Buitenland. Nederland. Stadsberichten. No. 12345 f 5000 No. 13804 f 1500 Ns. 4932 en 2939 f 1000; Ns. 4879, 6929, 12224, 13208 en 17815 f 400 Ns. 10184 en 11610 f 200 Ns. 157, 1190, 2942, 4554, 4754, 4769, 5602, 6051, 7230,9958, 12608, 12802, 13365, 13811, 14208, 14405, 14842, 17213, 17934 en 18332 f 100. BURGERLIJKE STA.ND. Ook het Leidache plein te Amsterdam van een 35 jaar geleden werd niet vergeten werd de oude Buiten singel, thans de Stadhouderskade, in dien tijd, toen daar nog een schaapherder zijne schapen weidde herdacht, en werd gewezen op het drukke straatleven van voormaals, toen alle ambachtslieden op straat en aan den gracht kant hun bezigheden verrichtten. BELGIE. De vooruitstrevende partij te Brussel heeft als grondslagen, voor het verkiezings-congres, dat die partij op 6 Februari zal houden ter voorbereiding dei- verkiezingen, het program van den heer Paul Janson aangenomen, nl. opheffing van het meervoudig stemrecht, invoering van evenredig kiesrecht, van een rijksinkomsten- belasting, van werkliedenverzekering, en hervorming van het krijgswezen. ENKELAND. De »Times" verneemt uit Peking, dat de Russische gezant den Tsung-li-Yamen heeft ge dreigd met het verlies van de vriendschap en van den steun van Rusland, als China toestemt in Engelands eisch, ook van Talienwan een vrijhaven te maken. De bladen, die hierin de kiem voor verwikkelingen zien, dringen aan op versterking van de vloot. En zij vinden daarbij steun, in de uitingen van maarschalk Wol- seley, den opperbevelhebber van het Engelsche leger. Ook de regeering schijnt van meening, dat vóór alles de Engelsche marine moet worden uitgebreid. Volgens een «Central News "-bericht, tenminste heeft de regeering besloten, bij het Parlement een voorstel in t.e dienen, om het personeel der Engelsche marine te ver meerderen met 5000 man, De «Voss. Ztg." gelooft niet, dat Engeland thans met Rusland zal gaan vechten, omdat China Talienwan niet wil openstellen als verdragshaven De vereeniging van machinebouwers en het comité der vakvereenigingen hebben aanbevolen de voorwaardeu der werkgevers, waardoor de arbeid op 31 Januari zou kun nen hervat worden, te aanvaarden. FRANKRIJK. Het (eenige resultaat van Cavaig- nac's interpellatie omtrent de openbaarmaking der be- rechtvaardigheidik zal licht ontsteken in de gewetens door den glans van de waarheid. Men zal bij de eerste woorden de spitsvondige proceduur zien wegbezemen dooi de gebiedende noodzakelijkheid van het bewijs. De wet beveelt mij dit bewijs te leveren, en de wet zou leugen achtig zijn, als zij mij het middel daartoe weigerde, terwijl mij de plicht wordt opgelegd." In dit schrijven herhaalt Zola opnieuw zijne vroegere beschuldigingen. Ook te Algiers zijn anti-semietische onlusten uit gebroken. Een groot aantal Joodsche winkels aan de straten Barbaroum en Babel-Oued werden geplnnderd en de koopwaren verbrand. De troepen en de politie waren onmachtig om de orde te herstellen. Een persoon werd gedood, velen bekwamen verwondingen. A T .1 E H. Bij de Regeering is het volgende telegram dd. 22 dezer ontvangen: «Eergisteren (20 dezer) van Djautoi naar Pandja, alwaar vernomen werd dat Toekoe Oemar 's mor gens naar de VII Moekims Pedir doorgetrokken was. Da kolonne gisteren (21 dezer) over Reung-Reung terug". De N. Rott. Ct. kreeg den 21 het volgende telegram. De colonne van overste Krull verjoeg de partijgangers van