoemd 21 Jan. 1898. 8. M. S. MODDERMAN Jr. Zitting van 21 Jan 1898. Kr. W. Ez., KI. W. Ez., W. W. Ez., H. W. Jz. en P. D. Jz., Egmond aan Zee, konijnendelveu, ieder f 3 boete of 2 dagen hecht. A. v. D. P., J. H. en S. v. E., Egmond-Binnen, ko- nijnendelven, ieder f 3 boete of 2 dagen hecht. S. Gr. Jz., H. Gr. Pz., P. Gr. Pz., L. K. Lz., W. K Lz., O. K. Lz. en J. O. Cz., de laatste te Egmond aan den Hoof, de overigen te Egmond aan Zee, konijnen delven en het niet dichten der gaten, de le, 2e en 3e ieder 2 maal f 3 boete of 2 maal 2 dagen hecht., de 4e, 5e, 6e en 7e ieder 4 maal f 3 boete of 4 maal 2 dagen hecht. Ph. Pr. Jz., J. V. Cz., P. de J. Cz., J. de Gr. Jz., E. de Gr., D. Pr. Wz. en S. Gr. Jz., Egmond aan Zee, strooperij, de le en 2e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 3e en 4e ieder f 2 boete of 2 dagen hecht., de 5e en 6e bij herh. ieder 1 dag gev., de7ebijherh. 7 dagen gev. A. Zw. Az., A. Zw. Az. en E. Pr. Jz., Egmond aan Zee, loopen over verboden grond, ieder f 2 boete of 2 dagen hecht. A. D. Jz., E. SI. Az. en M. P. Jbz., Egmond aan Zee, de le f 1 boete of 1 dag hecht., de 2e 4 dagen hecht., de 3e 2 maal gepl., 2 maal 2 dagen hecht. A. Gl. Kz. en A. D. Jz., Egmond aan Zee, poging om wild te bemachtigen en met wildstrikken in 't veld zich bevinden, de le 4 dagen hecht, en de 2e 2 maal 2 dagen hecht. J. Gr. Sz. en P. Gr. Pz., Egmond aan Zee, strooperij, de le f 1 boete of 1 dag hecht., de 2e f 0.50 boete of 1 dag hecht. GEBOREN. 19 Jan. Pieter Jan, z. van Oornelis van Twisk en Antje Hoek Spaans. Hendrina Maria, d. van Alexander Fredrik Veer en Wilhelmina Maria de Zeeuw. Cornelis z. van Gijsbertus Pieter van Beekum eu Maartje Kooij. Alida Maria, d. van Klaas Wortel en Cornelia Catharina Haker. Christoffel, z. van Pieter Vennik en Anna Ca tharina Vasbinder. 20 21 kaas f 27. commissie Aangevoerd 265 stapels Alkmaar, 21 Jan. Kleine f 25,—, Middelbare f 25, wegende 110576 Kgr. Alkmaar, 21 Jan. Aangevoerd 446 mudden. Tarwe f 7.80 a 8.39, rogge f 5,60 a 5.75 gerst f 0.a 0. id. chev. f 0.— a 0.—, haver f 2.70 a 3.40, paarden- boonen f 5.70 a 0. bruine dito f 7.25 a 7,50, citroen dito f 0.a 0.duiven dito f 6.40 a 6.50, witte dito f 12.— a 0,rood mosterdzaad fageel id. a 0.karweizaad f 0.a 0.blauwmaan- zaad f a groene erwten f 0,a grauwe dito f a f vale dito f 0.a— kanariezaad f 0.a 0. Alkmaar 22 Jan. Aangevoerd 6 Paarden f 50 a 125, 07 koeien en ossen f 100 a 150, vette kalveren a per pond a ct., 37 nuchtere kalveren 8 a 16, 0 vette schapen fa 115 magere id. f 12.a 19.vette varkens per P. f 0.a 0. 85 magere id. f 17 a 19, 247 biggen f 9.— a 13.—, 4 bokken en geiten f 3 a 6, boter, per P. ('s middags 12 uur) f 0.55 a 0.65, kipeieren f 3.50 a 4.50 per 100. Amsterdam, 21 Jan. Aardappelen. Friesche Dokkumer Jammenf 3.10 a 3.25, Friesche Fr. Jammen f3.10 a 3.25, Zaaiers f 2.60 a 2.80 Zeeuwsche Spuische Jammen f 3.50 a 4.20, Zeeuwsche blauwen f 0.a 0. Poters f 0.a 0.Flakkeesche Jammen f 3.20 a 3.60, id. Blauwe f 2.90 a 3.25, Geldersche Blauwe f 2.90 a 3.20, IJ- polder Jammen f 0.a 0.Westlandsche Zand f4.50 a 5.50, Pruisische Hamburgers f 3.50 a 3.90. Petroleum. Onveranderd. Raapkoeken f 60 a f 90. Lijnkoeken f 8 a f 11. Delft, 20 Jan. Boter. Per 1/i v. le soort f 64.a 2e soort f 55, 3e soort 'f 50, per KG. f 0.a f 0.Aangevoerd vierde, 200 achtste en 69 zestiende vaten samen 4690 KG. Edam, 20 Jan. 114 stuks boter, per Pond 655 a ct., kipeieren f 3.75 a 4.per 100 stuks. Leiden 21 Jan. Aangevoerd runderen, kalve ren, schapeD, 0 paarden t a 0 veulens 36 stieren f 49 a 195, 92 vette ossen en koeien, f 115 a 248, per P. 50 a 62 ct., 80 varekoeien f 86 a 203, 12 graskalv. f 22 a 56, 60 vette kalveren f 32 a 85, por P. 60 a 80 ct., 37 nuchtere id. f4.