Buitenland. Telegrafische Berichten. Ingezonden Stukken. ▼oorschriften nog eens door een zakelijk recht verzekerd worden Burg. en Weth. hebben bij niet nakoming der voorwaarden immers reeds alle recht De heer Boelmans ter Spill wenseht evenwel te vragen wat bezwaren er tegen het servituut kunnen bestaan De heer Bruinvis heeft er niets tegen en vindt de bepalingen evenmin bezwarend maar spr. begrijpt nietals de voorschriften reeds bestaan waarom ze dan nog eens gesteld moeten worden. De heer Kraakman licht opnieuw uitvoerig het voorstel van B. en W. toe. De gemeente heeft het door haar bedongen recht alleen tegen Rijnecom, niet tegen de latere eigenaars van den grond. De nieuwe eigenaren staan buiten betrekking tot de ge meente. Wil men hen aan de gestelde voorschriften binden, dan moet men den grond binden, omdat metden grondde ver plichtingen overgaan op den nieuwen eigenaar. Vandaar het voorgestelde servituut, een recht dat niets beteekent, indien Rijnecom slechts hare verplichtingen bij den ver koop van den grond naleeft. Nadat nog werd goedgevonden, de ter vorige vergade ring onder la gegeven voorwaarden te stellen voorbehoudens de rechten van derden werd het voorstel in stemming ge bracht en aangenomen met 12 tegen 3 stemmen. Tegen stemden de heeren de Groot, Witte en Canters. Stoomtram Egmond aan Zee—Alkmaar. 17. Om bericht en raad werden in handen van B. en W. gesteld a. een adres van de heeren P. W. Schipper c.s., houdendo het verzoek hun, voor zooveel deze gemeente aangaat, concessie to willen verleeneD voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtram Egmond aan ZeeHoe- vervaartAlkmaar b. een adres van de heeren C. Bosman c. s., houdende het verzoek hun, voor zooveel deze gemeente aangaat, concessie te willen verleenen voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtram Egmond aan ZeeEg- mond aan den HoefRinnegum HeilooAlkmaar KoedijkBergen. Eene vergelijking tusschen deze beide concessie-aan vragen geeft aanleiding tot zoo velerlei beschouwingen, dat B. en W. het raadzaam hebben geoordeeld den Raad te verzoeken eene keuze te doen alvorens zij zich gaan bezighouden met het opstellen der aan de te verleenen concessie te verbinden voorwaarden. Na alvorens zelf hunne meeningomtrent ieder der aangevraagde tramlijnen te hebben ontwikkeldheeft eene zoo neutraal mogelijke beschouwing van de beide concessie-aanvragen hen partij doen kiezen voor het plan van de heeren Schipper c. s. Ter vergemakkelijking van de taak die hun is opgelegd verzoeken zij den Raad eene keuze te doen tusschen de twee ingekomen plannon of althans aan te geven welken weg een aan te leggen stoomtramlijn naar zijne meening zal moeten volgen. Wellicht zal van de openbare beraad slaging daaromtrent het gevolg kunnen zijn dat door de heeren C. Bosman c. s. nadere plannen worden inge zonden, wairbij de bezwaren welke aan hun ingezonden project kleven, werden opgeheven. Wenseht de Raad echter reeds dadelijk eene beslissing te nemen, dan stellen zij voor in beginsel te besluiten tot het verleenen van concessie aan de heeren P. W. Schipper c. s. tot het aanleggen en exploiteeren van een stoomtram van Egmond aan Zee langs de Hoevervaart naar Alkmaaronder nader vast te stellen voorwaarden en onder beding, dat de adressanten binnen zes maanden na den datum van het te nemen (dit) besluit aan het gemeentebestuur de bewijzen overleggen dat zij financiëel in staat zijn de door hen ontworpen tramverbinding tot stand te brengen en te exploiteeren. Dit voorstel wordt met het onder 3 vermelde voorstel tot eene volgende vergadering aangehouden. Hoofdelijke Omslag. 