SOIREE VARIÉE ONZE KRANT, Mededeelingen van de Vereeniging tot bestrij ding van knoeieryen in den Boter- en Kaashandel. Echt Schotsch Havermout. BOCKBIER DREYFUS Advertentién. Bierhandel en Mineraal- waterfabriek. Openbare Verkoop Zestien Kalf koeien en drie Hokkelingen Te huur eene Boerenplaats op Woensdag 20 Januari 1898, Lokaal „Harmonie. H.H. Adverteerders! M. A- EEEAMF, LOTEN w 50 CTS. de Firma Wed. J. LEBFEN ZOOM te Haarlem, als Hoofdagente van JOHN GRANT te Dundee (Schotland), Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar. met ongeveer 18 HECTAREN WEILAND. H. MEIJER, Opvoering van het wereldberuclit Sensatie- Proces DE MARTELAAR van het Duivelseiland, Vraagt OONDITlëN voor Adverteeren in 's Gravenhage. J0II. J. BERSCH. Fnidsen C 60. Loodgieterij. Zinkwerkerij AANLEG GAS- en WATERLEIDING, SPREEKBUIZEN, ELECTRISCHE SCHELLEN. GasornamentenGaskooktoestellen. onder nauwkeurig toezicht bereid staat onder controle der boterwet Margarine wordt niet verkochtonz. enz. 1 1 5; 110 f48,75; 230 f 100, ten kant. v/d Seer. d. H. M. v. L., Afd. Alkm., H. Siebert Coster, Alkmaar, Voordam C 9. Zitting van 25 Jannari 1898. W. v. D., Castricnm, vernieling, f 5 boete, subs. 5 dagen hecht. J. K. Cz. en C. K. Jz., Egmond aan Zee, strooperij in vereeniging, de le f 10 boete, subs. 10 dagen hecht., de 2e f 3 boete, subs. 3 dagen hecht. C. B., W. B. en H. B., Castricum, mishandeling, ieder f 8 boete, subs. 4 dagen hecht. M. G. en E. P., Helder, diefstal, ieder 1 week gev. J. B., Texel, mishandeling, r 20 boete, subs. 10 dagen hecht. P. K., Lutjebroek, en B. B., Hoogkarspel, diefstal, de le 7 dagen gev., de 2e vrijgesproken. J. K., Westwoud, vernieling, f 4 boete, subs. 4 dagen hecht. W. L., Hoorn, mishandeling, 4 dagen gev. KOOLTUIN No. S. A L li M A A R. Van af ZATERDAG 29 JAN. 1898, tot zoolang de voorraad strekt, verkrijgbaar uit de Bierbrouwerij »DE AMSTE L", Amstar. dam per fust alsmede op heele en halve flesschen. Bestellingen worden aangenomen bij den heer P. BLAAUWRitsevoort, waaraan ik van al heden telephonisch ben aangesloten. Aanbevelend «I. OTTER. op Zaterdag 29 «Januari 1898, des middags ten 12 uur, te Alkmaar, bij D. LEEUWENKAMP, aan het Waagplein van afkomstig van den heer W. SCHERMERHORN Ez., in de Schermeer. G. KRIJT, Deurwaarder. Te bevragen bij P. BLAUW te Obdam. 99 in het lokaal »H a r m o n i e", waarin o. a. zullen medewerken de kleine kapel der Kon. Ned. Marine te den Kelder onder directie van den heer L. A. SCHOUTEN met solo- en orkest-nummers, mevrouw DE MEIJER—BORLEE, den heer E. PLORISSENbeiden eerste artisten der Ne- derlandsche Operaen de heer J. R. M., Hollandsche karakterkomiek (genre Abraham de Winter), met de op dit gebied bestaande nieuwste nummers. Bij inteekening f 1,buiten inteekening f 1,25, 2e Hang GO Cts. Plaatsbespreking van 12 tot 2 uur. Bureaulist, «Harmonie". AANVANG «ES AVONU8 Jj UUK. DON0ERUAG 2 7 JANUAH1 1898 door het HOLLANDSCH TOONEELGEZELSCHAP van het Paleis voor Volksvlijtte Amsterdam. Bestuurder B. BARENDSE. Eerste rang (bij inteekening) f 1,buiten intee kening f 1.25, 2e Rang 60 cts., 3e Rang 4© cts. Plaatsen te bespreken van 123 uur, a 10 cents. Aanvang 8 uur. Weekblad voor Hotel-, Restaurant-, Café- en Bierhuishouders. Verschijnt 1°. Eebraari e. k. Oplaag 10.000 exempl. RUIME 80RTEERING Het bestuur van bovengen. Vereeniging vestigt de aandacht van het Publiek op eenigo trucs, die veelal gebruikt wordeu door verkoopers van kunstboter. le. Bij bet merken van de verpakking op de waar neemt men veel het woord SURROGAAT, een woord waar van de beteekenis niet algemeen wordt begrepen. SURROGAAT VAN BOTER is ten opzichte der boterwet hetzelfde als MARGARINE en beteekent KUNSTBOTER. 