Telegrafische Berichten. Neder land. Stadsb erichten. Markt- en Beursberichten. BURGERLIJKE STAND. Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar. 's-Gravenhage, 8 Maart 1898. Tweede Kamer. De heer Ferf zal later interpelleeren over de maat regelen tegen de Amerikaansche schildluis in verband met het verbod van invoer van Amerikaansche planten en ooft in Duitschland. Aangenomen werden met 71 tegen 3 stemmen het ontwerp tot een renteloos voorschot van f 152.000 voor den aanleg van een stoomtramweg van Nijberk naar Barneveld en Ede, na bestrijding van den heer Troelstra. Zeewering te Callantsoog. Tudschen de Regeering en Ged. Staten van Noord- Holland bestaat sinds lang een geschil over de verplich tingen van het Rijk tot verdediging der zeekust, o. a- die bij Oallantsoog. Den eersten Juli 1896 werd over de onderhandelingen een volledig verslag gedaan en daarop verklaarden, op voorstel van jhr. mr. C. H. Backer, Provinciale Staten, hoewel betreurende dat die onderhandelingen wederom tot geen resultaat hadden geleid'', »dat Ged. Staten bij die onderhandelingen tot het uiterste waren gegaan, wat redelijkerwijze als provinciaal belang kon worden beschouwd". In de laatste najaarszitting konden Ged. Staten op een interpellatie van jhr. mr. Boreel van Hogelanden echter mededeelen, dat in deze zaak een toenadering was waar te nemen bij de onlangs opgetreden nieuwe Regeering. Na veelvuldige gedachten wisseling heeft de Minister zich bereid verklaard, te bevorderen dat de verdediging van de geheele kust ten noorden van de Hondsbossche-zee- wering voor goed bij de wet ten laste worde gebracht van het Rijk; wanneer de provincie zich vooraf verbindt tot eene bijdrage, als vermeld in het hierbij aangeboden ontwerp-besluit, in de kosten dier verdediging voor zoo ver het betreft het gedeelte der kust, dat zich uitstrekt van de Pettemerzeeweriug tot aan het noordelijk uiteinde van den polder Callantsoog. Dientengevolge stellen Ged. Staten aan Prov. Staten voor de provincie Noord-Holland te verbinden om in do kosten van aanleg en onderhoud der door het Rijk noodig geachte en uitgevoerde werken ter verdediging van het deel der Noordzeekust tusschen den 800en meter bezui den strandpaal IX tot aan den 900en meter bezuiden strandpaal XVII, behalve jaarlijks een vaste som van f 2500, twee derde gedeelten bij te dragen van hetgeen boven dat bedrag wordt uitgegeven deze verbintenis te doen ingaan op den dag van het in werking treden eener wet, waarbjj alle werken voor het verdedigen van de Noordzeekust tusschen de Heldersche zeewering en de Hondsbossche zeewering ten laste van het Rijk zullen zijn gebracht, en eindelijk Ged. Staten op te dragen, de noo- dige voorstellen in te dienen ten einde de onmiddellijk belanghebbende gronden voor zoover dit billijk en mo gelijk zal blijken te belasten met een deel der sub 1 bedoelde bijdrage. 