Toekoe Oemar uit Djantoi en vervolgde Oemar te Pantja. Wij hadden daarbij vier gewonden. Ambon. Uit een telegram, door de Haagsche Crt. ontvangen, mag worden opgemaakt, dat de Banda-eilanden door de aardbeving bleven gespaard. kentenis van Dreyfus, die de Regeering beweert te bezit ten, is een geduchte vechtpartij in de Kamer Cavaignae ontwikkelde zijn interpellatie op grond van de Havas nota. Hij bevestigde de verklaringen van kapi tein Lebrun Renaud, die neergelegd zijn in twee docu menten, welke de regeering weigert te publiceeren. De vraag is, of de regeering door te zwijgen niet de com mentaren op de gewijsde zaak begunstigt. ,Is de regeeriug niet te kort geschoten in eerbied voor het gewijsde door het tweede proces aanhangig te maken Als de regeering meent, dat er gevaar in schuilt den naam van een mogendheid, welke in het rapport genoemd wordt, publiek te maken, zal niemand hierop aandringen." Het antwoord van den minister president, is slechts om twee punten vermeldenswaard. Ten eerste verzekerde hij, dat het bekende rapport over da bekentenis inder daad bestaat. Ten tweede, zeide hij omtrent de proeedure- Zola. «Wij hebben vertrouwen in de vrije burgersde jury zal de eer van het leger weten te verdedigen. »Wat betreft de generaals van het leger, de regeeriug heeft hun eer niet willen onderwerpon aan de appre ciatie van de juiy." Vooral deze laatste uiting, gaf aanleiding tot heel wat rumoer en de uitroepen «Dat is het régime van de sabel I" «Leve de Keizer!'' «Gij beleedigt de jury!" Cavaignae, tevreden met dit resultaat(?), trok zijn in terpellatie in. De socialist Jaurès nam haar over en zeide o.a.»De republiek sterft in dubbelzinnigheid, leugen en laagheden," waarop de graaf de Bernis hom toevoegde «gij zijt de advocaat van het syndicaat." Jaurès noemde hem een ellendigen lafaard. Een vreeselijk handgemeen volgde. Gérault-Richard wierp zich op Bernis. De rechter zijde en de socialisten werden handgemeen. Bernis sloeg Jaurès op het hoofd. De geheele uiterste linkerzijde ver liet haar zetels en wierp zich op de leden der rechter zijde. De socialisten drongen naar de bank der ministers, van waar andere afgevaardigden hen verdreven. Te ge lijker tijd hoorde men hevige woordenwisselingen op de tribunes. De president ontving eenige slagen van Géranlts Richard, die voor Bernis bestemd waren. De tribunes werden ontruimd. Het bureau van de Kamer kwam bijeen om te beraadslagen over de vraag of de zitting moest hervat worden. Een compagnie infanterie I verscheen in de couloirs, doch werd teruggezonden. Ei- ontstond een nieuwe woordenwisseling in het «Salon de la Paix," waar Deville Bernis een inktkoker naar het hoofd wierp. Op bevel van Brisson, den voorzitter, werd de zitting niet hervat. Zonderling in strijd met de beweerde bekentenis, zijn twee brieven van Dreyfus de een vóór, de ander na zijn degradatie aan zijn advocaat gericht. In den laatsten zegt hij o.a. «Onschuldig, heb ik de verschrikkelijkste marteling ondergaan ik heb om mij heen de verachting van de menigte gevoeld, ik heb de hevigste kwelling verduurd, welke men zich kan voorstellen. Wat zou ik veel ge lukkiger geweest zijn in hot graf. Daar was alles uit geweest, ik had van niets meer gehoord, het zou kalmte zijn, vergetelheid voor al mijn lijden. «Maar helaas! de plicht liet het niet toe, gelijk gij mij zoo treffend hebt aangetoond. «Ik ben verplicht te