Ralph Denmead, No. It Honderdste jaargang, 1898. WOENSDAG 26 JANUARI. EEUILLETON. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f ©,80 franco door het geheele rijk 1 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,13. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer 3. In ons nummer van 28 Maart 1897 werd onder bo- venstaanden titel een onderwerp ter sprake gebracht, waaraan veel minder belangstelling werd gewijd, dan het naar onze meening verdiende. Het gold de vraag of het leven der vereeniging .Buiten-sociëteit", die volgens hare statuten op 31 Mei van dat jaar ophield te bestaan opnieuw moest worden verlengd en in verband daarmede of het getimmerte van ouds bekend als de Zomertent, nog langer de schoonste onzer wandelingen zou ontsieren. Wij trachtten aan te toonen, dat men hier met eene zaak van algemeen belang te doen had, die niet met on verschilligheid mocht worden bejegend en wel naar aan leiding van een aan het gemeentebestuur ingezonden adr es van eenige ingezetenendie eene nieuwe vereeniging .Buiten-sociëteit" wilden oprichten en daartoe de opstallen in het Hout van de oude vereeniging wilden overnemen. Wij schreven .Wordt dat verzoek ingewilligd dan is het niet onwaarschijnlijk, dat er wederom een onder onsje geboren wordt, waaraan onze gemeente moet geacht worden ontgroeid te zijn dan zal er, naar wij vreezen geene merkbare verandering komen in een toestand die niet meer van dezen tijd is dan zullen in het Hont dat verrukkelijk plantsoen 't welk den trots van Alkmaar uitmaakt, .opstallen'' blijven staan waarop trotsch te zijn inderdaad de grootste zelfmisleiding zou mogen heeten." Gelukkig bleek de gemeenteraad over deze zaak te den ken zooals wij. Het bovenbedoelde verzoek werd afge wezen maar men verklaarde zich genegen in gunstige overweging te nemen de aanvrage van eene nieuw op te richten vereeniging .Buiten-sociëteit", om een nader te omschrijven plek grond in het Hout in erfpacht uit te gevenonder anderen op deze voorwaardedat de opstallen welke daarop zallen worden geplaatst de goed - keuring van den gemeenteraad moeten wegdragen. Een ommekeer van zaken is thans op handen. Wij willen bescheiden zijn en maken voor ons blad geen aanspraak op de eer dien ommekeer te hebben uit gelokt. Liever brengen wij een woord van hulde aan de mannen die niet als wij alleen met woorden doch ook met daden hebben bewezen dat het uiterlijk aanzien onzer gemeente hun ter harte gaat. De wijze waarop zij zich van dit onderwerp hebben meester gemaakt verdient allen lof. Indordaad mag met grond worden verwacht, dat wat men thans gaat timmeren in onzen Houtaan onze heerlijke omgeving slechts een te grooter aantrekkelijk heid zal bijzetten. Beslaat het tegenwoordige terrein een oppervlak van pl. m. 800 M2., het nieuwe sociëteits- bestuur heeft zich voorgenomen daaraan eene bolangrijke uitbreiding te geven. Wat het zomerhuis mef de wa randa's betreftmen heeftom keus van plannen te verkrijgen, een prijsvraag uitgeschreven, welke den 20sten Februari a.s. wordt gesloten. En daar behalve de jury de geheele gemeenteraad zich zal mogen uitspreken om trent het plan hetwelk zal worden uitgevoerd, zoo moet men aannemen dat er reeds in den aanstaanden zomer een uitspanningsplaats zal tot stand komen welke bij voorbaat op de sympathie der burgerij kan rekenen. 't Is echter met zonder bijoogmerk, dat wij nog eens met onze lezers een Alkmaarder-Hout-praatje willen houden. Wij hebben ons voorgenomen nogmaals een denkbeeld te opperen dat naar wij hopen evenzeer het overwegen waard is. Wat mag zoo zouden wij willen vragen als voor waarde voor eene goecfè exploitatie van eene buiten sociëteit worden gesteld Het antwoord zou kunnen luiden dat men den leden voor een minimum contributie een maximum genot weet aan te bieden. Naarmate men daarin slaagt zal het aantal leden aangroeien en zal men steeds meer kunnen doen om het lidmaatschap der socië teit aantrekkelijk te maken. De vermoeide wandelaar zal wellicht gaarne eenige oogenblikken rust nemen binnen de palen der sociëteit indien hij daar een niet al te ongemakkelijken stoel en eene goede gelegenheid vindt om zich te verfrisschen Het zal een enkele maal voorkomen, dat men de buiten sociëteit uitkiest als een geschikte plaats om zich te ontspannen van dagelijksche moeite en levensstrijd. Maar van dergelijke bezoekers mrte een buiten-sociëteit »het niet hebben." Een