15 Maart vergaderen Prov. Staten ter behandeling van dit voorstel. (Handelsblad.) Zuiderzee. Het Haagsche «Dagblad" weet mede te deelen dat een wetsontwerp tot drooglegging van de Zuiderzee in den aanvang van het nieuwe zittingjaar de Tweede Kamer zal bereiken. Het is het groote plan van den heer Lely, met den afsluitdijk van Piaam (Friesland) naar Enkhuizen. V e e-u 11 v o e r. In de maand Februari j.l. zjjn uit Nederland langs het Belgische grensstation Esschen naar de verschillende Belgische slachtplaatsen verzonden 4616 stuks rundvee, tegen 3170 in Februari 1897, voor eene aangegeven waarde van f 342.000 Barslngcrliorn. Den 6 werd te Kolhorn eene tooneelvoorstelling gegeven, ten voordeele van een school feest. De opvoering was in een woord uitmuntend te noemen, de opkomst echter was niet bevredigend. Blijk baar neemt het getal personen welke een jaarlijksch schoolfeest niet zoo noodig vinden hier meer en meer toe, of zulks goed is gezien Weliswaar hebben de kinderen feestjes genoeg, als kermis (ook naburige) St. Nicolaas en Kerstfeest, maar het doel van het schoolfeest zij hier de hoofdzaak en ontegenzeggelijk is het, dat door het houden van schoolfeesten het willekeurig schoolverzuim zeer is verminderd. Wordt nu een feest minder noodig ge acht eene belooning voor getrouw schoolbezoek in den vorm van boekwerkjes, of wel spaarbankboekjes kan hiervoor in de plaats tredende wegblijvers kunnen in zien, dat ook hiervoor geld moot worden bijeengebracht. I«ut jewlnkrl. Den 5 werd te Utrecht met goed gevolg examen afgelegd voor nuttige handwerken door mej. A. Kossen, onderwijzeres alhier. Schagen. Den 7 vergaderde de harddraverij-ver- eeniging West-Friesland" in het lokaal «de Beurs" alhier. Aanwezig waren 10 leden. Nadat de heer Muys de ver gadering had geopend en de notulen waren gelezen en goedgekeurd, werd de rekening nagezien door de heeren A. Vader en R. Kaan, die haar goedkeurden. De ont vangsten bedroegen f 485,55, de uitgaven f 487,90, nadee- lig saldo f 2.35, De aftredende bestuursleden, de heeren Mr. L. N. Rodenburg en J. de Veer werden herkozen, De Vereeniging telt 109 leden en 66 donateurs. Spanbroek. Namens de Afd. Opmeer en om streken der Holl. Mij. van Landbouw zijn aan verschil lende colleges, particuliere personen met den landbouw in betrekking staande en aan alle zusterafdeelingen adressen gezonden, de afdeeling in haar streven om te Spanbroek eene Nationale tentoonstelling van vee etc. te houden, te willen steunen. Schagcrbrug. Den 6 gaf onze plaatselijke rede rijkerskamer een tooneelvoorstelling in het lokaal van den heer A. Bruin alhier. Opgevoerd werden» De Stoke brand" van R. Benedix en «Met twee woorden" van L. Adler, twee blijspelen, waarvan het eerste het best werd gespeeld. Zender te kort te 'willen doen aan de verdien sten der andere medespelenden, moet toch gezegd worden, dat de heer W. E. Niestadt zijn rol het meest artistiek speelde, daarin bijna geëvenaard door de dames W. G. Stöve-Nieatadt en G. D. Niestadt. Mej. Best, die bij onstentanis van mej. A. Morra-Struyf hare rol in een paar dagen tijds had moeten ins(ndeeren, verdient een woord van lof zulk goed spel bij zoo weinig gelegenheid tot studie. Een talrijk publiek, ook uit andere gemeenten, woonde de tooneelvoorstelling bij. Benoemd tot burgemeester van Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin jhr. J. C. W. Strick van Linschoten, met toekenning van eervol ontslag als bur gemeester van Texel. In de duinen te Callantsoog wordt van wege 's Rijks Waterstaat een wachthuis neergezet, om bij even tueel stormweder tot schuilplaats te dienen voor den strandwacht. Kokhuizen. Een melkboer alhier is de gelukkige winner van de villa »Exelsior" te Bussum, de hoofdprijs van de verloting der Vereeniging voor Landbouw, Han del en Nijverheid. De vorige week werd reeds de eerste gras boter aan de Koningin-Regentes aangeboden