Buitenland. kring" nn ook al eerlang een coöperatieve broodbakkerij zal openen, waar men andere levensbenoodigdheden ins gelijks wil verkrijgbaar stellen. Haar leden heeft deze vereeniging voornamelijk onder de vrij gegoede arbeiders klasse, met name onder de diamantbewerkers, en haar roem is 't steeds geweest om bij te dragen tot de ont wikkeling van de onder haar vaan vereenigden. Daarvoor beschikt zij over een eigen orgaan, dat indertijd door een verdienstelijk journalist werd geredigeerd, maar ook sedert meermalen goed geschreven artikelen bevat. Voorts treden in onafgebroken rij de meest bekende vooruitstre vende mannen in haar midden op dat het groote publiek hiervan zoo weinig bemerkt is voornamelijk hieraan toe te schrijven, dat de spreekbeurten altijd op Zondagavond worden gesteld en de redacties der groote bladen met wijze solidariteit zijn overeengekomen om de Zondagavond- rust hunner verslaggevers niet dan in de uiterste nood zakelijkheid prijs te geven. Bij de samenstelling der statuten voor de bakkerij van H. V. verleende prof. Treub zijn welwillende medewer king, zoodat deze voor andere vereenigingen, die zich ook op coöperatief gebied wensohen te begevenwel een begeerde leiddraad zullen worden. Den 8 April zal het eerste brood geleverd worden eD het aantal verbruikers zal dadelijk minstens 300 bedragen. Van de winkeliers moet gezegd worden, dat zij zich nog niet veel van deze beweging aantrekken. Zij laten althans nog niets van protesten hooren en schijnen te meenen, dat er voor hen niet veel te duchten is, omdat de echt-Hollandsche kwaaddenkendheid ook hier wel weer de nu zoo eendrachtig samenwerkenden zal verdoelen en splitsen, waardoor mettertijd de oude winkels toch weer worden opgezocht. Zij schijnen ondervinding op dit punt te hebben Heel wat meer consternatie heeft een coöperatie-plan gebracht onder de melkslijters en directeuren van melk inrichtingen. Dit plan is dan ook vrij wat omvangrijker en bovendien is 't gepousseerd door »Ericus", den wel bekenden schrijver der laudbouw-feuilletons in het »N. v. d. D.". Ericns heeft de vaste overtuiging, dat de melk, die de Amsterdammers te drinken krijgen, niet aan alle eischen van zuiverheid en vetgehalte kan voldoen en daarom maakt hij propaganda voor een coöperatieve melk inrichting, door de vereeniging »Eigen hulp" te stichten. Eerst in geschrift en daarna in woord heeft hij de voor- deelen daarvan geschetst. Hij heeft daarbij heil gezocht in een opeenhooping van argumenten ten gunste van zijn lievelingsdenkbeeld maar bet ongeluk is geweest dat hij aldus meer heeft beweerd dan hij wel kan ver antwoorden. Zoo legde hij den melkslijters ten laste, dat zij hunne koperen bussen nooit heelemaal leeg lieten loopen om daar door den room van de melk, die boven drijft, te kunnen behouden. Dit nu had Ericns niet mogen zeggen, wanneer hij beter had nagedacht. Immers in theorie is 't wel waar, dat uit een bus het eerst de dunne melk wegvloeit en de room bovenop blijft drjjven, maar dat geldt alleen, wanneer de hoeveelheid vloeistof in volkomen rust ver keert. Bij hotsende melkkarren, die worden voortgereden over de hobbelige straten van Amsterdam, is hiervan natuurlijk geen sprake; de melk schudt in de bussen voortdurend zoodat er van room-afscheiding niets komt. Dit is zoo duidelijk, dat iedereen bij eenig nadenken 't begrijptmaar niettemin heeft een directeur van een groote zuivelfabriek 't nog wenschelijk geacht een proef te nemen. Hij onderzocht het vetgehalte van melk in een volle bus en van een, waarin nog maar een paar liters waren overgebleven en toen was de uitkomst een zeer miniem verschil. Om