COLLECTEN. Ralph Denmead. 30 Kers te blad. Honderdste jaargang, 1898. VRIJDAG 11 MAART. Gemeenteraad van Alkmaar. FEUILLETON. s - 1 f t I I SP Xv v X v-. I I I I I I II ■S a d d d 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1. 1 1. 1 1 1. 1 1 1 1 d i. 1 d 1. d 1. I d d d 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Blnsd» g-, Mond e'r dag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,8O franco doorhet geheele rijk t 1. 3 Nummers f O,O0. Afzonderlijke nummers 3*cts. (-TIÖtiiJLV SKI Telefoonnummer Prijs der gewone advertentien t Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR Overwegende dat bij hun college is ontvangen eene kennisgeving voor eene op 14, 15, 16 en 17 Maart a.s. te houden collecte in deze gemeente, ten behoeve van de Idefdadlgheidsvereeniglng „Hulp en Steun voor Weezen van alle gezindten", gevestigd te Amsterdam; dat collecten voor buiten deze gemeente gevestigde instellingen van weldadigheid door hen tot heden steeds werden tegen gehouden dat daarmede hunnerzijdsin verband met onlangs genomen Koninklijke besluiten niet kan worden voort gegaan dat het met het oog op de talrijke behoeften, waarin deze gemeente zelf nog kan voorzien niet wenschelijk is bovenstaande collecte ter voorkoming van herhaling, succes te doen hebben Düoodlgen de Ingezetenen dezer gemeente dringend uit geene liefdegaven uit te reiken ten behoeve der bovenstaande liefdadigheids vereeniglngIndien deze onverhoopt op de aangegeven dagen mocht worden gehouden maar die af te zonderen ter leniging van behoeften in de gemeente zelve. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 9 Maart 1898. C. D. DONATH, Secretaris. Woensdag 9 Maart 1898. Vervolg van het twfeede blad. Haven- en kaaigelden. 14. Bij de behandeling der gemeente-begrooting voor den dienst van 1898 werden B. en W. uitgenoodigd de heffing van haven-, kaai- en diepgelden te willen voor bereiden in verband waarmede bereids een bedrag van 3000 op de begrooting werd uitgetrokken. Aan die uitnoodiging is door hen thans gevolg gegeven. Onder mededeeling, dat zij met de commissie voor de belastingzaken en eenige andere onderwerpen van finan- eiëelen aard omtrent dit onderwerp herhaaldelijk zijn in overleg getredenzoodat de voor deze zaak gewenscbte overeenstemming is verkregen, bieden zij ter vaststelling aan I. de navolgende dook EDNA L Y ALL. 20) Dit was juist hetgeen de directeur opmerkte, toen zij van stad tot stad reisden. Hij was steeds aan 'tverontscbuldigen, steeds vriendelijk en opgeruimdmaar nooit zag men een cent geld. In andere opzichten was de tournee minder onaangenaam dan in 't eerst. De repetities waren korter, en mevrouw Skoot durfde hen niet meer zoo te sarren, maar zocht daarvoor baar troost in whiskey. Daarenboven schenen hunne gemeenschappelijke zorgen, een soort van bond tusschen de leden van het gezelschap te vormen zij mopperden te zamen, en vroolijkten elkander opal de kleine jaloerschheuen en twisten waren vergeten, in de algemeene angst en ellende. Wat Myra Kay betrof, zij was een geheel ander wezen zij paste Ivy gedurende een lange verkoudheid op, zij vergaf Ralph zijn vriend schap voor Dudley, en zij besprak met hem de geschiktste middelen op de hulpvaardigste wijze. Hare ondervind ng en haar goede raad waren Ralph zeer dienstig, terwijl, toen hunne vooruitzichten het slechtst waren, Ivy troost trachtte te vinden in hare droomen over de toekomst, en onop houdelijk naar de zomerplannen van Myra en naar de beraadslagingen over haar uitzet kon luisteren. En zoo slopen de treurige weken voorbij, totdat zij zich ten laatste, tegen het einde van April, te Inverness bevonden. Langzamerhand begonnen zij wanhopend te wordtn, daar zij geen geld kregen, en Ralph overwon, na een barden strijd zijn trots, en schreef den ouden heer Marriott, in welken toestand hij zich bevond. Het was slechts op den laatsten dag van hun engagement te Inverness, dat het, antwoord, hetwelk den naam van de firma op de enveloppe droeg, aankwam. Hij scheurde het haastig open en verbleekte, toen hij den inhoud las. Basinghall Street, E. 0. 