leven, ik ben verplicht mij nog meer te laten martelen, vele weken lang, om te komen tot de ontdekking van de waarheid, tot de rehabilitatie van mijn naam." Zola is gedagvaard, maar de dagvaarding zwijgt van alles, wat maar even op de zaak-Dreyfus betrekking kan hebhen alleen hetgeen betrekking heeft op de zaak- Esterhazy, wordt er uit gelicht en als misdaad van laster en hoon hem ten laste gelegd. Zola, die zich aldus den pas afgesneden ziet, om zijne grieven tegen den minister, en de andere, door hem aan geklaagde, hooge militairen, in een openbare zitting te uiten, en zoo mogelijk te bewijzen, heeft onmiddellijk de pen weder opgevat, en aan den minister geschreven, dat deze listigheid hem niet helpen zal. «Gij hebt vergeten dat ik tot rechters heb twaalf Eransche burgers, in hun volle onafhankelijkheid. «Ik zal weten te zegevieren door de kracht van de Veehandel in Friesland. Ofschoon de markt te Londen in de laatste dagen vrij sterk schommelde, wat betreft de prijzen van var kens- en schapenvleesch, is de handel in Londensche big gen nog even druk, in schapen en lammeren fleuriger dan voorheen. In melke- en kalvekoeien is de handel traag, de omzet is zeer klein, een gevolg van weinig vraag. Nu het toe zicht aan de Belgische grenzen het sluiken zoo beperkt, komen weinig Brabantsche kooplieden ter markt, en zij zijn het juist, die, door groote inkoopen, de prijzen van de markt aangeven. In vette koeien is de handel vrij gelijk; de vraag naar le qualiteit is vrij goed, met goede prijzen; in tweede soort is de handel stugger. Dit heeft tengevolge, dat de stieren nog steeds goedkoop blijven, ofschoon de handel daarin eer beter, dan minder wordt, dat wil zeggen: de omzet wordt grooter. In vette kalveren is de handel goed: de vraag naar Londen en de Hollandsche steden blijft aanhouden en de prijzen, die goed zijn, blijven in één doen. Wel verschilt de markt te Londen den eenen dag soms 5 cent per pond met den anderen, doch over het geheel komt de verzender meer dan tot zijn geld. In vette varkens en biggen is nog altijd de handel vlug, met zeer hooge prijzen, evenals in Londensche big gen. Dezer dagen werd nog een biggo verkocht voor f 28, die schoon aan den haak nog geen 110 pond woog. Dit dier was den slager dan ook duur genoeg. De prijzen zijn thans, alles per stuk: Vette koeien f 110 f 220, melke-koeien f 90—f 160, enterstieren f70—f 130, twenterstieren f 80f 160, vette varkens f 45f 100, magere dito f 20 f 40, vette biggen (zwaarder dan 140 pond), f 30—f 50. Per iji K.G., le qualiteit vette koeien 26—29 ct., tweede qualiteit 24—26 ct., stieren 1721 ct., vette kalveren "2431 ct-., vette lammeren 2225 ct., vette varkens 19J/221 ct., vette biggen 1820 ct., Londensche biggen 1819 ct., nuchtere kalveren f 5 f 8, Stomjtetoren. Het onderling Schermorveefonds, directeur de heer J. Glijuis, heeft in het afgeloopen jaar 31 stuks verwaarborgde rundereu verloren, waarvoor, met inbegrip der onkosten, moest betaald worden f3599.65 of na aftrek van de opbrengst der afgekeurde dieren, het welk f 1075.86 bedroeg, f 1.50 per koe. Door 100 deel hebbers waren gemiddeld 1717 stuks per kwartaal ver zekerd. Purmerend. Het woonhuis van W. v. B., staande aan den Purmerstraatweg, onder deze gemeente, werd den 22 een prooi der vlammen. Met behulp van de brandweer werden de belendende perceelen bewaard. Huis en inboedel zijn verzekerd. Het groote gezin