De Lange en De Moraaz P. M. Duyvis Co In het Leesgezelschap No. 2 IL\ GEBRs. SCHENKE CONFECTIE NAAR MAAT. Levensverzekering- Maatschappij BREÜKZALF. En gros En détail. BRUNING MUHREN Mededeelingen van de V ereeniging tot bestrij ding van knoeierijen in den Boter- er Kaashandel. ad f 2,50 ÏIENT 26. ALKUia. VOORDAM, CJ 11. Geen breuk meer. I Administration, Wissels, Couponsschrijven Kapitalen Grootboek in en af. KOOG A A N O E ZAAN. Boekhandel HERMs. COSTER ZOONAlkmaar. K8T" zijn heden plaatsen disponibel. "TH ad f 1,^5; Handel in Wijnen, Gedistil leerd en Likeuren. Steeds voorhanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN ÜTE£CHTSCH£ „Het Maliehuis," Maliebaan 2, te Utrecht. If. OLM Ez„ Iloode Bordeaux wijn Koode Fort-a-Port, COGNAC Van Eomimde Cü-eveke, M A G A Z IJ N MUZIEKINSTRUMENTEN. JRUIL EN. Brandstollen. boor Pastoor MARTIN BECK's Breuk zalf volkomen genezing'. Ten allen tijde bestaat gelegenheid om zich te abonneeren op de waarin dezelfde tijdschriftendoch van iets ouderen datum. f belast zich met den aan- en verkoop van Efïecten ongelukken heiast zich verder met alles wat op het HASI1ERSVAK betrekking heeft. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: EEN MILLIOEN GULDEN. Verzekering van Kapitalen bij Overlijden en bij Leven. Tijdelijke Verzekering. Dadelijk ingaande Lijfrente. Pensioen-Verzekering. Uitzetverzekering. ----- Verzekering van Studiebeurzen, enz. enz. Agenten te Alkmaar: de Heeren J. HOEK, Th J. MEEUES en C. A. KOOS. Filiaal van DIRK ANSINGH 4 Co., Men vrage gebruiksaanwijzing hij den heer M. RIJMANS, Badhuisstraat 12, te Haarlem, Generaal-Agent voor Neder land. Bij schriftelijke aanvrage, bijvoeging van 10 cents postzegel. Amsterdam, Nienwendijk 156. Stalen-Depöts in alle groote plaatsen van Nederland. FABRIEKSPRIJZEIN glasdoeKen227, Eigen Linnenfabriek onder nauwkeurig toezicht bereid, staat onder contröle der boterwet Margarine wordt niet verkochtenz. enz. TE A L K 11 A R. ■ACUIKBFABB1KAMTI3S Gegoten koperen metalen BIJiSËN NEli- TEA TA AT* Mi.* UO ïl TSTAA K KX»EP- PEN FEEKSEN enz., van uitstekende kwali teit tegen eoncurreerende prijzen. HOUTTI4, No. 1, ALKMAAR. plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hyp both eek OP ZEER BIJjJLMItE VOOUWAAUDEN, neemt GELDEN a déposito, opent REKENINGCOURANT, met rentevergoeding, geeft GELD op PROLONGATIE koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR HE HOOGSTE KOERSEN slnit VERZEKERING tegen BRAVO en INBBAAK, verzekert op het leven tegen invaliditeit en Inspecteur voor Noord-Holland de Heer A. AAA DIËÜIEN Ie Amsterdam. a f 0,8© per lleseli alsook op kogelt! esschen verkrijgbaar bij VERDRONKENOORD li 14, en in bet filiaal RITSEVOOUT No. 1, H a f 26,-, f 28.-, f 30,— per yjf' anker en hooger. a f 1,1© 1 1,5© en 1' 1,8© per fl. en hooger. Af 1, -f' 1,20, f 1,5© per fl. en hooger. A S. K m A A li. Telefoonnummer 86. h W O I, li E. Tl Restel- en fin «In 0 Ha Kantoor, Bestel- en Woonhuis, LUQ Q Ai Ij Bergplaats. Payglop, A. 16. tlUUIU Uk UU, Oudegracht, D. 88. Sfandel in alle soorten van Voor welke levering wij ons bijzonder aanbevelen. 'BESTELHUIS bij den heer Is. Rlaauw Az., RITSEVOORT A 19. Dankbetuiging. Wester-Blokker, 10 Dee. 1897. WelEd. Heer REI Al AN NS! Ik gevoel het als mijn plicht en ook voor het welzijn der lijdende menschheid UEd. bekend te maken dat ik 3 jaren aan een zware breuk lijdende was maar geen dokter of breukband kou mij geuezen. Toon werd mij aangeradeu de Breukzalf van den HoogEerw. ZeerGel. Heer pastoor M. BECK te gebruiken en, wonder, na het gebruik van die kostbare zalf kan ik zeggen en getuigen dat ik volkomen genezen ben. Daarom kan ik gerust op mijn geweien ieder Breuklijder deze zalf ten hoogste aanbevelen. Mijn innigsten dank aan den ZeerEerw. Heer Pastoor M. BECK duizend maal dank. Hoogachtend UEd. dw. (w. g,) JAN LAKEMAN Cz., Wester-Blokker. van sterke zuiver iinnen qualiteiten. THEEDOEKEN20 cent. WITTE HANDDOEKEN Tper doz. 450 SERVETTEN700 TAFELLAKENS110 LINNEN voor hemden50 LINNENvoor sloopen40 LINNEN, voor tweepersoons lakens 12j4 204 cM. 105 Stalen ook door al onze Depóts op aanvrage franco. Gedeponeerd handelsmerk. te Veldhoven X oor d lirali an t. Het bestuur van bovengen. Vereoniging vestigt do aandacht van het Publiek op eenige trucs, die veelal gebruikt worden door verkoopors vau kunstboter. Ie. Bij het merken van de verpakking op de waar neemt men veel hot woord SURROGAAT, oen woord waar van de beteekenis niet algemeen wordt begrepen. SURROGAAT VAN BOTER is ten opzichte der boterwet hetzelfde als MARGARINE en beteekent KUNSTBOTER. 2e. Zeer dikwijls is bij levering alleen de WAAR gemerkt en niet de verpakking zoodat de ontvanger eerst de woorden MARGARINE of SURROGAAT ziet na de ontpakking. Dit is strafbaar. De wet schrijft uitdrukkelijk voor dat de VERPAKKING gemerkt moet zijn. 3e. In advertenliën en op aan de huizen bezorgd wordende briefjes wordt met ophef vermeld dat de voor lage prijs aangeboden boter is Het behoeft geen betoog dat deze uitdrukkingen schijnbaar veelzeggend niets te beteekenen hebben en slechts dienen om het publiek te misleiden ten einde de VEBVALSCHTE WAAR een cachet van echtheid te geven. Namens het Bestuur: C. VETH DelftVoorzitter. J. A. ROS Leiden Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 7