18. Gaat de vergadering op voorstel van den Voor zitter over in eene zitting met gesloten deuren ter behandeling van eenige reclames tegen aanslagen in den hoofd, omslag, voorkomende op de suppl. kohieren, dienst 1897. Na heropening der deuren wordt de vergadering gesloten. De heeren leden van den Raad mochten het genot smaken het prachtig uitgevoerde levensgroot portret van H. M. de Koningin Wilhelmina te aanschouwen het welk in peinture Bogaerts ter bezichtiging was gesteld en dat op 6 September onze raadszaal waardig zal sieren. Laatste Berichten. He onlusten te Bombay. BOMBAY, 9 Maart. De onlusten zijn voortge sproten uit het verzoek der sanitaire overheid om de woning van een Mohammedaan te mogen binnentreden, waar een vrouw ziek lag. Er liep een menigte volk te hoop, dat de overheid met steenen wierp. De leden der gezondsheidscommissie gingen heen, maar keerden onder bescherming van de politie terug. Een Parsi magistraat sprak de menigte toe, doch werd geslagen en gelastte daarop der politie een charge te maken. Vier Moham medanen werden daarbij gedood. De onlusten breidden zich ongeloofelijk snel uit. De Hindoes voegden zich bij de Mohammedanen en deden een aanval op de voorstad Byeulla. De inwoners barri cadeerden hunne woningen en schoten met los kruit. Het garnizoen rukte met twee kanonnen naar het tooneel der ongeregeldheden. Er heerscht eene enorme opge wondenheid. De onlusten schijnen hoofdzakelijk gericht te zijn tegen de Christenen. Naar men verzekert zijn twee blanke soldaten gedood. He experts contra Zola. PARIJS 9 Maart. Het proces der schriftkundigen tegen Emile Zola kwam heden voor de correctioneele rechtbank. Het publiek was kalm er viel geen enkel incident voor. Mrs. Labori en Clémenceau bestreden de bevoegdheid van de correctioneele rechtbank doch zonder succes. De rechtbank verklaarde zich bevoegd en verdaagde de behandeling der zaak tot heden over veertien dagen. In de gangen waren vele advocaten bijeen, die in zeer opgewonden stemming verkeerden. Amboina. Omtrent de teraardebestelling van het stoffelijk overschot der bij de ramp te Ambon omgekomen Euro- peesche militairen, meldt een ooggetuige aan de »Loc." het volgende Den dag na de ramp, 7 Januari, des namiddags om vijf uur, werden de militairen begravenhet was evenwel geen stoet, die uitblonk door fraaie militaire uniformen en toch was de begrafenis zeer indrukwekkend. Aan het hoofd marcheerde de kapitein der artillerie Baermeyer von Barienkhoven op bloote voeten, in een opgestroopte slaapbroek en de beenen bedekt met won den zij die verder hun kameraden de laatste eer gingen bewijzen, liepen met omwonden hoofden, armen of beenen, want de meesten hunner hadden min of meer belangrijke wonden bekomen. De een was gekleed in oen vuile, witte broek en gescheurd hemd, doorweekt van regen en mod der een ander weer droeg een gescheurde uniformjas en een onoogolijk beenbekleedseleen derde had een ouden stroohoed op het hoofd, terwijl zijn schamele kleeding nauwelijks voldoende was zijn lichaam behoorlijk te be dekken enz., enz. Maar toch liep vooraan in den stoet een militair, een forsche artillerist, met een in der haast saamgevlochten bloemkrans in de hand, om die uit naam der kameraden en ook der in Europa vertoevende familiebetrekkingen op het graf der arme slachtoffers neder te leggen. Toen op het commando voorwaarts, marsch de sombere stoet zich in beweging zette, bleef geen oog drooghet was een hartroerende gang. In de geopende groeve werden de acht dooden op een rij naast elkander gelegd; de kapitein sprak enkele woor den om de overledenen in de herinnering hunner over levende kameraden aan te bevelen maar lang kon men aan het graf niet vertoeven; er was nog zooveel te doen, zoo velen moesteD nog geholpen worden Nederlandsch vee In België. Nadat in het afgeloopen jaar eene groote menigte koeien uit ons laud over de grenzen van België zijn binnengesmokkeld, is dit in de thans afgeloopen eerste twee maanden van dit jaar zeer sterk verminderd. Wijl het echter nog niet geheel heeft opgehouden en nog steeds fokkoeien frauduleus worden ingevoerd, heeft de belgische minister bepaald, dat het, te beginnen met 31 Maart a.s., verboden zal zijn in geheel België runderen van meer dan 6 maanden oud, welke niet gemerkt zijn volgens de voorschriften van het reglement van 15 Juli 1896 en van de ministerieels besluiten van 17 dierzelfde maand en 30 Januari 1897, te houden, te verkoopen, te koop te stellen, te verruilen of te laten rondloopen. (N. v. d. D.) BUITSCHIiANB. Den 8 is Prins Heinrich in Hongkong aangekomen. »De Deutschland," het schip, waarvan zooveel machtsvertoon zou uitgaan, moest da delijk voor eene week in het dok wegens beloopen averij. De reis, welke de keizer voornemens is in den herfst van dit jaar naar het Oosten te ondernemen, zal slechts drie weken duren, waarvan drie dagen voor