kon zich met moeite redden. Rergcn. Den 23 had in de kolfbaan van den heer W. Veenhuijsen alhier eene herhaling van de reeds gemelde zanguitvoering onder leiding van den heer P. van Hoorn plaats. Bij het einde der eerste afdeeling van de kindercantate werd den directeur namens alle kinder-uitvoerenden een krans aangeboden. Ook bij deze uitvoering toonde het publiek door herhaald applaus tevredenheid over het ten gehoore gebrachte. artiste, Mevr. Albregt, nog eens weer te zien in eene van hare gevoelige of bij-de-handte rollen, en we rekenden er op dat Alkmaar's publiek vol opgewektheid toonen zou goede kunst te willen waardeeren door Mevr. Albregt op gepaste wijze te huldigen. Onze verwachting is ruim overtroffen I Justus van Maurik, de kenner van Amsterdam s klei ne luiden, heeft opzottelijk een aardige dramatische voor dracht «Ofte Sientje" geschreven die de feestvierende Mevr. Albregt op uitstekende wijze vertolkte. De geïdealiseerde vrouw uit den kleinen stand met hare eenvoudig-goede, echt-goede hoedanigheden was aan het woord. Men zag haar leven in hare manieren, hare breedsprakigheid, hare wakkerheid, hare eigenaardige uit drukkingen. Tegen het programma in werd «Ohe Sientje" 't eerst gegeven. Daarna kwam «Talent en Geboorte" van Ernst Legouvé, vertaling van F. H. Greb. Het stuk heeft een rol, als opzettelijk geschreven voor Mevr. Albregt«Vrouw George." Een flinke boerin, die in haar geheugen een nauwkeu rig boekhouder heeftdie handel drijft als de slimste, maar ook als de eerlijkste koopman en die een zoon bezit, aan wien zij met teerste moederliefde verbonden is, voor wien zij alles zou willen opofferen. Wat speelde ze voortreffelijk, zoowel in de tooneelen vol gevoel als in die, waarin ze bij de pinken moest zijn. Werd al telkens bij haar optreden of haar heengaan door het publiek met vuur geapplaudisseerd, de geestdrift werd ongewoon, toen op 't eind van het tweede bedrijf eenige Alkmaarsche heeren op het tooneel traden, en de heer H. Ooopmans, namens eecige vereerders, Mevr. Albregt toesprak, haar met hartelijke woorden gelukwensehte met haar feest en een fraaie mand bloemen alsmede een en veloppe aanbood. Daverende toejuichingen Daarna sprak de heer H. van den Berg als voorzitter van «Bilderdijk", namens deze rederijkerskamer eveneens wel gekozen woorden van hulde en bood ook een fraaie mand bloemen aan. Weer geestdriftige toejuichingen Mevrouw Albregt dankte, blijkbaar aangedaan, èn de beide commissiën ón het publiek in gevoelvolle woorden, er aan herinnerende, dat ze sedert hare kindsheid her haaldelijk en met genoegen te Alkmaar opgetreden was. Nogmaals hernieuwde toejuiching, waarvoor het doek eenige malen «gehaaldmoest worden. In en na het laatste bedrijf weer handgeklap en gejuich en bravo- We hopen van harte, dat Mevr, Albregt-Engelman zich nog zeer veel jaren «aan de courage moge vast houden 356ste Staatsloterij. 