27 April. Geachte Heer. »In antwoord op uw schrijven van den 25sten, neem ik de vrijheid u mede te deelon, dat de heer Marriott influenza heeft gehad en gevaarlijk ziek is geweest. Tot herstel van gezondheid moet hij nu eene zeereis naar Australië maken. Verordening op het heffen van haven- en kaaigelden in de gemeente Alkmaar. Art. 1. Ten behoeve der gemeente worden er rechten geheven onder den naam van haven- en kaaigelden. Havengeld wordt geheven van de vaartuigen die de wateren der gemeente binnenvaren. Kaaigeld wordt geheven van dezellde vaartuigen die in de wateren der gemeente laden of lossen. Art. 2. Onder de algemeene benaming van «vaartuigen'' zijn begrepen alle soorten van schepenbooten pramen bakken en dergelijken doch geen stoombooten welke uitsluitend voor sleepdienst worden gebezigd en geen vlotten. Art. 3. Het havengeld is verschuldigd zoodra de vaartuigen het bord met het opschrift «Belasting haven- en kaai gelden" zijn voorbij gevaren. Het kaaigeld is verschuldigd bij het geheel of gedeel telijk laden of lossen der vaartuigen. Art. 4. Het haven- en kaaigeld wordt geheven naar de inhoudsgrootte der vaartuigen. Door inhoudsgrootte wordt verstaan de ruimte der vaartuigen volgens het Koninklijk besluit van 30 Juli 1894 No 27 (Staatsblad No. 141). Indien de belastingschuldige in het bezit is van een wettigen volgens het aangehaalde Koninklijk besluit af gegeven meetbrief, niet ouder dan 5 jaar en bij dezen aan den havenmeester of dien hem vervangtvertoont wordt het recht berekend overeenkomstig dien meetbrief. Anders wordt de inhoud van het vaartuig door den havenmeester of dien hem vervangt geschat en is de belastingschuldige gehoudenvolgens die schatting het recht te betalen. Art. 5. Het havengeld bedraagt l'/2 cent per MA; bet kaai geld 1 cent per MJ. Indien vaartuigen langer dan twee achtereenvolgende weken in de gemeente ligplaats hebben is na afloop van ieder tijdvak van twee weken het recht opnieuw verschuldigd. Haven- en kaaigeld zijn verschuldigd door den schipper of den gezagvoerder, den eigenaar of den beheerder van het vaartuig. Indien meer dan één gezagvoerder of schipper op het vaartuig is geplaatst, zijn allen hoofdelijk voor het recht aansprakelijk. Het spijt mij, dat ik mij gedurende zijn afwezigheid niet de vrijheid durf veroorlooven u een voorschot te geven. Ik blijf, WelEd. geb. Heer, Uw Dienstw. Dr. W. G. MAUNDER." Den volgenden dag vertrokken zij naar Elgin. De direc teur zag er bedrukt en ellendig uitmevrouw Skoot, ofschoon niet geheel nuchter, las onophoudelijk romannetjes, en onder de spelers werden er luide klachten gehoord, en woedende bedreigingen om tot een werkstaking over te gaan. In Elgin was de zaal beter bezet, dan men verwacht had, en de Skoots schenen eenigszins te herleven, toen zij naar de nabijgelegen stad Eorres vertrokken. Maar het ongelukkige gezelschap tobde steeds onbetaald verder. Ralph's geduld was nu bijna uitgeput. Ivy had hartver scheurende brieven ontvangeu, waarin men haar de moeie- lijke omstandigheden beschreef, waarin haar grootvader verkeerde, en eiken dag scheen het minder en minder waarschijnlijk, dat zij ooit hun salaris van den directeur ontvangen zouden. Forres zag er werkelijk niet uit als eene plaats, waar zij een groot publiek zouden trekkenen een onbeschrijflijk wanhopend gevoel maakte zich van hem meester, toen hij naar de oude gevels der huizen en naar de eene, lange, onregelmatige straat keek, die het hoofdgedeelte van de stad uitmaakte. Hoeveel langer zou hij dit akelige, gehaatte leven kunnen verdragen De schouwburgen, met hunne armzalige gemakken achter de schermen want in weinige steden hadden zij een goeden schouwburg gevonden degoedkoope logementen met hunne vuile kamers, het dagelijksche inkoopen doen, dat met moeielijkheden gepaard ging, en de stuitende aanblik van mevrouw Skoot, die haar verdriet door den drank zag te verdrijven dit alles wa3 onverdraaglijk geworden «Laat ons een wandeling gaan doen," zei Ivy wan hopend. «Buiten kunnen wij tenminste van de lucht en van den zonneschijn genieten wij kunnen later lang genoeg in onze vuile kamers zitten." «Ga mee naar de rivier kijken," zei Myra Kay. «Men zegt, dat er beeldige uitzichten zijn bij den Findhorn." Ralph stemde toe, en alle drie wandeld n samen naar buiten, en deden hun best de zorgen die hen omgaven, te vergeten, terwijl zij door de bloeiende weide liepen, waar Ivy naar hartelust viooltjes en sleutelbloempjes plukte. Weldra kwamen zij bij de rivier, waar zij tusschen het jonge groen der struiken een omgevallen boom zagen, en hier zetten zij zich neer, terwijl Ralph voorlas. Zij hadden Art. 6. Bij wijze van abonnement voor