—a 14. 555 vette schapen f 16.a 31.p. P. 36 a 42 ct., 220 weide-schapen f 10 a 20, lammeren f 0.a 246 magere varkens f 15 a 33, 219 biggen, f 5.50 a 13.218 kalf- en melkkoeien f 100 a 220 Kaas Aangevoerd 22 stapels. Gondsehe 15.a 24.50. Leeuwarden 21 Jan. Boter le soort f45.—.Aange voerd 55 vierde, 39 achtste en 20 zestiende vaten. Zwolle 21 Jan. Boter, per kg. f 0.95 a f 1.25, per ]/g vat f 24.— af 25.50, afwijkende f 22,50 a 23.50, 2e soort f 20.50 a 22.per '/jg vat f 10.a 12.— Aangevoerd 6.420 Kg. Meppel 20 Jan. Boter, le soort f23.2e soort f21.— 3e soort f 20.— per 1,5 Kg. f 1.75 a 1.95 Aangevoerd 9.2/0 Kg. Alkmaar 15 Jan. Aangevoerd 6 paarden f 50 a 125, 5 koeien en ossen f 140 a 175, 28 nuchteren kalv. f 8 a 16 0 vette schapen f a 0, p. P. f0,a 0—, 81 magere id f 11,a 20,—, vette varkens a ct. per K.G., 69 mag. id. f 12 a 18, 191 biggen f 8 a 12,50 7 bokken en geiten f 2,a 6, Boter per P. ('s middags 12 uur) f 0,55 a 0,65 kippeneieren f 4.— a 4,50, eenden dito f 0,— Enkhuizen 19 Jan. Aangevoerd 0 stapels kaas, hoog ste prijs f boter, per kop f 60.a 621/Ikarwij zaad f 10.a mosterdzaad f 14.50 a 15. Maanzaad f 11. a 11.75, erwten: grauwe f 10.50 a 13 50, groene f 8.a 9 50, vale f 10.25 a 13.50, wijker vale f 9.25 a 9.50, Platte boonen f 6.a 6.50, paar- deboonen f 5.a 6.bruine boonen f 7'/a a 8.25, gerst f 3.50 a 4.50, haver f 3.a 3.75. AMSTKHOAM Cert. N. W. Schuld, dito 4 4 5 4 5 6 4 3* 5 Nederland dito ditoOblig Italië, Inschrijving 1862/81 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. ditodito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli. ditodito April-Oet. Portugal, Obl. Buit. 1853/84 met ticket dito, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, Binnenlandsche 1894 dito, 1880 geeons. Z. R 125-62513 Mei-Nov. dito, 1889 le& 2eser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOet dito, 1894, Donetz-Spoorw dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele Turkije, gepriv. Conv. leening dito, Douane Obl dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig dito, Buit. Geconv. 1890 Venezuela, Obligatiën 1881 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. N. W. Pac. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maat,soli. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br. A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, N ed. Centr. Spoorw, Aand. f 250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N -Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89 3 dito, Zuid-ltal. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Obligj dito, id. a R 125. dito, Fastowo Spw. Mij., dito dito, Iwang. Dombr. Oblig dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito. Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 ditodito 1864 ditoStad Weenen 87A 99A 984 21 Jan. 22 Jan. pCt. 2* 3 3 5 5 5 5 5 3 4* 4 4 4 4 1874. Rusland, Staat,sleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 87** 99| 98-5TB 89 85,% 84* 85** 85i 20| 30** 63** 98 90 95* 102* 81f 104** 58 88* 92 22* 105Ü 32| 97* 38 98| 56! 49* 47* 85 610 99* 114 35 92* 101 84*! 55 59rs 152 98ts 88 76A 100* 98 TB 13A 89ra 13| 12* 6 TB 105 55* 12! 86* 19 110* 117* 136 122 160 139* 184 167* I 26! 85^ 20* 30i% 63* 98f 88* 95* 102*1 91! 32f 56* 45* 85 609 101* 113 35 84*! 55iw 59ïv 87* 76*9 99A 13i9 89* 13! 12! 