tegen deze en dergelijke beweringen van Ericns te waarschuwen heeft onlangs de Algemeene Melkslijters- bond vergaderd, 't Ging er daar zeer geanimeerd toe men kon zien, dat de menschen zich in hun brood be dreigd achtten en dat is een teer punt. Er traden goede krachten in het vuur om de beschuldigingen tegen de melkslijters te neutraliseeren als de scheikundige Dr. Kleyn, de bacterioloog Dr. Ketel en de particuliere zui- vel-consulent Van Klaverweijden. Zij allen vonden een HOOFDSTUK XII. Gedurende de eerste maand had het gezelschap van Theophilus Skoot naar wensch succes. Eene week in Glas gow en eene week in Edinburg met volle zalen, vroolijkte iedereen op; maar toen zij daarna noordwaarts trokken, braken de dagen van schaarschte aan. Het was nu half Maart en het oude spreekwoord »As the light lengthes The cold strenghtes," deed zich hier op bittere wijze gevoelen. Misschien waren de menschen niet geneigd om op zulke sombere avonden uit hunne gezellige huizen te komen in alle geval de week in Stirling bleek geheel mislukten Perth werd door de influenzaduivel geplaagd en had weinig tijd om zich met rondreizende tooneelspelers op te houden. Hier was het, dat Ralph voor de eersto maal van zijn leven ondervond, wat het was, om zonder salaris te werken. Hij zat op een mandte wachten totdat hij geroepen werd met vPendennis" om hem zijn koude en moeheid te doen vergeten toen Dudley met een vreemden trek om de mondhoeken naar de kleedkamer terugkeerde. »De geest zwerft rond," zeide hij met een grafstem. »Wat bedoel je zei Ralph lachend. Je hebt mooi lachen. Maar lang zal je het niet meer kunnen doen. Er is geen geld in kas, mijn jongen. Het spijt den directeur zeer, enz. enz." »Geen geld herbaalde Ralph, ontsteld. »Het verwondert mij niets zei Dudley »ik twijfelde reedsdat Skoot het lang uit zou houden. Maar wij kunnen in Dundee misschien meer geluk hebben." »En wanneer dit niet het geval is, hoe moeten wij dan leven vroeg Ralph, bedenkende hoe weinig geld hij nog overhad. »Welbeste jongen dan moeten wij leven als de vogeltjes in de luchtdie andermans eigendom opeten en dan wegvliegen." Ralph keek bedroefd. »Nn alles wel beschouwd zeide hij, »zijn de schulden eigenlijk van Skooten niet van ons. En zooals je zegt, misschien zijn de andere plaatsen niet zoo slecht als Perth is geweest." (Wordt vervolgd.) coöperatieve melkinrichting onnoodig, omdat de inrich tingen, die Amsterdam reeds bezit, ook blijkens de sta tistiek van den gemeentelijken geneeskundigen dienst, en een verklaring van Dr. Van Hamel Roos, den toets van het strengste onderzoek kunnen doorstaan. Bij het debat was er één opmerking, die velen getroffen heeft. Door den heer van Hest, den uitvinder van een door Ericns met zooveel warmte aanbevolen lnchtfilter, werd 't zijde lings voor zijn beschermheer opgenomen door in 't mid den te brengen dat men op het punt van melk toch niet zoo gerust kon zijn als door den inleider, den heer Verduyn, was betoogd. Hij had namelijk gehoord, dat er te Amsterdam een inrichting isdie in haar melk, om deze te conserveeren vergift doet, nog wel op op het advies van een hoogleeraar. Met deze melk waren proe ven genomen op drie jonge katten en toen was gebleken, dat deze niet tegen dat conserveermiddel waren bestand de menschen slikten 't echter trouw en dat kon toch niet goed zijn. Later, aan 't eind der vergadering, kwam de heer Van Hest nog verzekeren, dat de schuldige was de naamlooze vennootschap »Nederland" tot het ver schaffen van volkomen zuivere, bacteriën vrije melk. Dat was zeker een ernstig verwijt en de ernst daarvan ver meerderde nogtoen er verscheidene dagen