Hengsten-V ereeniging BOERENKNECHT. Maatregelenziekten, nette Barbierszaak TE HUUR AANBESTEDING. Stadsberichten. Nationale Militie. Markt- en Beursberichten. Advertentièn. H.H. BAKKERS! Hollands Noorderkwartier", 357ste STAATS LOTERIJ. Wed. A. Prins Zoon, Boekh. Herms: Coster Zoon. die men kan voorkomen, PRIJS f 1. Het amoveeren van een per ceel en wederopbouw, LOTEN 50 CTS. BURGERLIJKE SïANDT 9 Mrt. pCt.i 98 88J 854 85f 85* 84 19ft 88| 64ft 9814 98A 95 f 102 f4 81+4 l04ft 534 88! 92| 22 105/ 34ft 98ft 36 98| 59| 484 451 84 561 104! 113 35| 92J 100! 84 55! 59ft 1534 99 874 75 fs Gevestigd te ALKMAAR. Collecteurs der Staats-Loterij Alkmaar—Haarlem. Bg de op 10 Maart in werking tredende gewijzigde dienstregeling dezer stoomtram zullen in beide richtingen elk anderhalf nur treinen loopen. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 aur als volgt: den 9: 764.9; den 10: 767.6. Zondagsrust en loonbetallng. In dit nummer zullen onze lezers een ingezonden stuk vinden van de Timmerlieden-Vereeniging in zake den dag, waarop het wenschelijk zon zijn, voortaan het loon uittebetalen. De Kruideniers-vereeniging, bestaande uit loontrekkenden in bedoeld vak, die men dus ook kan rekenen te behooren tot den arbeidersstand, waarop in be doeld stuk de Timmerlieden-vereeniging zich beroept, acht woensdag een geschikten dag. De timmerlieden raden echter vrijdag aan. Waarom, deelen zij in hun schrijven niet mee. Het zou wel wenschelijk zijn, in het belang der zaak, tot het verkrijgen van overeenstemming, dat zij ook eens de redenen meedeelden, waarom zij aan den vrijdag boven den nu eenmaal genoemden woensdag de voorkeur geven. Eventueel stellen wij daarvoor ons blad beschikbaar. Volksvoordracht. Den 9 werd voor dit seizoen de laatste volksvoor dracht van het »Nut'' gehouden. De zaal was flink bezet, en geen wonder, het was inderdaad een uitlok kend programma. De heer ds. Beijnders die zich op bet eerste verzoek van het bestuur welwillend bereid had verklaard een spreekbeurt te vervullen droeg een tweetal overbetuwsche stukjes van Cremer voormet aandacht volgde het publiek het verhaal van »Kruuze- muntje'' en de spanningdie zich op menig gelaat afteekende toonde dat men dank zjj der uitstekende voordracht deze aardige novelle voelde en waardeerde. Na de pauze volgde een kleiner stuk van humoristische strekking dat de algemeene hilariteit opwekte. Als tweede nummer vermeldde het programma uit voering van eenige stukken voor piano en viool door leerlingen van de Muziekschool van »Toonkunst''. De dames Lafeber, Gouwe en Hoek en de heeren Leopold, Simon Thomas en Boeke, hadden, tot groote vreugde van het bestuur, deze moeilijke doch hoogst dankbare taak aan vaard, terwijl de heer Springer met de welwillendheid, waarvan de volksvoordrachten reeds vroeger doorslaande bewijzen outvingen, de leiding voor de uitvoering op zich had genomen. Achtereenvolgens werden ten gehoore gebracht »Trio", van Weidig (viool, alt, piano), vElégie'', v.Ernst (viool), »Roh ance", van Becker en >Canzonetta", van Godard (viool), en de »Einleitung'' zum 3en Act, en »Brautchor", uit Lohengrin (vier violen). Ademlooze stilte gedurende de uitvoering en donderend applaus daarna, vertolkten de dankbaarheid en opgetogenheid van het publiek. Met een woord van dank aan Ds. Reijndersden nieuwen vriend van Volksvoordrachten en aan den heer Springer en zijne talentvolle schare de oude bekenden, sloot de president deze geslaagde bijeenkomst. GEBOREN. 