2e. Zeer dikwijls is bij levering alleen de WAAR gemerkt en niet de verpakking zoodat de ontvanger eelst de woorden MARGARINE of SURROGAAT ziet na de ontpakking. Dit is strafbaar. De wet schrijft uitdrukkelijk voor dat de VERPAKKING gemerkt moet zijn. 3e. In advertentiën en op aan de huizen bezorgd wordende briefjes wordt met ophef vermeld dat de voor lage prijs aangeboden boter is Het beboelt geen betoog dat deze uitdrukkingen schijnbaar veelzeggend, niets te beteekenen hebben en slechts dienen om het publiek te misleiden ten einde de VBRVALSCHTE WAAR een cachet van echtheid te geven. Namens het Bestuur C. VETH Delft, Voorzitter. «I. A. BOS LeidenSecretaris. Paa sch tentoonstel li n r; 1 April, ALKMAARSCHË Het enorm gebruik van Havermout als volksvoedsel is wel een overtuigend bewijs van de voortreffelijk heid van dit artikel. Oorspronkelijk in Schotland van de beste Haversoorten bereid heeft Amerika zich in de laatste jaren op de fabricage van dit artikel toegelegd en dank zij de goedkoopere ofschoon veel min der voedingswaarde bezittende kwaliteit der Amerikaansche Haver zich van het leeuwenaandeel der productie verzekerd. Ten einde echter het verschil der bestaande Havermoutsoorten met de echte Schotsche kwaliteit aan te toonen biedt aan I roefpakket.teD van een Kilo 50 cents franco door het geheele land met verzoek indien de meer dere voortreffelijkheid den gebruikers gebleken isdat zij hunnen winkelier verzoeken dit soort te ontbieden. De gewone winkelprijs is Kilopakken 40 cent. halve id. id. 25 kwart id. id. 15 Tevens leveren wij John Grant's Haverbloem in blikken id. id. Havermeel Va 35 id. id. 3125 per pakje 1j1 Kilo 45 cent. id. id. 25 Waar nog niet vertegenwoordigd worden wederverkoopers gevraagd. AHITUBRAM N. W. Schuld, dito Cert. Nederland, dito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1862/81 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. ditodito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli.. ditodito April-Oct. Portugal, Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... dito, 1888/89, a frs. 500 met id4* Rusland, Binnenlandscbe 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le&2eser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOct, 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obl. Binn. Scli. aflosb. oblig dito, Buit. Geconv. 1890 Venezuela, Obligation 1881 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr. N. W. Pac. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br. A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw, Aand. f250 dito, dito, gestemp. Óbligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.'W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89 3 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij, dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4* dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Lonisv. en Nashv. Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans. Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 24 Jan. 25 Jan. pCt. 2) 3 3 5 5 5 5 5 3 99-^ 98* 88** S5t% 84| 851 20-j^ 30 6311 98* 98* 951 102a 81* 104** 581 87** 91A 22 l05xs 38* 971 37*f 98* 561 49* 451 85 6091 113* 35 92* 100* 84-ht 55A 59 152 98*1 87* 761 100 98A 121 88* 13* 12 61 105 54* ia« 861 19 110x£ 117* 136 1211 160 1391 182* 168 26* 87A 99* 98* 85A 20 29*f 98** 102** 104A 87* 22 106* 32A 37* 56f* 84 618 102* 114 921 59 98* 77 12** 88* 13* 12* 104* 121 110** 117P* 168 26* Alkmaar 24 Jan. Aangevoerd 0 paarden f a 0 9 koeien en ossen f 145 a 185, 104 vette kalv. f 30 a 96, per P. f 0.70 a 0.80, 39 nuchteren id. f 8 a 17, 0 vette schapen f a 0, p. P. f0,— a 0—18 magere id. f 7.a a 12,214 vette varkens 36 a 45 ct. per K.G., 21 magere id. f 16.a 18. Amsterdam, 24 Jan. Aardappelen. Eriescbe Dokkumer Jammenf 3.10 a 3.25, Friesche Fr. Jammen f3.10 a 3.25, Zaaiers f 2.60 a 2.80 Zeeuwsche Spuische Jammen f 3.50 a 4.20, Zeeuwsche blauwen f 0.a 0.—, Poters f 0.a 0.Flakkeesche Jammen f 3.20 a 3.60, id. Blauwe f 2.90 a 3.25, Geldersche Blauwe f 2.90 a 3 20, IJ- polder Jammen f 0.a 0. Westlaudsche Zand f4.50 a 5.50, Pruisische Hamburgers f 3,50 a 3.90. Petroleum. Onveranderd. Raapkoeken f 60 a f 90. Lijnkoeken f 8 a 1 11. Amsterdam 24 Jan. Aangevoerd 510 runderen, vette le qual. f 0.62, 2e id. f 0.56, 3e id. f 0.50 per K.G., 95 melk- en kalfkoeien f 100 a 220, vette kalveren y 0.a 0.a 0.per P., 0 Gras id., f a per stuk, 41 nuchtere kalveren f 8 a 11, 0 schapen f 0. f 0 437 vette varkens f 0.40 a 0 44 per P. Edam, 22 Jan. KaasAangevoerd 7 stapels, weg. 769 Kg. Hoogste prijs f 22.de 50 Kg. Haarlem 24 Jan. Roode tarwe f 0.a 0.Witte tarwe f 7.60 a 8,rogge f 4.90 a 5—, haver f 3.12 a 3.30gerst f 0.a 0., duivenboonen f 6.35 a 0. paardenboonen f 5.20 a 5.60, bruine boonen f 7.25 a 0. Groene erwten f 6.a 6.50. Haarlem, 24 Jan. Boter, aangevoerd 87 KG., f 1.30, a 1.40, 63 biggen, verk. 63, f 6.a 9, 41 schrammen verk. 41, f 13. a 14. Aangevoerd 45 mud Aardappelen, verk. 45 mud, f 2.a 2.50, 65 mud Appelen, verk. 42 mud, f 4.a 6.45 mud Peren, verkocht 21 mud f 2.50 a 3.50. Kampen 24 Jan. Botër Aangevoerd 2750 K.G., als 90 achtste v. f 23.50 a 26.en 80 zestiende v. f 11.75 a 13.300 stukken van 1/2 K.G. 50 a 55 ct. Leiden 22 Jan. Boter le qnal. f 54.a 60. per Kg. f 1.35 a 1.50, 2e qnal. f 46.a 52.per Kg. f" 1.15 a 1.30. Aanvoer middelm. De handel was vlug. Turf: Aanvoer: in dubbele HL. 1500, 90.000 stuks, per dubb. HL. f 21 a f 22,50, per 1000 stuks f 3.50 a 3.75. Schiedam: 24 Jan. Moutwijn f 7.25, bij den Branders- bond f 67/8 a 7per Hl. Ct., zonder fnst en zonder Belasting, Jenever 1 11,25, id. Amsterd. proef f 12,75, Spoeling-Commissie f 1.70. Zaandam 20 Jan. Aangevoerd 5 stapels kaas, prijs kleine f 24. PURMEREND, 25 Jannari. Aangevoerd 243 vette runderen f 0.48 a 0,60 p. p. 6 stieren, lager in prijs, handel stug. 123 vette kalveren f 0.60 a 0.80 p. p. 137 nacht, idem f 8 a 22, beiden handel vlug, 8 paarden, 546 schapen en lammeren, prijshoudend, handel matig, 173 vette varkens 37 a 44 ct., 59 magere id. f 13 a 22, 241 biggen i 8 a 12, alle handel stug, 30 ganzen f 0, a 2,75. 12 zwanen f 0,a 9, Kleine kaas f 26,50. middelbare f 24,Aangevoerd 90 stapels, 1130 kg. Boter f 1,25 a 1,35. Kipeieren f 3.50 a 4.— Eendeieren f 0,a 3,25, 5 kalkoenen f 0.— a 0.per stuk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4