Aanbesteding. Puls Lacombe. LIEDERENBOEK JAN LUYTEN. Bekendmaking. BREUKZALF. KLOMPEN. Emser Pastillen Geen breuk meer. Advertentièn. eene Meid-Huishondster DIEIVSTBODE een Meisje Hollandsche IJzeren Spoor weg-Maatschappij Kxtra Nachttrein op Dinsdag 15 Maart 1898 Neuenkirchen (Miinster), V olksvoordracht 357ste STAATS LOTERIJ. Wed. A. Prins Zoon, B A D-E m S, GROOT-NEDERLAND. PRIJS f 3,5O. ROTTERDAM. M. A. EEEAMP, Loodgieterij. Zinkwerkerij. DIENSTBODE, LOTEN 50 GTS. Pastoor MARTIN BECK's Breukzalfzal vanaf April a.s. Vijftig Cts. meer kosten. M. REIMANNS, Badhuisstraat 12, Haarlem. Het maken van eene VOETBRUG over de Nieuwlandersingelgracbtmet de leve rantie van alle daartoe noodige materialen, transporten, arbeidsloonen enz. Maatschappij „tot Nut van 't Algemeen", DUITSCHLAND. Laat men 't elkander toch zeggen: op WOENSDAG 9 MAART 1898, Collecteurs der Staats-Loterij KESSELBRUNNEN en bet KRANCHEN (Staats-contröle), Boekh. HERMs. COSTER ZOON. Verzameld door F. R. C0ERS F£ TVieuwehaven 107, Groothandel in Mineraalwater- en Bier-Apparaten. Brouwerijbenoodigdheden. Wijnkoopersartikelen. AGENTEN GEVRAAGD. Fnidsen C 60. AANLEG GAS- en WATERLEIDING, SPREEKBUIZEN, ELECTRISCHE SCHELLEN. GasornamentenGaskooktoestellen. Daarom laat n gebruiksaanwijzing met honderden dankbetuigingen zenden door den Heer Zaaiers f 2.50 a 2.60 Zeeuwsche Spnische Jammen f3.50 a 4.Zeeuwsche blauwen f 0.a 0.Poters f 0.a 0.Flakkeesche Jammen f 3.25 a 3.80, id. Blauwe f 3.25 a 3.60, Geldersche Blauwe f 3.10 a 3.40, IJ- polder Jammen f 3.50 a 4.Westlandsche Zand f 4 50 a 5.50, Pruisische Hamburgers f 0.a 0.Duitsche Rooden f 2.40 a 2.50 per HL., Nieuwe Malta f 0.10 a 0.12 per KG. Raapkoeken f 60 a f 85. Lijnkoeken f 75 f 105. Petroleum. Onveranderd. Amsterdam 7 Mrt. Aangevoerd 419 runderen, vette le qual. f 0.59 a 0.62, 2e id. f 0.55, 3e id. f 0.48 per K.G., 140 melk- en kalfkoeien f 100 a 220, vette kalveren 0.a 0.a 0.per P., 3 Gras id., f a per stuk, 159 nuchtere kalveren f 7 a 9, 14 scha pen f 0.a 1 0 470 vette varkens f 0.42 a 0.45 per P. Haarlem 7 Mrt. Roode tarwe f 0.a 0.Witte tarwe f 7.75 a 8,25, rogge f 4.95— a 5.haver f3.25 a 3.50gerst f 0. a 0., duivenboonen f 6.50 a 6.80, paardenboonen f 6.a 0.bruine boonen f 0.— a 0. Groene erwten f 6.20 a 0.karweizaad f Haarlem, 7 Mrt. Boter, aangevoerd 81 KG., f 1.40 a 1.50, 68 biggen, verk. 68, f 6 a 13,20 schrammen, verk. 20, f 14. a 16. Aangevoerd 24 mud Aardappelen: rerk. 24 mud, f 2.a 3.50, 29 mud Appelen, verk. 29 mud, f 5.a 8.— 17 mud Peren, verkocht 17 mud f 4.— a 6. Leiden, 5 Mrt. Boter. Prijs le qual. f 52.a 58.per Kg. f 1.30 a 1.45, 2e qual. f 44.— a 50.— per f 1.10 a 1.25. Aanvoer groot, de handel was mid delmatig. Kampen 7 Mrt. Boter: Per ljt vat f 21.50 a 24.— per J/16 vat f 10.75 a 12.per J/2 K.G. 50 a 55 ct. Aangevoerd 275 achtste, 120 zestiende v. en 400 stukken, wegende zamen 6900 Kg. Schiedam 7 Mrt. Moutwijn f 7.25, bij den Branders- bond f 61/4 a 0per Hl. Ct., zonder fust en zonder Belasting, Jenever 1 11,25, id. Amsterd. proef f 12,75, Spoeling-Commissie f 1.60. AMSTERDAM 7 Mrt. 8 Mrt 3 4* 4 pCt. Cert. Nederland, N. W. Schuld2* ditodito3 dito, Oblig3 Italië Inschrijving 1862/815 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.. 5 ditodito April-Oct.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket... dito,, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, Binnenlandsche 1894 dito, 1880 gecons. Z. R 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 1'2eser. 1 Jan. 1 Apr, 1 JulilOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geeonv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.3* N. W. Pac. Ilyp Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw, Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ncd.-Zuid-Afr 1889-.4 dito, N -Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89 3 dito, Zuid-ltal. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch, Oblig4 dito, id. a R 125 3 dito, Fastowo Spw. Mij dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4* dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a, R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A dito. Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, St.aatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 87fk 99,% 97# 88# 85A 85-^ 85# 84| 19# 28 A 641 98| 98-Hr 95# 102# 81*4 104-& 55# 88 92# 22# 105| 84A 98A 36 A 98 f 60 fa 48* 451 84# 565| 105| 113 35* 92* lOOf 82* 55-fs 59fk 153* 96# 87* 75# 100 891 99 fa 99 fa 11| 88 12# 11} 6 re 104# 49 11A 86 ri 14* 110A 118-Ï4 134# 119# 162 141* 178 164# 26 435 87| 99## 97*4 88* 85ra 85# 85* 84## 19-^ 28# 644 102# 53# 88 22 34## 59# 84 560 105 113 35# 55# 59# 153* 99# 75*4 99## 11# 88# 13# 11## 6§ 102 50,4 llf# 86# 15# 117f# 164# 254 Geboren: HENRIETTE ANTOINETTE dochter van A. J. SWAA ING en B. E. E. G. SWAVING—Verhoeff. Soekaboemi (Ned. Indie). Eenigste kennisgeving. Heden werd ons eene dochter geboren. Alkmaar, A. A. DE GROOT. 7 Maart 1898. J DE GROOT— Bierdrager. Er wordt gevraagd, wegens ziekelijke omstandigheden van de tegenwoordige tusschen 30 en 50 jaar P. G., om dadelijk in dienst te treden, bij K. BIERSTEKER, teBurgerbrug (Zuid Zijpe) BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR zullen op Donderdag 34 Maart 1898, des voormiddags te lO nnrten stadhuize aldaar aan besteden Aanwijzing zal geschieden op Vrijdag 18 Maart a.s., des voormiddags te U'l, uur. Bestek en teekening verkrijgbaar ter gemeente-secretarie, tegen betaling van f 1, Departement ALKMAAR. VERGADERING met DAMES op Vrijdag, 18 Haart 1898, des avonds 8 uren, in het >0afé Central." Spreekster: Mej. A. DN LNEUW van Berlijn, (GEERTRUIDA CARELSEN). Onderwerp: De artistieke zijde van den tuinbouw. Namens het Bestuur, A. P. H. DE LANGE, Secretaris. Het lidmaatschap bedraagt f 3,per jaar. Zij die lid willen worden, kunnen zich op geven bij den Secretaris of bij den Penning meester, den heer A. SIEBERT COSTER. De ondergeteekende bericht dat door omstandigheden zijne zaak in krul- deniers- en grutterswarenniet den 10deD, doch den 17den Maart wordt g e o p e n d. Zich beleefd aanbevelende, LUTTIK-OUDORP, Uw dw. dienaar, 0, No. 71, Alkmaar. W. HOOGfiB. Mevrouw E P K E M A, Emmastraat 3 verlangt met 1 Meieene bekwame liefst niet beneden 23 jaar. Mevrouw C. ENDT—KLEIJ Plantage Middenlaan 11a, Amsterdam, vraagt tegen 1 Mei van 17 a 18 jaar, van den P. G. en van goede getuig schriften voorzien als TWNEDB MEID. van AMSTERDAM naar AI,KMA lil via ZAANDAM, stoppende aan alle tusschenstations. Vertrek van AMSTERDAM 11.55 s avonds. De Raad van Administratie, Het gedelegeerd Lid, R. VAN HASSELT. Goede elzenhouten KLOMPEN leveren In alle soorten, tegen matige prijzen, MOEIIING'S ZEEP, de bekende lievelingszeep der Dames, is slechts dan echt, wanneer zij het opschrift draagt„MET DEN UIL", en dit niet alleen op de Zeep zelf is ingedrukt, doch ook op de etiquette en af- slnit-etiquette voorkomt. Voor ieder stuk van deze Zeep wordt ingestaan, dat zij volkomen onschadelijk, zacht, zuiver en bovenal rijk aan vetgehalte is. De kooper van DOERING'S ZEEP MET DEIN UIL, kan derhalve zeker zijn, dat hij met deze Zeep eene der voortreffelijkste, schuimendste on aangenaamste Zeepen bezit, hoewel ze overal voor slechts 20 Cent verkrijgbaar is. 's avonds half acht uur in het locaal »Harmonie", van den heer G. Bouma. Sprekerde heer ds. A. M. A. REU AIDERS.. Uitvoering van eenige muzieknummers door de leerlingen van de Muziekschool der afd. Alkmaar van de Maatschappij tot bevordering der toonkunst. berichten dat de trekking der Eerste klasse MAAN DAG, den 14 Maart e.k. beginten ten hunnen kantore aandeelen te bekomen zijn. valt de zijn te verkrijgen te Alkmaar bij de Heeren BROM en WANNAApothekers. De Agenten voor Nederland J. N. WALTER ZOON. VATN TWEEDE BOEK. RUIME S9RTEERIMG Geknipte PATltOAEA voor Dames- en Kln- derkleedlng, voor elke maat en leeftijd passend ziin voortdurend verkrijgbaar bij Mej. BROUWER, LANDSTRAAT 2. Mevrouw CRAANDIJK, van Eeghenstraat 46 Amster dam, vraagt met Meieene flinke goed kunnende koken en werken. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Paaschtentoonstelling 1 April, 11 f 5; 110 f 48,75; 280 f 100. ten kant. Sam, d. H. M. 7. L„ AM. Alkm-, H. SubuktCosi'n, Alkmaar, Voora.in C9. ALKMAARSCHE N.B. Bij schriftelijke aanvrage gelieve men voor ÏO Cts. aan postzegels in den brief te doen voor antwoord. Drukkerij v. Herms. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4