een geheel jaar be draagt het haven- en kaaigeld te zamen voor vaartuigen die de gemeente binnenvaren O c3 T3 c3 vO T3 rH CO xO CM ca c3 h T3 h CM c3 co O a3 O O O O O O O O O co xO [>- C3 rH CO xO L— OS rH co xO l>- 1 rH r—f l rH 1 rH 1 rH CM CM CM i CM O O O O O O O O O O O O O xO xO xO xO >o xO xO xO xO xO xO xO xO CQ I>^ CM CM* CM CM* CM r*- CM CM CO xO CO 00 Oi rH CM xO t>- 00 O i 1 1 i rH 1 rH 1 rH H 1 H 1 rH 1 CM i xO xd xd XO xd xd xd xd xd xd xd xd xd rH CM CO i xO CO 00 Oi O rH CM co 1 rH i rH 1 rH 1 O xd O xd O xd xd xd xd rH i CM i CM co co 1 h* i xO xO I co CO i c— i O xO I xO O xO I xO O xO I xO O xO CM 1^ E** xO CM I>- xO CM 1^ xO I>^ rH xd GÓ CM cd cd r- rH xd 00 CM* 1 rH rH 1 H 1 CM CM co i co 1 co i •3» 1 xO 1 O I O I O I O 1 O I O I xO 1 xO 1 xO 1 XO 1 XO 1 O XO 1 xd O CM xd IH CM xd IH CM xd rH rH rH rH CM CM CM CM co CO co i t> O rO M xO xO xO XO xO xO XO xO xO xO xO XO c3 CÖ CM co -rJH xO CO 00 05 O rH CM co 1 rH H rH co co CO CO CO CO co CO co co CO CO co H CM CO xO CO £- 00 CJ O rH CM CO rH •H rH rH O O -a fl Abonnement geschiedt bij vooruitbetaling, desverlangd kwartaalsgewijze. Een geabonneerdetijdelijk meerdere vaartuigen willende doen aankomen, kan zich bovendien voor één kwartaal abonneeren tegen betaling van een vierde, voor twee kwartalen tegen betaling van de helft van het tarief. Voor verhuurders van vletten bedraagt de belasting f I per vlet en per jaar voor meerderena 1 Juli in gebruik per stuk 50 cent. Onder kwartaal wordt verstaan een tijdvak loopende van 1 Januari tot uit0. Maart van 1 April tot uit*. Juni; van 1 Juli tot uit'. September; van 1 October tot uit'. December. De week wordt geacht aan te van gen op den dag van aankomst des middags te 12 uur en te eindigen zeven opvolgende etmalen later. Een gedeelte van een kwartaal wordt voor een vol twee of drie boeken van Dickens aan een oud boeken stalletje machtig kunnen worden, toen zij in Edinburgh nog genoeg geld kregen toen de fortuin hun den rug toekeerde, waren deze slordige boeken een waar buiten kansje. Zij hadden menig kouden dag opgevroolijkt en menig somber logement tot troost gestrekt, en zij hielpen hen nu de gedachte hunner dageljjks toenemende zorgen te verstrooien. Het scheen Ivy toe, toen zij later terugdacht, dat deze namiddag bij den Findhorn de laatste, werkelijk gelukkige dag was geweest, dien zij ooit gekend had. Zij zat op den boomstam, geheel beschut, haar schoot vol bloemen, waarvan zij een ruiker vormde Ralph lag op het gras aan hare voeten, met zijn hoofd tegen de zachte schors van den omgevallen beukenboom geleund. Zjj zag, hoe de zachte golvingen van zijn bruin krullend haar, scherp afstaken bij het zilvergrijs van den stam, en hoe de kom merlijke trek, die zich gedurende de reis op zijn gelaat had geteekend, nu geheel verdwenen was, terwijl een vroolijke lach, door de gezegden van Grip de raaf teweeggebracht, zich over zijn gelaat verspreidde. Myra Kay zat vlak over hen zij breide sokken voor haar fiancé, van tijd tot tijd naar het lezen luisterende, maar nog meer aan haar eigen toekomst denkend. Overal heerschte een schijn van hoop en vroolijke verwachting, aan het voorjaar eigen. De vogels zongen, zooals Ivy ze nooit te voren had hooren zingen de lammeren graasden kalm in het zachte, groene weiland, naast hunne ietwat onverschillige moeders; en in haar half-ontwikkelden, levendigen geest, scheen de beteekenis van «groene weiden en stille wateren" nieuwe ideëen in haar op te wekken en een vaster vertrouwen op den Herder, die zelfs een rond reizend tooneelgezelschap, dat in het noorden van Schotland in treurige omstandigheden verkeerde, niet vergeten zou. «O, laat ons nu nog niet gaan!" riep zij uit, toen Ralph het boek dichtdeed. «Het kan nog geen tijd zijn, om naar die bedompte kamers terug te keeren." «Ik heb geen haast," zei Ralph, zich in een gemakke lijke houding uitstrekkend. Hij kon Ivy's gelaat niet zien, maar wel hare kleine, slanke vingers, die de bloemblaadjes van een madeliefje uittrokken. De uitslag scheen haar te mishagen. Zij wierp de overblijfsels van de bloem weg eene andere plukkend, trok zij ijverig elk roodgetint bloemblaadje uit, maar wierp de steel weer met een ongeduldig gebaaa van zich af. Toen nam zij de derde, en was in haar tellen ver diept, toen Ralph's hand plotseling de hare vasthield. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1