Ralph Denmead. No. 29. onderdste jaargang. 1898. WOENSDAG 9 MAART. Stads-heelkimdige. Haag-sche Brieven. FEUILLETON. Amsterdamsche Brieven. m. ALKMAARSCHE COERAAT. Deze Courant wordt Vlnsda g-, Uond e,r dag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,8O franco door.^het geheele rijk t 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. a&jsg. Al.( Telefoonnummer3. Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,13. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR roepen bij deze sollicitanten op naar de open te vallen betrekking van ütads-heelkundlgeop eene jaar wedde van f 200, Stukken (adres op zegel) in te zenden vóór 20 Maart a.s Ondanks den gestadig neervallenden regen, maakte ik zondag een wandeling door .Duinoord." Waarlijk, iemand, die een jaar of 6 geleden 't Haagje verliet, en er niet weer terugkwam, zou nu raar opkijken, zóó is alles hier veranderd, en nóg steeds wordt er bijgebouwd. Ofschoon de .Zeeheldenwijk" betrekkelijk nog jong is, en ook de Dichterbuurt nog niet veel meer dan .mondig'' zal zijn, scheeD den Haag voortdurend behoefte te hebben aan uitbreiding. Echter, wat in genoemde wijken werd bijgebouwd, droeg er juist niet toe bij, om de stad te verfraaien. Niet zeer breede straten, met eindelooze huizenreeksen, die wanhopig gelijk en gelijkvormig waren, alles zonder de minste afwisseling. Daarin is echter plot seling een keer gekomen en .Duinoord" werd aangelegd, 't Plan daarvoor werd door een zeer bekwaam bouwkun dige ontworpen en al is 't nog lang niet voltooid, deze nieuwe .Voorstad'' als ik 't zoo eens mag noemen, toont nu al aan, dat 't een grootsch en éénig mooi geheel zal worden. Ruime breede straten, luchtige kaden met prach tige heesterperken tegen de grashelling, royale pleinen met bloemen en boomen, 't zal een genot zijn er te wan delen dezen zomer. Korten tijd geleden is een nieuwe weg naar Scheveningen voltooid. Er liep een weg langs 't Ververschingskanaal, van den Haag, tot op het strand, zoowat een 20 minuten bezuiden Scheveningen. Nu is deze weg door een flinken breeden rijweg verbonden met de bekende .Oude Schoveningschen weg." Die nieuwe verbinding is dwars door de duinen heen gegraven, en komt juist tegenover »'t Hotel Promenade" uit. Kent u dat hotel en den ouden Scheveningschen weg .Promenade" verdeelt hem in twee ongelijke deelen. 't Ligt een kwartier loopens van den Haag af. 't Is haast onmogelijk u een juist denkbeeld te geven van die laat ik 't een laan noemen, ofschoon 't er veel te breed voor is. Stel u voorLinks van den weg eindigen de tuinen en parken van .Zorgvliet" ze worden daar afge sloten door een eenvoudig ijzeren hek, dat met den bodem meegolft. Nu eens staat het gelijk met den beganen grond, dan weer loopt het over heuvels heen, die naar onze zijde steil afdalen. Daarlangseerst een breed wandel pad, waar 't zomers krioelt van wandelaars, sportkarre- tjes, kinderwagens enz. enz.aan weerszijden begrensd door een dubbele rij prachtige, oude, hooge boomen volgt dan een breede rijweg, waar met gemak 4 of 5 rijtuigen elkaar passeeren. Daarop volgen twee trampaden, alweer door boomen begrensd, en eindelijk de .Hooge Weg," door EDNA LYALL. 