door A. Schrijver, landbouwer te Nijbroek, gemeente Voorst. Bloembollen. Door de eerste coöperatieve 'haudelsvereenigingen voor bloembollenkweekers te Haarlem werd in het vorig zomerseizoen, het eerste van haar bestaan, reeds voor meer dan f 12.000 aan bol- en knolgewassen voor hare leden betrokken en verzonden. Ook de Hollandsche Spoorweg-Maatschappij heeft aan de Vereeniging tot behartiging van de belangen van Nederlandsche longlijders te Davos, toezegging gedaan om minvermogende longlijders, mits op vertoon van eene door die Vereeniging afgegeven legitimatiekaart,in de tweede en derde klasse over hare lijnen te vervoeren tegen de helft der gewone prijzen voor enkele reis. Ken reuzenflescli. Onlangs maakten wij melding van eene reuzen- flesch, die was gemaakt voor de Maatschappij tot Ex ploitatie van Staalwaterbronnen te Haarlem, om dienst te doen als reclame voor het Hollandia-water. Deze renzenflesch, die door een sleepbootje door de grachten van eenige steden zou worden gesleept, om dan ten laatste in de Noordzee terecht te komen, is, naar gemeld wordt, gisteren van Dordrocht vertrokken. Van de sleepboot met de renzenflesch is door den heer C. Le Grand eene photographic gemaakt, die in steden, waar de flesch zal komen, bij de voornaamste sigarenhan delaars zal bomen te hangen, met een briefje, vermel dende den tijd, waarop de flesch wordt verwacht. De rouzenflesch zal Zaterdag 12 Maart te Haarlem zijn. IJrsem. De heer E. v. d. Laan, gemeente- en on bezoldigd rijksveldwachter alhier, hoopt 17 Maart e. k. den dag te herdenken, waarop hij 40 jaren bij de Politie wevkzaam is geweest. Niettegenstaande zijn bijna 68 ja rigen leeftijd verricht de ijverige en welwillende man nog steeds met lust en opgewektheid zijne bezigheden. Kdani. Het muziekgezelschap Apollo" alhier zendt een kist met Edammer-kazen aan Zola. Een vrien delijk schrijven, op artistieke wijze uit te voeren door den directeur der Teekenschool wordt er bij gevoegd. Delfzijl. Bij aankomst van het stoomschip Hunze IX rapporteerde de kapitein J. Stutvoetdat zij in den nacht van den 4en op den 5en Maart, stoomende van Bremen hadden opgepikt een roeiboot, die bijna drie kwart vol water was en waarin zich bevond een jonge ling nog levend maar bijna verkleumd. Spoedig was hij aan boord gehaald en goed verzorgd zoodat hij na eenigen tijd kon mededeelen dat hij was een Zwitser van geboorte 19 jaar oud, en dat hij overal naar werk had gezocht maar zulks niet had kunnen vindenhij was namelijk kleermaker van zijn beroep en was volgens zijn verhaalmet twee kamaraden in de roeiboot geweestdie de boot losgemaakt hadden en hem hulpe loos hadden laten drijven. Zijne verklaring was echter niet zuiver overeenkomstig de papieren, die hij bij zich had. Kapitein Stutvoet heeft hem medegenomen naar Gro ningen, om hem verder aan de bevoegde autoriteiten over te geven. (N. R. Ct.) Den 5 zat eene dame, met haar kindje op den schoot, in den spoortrein NijmegenAmsterdam. Ter hoogte van Eist werd een groote steen door een glasruit geworpen, die het kind eene bloedende wond aan het gelaat toe bracht. De conducteur, die dadelijk hulp verleende, oor deelde, dat het kind best doodelijk getroffen had bunnen zijn. Stompetoren. Den 2 gaf de Zangvereeniging in vereeniging met de zangklasse alhier, onder leiding van den heer J. van Albada, eene uitvoering van ver schillende zangnummers