goed bestuur zalzoo vaak zich daartoe de gelegenheid aanbiedt, alle leden doen samen komen om gemeenschappelijk genot te smaken. Uit den aard der zaak is voor een buiten-sociëteit het geven van concerten in de open lucht een zeer gebrui kelijk en aanbevelenswaardig middel. De nieuwe ver eeniging heeft ditin navolging van haar voorgangster begrepen. Zij onderscheidt in haar reglement .ge wone muziekuitvoeringen" en .uitvoeringen door de vereeniging gegeven." Deze laatsten, die men dus .bui tengewone" muziekuitvoeringen mag noemenkostten aan de nu ontbonden vereeniging jaarlijks p.m. f500 en gedurende 1896/97 zelfs f 850. Maar wat hebben de .gewone" muziekuitvoeringen haar gekostwat zullen deze aan de nieuwe vereeniging kosten De vraag is gewettigd omdat buiten-sociëteiten in andere gemeenten ook in de kosten van .gewone" muziekuitvoeringen moe ten voorzien. We behoeven nauwelijks te zeggen dat met onze .gewone" muziekuitvoeringen de concerten worden be doeld welke in den zomer iederen Zondag in het Hout, door het stedelijk muziekkorps en van gemeentewege, gegeven worden. Nu is er op zich zelf niets tegen, dat de buiten-socië teit daarvan profiteert. Maar het kan zijn nut hebben er de aandacht op te vestigen hoezeer de buiten-sociëteit in deze van de gemeente afhankelijk is of wel hoe bei der belangen ineenloopen. De gemeente veroorlooft zich de weelde van er een muziek korps op na te houden en brengt daarvoor jaarlijks een offer van f3000. Goed! Dat is te prijzen. Maar indien men in een vlaag van zuinigheid eens mocht van oor deel zijn, dat een offer van f 300) te groot is voor de muziek als welke het muziekkorps ten gehoore brengt en tot de opheffing van dat korps besloot, dan zou daarmede tegelijk een wellicht onoverkomelijke slag aan de buiten-sociëteit worden toegebracht, die er zich eenmaal op had ingericht voor .gewone" concerten geen post op haar begrooting uit te trekken. Een dergelijk gevolg zou mogen worden verwacht, indien de gemeente haar muziektempel verplaatste naar een ander gedeelte van het Hout, b.v. naar het snijpunt van Ilarddrav erslaan en Groote Kruislaan of wel er toe overging de volks concerten te doen geven in de stad, waartoe verschillende geschikte punten zouden zijn aan te wijzen. Inderdaad zouden daarmede de .gewone" concerten van de buiten sociëteit een einde nemen. En voor de twee .buitenge wone" concerten welke overbleven zou men, tegen be taling van f 5 geen lid van de sociëteit blijven. Men schatte do onderstellingen die wij waagdon niet te gering. Daarvoor moge toch voor 't oogenblik geen aanleiding bestaan, maar de tijen kunnen verloopen en dan zijn de bakens waarop thans wordt gestuurd, be- driegelijke aanwijzingen. Men kan op dit gebied niet ver vooruit zien. 't Is daarom van belang, dat de buiten-sociëteit het stedelijk muziekkorps aan zich verbinde. Zij trachte in overleg met allen, die daarop invloed kunnen oefenen, de f 500 a f 800, die jaarlijks voor .buitenge- gewone" concerten worden uitgegeven te besteden aan eene verbetering van dat korps. Zij stelle dat korps in de gelegenheid zich boven het middelmatige te verheffen, opdat alle .gewone" muziekuitvoeringen weldra als .bui tengewone" kunnen worden aangehoord. Dan voorzeker door EDNA LY A LL. 3) .Dit is alles wat er overgebleven is," zeide hij treurig .Zou je ze graag willen hebben, Mab Ik wilde dat ze in Westbrook waren, want ik weet dat je goed voor hen zult zorgen. Rabbi Ben Ezra is het aardigste konijn wat er bestaat, en het zal wel gauw van je houden. Sarah Jane is wel wat lui, maar ik geloof dat hij van haar houdt, en zij eet hare kleintjes niet op of zoo iets akeligs, zoo als sommigen doen." »Ik zal ze zeer goed verzorgen," zeide Mab, .maar het is jammer dat je ze moet achterlaten. Kan je ze niet meenemen P .Als ik met mijnheer Marriott ging wonen zou ik het hem wel durven vragen," zeide Ralph .maar er is iets in Sir Matthew ik weet niet wat maar men kan hem niets vragen. Ik laat de konijnen dan nog maar liever achter." .Misschien heb je gelijk," zeide Mab. .En Ralph, geef mij je nieuwe adres je blijft bij je voogd wonen niet .Men zegt dat Sir Matthew niet mijn voogd is. Maar het testament van mijn vader was vele jaren geleden gemaakt en hij was als eenige executeur benoemd, en vader schreef hem den dag voor zjjn dood, of hij voor mij wilde zorgen. Daar komt de knecht, om te zeggen dat het rijtuig