5e kl., 9e lijst, 24 Jan. Aan onzen stadgenoot, den heer P. Hoorn, leeraar aan de Ambachtsschool en de Burgeravondschoolalhier, is bij de prijsvraag, uitgeschreven door de Vereeniging tot bevordering der bouwkunst te Groningen voor het ontwerp van een salon-ameublementtoegekend de premie van f 75. Den prijs f 150 verwierf de heer Jb. Faber te Amsterdam. Badhuis „Witte Kruis." In de week van den 16 tot den 23 Jan. zrju in het badhuis van «het Witte Kruis" genomen 40 kuipbaden 72 regenbaden le kl. en 123 regenbadeu 2e kl., tezamen 235 baden. De barometerstand alhier, was 's morgeus te 8 nor als volgt: den 23 778.0 den 24: 774.9 den 25 774.4, Nerrouw de Wed. J. 11. Albregt-Kngclman, (50-jarig Jubileum als 1 ooneelspeelster.) We gingen Maandag 24 Januari met veel verwach ting naar «de Harmonie." We hoopten de aardige, pittige We kunnen niet nalaten te zeggen dat het Frascati- Gezelschapdirectie G. Prot en Zoon behalve Mevr. Albregt, nog vele verdienstelijke artisten bezit. Het eerste bedrijf leek iets matmisschien ging het ons met dit stuk als met een roman we moeten eerst kennis maken met personen en toestanden vóór we voor beiden sympathie krijgen die onze belangstelling gaande houdt en versterkt. In de volgende bedrijven liep alles als op rolletjes. Er werd flink gespeeld de aardigheden werden vlug gezegd, de scherp geformuleerde denkbeelden over adel en burger stand goed onderstreept.standen en groepeeringen vol deden zeer. Als er ééne aanmerking te maken viel, was het deze, dat de heeren voor 't meerenaeel niet gekleed waren als in 1840 men droeg, om een voorbeeld te noemen, toen schain opstaande boorden, die men wel eens «ploegijzers" of «vadermoordersnoemde. De hoog slaande boorden met de coquet omgeslagen punten kende men toan nog niet. Het talrijk opgekomen publiek is zeker dankoaar en voldaan naar huis gekeerd. De beide fraaie bloemstukken werden geleverd door de firma wed. J. Emeis, alhier. Lokaal Harmonie. Wij herinneren onze belangstellende lezersdat op Woensdag den 26 in bovengenoemd lokaal plaats heeft de soirée variée, ter gelegenheid van het 25jarig jubileum van den bureaulist H. Meijer en deze te 71/2 uur een aanvang nemen zal. Verder heeft op Donderdag, den 27, de opvoering plaats van het sensatie drama Dreyfus. Bewaarschool. De inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht in Noordholland heeft aan den voorzitter der Vereeni ging tot oprichting en instandhouding eener algemeene bewaarschool alhier bericht, dat hij tot atkeuring der school zal overgaan, indien zij niet verbouwd wordt. P. H Lamberts Jr. Dertien jaar geleden trad in eene vergadering van het Alkmaarsche Nutsdepartement alhier als spreker op de heer P. H. Lamberts Jr., een bekend spreker, die meermalen de evenknie van Oremer wordt genoemd. In een der talrijke besprekingen in andere bladen, vin den wij hem genoemd een «onverbeterlijk verteller, een groot kunstenaar, die, volmaakt schier, n voor den geest toovert wat het verhaal bevat. In het fijngevoelige staat hij boven van Zuijlen. Zijne frissche, lenige stem slaat zoo gemakkelijk aan, dat elk sentiment direct en juist vertolkt wordt." De heer Lamberts nu heeft weder het voornemen, Alk maar te bezoeken en zalbij genoegzame inteekening op de rond te zenden lijstop Donderdag, 3 Februari, alhier optreden. GEBOREN. 23 Jan. Wendelina Petronella, d. van Albnrtus Mensink en Wilhelmina Pater. Catharina, d. van Gornelis Hes en Gornelia Groot. 24 Catharina, d. van Bernardus Hendrieus Vaske en Adriana Josepha Maria Wortel. Catharina Maria Louisa, d. van Andries Martinus de Moor en Janna Helena Jacoba van der Meulen. 25 Anna, d. van Petrus Bakkum en Hendrica Jonker. OVERLEDEN. 22 Jan. Johannes Nicolaas, z. van Johannes Lauwers en Geertje Bijvoet, 6 j. en 11 m. 23 Johanna Slaman, echtgen. van Johannes Hen drieus lmpink, 63 j. en 7 m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3