Notaris ffl. (WERIE te Altaar De Huismanswoning Varkensslachterij Nico van Vuure. voorheen BAERVELDT HEYBLOM, verdBBlil i« Vijf Seriën, t poot f 600,000,- in Aandeelen van f 1000, Uitgifte van twee Seriën i 1,200,000, Opto Yergaflering EEN HEMMEE SOIREE VARIËeT Hypotheekbank, C. VAN STAM Notaris MOENS Het WEILAND, Openbare Verkooping Buitenverblijf „Kennemerhoek", DIEIVSTBOOE J. de Lange Corn3. Joh8. Zn. Nederlandsche-Amerikaansche Voorhanden verschillende af metingen en vormen. 7® laadmarkt 7S„ Fabriek en Magazijn. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Kapitaal f 3,000,000, Dinsdag 25 Januari e.k., LOTEN 50 €TS. WIJNHANDEL. £?itroen-Punch van de Metaalbewerkers, Geconserveerde Groenten C. Ij. MATïERN, PIANT O'S. HOESTEN!!! Banketbakker, Te huur eene Boerenplaats een fatsoenlijke Loopjongen, op Woensdag 20 Januari 1898, HEERENHUIS en mooien TUIN KASSIER en COMMISSIONAIR in EFFECTEN, TE VESTIGEN TE AMSTERDAM. waarvan geplaatst f 300,000,—. 11 f 5; 110 f 48,75; 230 f 100, ten kant. v/d Seer. d. H. M. v. L., Afd. Alkm., H. Siebert Coster, Alkmaar, Voordam C 9. W. M. H. PELS, Koorstraat 25 - 26, Alkmaar. Punch van Arac Sprekers: (le Heeren T. REIND0RP van Am sterdam en T. LUITJES van Arnhem. Gr. M. J. BAKKER, Verdronkenoord. Reguliersbreestraat 16, Amsterdam, „DE NIEUWE GAPER". met ongeveeV 18 HECTAREN WEILAND. H. MEIJER, te Beverwijk zal aldaar in »Maison Stroucben'' Don derdag, den 37 Januari 1898, 's middags 1» nur, publiek verkoopen Een in 1895 nieuw gebouwd aan de Zeestraat te Beverwijk, wijk F nummer 134a. Het Huis is voorzien van duinwater-, licht- en kook- gasleiding, closet, marmeren gangvloeren, marmeren gang en traplambriseeringen, en marmeren schoorsteenmantels. Het bevat beneden 2 kamers en suite met veranda, zijkamer met brandklnis en aparten uitgang naar buiten, ruimen gewelfden kelder en keuken, geheel met tegels bezet, boven 2 kamers, zolderkamers, zolders, dienstbo denkamer, vele kasten en verdere gemakken. Aanvaarding 1 Mei of vroeger. Te zien eiken Woensdag en Vrijdag van 102 uurop vertoon van een toe gangskaart van den Notaris. zal verkoopen in „het Wapen van Heemskerk", van den heer A. Peperkamp, aan de Breedstraat, op Maandag 7 Februari 1898, des middags 12 uur: met WFIL.AND, in de Egmondermeer, onder Egmond- binnen, samen groot 2.98.40 hectaren. in den Filistijnschen polder onder Bergen samen groot 4.92.40 hectaren. Behoorende tot den boedel van den heer J. HOOG- ZAAD en wijlen zijne echtgenoote mej. A. ADMIRAAL. te ALKMAAR in het Café Lievendas, aan de Nieuwe- sloot op Woensdag 16 Februari 1898 bij opbod en op Woensëagden 33 dier maand bij afslag beide dagen des avonds ten zeven nre van bet bestaande in eene Woning mpt Krf en Tuin Var- nebroek op den hoek van de Wilhelminalaan bij den Hont te Alkmaar wijk E Nr. 1 groot 14 aren 6 centiaren. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. DE GELDER te Stompetoren. Mevrouw FLEISCHER te Brook op Langedijk vraagt eene nette en flinke TE KOOP aangeboden, te Amsterdam, in nette zeer volkrijke buurt, huur en koopsom billijk. Bewijzen van omzet voorhanden. Br. fr. lett. V. K., Adv.