verliepen zonder dat de aangevallene zich verweerde. Nu is echter de tegenspraak gekomen. Toevallig had ik een onderhoud met den directeur dezer vennootschap, den heer Van Nouhuis, die mij de plechtige verzekering gaf, dat de beschuldiging van den heer Van Hest vol komen ongemotiveerd is. Waarom hij dan zoo lang gewacht had die te logenstraffen Hij had eerst kalm naar Prof. Förster in Straatsburg geschreven en tevens een aanklacht bij de justitie tegen den heer Van Hest ingediend. De heer Van Nouhuis is gep. kolonel van de infanterie en uit zijn militaire leven heeft hij nog over gehouden den tegenzin om in de couranten onderteekende stukken te schrijven ten slotte moest hij dien afkeer wel overwinnen want de meDschen begonnen het ver trouwen in zijn melk te verliezen. Ik voor mij moet bekennen, dat 't mij aangenaam zal wezen, wanneer de coöperatieve melkinrichting van >Eigen Hulp" er niet komt. Waar door de felle concurrentie de melkverkoopers nn reeds een zeer sterken prikkel hebben om de beste waar voor zoo min mogelijk geld te verkoo- pen is er m. i. geen reden om hen uit hun brood te stooten. In het algemeen wil 't mij toeschijnen, dat voor de groote steden het veld voor coöperatie niet zoo uit gestrekt is. Er heerscht daar te veel mededinging, die 't onmogelijk maakt om prijzen kunstmatig hoog te bonden en die de winkeliers noodzaakt om wel terdege met de wenschen van hun klanten rekening te houden. Anders is 't daarentegen in sommige dorpen en kleine steden. Ik heb jaren geleden gewoond in een stadje, waar de leveranciers bij onderling goedvinden de prijzen regelden en wie zich daaraan won onttrekken door zijn winkel waren uit een groote stad te laten komen, werd bestraft door het in rekening brengen van een exorbitanten prijs voor artikelen, die men op een gegeven oogenblik heb ben moest en niet in huis had. Waar zulke toestanden heerschen is de coöperatie het beste middel om de men schen te herinneren aan de plaats, waar zij behooren te staan. In andere gevallen is er geen aanleiding om den nijveren winkelstand van zijn bestaansbronnen te beroo- ven. Het leger der socialisten zou men op die wijze onnoodig vergrooten. Van socialisten gesproken wat blijft er weinig van den Bond over 1 Na het jongste congres was er reeds splitsing, maar deze gaat nog steeds voort en nu heeft de afdeeling Amsterdam zich weer met een enorme meerder heid van stemmen afgeseheiden. De parlementaire socia listen lachen in hun vuistje, want nooit hadden zij dur ven denken, dat zij het gebouw, door Domela Nieuwen- huis gesticht, zoo gauw zouden hebben ondermijnd. Ook Cornelissen heeft het Damrak verlaten en is naar het buitenland vertrokken. In zijn afscheidswoord laat hij duidelijk doorschemeren, dat naar zijn meening mettertijd wel weer een kentering in de gevoelens zal komen en ik geloof, dat hij gelijk heeft. De revolutionair-anarchisti sche vlag kan wel tijdelijk opgeborgen worden, maar de dag breekt weer aan, waarop men hare ontplooiing vraagt. DUlTSCHIiABID. De Pruisische Landdag heeft met nagenoeg algemeene stemmen het voorstel zijner com missie aangenomen, welke de aanvraag der regeering om 5 millioen mark beschikbaar te stellen voor vergoeding der schade in den vorigen zomer door overstroomingen veroorzaakt, tot 15 millioen wilde verhoogen. De algemeene vergadering der Duitsche Volkspartij heeft besloten, op 26 en 27 Mei te Frankfort op feeste lijke wijze de gebeurtenissen van 1848 te herdenken, die de voorboden zijn geweest van het herstel des Duit- schen rijks. KWGEIjARrD. Nog steeds woedt de pest in Engelsch- Indie met groote hevigheid en hebben de Engelsche