19) .Gij waart bij zijn gezelschap?" »Ja, en in Oxford, terwijl we eene voorstelling van de .Midsummer Night's Dream" in de open lucht gaven, werd ik doornat en moest mijne kleeren aanhouden. De overigen kwamen er met eene verkoudheid af, maar ik was zes maanden ziek. De directeur was zeer goed voor mjj, dat moet ik zeggen, en in Augustus hoop ik weel bij het gezelschap terug te zijn. .Moogt gij hem gaarne als directeur »Ja, zeker, er is geen betere te vinden. Ik begrijp niet, hoe ik al die maanden met. de Skoots door zal komen, en wanneer ik geweten had, dat die schurk van een Dudley by het gezelschap zou wezen, dan had ik het engagement nooit aangenomen." Ralph trok zijne wenkbrauwen samen. .Dat is een hard woord," zeide hij. .Het is niet meer dan hij verdient," zei Myra Kay, het voorhoofd fronsend. .Het verwondert mij, dat gij met hem samen woont en hem tot vriend neemt." .Hij is hoogstwaarschijnlijk niet slechter dan menig ander," zeide Ralph, door haar toon geörgerd. .Niet slechter!" zeide zij minachtend. »Is het moge lijk, dat gij niet weet, dat hij de ellendeling is, die in de Hutsen-zaak zoo'n rol speelde Gij moet het u herinneren er is zooveel over gesproken en het is nog geen acht tien maanden geleden." .Achttien maanden geleden was ik op school en heb mijn brein nooit met causes celèbres vermoeid." Myra Kay wandelde eenige oogenblikken stilzwijgend verdertoen vertelde zij hem in korte woorden de ware toedracht der zaak en het deed haar genoegen, toen zij hem zag ineenkrimpen. »De man is behoorlijk gestraft," vervolgde zij met vol- een soort van dijk, die stuit op .Promenade, aan de zijde weer begint en doorloopt tot Scheveningen. Achter de .Hooge" strekken zich de lieve, gezellige Schevening- sche boschjes uit. Daarover schrijven, zal wel overbodig zijn. Ieder, die den Haag bezocht heeft, kent ze met hun prachtige .Waterpartij." In 't voorjaar een wandeling er door, maar 't is nu nog geen voorjaar, al begint een enkele heester al knoppen en zelfs al blaadjes te vertoonen door den zachten winter. In de stad zelf heerscht een weinig opgewekt leven, 't is of over alles iets dofs en doods ligt, zeker door het kliemerige weör van den laatsten tijd. Omnibussen en trams zitten dan vol, op sommige tijden van den dag is er dan haast geen staan-plaatsje te veroveren. De paarden trams zijn al van héél ouden datum, dat bewijzen de zwart ci-devant roode kussens. Conducteurs en koetsiers zijn over 't algemeen goed voor hun taak berekend. Koetsier op een paardentram ik verzeker u, mijnheer, dat 't een post van vertrouwen is. Wie zoo af en toe tegen vier uur, half vijf met de paardentram rijdt van 't station naar de Hooge wal, verbaast zich zeker telkens er over, dat hier niet meer ongelukken gebeuren in die nauwe straten,waar het evenals in alle achterbuurten krioelt van de kinderen. Vooral op tijden, dat de scholen uitgaanOnophoudelijk klinkt daar de waarschuwende bel vooraan den tram. iMisscliien wel twintigmaal moet geremd wordennu eens voor een troepje kinderen, dan voor een zwaarbeladen vrachtwagen, die niet spoedig genoeg kan wijken, even later voor een oud moedertje, dat nog graag even over wou steken, dan voor een sport- of kinderwagen. Wie haast heeft, hoeft hensch niet met de tram te gaan, vooral niet, omdat er tusscheu 't station bd de Hooge wal 4 wissels liggen, waar gewoonlijk gewacht moet worden. Wie een stoomtram kan gebruiken voor zijn doel, is het beste af, maar die rijden niet zoo heel vaak, vooral niet in den winter. Dan zijn we sedert eenigen tijd omnibussen rijk In 't begin was 't gewaagd, er zijn leven aan toe te vertrouwen, Eén omnibus is gewoon uit elkaar gevallen op straat. Hoe vaak er van andere een wiel is afgeloopen, of een ander deel onklaar raakte, is niet te vertellen. Later is er een solieder stel wagens bijgekomen, en behalve, dat we vier weken geleden nog eens tegen een lantaarnpaal zijn geslingerd zoodat de beele kroon naar beneden kwam door den schok een hagel van glasscherven neergooiend, behalve die klei nigheid heb ik van geen ongelukken meer gehoord. Nu men dus geen levensgevaar meer loopt, is een rit met de omnibus voor vreemdelingen wel aan te bevelen. Men komt er mee door 't hartje van de stad en rijdt door mooie winkelstraten. En dat is wit aardig op zoo n mooie dag als van daag. 