-Bur. Van Woustraat 36, Amsterdam. Incasseert wissels op het binnen - en buitenland, neemt gelden a depositoopent rekening courant met rentevergoeding, verschaften plaatst gelden op hypotheek. KANTOOR PASTOOR STEEG. gevestigd te VIT1I11IZKN. Uitgifte van 4'j2 °0 PANDBHIKVISN tegen den koers van 100 °/0, ten Kantoren van do H.H. Van HARPEN RODENBERG te Amsterdam JAN KALFF Co. D. A. WISSElilINK Alksnaar, en van andere Firma's in de Proviuciën. De Directie M. TALENS Hzn. CO.ntllSSAH1S8EA E. VAN ESSEN, Lid der firma Dünlop van Essen, te Amsterdam. F. H. FOCKEMA, Lid der firma F. H. R. Fockema, te Arnhem. Th. A. J. GILISSEN, te Baarn, (firma Theodoor Gilissen, te Amsterdam). CAREL HENNY, Directeur der Assurantie-Maatschappij tegen Brandschade »de Nederlanden" van 1845, te s-Gravenhage D. VAN LEEUWEN, Referendaris bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën, te Amsterdam. Mr. W. F. VAN LEEUWEN, Advocaat, te Amsterdam. Mr. Th. STUART, Advocaat, te Amsterdam. DIRECTEUR Mr. H. COSMAN, Directeur der Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Hypotheekbank, te Amsterdam. RAAD TAN TOEXK'HT (in Zuld-Afrlka) R. K. LOVEDAY, Lid van den Eersten Volksraad te Pretoria. J. RISSIK, Landmeter-Generaal der Z.-A. Republiek, te Pretoria. T. N. DE VILLIERS, Notaris, te Pretoria. DIRECTEUR voor ZIJ1B-AFBIKA P. C. BAERVELDT, te Johannesburg. De Inschrijving op 900 Aandeelen f ÏOOO,— wordt opengesteld op van des voormiddags ÏO nur tot des namiddags A uur ten kantore van de Heeren DUNLOP VAN ESSEN, te Amsterdam, THEODOOR GILISSEN, te Amsterdam en te Delft, ARNOLD GILISSEN, te Rotterdam, alwaar Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn. AMSTERDAM, 20 Januari 1898 Paaschtentoonstelling 1 April, ll.kllt lltSI.III per fleseh f 1,50 f 1,35, f 1,10. t 1,35, I 1,-, r 0,80. op Dinsdag, den 35 Januari 1898, des avonds 8 uur, LOKAAL „HARMONIE." Onderwerp Waarom zijn wij tegen Staatspenslonneerlng. Entrée 10 cents. Debat gewenscht. gelijk versch. SPINASIE 15 et., ANDIJVIE 16 et., SNIJBOONEN 16 ct., POSTELEIN 16 ct., SPERSIEBOONEN 17 »/2 ct. en DOPERWTJES 35 ct., alles de 5 ons. MAINZER ZUURKOOL (Sauerkraut) 8 ct. de 5 ous. POSTELEIN en BESSENSAP 3© ct. per flesch bij FABRIFK cn MAGAZIJN van Speciale Inrichting voor Reparatlën. EXPORTZAAK in PIANO'S, POLYPHONS, SYMPHONIONS, ARISTONS, VIOLEN, AKKOORD-ZITHERS enz. Verhuren. Stemmen. Repareeren. Ruilen. kan direct werk bekomen bij H. SCHOONHOVEN, Laat 169. Cassano Drop, Gapertjes en Rave's Drop uit den blikken trommel, Zont.en Drop, Fransche Drop, Jujubes, Salmiak Pastillen Druiven BorsthonigAlewijn's en Roozendaal's Haverstroo Pastillen, Emser Kranchen en Kesselbrnnnen Salz Pastillen (staats-contröle). Verkrijgbaar in LUTTIK-OUDORP C 61, ALKMAAR. Kennemerstr. weg 4, Alkmaar. blijft zich steeds aanbevelen voor de levering van alles wat tot 't vak behoort en neemt ten allen tijde bestel lingen aan. Voorts verkrijgbaar prima Poeder chocolade fijne Tafelolle en Groenten ln blik. N.B. VRAAG van Stam's bekende Boter-joden- koeken en Alkm. Jongens. Te bevragen bij P. BLAUW te Obdam. Terstond gevraagd bij H. W. HOLSMULLER, Voordam. in het lokaal »H a r m o n i e", waarin o. a. zullen medewerken de kleine kapel der Hon. Ned. Marine te den Helderonder directie van den heer L. A. SCHOUTEN met solo- en orkest-nnmmers, mevrouw DE MEIJERBORLEE, den heer E. FLORISSENbeiden eerste artisten der Ne- derlandsche Operaen de heer J. R. M., Hollandsehe barakterkomiek (genre Abraham de Winter), met de op dit gebied bestaande nieuwste nummers. Bij inteekeniug f 1,buiten inteekening f 1.35. 3e Bang 60 (lts. Plaatsbespreking van 12 tot 2 uur. Bureaulist, Harmonie". Drukkerij v. Herms. Ooster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4