ge- neesheeren, die de zieken trachten op te sporen en af te zonderen en de ambtenaren, die naar oorzaak en omvang der epidemie onderzoek doen een harden en moeie- lijken strijd te voeren. De oneenigheid tusschen het gemeentebestuur en de commissie van enquête bereikte Zaterdag haar hoogte punt het gemeentebestuur weigerde aan de commissie betalingen te doen. In een vergadering, gehouden in het paleis van den gouverneur, is over den toestand beraadslaagd. Er heerscht groote ongerustheid in Bombay de opgewondenheid tegen de maatregelen tot beteugeling der pest neemt toe, en de ziekte wordt steeds kwaadaardiger. De Britsche majoor Gibbons en zeven zijner land- genooten maken zich gereed voor een groote expeditie door Afrika. Majoor Gibbons stelt zich voor dit wereld deel geheel te doortrekken van Kaap de Goede Hoop tot Kaïro. De expeditie zal in April vertrekken en naar be rekening van den aanvoerder voor haar tocht achttien maanden noodig hebben. FRANKRIJK. De senator Barbey heeft, bij de aanvaarding van het voorzitterschap der Republikeinsche groep van den Senaat, een toespraak gehouden, waarin hij over de zaak-Zola en de houding der legerchefs het volgende zeide Verschrikkelijke woorden zijn in de opwinding gesproken men heeft in de straten en zelfs binnen het Paleis van Justitie de kreten: Leve de Republiek! en Leve het Legerhooren uiten, door personen, die als tegenstanders tegenover elkander stonden en die elkaar bedreigden met gebaren of met uitdagende woorden. »In de Kamer is gezegd»Het is tijd, dat daaraan een einde komt". Ja, het ts tijd, dat ieder zich schikt naar de beginselen, die langer dan een eeuw in Frankrijk voor recht hebben gegolden het is tijd, dat met onver stoorbare kracht worde opgetreden tegen een reactie die Frankrijk eeuwen zou achternitzetten. En het is tevens tijd om het leger, dat Frankrijk met groote opofferingen heeft gereconstitueerd, en dat wij met groote zorg om ringen, verre blijve van de partij-quaesties. Wij rekenen er op, dat de regeering werkzaam zij, om het te houden binnen de perken van zjjn roeping, en om alle pogingen te verijdelen die strekken zonden, het af te brengen van zijn nobele taakde verdediging van het gebied der Repukliek tegen een buitenlandschen vijand." Voor het hof van cassatie zal als advocaat voor Zola optreden mr. Mornard. Mr. Labori is niet bij het hof van cassatie ingeschreven en kan dus niet zijn taak, voor het hof van assises aangevangen, daar voortzetten. Kolonel Picquart heeft zijn tegenstander kolonel Henry twee lichte verwondingen met de degen toege bracht. Met Esterhazy weigerde Picquart te duelleeren. VEREGNIODE STATEN. De verhouding tus schen Spanje en de Vereenigde Staten wordt steeds meer gespannen. Uit Washington wordt aan de »St. James's Gazette" gemeld Uit vertrouwbare bron wordt uit Havana vernomen, dat uit de onderzoekingen over de oorzaak van het ver gaan van de »Maine" gebleken is, dat het schip door torpedo's is verwoest. Dat de commissie niet terstond in dien geest rapport uitbracht, heeft zijn grond in de over weging, dat de Amerikaansche regeering tijd wil winnen voor het tot bedaren brengen der nationale opgewon denheid. Het ministerie van buitenlandsche zaken is nog van meening, dat er geen grond bestaat voor een oorlog, zoolang niet officieel de medeplichtigheid der Spaansche regeering wordt vastgesteld aan den aanslag, die van Spaansche zijde ondernomen wordt geacht te zijn." Door zulke berichten wordt de opgewondenheid te Madrid en te Washington steeds meer aangewakkerd. De Spaansche regeering acht het noodig in verband daarmede, de terugroeping te vragen van den Ameri- kaanschen