het bezoek aan Jeruzalem bestemd zijn, Reeds nu laat de Turksche regoering de wegen in orde brengen o.a. voor uitstapjes die de keizer in de omstreken van Jerusalem zal onder nemen. De keizerin zal hem waarschijnlijk niet verge zellen. ElUGEIiA'WB. Koningin Victoria heeft hare reis naar Nice om ongesteldheid moeten uitstellen de ziekte schijnt echter niet van ernsfcigen aard te zijn. Uit Bombay komen berichten van ernstige onge regeldheden, voorgevallen in de inlandscho wijk, ten ge volge der toepassing van het gezondheidsreglement tegen de pest. Verschillende personen werden gedood of ge wond. Marine-troepen zijn naar de plaats van de onlusten gezonden. Wegens het heerschen der pest in Britscn-Indië heeft het quarantaine-bestuur in Caïro der regcering aan geraden dit jaar de pelgrims-tochten naar Mekka te ver bieden. FRASfHRIJfi, Generaal Gonse, sous-chef van den Franschen generalen staf, is ontheven van het ambt van lid van de technische commissie bij dien staf. Men beweert dat generaal Gonse weldra den staf geheel zal verlaten en aan het hoofd van een divisie zal worden gesteld. De »Libre Parole" vraagt of dit een verkapte bestraffing is en of generaal Billot zal voortgaan de vijanden van Dreyfus uit den weg te ruimenOok andere bladen maken dergelijke commentaren op de voorgekomen mutatie. De regeering heeft daarom door het agentschap »Havas" laten verklaren dat. de generaal op zijn verzoek, van zijn lidmaatschap van de technische commissie is ontheven wegens zijn overtalrijke bezigheden. De Parijsche correspondent van de >Frankf. Ztg"., dr. Goldstein, geeft in die courant een uitvoerige uiteenzet ting van de Dreyfus—-zaak. Volgens hem zou het Fran- sche leger, verzwakt door den oorlog van 1870—71, tot eiken prijs versterkt moeten worden, en daarna moest het Fransche officierenkorps evenzoo worden samengesteld als het Duitsche en daar in het Duitsche leger onder de officieren slechts weinig Joden zijn, moesten deze ook uit het Fransche leger verdwijnen. Plotseling ging dit natuurlijk niet, maar er werd duchtig gewerkt aan de clericalisatie der Fransche officieren. Toen kwam aan het daglicht dat geheimen van den goneralen stat waren uitgelekt. Er werd een onderzoek opgedragen aan majoor Mercier, alias Du Paty deClam, een verwoed clericaal. De man had als eenig uitgangs punt het ongeteekende borderel en de wetenschap dat het misdrijf gepleegd werd door een officier van den staf. Natuurlijk viel zijn verdenking het eerst op kapitein Dreyfus, den eenigen Jood bij den staf en wellicht was het nooit tot diens veroordeeling gekomen wanneer niet bladen als de »Libre Parole" en de »Intransigeant'' zich de zaak hadden aangetrokken. Uit vrees voor het geschreeuw van deze bladen, voor het verliezen van zijn portefeuille en zijn commando, voor de wraak van den doodelijk beleedigden Dreyfus ging generaal Mercier voort. Hij »vond'' de geheime stukken, de krijgsraad veroor deelde den beschuldigde en toen kon men niet meer terug. En hoewel nu niet alleen generaal Mercier, maar ook veel nauwgezetter menschen dan hij hoewel al zjjn opvolgers aan het ministerie van oorlog, generaal Billot niet uitgezonderd overtuigd zijn van de onschuld van Dreyfus kan men niet meer terug zonder den geheelen staf en de chefs van het leger bloot te stellen. Daarom moet Dreyfns veroordeeld blijven. De correspondent van de »Daily News" weet intus- schen te melden dat de ongelukkige banneling op het Duivelseiland, beproefd heeft een eind te maken aan zijn jammervol bestaan. Sedert deze poging dwingt men hem des nachts te gaan liggen op een houten brits en wor den zijn voeten met een kanonskogel bezwaard. ITAIiIE. De afgevaardigde Cavalotti, de aanvoer der der sociaal-democratische partij in de Italiaansche Kamerde onverzoenlijke vijand van Orispi, wiens staatkunde steeds door hem bestreden werd, is in een tweegevecht met den afgevaardigde Macola, zoo ernstig gewond, dat hij bjjna oogenblikkelijk is gestorven Als geletterd man en dichter had hij eene groote schare bewonderaars, als dapper en eerljjk strijder vele aan hangers als goed en edel mensch vele die hem liefhad den. De koning, zegt men, was zeer bewogen, toen hij Cavalotti's dood vernam. De begrafenis heeft plaats gehad met veel