voor gemengd mannen- en kinderkoor. Behalve liederen uit »de Zangvogeltjes" van Rntli, uit de verzamelingen van Ploegsma en Oanons van J. Worp werden met genoegen aangehoord het Roeiers lied van de Vliegh, de Kopersmid enz. Als slotnummer werd »het gouden Gansje" opgevoerd, klein zatfgspel voor kinderen, door Douwes. Trotsch het slechte weder waron vele belangstellenden opgekomen en werd door dezen en door de ouders der kinderen genoten. De voorzitter zeide bij het sluiten der vergadering dank voor die belangstelling en sprak den wensch uit, dat vele jongelieden zich bij de vereeniging zullen komen aansluiten, om voor de toekomst een flink gemengd koor te kunnen vormen. Oterleek. De feestcommissie voor de kronings feesten alhier heeft in hare jongste vergadering een voor- loopig programma der feestviering ontworpen. Na de te houden godsdienstoefening op 31 Ang. schoolfeest voor de kinderen der beide scholen in de gemeente op een terrein in het dorp Oterleek. De kinderen van Stom- petoren zullen door jongelieden te paard en jongedochters in versierde rijtuigen gezeten, naar het dorp worden geleid. Na afloop der kinderfeesten splitst zich de com missie en wordt de pret des avonds onder haar leiding te Stompetoren en Oterleek op nader te regelen wijze voortgezet. Naar men verneemt is de bestuurder van den recla mewagen, die voor eenigen tijd een ongeval had bij de Oterleekerbrug, overleden. Op donderdag 3 en zondag 6 Maart j.l. werd door het zanggezelschap van Oudkarspel eene uitvoering gegeven in het lokaal van den heer G. Slotemaker. Op gevoerd werd de opera comique, in 3 bedrijven, getiteld: »Franchemont de marskramer", tekst en muziek van M. Schuil. Beide avonden heeft het gezelschap zich goed van haren taak gekweten. Naar men ons mededeelt zal de indertijd ontbonden rederijkerskamer «Eensgezindheid" alhier op 17 en 20 Maart a.s., ten huize van den heer G. Slotemaker te Oudkarspel, wiens lokaal geheel daarvoor is ingericht, eene voorstelling geven. Ieder die vroeger met zooveel genoegen deze kamer bezocht, zal zich daarin verheugen Bij de den 24 Februari, ten overstaan van den Notaris D. H. Senator, gehouden trekking der premie- bewijzen, door de uitgevers van de bazar ten geschenke aangeboden aan de abonné's op dat Mode-Weekblad No. 112 van den loopenden jaargang, zijn de prijzen ge vallen op de nummers 1768 en 3083. Elk der winners (mej. wed. Eymers te Velp en de firma J. Lebègne Cie te Brussel) ontving een singer-naaimachine, Vibrating- Shuttle, no. 3. (Gewone inkoopsprijs f 57.50.) Voor de inteekenaressen op no. 1324 van dezen jaargang zijn weder 2 Singer-naaimachinen bestemd. De inteekenaressen zullen het premie-bewijs ontvangen bij de bazar no 20., terwijl de trekking zal plaats hebben in Mei a.s. Door de Kamer van Koophandel en fabrieken alhier is of wordt een adres gezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, strekkende om het regee- ringsvoorstel betreffende het inter-commnniaal telefoonnet aan te vullen, zoodat ook Alkmaar daaraan wordt aan gesloten, en om aldus geamendeerd dat voorstel aan te nemen. Bij de doopsgezinde gemeente alhier is den 6 tot predikant beroepen de heer P. J. Glasz, predikant te Rottevalle. Dienstdoende Schutterij. Bij de dienstdoende schutterij alhier zijn benoemd tot kapitein A la suite de heer C. L. Molenaar, thans le luit.; tot le luit. de heer W. F. Stoel, thans 2e luit.; tot 2en luit. de heer C. Bosman Oz. Kv.