consul, generaal Lee, te Havana, die steeds een zeer vijandige stemming tegenover Spanje heeft be toond. Doch de regeering te Washington weigert den consul terug te roepen, en weigert eveneens haar oorlog schepen terug te trekken uit de Cubaansche havens. Sutherland Royaards. De heer Chauvine schrijft uit Hendaye bij Bayonne aan de »Amst. Ct.": »Hier een uitstapje makend hoor ik dat men het lijk van een wielrijder gevonden heeft in de Pyreneeën, in den omtrek van Pamplona, en men meent te moeten ge- looven, dat dit niemand anders is dan de doofstomme Nederlandsche wielrijder Sutherland Royaards. Men zegt, dat het lijk geheel uitgeschud was en dat er geen enkel papier op hem gevonden is. Ik meld u dit onder alle voorbehoud.'" De directeur van de Wilhelmina-rijwielfabriek te Zeist deelt hieromtrent mede, dat het bericht over den dood van den doofstommen wielrijder wel juist ban zijn. Zijn laatste schrijven was uit Bayonne van 28 Febr. Den volgenden dag zou hij naar Hendaye vertrekken en dan bij Pamplona de Pyreneeën overtrekken. Een schrijven uit Hendaye is hier te lande nog niet aangekomen. De directeur van de Doofstommen-vereeniging »Door Liefde Saamgebracht" te Amsterdam, heeft nog dezer dagen een briefkaart van Royaards ontvangen, gedateerd uit Baijonne 28 Februari 1.1. Hij schrijft daarin »De moeilijkste tijd begint nu pas, en eerst nu draag ik mijne wapens geladen bij mij. Mijn eerstvolgend adres is poste restante Madrid, doch schrijf niet vóór 10 Maart, want eer ik daar ben, moet ik een goede 800 KM. trappen 1200 heb ik nu al gereden. »Vaarwel, denk aan mij, ik weet niet, maar ik voel me niet op mijn gemak en ben neerslachtig. Royaakds." Huwelijksaanvraag. In het Leipz. Tagell. vraagt in een advertentie iemand voor zijn vader een vrouw en wel een niet zeer jeugdige weduwe of juffrouw, met eenig beschikbaar vermogen. De vader wordt genoemd een tstreng solider Mannmit ruhigem GeschaftDie zaak schijnt zoo tijd- roovend te zijndat de vader aan zijn zoon moet over laten een stiefmoeder te zoeken. Gen wandelaar op zee. Kapitein William Oldrievé, van Boston, heeft het echt Amerikaansch plan opgevat tenminste de »N.S." zegt het om in gezelschap van kapitein Andrews, die zich reeds door zijn tocht over den Oceaan in een zeer klein bootje naam heeft gemaakt, den volgenden zomer te voet over de zee een tocht naar Engeland te maken. De vzeeschoenen," waarmee Oldrievé over het water zal wandelen, zijn van cederhout gemaakt, 5 voet lang, en hebben aan eiken kant zes gemakkelijk beweegbare, over elkaar schuivende plaatjes op de wijze als bij visch- vinnen het geval is, welke bij de voortwaartsche bewe ging over elkaar schuiven en bij het afzetten van den voet zich verspreiden en het water met kracht terug dringen, ten gevolge waarvan een vrij groote snelheid van beweging mogeljjk wordt. De merkwaardige schoenen zijn op zich zelf zeer licht, doch kunnen op het water weerstand bieden aan een ge wicht van 70 tot 75 KG. Een compleet gummicostuum beschot de zeeloopers voor de gevolgen, die een al te dikwijls herhaalde, innige aanraking het natte element na zich zou sleepen. Kapitein Oldrievé heeft de deugdelijkheid van zijn zee schoenen het vorige jaar reeds herhaaldelijk door het nemen van proeven bewezen. Eens is hij al de Niagara- rivier overgestoken, drie mijlen boven den beroemden waterval, een anderen keer wandelde bij ten aanschouwen van eene groote, verbaasde menigte, op het water van de haven te Boston. Oldrievé loopt even gemakkelijk op het water als op het dek van een stoomschip, zegt een Amerikaansch blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2