Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en lijfrente, V.S. OHMSTEDE J.Czn.. J. Kuijper Zonen, Enveloppes met adres ter Stoomdrukkerij van Herms. Coster Zoon, Zijdenstoifen De Nationale Hypotheekbank v in 1861. verstrekt GELD op Eerste Hypotheek, MERK Gebrs. SERBROCK ONZE KRANT, imm r. ie lei. J. H. ^Ü£££RT OUE SIENTJE Iiijnzaadkoeken Landbouw - Crediet, ■8 CYLINDER-MANGELS Wasch- en Wring-machines. R0LTAPIJTSCHUIER8. Houtwerk, Borstelwerk »ijk. ALKMAAR^ ,s,jw Heerenkleeding naar maat. Buitengewone Eeestvoorstelling IN ALLE SOORTEN A L K M A A li. Per 1000 11.75per 5000 f 8. en hooger. zonder vooruitbetaling van renten tegen 4 percent. Nadere inlichtingen zijn voor geldbehoevenden verkrijgbaar aan het Kantoor der Bank, Keizersgracht 370 te Amsterdam (dagelijks van 10 tot 4 uur), of bij den Agent voor Alkmaar en omstreken, den heer Mr. K. A. CÖHEJY STUART, Langestraat B N°. 71, alhier. STAAL PILLEN. Zuivere mur w e T. CR.OK, Koog aid Zaan. te Alkmaar, Voordam C 13. HERSTELPLAATS Stoom- en andere Werktuigen. STEARIN E-KAARSEN H.H. Adverteerders Lr. S.R.J.v. SCKEVICHAVlift,E. W.SCOTT en J.F,LBLANKENBERG. 6 en aanverwante artikelen Maandag 24 Januari 1898. 8 unr. 50-JARIG JUBILEUM als Tooneelspeelster Rechtstreeks uit Se Fabriek van af 30 ets Meter. Hohens,tLi&rk"Lo,ze" SpecialiteiLBruidskleederen. 48.«REGU LI e RS D WARS£TR,.48~7^ MSTERDAMf]| Talent en e I» o o rle, de Stearine-Kaarsenfabriek „APOLLO", f Adres te Alkmaar: Hotel „DE T0ELA.ST," Vraagt CONDITlëN voor Adverteeren in 's Grave,nkage. JOH J. BERSOH. gevestigd te AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit ran 1 November 1880, No. 28. DIRECTEUREN: Secretaris der Directie: Mr. J. V. SCHKVIC1IAVEJS. Volteokend Maatschappelijk Kapitaal f I.OOO.OOO. Verzekerd bedrag ruim 73.000.000. Jaarlijksche Ontvangsten3.21O.0OO. iteserven op 31 December 1896 ruim 9.446.OOO. JAAULIJKSCUK premie voor 1000.— Ouderdom. bij Overlijden uit Ie bee re n na '!U jaren na 15 jaren of dadelijk bij overlijden uif te keeren. 25 30 35 40 45 50 f 18 20 23 28 34 42 30 80 20 '10 60 41 41 42 43 46 51 10 60 40 90 70 57 57 58 59 61 64 Ouderdom. Dadelijk ingaande j Jaarlüksehe lijfrente voor 100 aestort kapitaal. voor mannen, j voor vrouwen. 45 50 55 60 65 70 83 54 39 57 18 51 6 7 7 9 10 13 65 24 99 10 72 03 ji Ie' I'.l beste constructie, lage prijzen. vervaardigt en levert van de beste kwaliteit, tegen lage prijzen 11LK KDKKH AHEBS, ZIADHARUT. ALKMAAR. Speciale Inrichting voor Lokaal .IIAKJIOME". Alkmaar. Frascati-Gezelschap van Amsterd im. Directie G.Prot& Zn ter viering van 't VAN Boste Adros v. particulieren tsg. fabrieksprijzen. Zwarte, witte en gekleurde Zijdenstoffen, zoowel effen, met patroon, gestreept, Mechanische Zijdenstoffen-Fabrlek. Men rrage Stalen van de Hobensteiner Toezending, vrij van Inkomende reohtea Zijdeweverij „Lotze", alvorens ergens en ven vracht, aan huls. anders te koopen. De firma VIERSEN en IIAAN, Groningen, levert lOOO Filulae-Blaudil (Staalpillen) met gebruiksaanwijzing fr. p. p. tegen f Ï.30. Onder contr. v/h Chem. Bnr. van onderz. Dr. van Hamel Roos en Harmens Dramatische Voordracht in 1 Bedrijf door JrsTus van Maurik. Opgedragen aan Mevr. AIiBRBGT—EAGKGMAA. SIENTJE Mevrouw ALBREGT-ENGELMAN. VOORAF: Tooneelspel in 3 bedrijven door Ernst legouvé. Vertaling van F. H. Greb. Spoelt in 1840, op 't kasteel Rochegnne in Languedoc. Prijzen der plaatsen Eerste rang bij inteekening f 1,— buiten inteekening f 1,25 tweede rang Cts., derde rang 40 Cis. Plaatsbespreking op den dag der ieestvoorstelhng van 's morgens 10 1 unr a ÏO Gents per plaats. De loting voor plaatsen vangt precies te 10 nar aan De ondergeteekende verzoekt beleefd aan allen wien door.het korte tijdsbestek de lijst ter inteekening niet is aangeboden zich te willen vervoegen bij hem aan huis of op den speeldag, 's morgens van 10 tot 1 uur, aan bet lokaal (warande) om nog als abonné ingeschreven te worden. Ook voor de Soiree Varlée, die Woensdag 26 Januari zal plaats hebben beveelt hij zich in deuzelfden it minzaam aan. Hoogachtend H. MEIJER Bureaulist „Harmonie," Woonplaats Korte Nieuwesloot, B 3a. FABRIEKSMERK GEDKPOIVEERDVAU Verkoopers en gebrnikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne Stoomfabriek »de A\ achter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. KOOR B-H OLLASDICH Maatschappelijk kapitaal f 289,000, Driemaandelijksche Staat, opgemaakt volgens art. 19 der Statuten onder ultimo December 1897. v a n ALKMAAR. W. F. STOEL A ZOON. HARDE, W1TTE en ZUIVERE van te 8CHIEDAM. Bekroond', te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje; te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje; te Amsterdam in 1883 niet de Gouden Medalje; te Antwerpen in 1885 met het Eere-Diploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar hij alle voorname winkeliers Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bij het uitblazen. Mr. Kleedermakers. AMSTERDAM. Hun Magazijn is ruim voorzien van eerste kwaliteit E1VGEI.SCME «TOFFE Ain de keurigste dessins. Technikum Mittweida Sachsen. Maschlnen-Ingenleur-Schule Werkmeister-Schule Elektrotechnlsches Praktikum. Toegestane Credieten Loopende Credieten Geherdisconteerd b/d Ned. Bank Waarborgfonds Reservefonds op 31 Dec. '97 Deposito's Goedgekeurd in de vergadering van 15 Januari 1898 De Vice-Voorzitter van Commissarissen Jbr. Mr. P. VAN FOREEST. /T.266.703.87 T i 01I.8W3.ro s Nihil. 81.332. ÖO 31.887.76 793.337.31 van Commissarissen De Directeur J. F. MO ENS. Weekblad voor llótel-, Restaurant-, Café- en Bierhuishouders. Verschijnt 1°. Februari e. k. Oplaag 10.000 exempl. Drukkerij v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 8