eerbetoon en onder groote deelneming. Op de kist lag, te midden van bloemen het roode Garibaldi-hemd van den overledene, en ter zijde van den lijkwagen gingen oude krijgsmakkers. Opgegeten t Uit den Congostaat is te Brussel het bericht ont vangen dat de 23-jarige Gerhard Neuhaus de zoon van een chocolade-fabrikant en hoofd van de Opper-Oongo- maatschappij door inboorlingen is opgegeten. Men heeft alleen zijn hoofd teruggevonden. Vervolg binnenlandsche berichten. De gemeente-ontvanger van Ferwerderadeel heeft zichzelf van het leven beroofd. Omtrent de oorzaak van deze wanhopige daad deelt men aan de »N. Rott. Ct." mede, dat zij moet gezocht worden in 's mans nauwgezetheid en onkreukbaarheid, waarop een blaam scheen te zijn geworpen. Hij had nl. van den secretaris der gemeente, tevens secretaris van het dijksbestuur, eene som van f 3000 ontvangen en daarvoor quitantie afgegeven. Later werd hem door den secretaris een mandaat ter teekening voorgelegd, waaraan werd voldaan, zonder dat den man de eerste quitantie werd terugge geven. Zoo zijn er twee quitanties van hem, ieder ad f 3000, terwijl maar éénmaal dat geld is ontvangen. Door den dood van den secretaris zag de gemeente ontvanger de zaak zeer donker in. In goed vertrouwen had hij de tweede quitantie (het mandaat) geteekend, denkende de eerste wel van den secretaris terug te zullen krijgen. Nu kon dat Diet meer. En hoewel de burge meester hem den avond vóór de wanhoopsdaad nog moed insprak en steun beloofde, trok de man, wiens braaf heid, eerlijkheid en nauwkeurig beheer boven alle verdenking zijn, zich dit zóó aan, dat het leven hem ondraaglijk werd. Hen Haag. De oude goochelaar Bamberg die na geruimen tijd zwervende geweest te zijn, in het Stads- Bestedelingenhuis alhier werd verpleegd, is volgens Het Vaderland naar het krankzinnigengesticht overge bracht. 's-Gravenhage, 10 Maart 1898. Tweede Kamer. Heden werden de overeenkomsten met België betref fende de overneming van de lijnen van den Grand Central Beige tegen Woensdag aan de orde gesteld. Zondagsrust en loonbetaling. Mijnheer de Redacteur In het nummer uwer courant van Woensdag 23 Fe bruari 1.1. kwam een verzoekalsmede eene daaraan vastgeknoopte beschouwing, voor, over de wenschelijk- heid omter bevordering van zondagsrustde loon betaling door allen die ondergeschikt personeel onder zich hebben, in plaats van Zaterdags bijv. Woensdagavond te doen. Oppervlakkig beschouwd zou men zeggen dat het voor elk ondergeschikte hetzelfde blijft op welken dag der week men zijn weekloon ontvangt, doch zjjdie er direct in betrokken zijo n.l. de werklieden of eigenlijk hunne vrouwen zouden maar slecht ingenomen zijn met dien veranderden betalingsdag die wel in 't belang van enkelen, doch zeer zeker in het nadeel van hei algemeen zoude zijn. Naar mijne meening hadden de inzenders der bewuste advertentie het meest in hun belang gewerktwanneer zij zich dienaangaande eerst eens gewend hadden tot de alhier bestaande werklieden-organisaties, om haar oordeel daaromtrent, als zijnde de werklieden in deze wel de meest belanghebbenden. Echter uitgaande van het beginsel, dat elke arbeidersor ganisatie steeds moot er naar streven, de misstanden inbaar vak zooveel mogelijk verbeterd te krijgen en men elkaar zoo mogelijk de behulpzame hand moet bieden daar waar dit maar eenigszins kan zou in deze met den goeden wil van H.H. patroons en zonder een te ingrijpende verandering voor het personeel, een voor de kruideniers en anderen merkbare verbetering te brengen zijn door in t algemeen de uitbetaling van weekloon te doen op Vrijdagavond. Na verschillende inlichtingen hieromtrent ingewonnen te hebben mag ik verklaren dat bepaald vele werk lieden te dezer stede met de invoering van dien beta lingsdag ingenomen zouden zijn en ik durf gerust zeggen van onze betere helfte alle. En deze invoering zoude, om verdere uitweiding maar achterwege te laten zeer zeker de Kruideniers-Vereeniging ten goede komen in 't belang van streven naar een rnstigen Zondag. U bij voorbaat voor de plaatsing dankende heb ik de eer te zijn, met de meeste hoogachting, Namens de Timmerlieden-Vereeniging »Verbetering door Eendracht", M. UITENBOSCH, Voorzitter.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3