't Was er bijzonder druk, dat kwam natuurlijk door 't mooie weör. 't Was voor 't eerst in, wie weet hoeveel dagen, dat we 't zonnetje weer zagen. De winkels beginnen aan de kronigsfeesten te denken. doening en nu wil geen fatsoenlijk directeur hem hebben ten minste totdat de bijzonderheden van het geval vergeten zjjn. Hij verkeert in geldverlegenheid en ieder een ontwijkt hem. Ik hoop, dat, nu gij alles weet, gij niets meer met hom te doen zult willen hebben." .Misschien heeft hij zich verbeterd," zei Ralph, van den stoffigen weg waarop zij liepen opziende, naar de heldere witte velden in 't verschiet. Myra Kay lachte sarcastisch. »Gij zijt veel te onschuldig, mijnheer Denmead," zeide zijen Ralph meende een onaangenamen, beschermenden klank in haar stem te hooren. .Ziet hij er uit alsof hij berouw had .Men kan niet altijd in zak en asch rondloopen," zei Ralph »en gij zoudt toch niet willen, dat hij steeds een ellenlang gezicht trok Het is zijn aard om altijd grappen te verkoopen, en wat mij betreft, ik zou veel liever met een man te doen willen hebben, die openlijk gestraft is, dan met een huichelaar, die ongestraft zondigt en steeds voor een philantroop poseert." Hij dacht vol wrok aan Sir Matthew. .Ik kan niet begrijpen, dat gij nog met hem spreken kunt," zei Myra Kay bitter. .Om uw eigen bestwil, en ter wille van uw beroep, moest gij niets met hem te maken willen hebben. Het was niet een gewone mishan deling, maar van het begin af aan een zeldzame, afschu welijk gemeene zaak. Men zegt, dat gij de zoon van een dominee zijt. Ik had gedacht, dat gij verstandiger zoudt zijn, dan u met zoo'n man in te laten." .Hij is juist de man, dien mijn vader zou geholpen hebben," zei Ralph warm. .Hij had niets van den Pha- riseör over zich. Ik herinner mij, dat, toen het geheele dorp niets meer met een man te maken wilde hebben, die voor een grove beleediging in de gevangenis gezeten had, hij het zwakke punt van den man ontdekte, de liefde voor bloemen en hem een geheelen beurs- vacantiedag bij ons in de pastorie nam, om in den tuin en in de serres te ploeteren, en dat hij zoo gelukkig was, als een vogeltje in de lucht, toen hij ons hielp met pooten en rozen te stekken." .Dat mag goed en wel zijn voor een dominee, maar voor n een jongen die zoo weinig van de wereld Nu al ziet men teekeningen voor decoraties, vlaggedoek, kroontjes, lofwerk, enz. uitgestald. Portretten van't jonge Koninginnetje zijn er bij de vleetGroot en klein, mooi en leelijk, oud en nieuw, op allerlei manieren Als de versiering van de stad maar half wordt, wat ze belooft te worden volgens de plannen, nu, dan verzeker ik u, dat 't goed zal zijn. Men wil hier ook een groot kinder feest op touw zetten, naar 't voorbeeld van het Londen- sche, toen Koningin Victoria haar jubeleum vierden, 't Zou gehouden worden in de Maliebaan, en men wilde er schoolkinderen van alle standen aan mee laten doen. Me dunkt, daar zit iets moois in, als het nu maar niet afstuit op de kleinzieligheid van sommige ouders. Men weet, dat de Hagenaars zich in ontelbaar veel standen en standjes afscheiden. Laten we hopen, op een milde stemming in dit opzicht. Een paar dagen geleden zag ik bij een bloemist een groote, fraaie palmtak liggen met een rood-wit en blauwe strik, behoorlijk voorzien met opschrift, 't Was weer eens iets voor Zola bestemd, ditmaal een Huldeblfik van de .Ilaagsche onderwijzeressen." 