6* 12tf 86* 121* 102* Hoorn 22 Jan. Aangevoerd tarwe f 7.50 a 9.50 Rogge f 0,a 0,Gerst f 4,— a 4,75, Haver f3,25 a 3,75, witte erwten f 11,a 12, groene dito f 10,— a 13. grauwe dito f 10,a 16, vale dito f 12,50 a 15, Bruine boonen f 7.25 a 8,Karweizaad f 10.25, a mosterd- f 15,50 a 7 paarden f 70 a 200, 0 koeien f 0a 0—, 43 schapen f 15 a 25,Lam meren f a ,21 kalveren f 10 a 20,36 varkens f 15 a 25, 4 zengen f 40 a 60, 148 biggen f 7,a 13, kipeieren f 3,50 a 3,75. eenden dito f a per 100 1525 kop boter f 0,57* a 0,62* p. R. Schiedam 21 Jan. Moutwijn f 7.25, bij den Branders- bond f 67/8 a 7per Hl. Ct., zonder fnst en zonder Belasting, Jenever f 11,25, id. Amsterd. proef f 12,75, Spoeling-Commissie f 1.70. Londen, 20 JaD. Aangevoerd 100 runderen, 2.4 a 4.2, 1000 schapen en lammeren 3.2 a 5.8 10 kalveren 0.0 a 0.0, 5 varkens 0.0 a 0.0. Den 30 Jannari a.s. hopen de echtelieden A. GEELS en W. HAARMANS hnnne Aöjarlge echtvereeniging te herdenken. Wie helpt, den oudjes, waarvan de vrouw altijd ziekelijk is, een genoegelijken dag te bezorgen. EEN GOED VRIEND. De heer en mevrouw CONIJN—TERWINDT betuigen bij deze hun dank voor de blijken van belangstelling, dezer dagen ondervonden. Alkmaar, 22 Jan. 1898. Herplaatsing wegens misstelling. Heden ontvingen wij het trenrig bericht van het over lijden van onzen geliefden zoon PIE 1 E R, Korporaal- Stuurman a/b Hr. Ms. Wachtschip te Soerabaija, in den ouderdom van 23 jaar en 8 maanden. Zijn diepbedroefde ouders, broeders en zusters, en zij die hem zoo innig liefhad Uit aller naam Alkmaar, 0. BETLEM. 15 Januari 1898. T. BETLEM-SCHIPPER. Bij exploit van den deurwaarder G. KRIJT te Alk maard.d. 22 Jan. j.l., is opgeroepen AAGJE GROOT, woonplaats onbekend, echtgenoote van SOHELTE BU- WALDA, matroos le klasse der K. N. Marine, om Don derdag, 27 Jannari a.s., te 10nre des voormiddags, te verschijnen in Raadkamer der Arr. Rechtbank te Alkmaar, ten einde gehoord te worden op het request tot bekomen van verlof tot kostolooze procedure tot echt scheiding, namens baar echtgenoot ingediend. in de bosschen van «Nijeubnrg op M oensdag 86 Januari 4898, 's voormiddags 19 ore, van gerood liggende In de bossehen, Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. DE GELDER, te Stompetoren. A VAN afkomstig van het Italiaansche Bark schip „Michel Angelo di Pivie", te BURGER VLOTBRUG gemeente ZIJPE Jon Woensdag 26 Januari 1898, 's mor gens 10 nul' precies. Zie verder de biljetten. InfoimatiBn te bekomen aan de Slooperij, bij de Firma MUIJS,WAGENAAR &Co., te Alkmaaren bij J.G.KLEIN, Deurwaarder aldaar. te A L K M A A R in het Café „de Nederlanden op Donderdag 3 Maart 1898 bij opbod en op Donderdag 10 Maart 1898 bij afslag, telkens des avonds 6 nnr, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris Mr. ADRIANUS PETRUS HENDRIK DE LANGE, van de volgende perceelen allen te Alkmaar. 1. Een Huis, waarin KOEKBAKKERIJ met Erf, aan den Voordam groot 2 aren 21 centiaren. 2. Een Pakhuis en Érf, aan den Koningsweg, groot 1 are 14 centiaren. Eigendom van den Heer A. GREIDANUö. 3. Twee perceelen Bouwterrein, aan den Omval, groot ongeveer 2 aren 73 centiaren. 4 Een Huis en Erf, aan de Lindegracht, groot 41 cent. 5. Een nienw gebouwd Hals en Erf, aan de Boeke- laan, groot ongeveer 1 are 20 centiaren. 6 Een nienw gebouwd Huis, ten westen van perceel 5, met Loods en Erf, groot ongeveer 1 are 34 cent. 7. Een Tuin aldaar, groot, ongeveer 5 aren 89 centiaren. 8* Een Tuin aan de Akerslaan, groot 1 are 21 cent. 9 Vier Huizen en Erven aan de Druivenlaan. Inlichtingen worden gegeven ten kantoio van voor noemden Notaris. in Voordracht, Muziek en Zang ten behoeve der algemeene armen van Schoorl, zonder onderscheid van godsdienst, op Zondag, 30 Januari 1898 '8 avonds 7 nnr, in het nieuwe lokaal van r. TIMMERMAN. BAL, AA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3