voor is." .Goed," zeide Mab. .Zeg aan juffrouw Grice, dat ik om de konijnen zal zenden. Dag, lieve beste joDgen. Vergeet ons niet." Zij boog zich voorover, en kuste hem voor het eerst van haar leven, en Ralph, die aan het hek het rijtuig zoo lang mogelijk stond na te kijken, voelde plotseling een vreeselijk gevoel van verlatenheid, en merkte dat hij zich niet langer goed kon houden. Den weg af hollend vloog hij over het kerkhof, en hield niet op voordat hij bij een liefelijk verborgen dennenboschje ge komen was zijn geliefkoosd plekje uit het geheele park en hier, terwijl de nachtegalen, en de koekoek, en de lijsters hunne vroolijks liedjes zongen, wierp hij zich voorover op de gladde dennennaalden die de warme drooge aarde bedekten, en snikte of zijn hart zou breken. Zij hadden dit eenzame plekje altijd het .Liefelijk erfdeel" genoemd, omdat, wie er ook heen was gegaan om het te zien, aan den Dominee gezegd had »Nu, Denmead. jij hebt het ook gelukkig getroffen 1" De arme Ralph voelde, dat dit gezegde geen waarheid meer bevatte, hij meende dat het geluK voor altijd uit zijn leven verbannen was, en het vooruitzicht, om de wereld in te gaan, geheel afhankelijk van iemand dien hij niet gaarne mocht lijden, was meer dan hij verdragen kon. De knaap had eene zeer fijngevoelige kunstenaarsnatuur, maar gelukkig had hij door het ijverige streven van zijnen vader, zelfbe- heersching geleerd hij gaf zich niet lang aan deze hevige smart over, maar trachtte de macht over zichzelf te her krijgen en begon langzaam in het boschje heen en weer te loopen, terwijl hij al gaande, een harden pijnappel in zijne hand verbrijzelde. En langzamerhand, toen hij de zoele dennenlucht in ademde, en naar de zonnestralen keek, die hier en daar de stammen der deuneboomen verlichtten, en die de in de verte, naar het kleine murmelende beekje stijl afhel- dende zilveren berken, als met eenen stralenkrans om gaven toen begreep hij dat het verleden zijn .liefelijk erfdeel" was, wat niemand hem kon ontnemen en met innigen dank vervuld voor het tehuis, waarin hij dertien jaren zoo gelukkig geweest was, ging hij moedig de donkere toekomst te gemoet. .Waterloo, eerste klasse, enkele reis, een kinderbil jet," zeide Sir Matthew Mactavish, toen hij eenige uren later aan het plaatskaartenbureau stond. .Maar ik ben dertien," zeide Ralph haastig. .Dan moet hij den vollen vrachtprijs betalen," zeide de beambte, en Sir Matthew keek boos maar moest er in berusten. »Je bent zoo bespottelijk klein," zeide hij, met onge noegen naar zijn peetekind ziende, terwijl zij naar het perion liepen, .je hadt best voor beneden de twaalf jaar door kunnen gaan. Ralph voelde hoe het bloed hem naar het gelaat steeg, gedeeltelijk omdat geen jongen gaarne hoort dat hij klein is, gedeeltelijk omdat hij boos was, dat men hem beknorde daar hij er niet kalm bij had gestaan, toen men de spoorwegmaatschappij bedroog. Hoe was het mogelijk dat iemand, die zoo rijk was als Sir Matthew, zich verlagen kon om iets te doen, waaraan zijn vader in weerwil van zijne bekrompen middelen, nooit gedacht zoa hebben? Hij zou het zich evenmin kunnen verbeelden, dat hij voorwerpen uit een winkel stal, als dat hij op deze ge- meenere manier, daar zjj minder gevaarlijk was, zou bedriegen. Gelukkigerwijze echter, werd hij door den heer Marriott op betere gedachten gebracht. .Hou je van Dickens zeide hij vriendeljjk. .Heb je dit gelezen »In Londen en Parijs, of zijne .Kerstvertellingen Ralph had geen van beide gelezen, en zat weldra in een hoek van de spoorwegcoupé, niet meer aan al zijne ellende denkend, opgevroolijkt en geboeid, vermaakt en met aangename gedachten vervuld door de geschiedenis van Scrooge en Marley's spookgestalten, en kleine Tim en het Kerstkapoentje. Het was met innig leedwezen, dat hij in Londen van den ouden heer Marriott afscheid nam, en kinder lijk onverstandig, ofschoon nog al natuurlijk, was.hij veel dankbaarder gestemd voor den sovereign en den harte- lijken blik dien de notaris op hem richtte, dan dat Pir Matthew hem als kind had aangenomen. Een diep verlaten gevoel beving hem toen mijnheer Marriott verdween, en hij met zijnen voogd in een hansom stapte en zich voor het eerst in het hartje van Lonaen bevond. Hem die aan het buitenleven gewend was, schenen die drukke straten, de sombere huizen, het gewoel en de verwarring

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1