-lnth. gemeente. Na op 6 dezer in de godsdienstoefening voormid dags, door den consulent, den WelEerw. heer ds. P. van der Veen, ev.-luth. pred. te Amsterdam, te zjjn bevestigd naar aanleiding van de woorden uit Marcushfdst. 16 vers 15 «Predikt het evangelie", en die uit Phil.hfdst. 2, vers 29 «Ontvangt hem", heeft de WelEerw. heer ds. J. F. Ternooy Apel, ev.-luth. pred. voorheen te Har- lingen, 's avonds van dienzelfden dag zijne ambtsbedie ning aanvaard, predikende over de beide regelen uit den 18e psalm «Met mijn God spring ik over een muur, met mijn God versla ik een gansche bende." Een talrijke schare leden en belangstellenden volgde in beide gods dienstoefeningen met aandacht de prediking. Witte Kruis. In de week van 27 Febr. tot 5 Maart zijn in het badhuis van het Witte Kruis genomen 41 kuipba den 68 regenbaden le kl., 149 regenbaden 2e kl., samen 258 baden. ONDERTROUWD. 3 Mrt. Pieter Slooten te Edam, laatst te Landsmeer, en Maartje van 't Hoffte Edam, laatst alhier. GETROUWD. 6 Mrt. Dirk van Amstel en Willemina Maria Geer- truida Adolf. GEBOREN. 5 Mrt. Johannesz. van Wilhelmus Zeek en Maartje Veldboer. Cornelia, d. van Johannes Domi nions Schouten en Gezina Bek. 7 Johanna Maria, d. van Albertus van Westerop en Gesina Catharina Maria de Jong. Jacoba, d. van Adriaan Arie de Groot en Jacoba Bier drager. OVERLEDEN. 6 Mrt. Janz. van Pieter Braak en Johanna Geer- truida van Tuin 7 w. 7 Cornelis Hoeben 77 j. Zitting van 8 Maart 1898. W. V., Petten, diefstal van een hond, 1 maand gev. L. J. K., Alkmaar, landlooperij, 3 dagen hecht, en 1 jaar opzending naar een bedelaarsgesticht. J. C. G., zonder vaste woonplaats, bedelarij, uitgesteld. J. R. en F. R., Helder, ontduiking der hondenbelas ting, ieder f 10 boete, subs. 3 dagen hecht. P. K., als boven, openbare schennis der eerbaarheid, 1 maand gev. M. V., Zijpe, mishandeling, f 3 boete, subs. 3 dagen hecht. R. S., Ad na Paulowna, mishandeling, f 5 boete, subs. 3 dagen hecht. J. M., Medemblik, beleediging van een ambtenaar in functie, niet ontvankelijk. Enkhcizen 2 Mrt. Aangevoerd 0 stapels kaas, hoog ste prijs f boter, per kop f 675 a 72.—, karwij- zaad f 10.a mosterdzaad f 14.a 15. Maanzaad f 12 a erwten grauwe f 10.25. a 14 groene f 7.a 7 75, vale f 10.a 14.wijker vale f 9.a 9.25, Platte boonen f 6.a 7. paar- deboonen f 5.a 6.bruine boonen f 7.25 a 7.75, gerst f 4.25 a 4.75, haver f 3.a 3.75. PURMEREND, 8 Maart. Aangevoerd 207 vette run deren f 0.45 a 0,58 p. p., 3 stieren, prijshoudend, handel stug 123 vette balveren f 0.70 a 0 90 p. p., 693 nucht. idem f5 a 18, beide handel vlug, 11 paar den. 1039 schapen en lammeren, prijshoudendhandel stug, 122 vette varkens 40 a 47 ctt., p.p. handel vlug, 94 magere id. f 13 a 23, 294 biggen f6 a 13, beide han del stug. Kleine kaasf 26,50. middelbare f 22,Aangevoerd 37 stapels, 1233 kg. Boter f 1,20 a 1,30. Kipeieren, f 3.a 3.50, Eendeieren f 0,a 3, Alkmaar 7 Mrt. Aangevoerd 0 Paarden —fa 0, 07 koeien en ossen f 130 a 200, 94 vitte kalveren f 30 a 96.per pond 65 a 80 ct., 159 nuchtere kalveren f 6 a 14, 0 vette schapen f a 7 magere id. f 8.a 12.160 vette varkens per P. f 0.38 a 0.47, 37 magere id. f 16 a 18, biggen f 0.a Amsterdam, 7 Mrt. Aardappelen. Friesche Dokkumer Jammenf 3.a 3.60, Friesche Fr. Jammen f3.10 a 3.50

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3