'k Wil niet zoo ongalant zijn, die dames met hinkende paarden te vergelijken maar toch lijkt het me toe, dat ze ditmaal met de nachtschuit komen, Tot slot nog iets over Scheveningen. Dat dorp heeft één hoofdstraatwaar zich alles concentreertde Kei zerstraat. Hij bestaat bijna geheel uit winkels. Sommige modern andere noch zoo echt antiek, 't Is er druk op elk uur van den dag. Nu is die straat opgebroken ge weest. Wekenlang was hij niet te passeeren, als over een smal trottoir. Zelfs geen tram kon er rijden. De winkels klaagden steen en been. Gelukkig is daarin een paar dagen geleden verandering gekomen. De straat is nu weer geheel in orde. Een volgende keer boop ik weer eens over iets anders te schrijven, voor ditmaal groet u, Mijnheer de Redacteur, Uw dienstwillige dienaar, THEO VAN STRALEN. VII. De coöperatie-bacil is te Amsterdam in den laatsten tijd druk bezig veroveringen te maken. Dat is zonder twijfel voor een groot deel bet gevolg van het optreden van Prof. M. W. F. Treub, die na het congres te Delft ijverig propaganda is gaan maken voor de coöperatie, als middel tot verbetering van vele ongewenschte sociale toestanden. In verschillende vereenigingen is hij met dit onderwerp opgetreden; in »ons Huis" heeft hij daarover zelfs een cursus gehouden en de door hem verkondigde stellingen zijn aanlokkelijk genoeg om de menschen tot nadenken te stemmen. Besparing van het huishoudgeld wordt in het vooruitzicht gesteld en welk huisvader zou daarvan niet gaarne profiteeren Aan prof. Treub's krachtige medewerking is 't b. v. te danken dat de veraeniging .Handwerkers Vrienden- tw*a^ai"'B'iMg9MI I—IIMiiWhuriwiwinl II llllll III II iniawiVniife^S&aagay gezien heeft is het iets anders. Gij hadt zoo'n man niet tot vriend moeten kiezen." »Ik heb hem niet gekozen," zei Ralph, met eenige warmte. Een »nnco guid" weduwe sloot de deur voor mijn neus dicht, omdat ik een tooneelspeler was en zeide, dat zij alleen Christenen nam. Bij het tweede huis waar ik kwam, gaf men mij een onderkomen en vriendelijke woorden en Dudley was de goedheid zelve voor mij. Wanneer ik hem nu liet loopen, zou ik een verachtelijk wezen zijn. »Nu," zeide zijn metgezellin, hare schouders ophalend, »u moet uw eigen zin volgen. Maar denk er aan, dat ik u gewaarschuwd heb." Zij keerde spoedig om, en Ivy, die den geheelen rede twist nog al vervelend had gevonden, huppelde van vreugde, toen eene kromming van den weg haar aan hun oog onttrok. Maar Ralph was ongewoon stil, en toen zij naar de bouwvallen van de oude abdij keken, kon Ivy maar niet begrijpen, waarom zijn gelaat zoo betrokken was. Geen woord kwam er ooit over Dudley's lippen, maar er waren genoeg menschen, die hem dadelijk vertelden, dat Ralph Denmead de geheele zaak vernomen haden toen zij naar Ayr gingen, zeide hij op zijn ruwe manier »Je zult wel niet langer met mij samen willen wonen, denk ik?" »Ik deel liever mijne woning met jou, dan met een van de andereu," zei Ralph hartelijk. »Ten minste, wan neer ik je niet in den weg ben. Je bent de eenige, die mjj vriendelijkheid betoond heeft." Dudley liet een onverstaanbaar geluid hooren. Hij was meer aangedaan, dan hij wel wilde bekennen. »Je bent dankbaar voor kleine diensten," zeide hij, »en dankbaarheid is eene zeldzaamheid bij ons beroep. Maar ik mag je gaarne lijden, jongen, en ben blij, dat ik je tot makker heb. Je zult geen reden hebben om je over mij te schamen." En zoo hielden deze twee, zoo geheel verschillende karakters, gedurende de zonderlinge wederwaardigheden van deze Schotsche tournee elkander gezelschap, en Myra Kay hield zich eenigen tijd op een afstand.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1