8 Mrt. Antje, d. van Locas Petrus Hofman en Marijke van Duren. 9 Jan, z. van Jan van den Tooren,'en Neeltje Engelsman. Grietje Helena, d. van Cornelia Zorgman en Trijntje de Wit. 10 Volkert Petrus z. van Cornelis Willebrordus Keijsper en Marijtje Bes. Dieuwertje Jo hanna, d. van Jan Slot en Willemina Susanna Eden. OVERLEDEN. 9 Mrt. Rijnier Bot, 63 j. Johanna Catharina Visscher, echtgen. van Albert Laar, 43 j. Louren3 z. van Arie Zonneveld en Guurtje Morsch IE j. en 3 m. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelastkrachtens bekomen aanschrijving onderstaande verlofgangers der Zeemilitie, lichting 1896, om zich op den dag, hieronder vermeld, 's middags ten 12 ure, te vervoegen op 41 April 1898 aan boord van Hr. Ms. vaartuig »Piet Hein'' te Willemsoord JAK BROUWER en KLAAS v. d. BEKfi, op 6 April 1898 aan boord van Hr. Ms. Wachtschip te Willemsoord KABEL BLOKDIJK. Zjj moeten voorzien zijn van hunnen verlofpas en heb ben recht op vrij transport naar hun korps, tijdig ter gemeente-secretarie aan te vragen. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 9 Maart 1898. A. MACLAINE PONT. Schagen, 10 Maart. Aangevoerd 0 paarden f 0— a 0 0 ossen 1 0a0 stieren f a 020 gelde koeien f 80 a 155 10 vette koeien f 150 a 225,35 kalfkoeien f 100 a 160, 0 vaarzen f a 0 hokke- lingen f a 200 nucht. kalveren f 5 a 14 rammen f a 175 schapen f 14 a 22 50, 42 magere varkens f 15 a 17, 15 vette varkens 36 a 44 ct. per k g 50 biggen f 8.50 a 12.50, 700 P. boter per P. f 0,55 a 0,60, 6000 kipeieren f 2,25 a 2,75, 2500 eenden dito f 2,75 a 3.25 per 100. Per Telegraaf. Hoorn 10 Maart. Kleine kaas f 28,50, commissie f 25, Middelbare f Aangevoerd 30 stapels, wegende 12018 Kg. Amsterdam, 9 Mrt. Aardappelen. Friesche Dokkumer Jammenf 3.a 3.60, Friesche Fr. Jammen f3.10 a 3.50 Zaaiers f 2.50 a 2.60 Zeeuwsche Spnische Jammen f 3.50 a 4.Zeeuwsche blauwen f 0.a 0.Poters f 0.a 0.Flakkeesche Jammen f 3.25 a 3.80, id. Blauwe f 3.25 a 3.60, Geldersche Blauwe f 3.10 a 3.40, IJ- polder Jammen f 3.50 a 4.Westlaudsche Zand f 4 50 a 5.50, Pruisische Hamburgers f 0.a 0.Duitsche Rooden f 2.40 a 2.50 per HL., Nieuwe Malta f 0.10 a 0.12 per KG. Raapkoeken f 60 a f 85. Lijnkoeken f 75 a f 105. Petroleum. Onveranderd. 9 Mrt. Aangev. 179 vette kalveren, le qual. f 0.95, a 0.—2e qual. f 0.85, 3e qual. f 0.75, 4e qual. 0.a per K.G., 3 gras id. f 138 nucht. kalveren f 7. a 9.—, 1 schapen, 300 vette varkens f 0.42 a f 0.45 per P. Haarlem 9 Mrt. Aangevoerd 0 koeien en ossen verk. 0, f 150 a 200, 0 pinken, nuchtere kalveren, 1 6.a 11.—, v. schapen f 12a f 22, 0 paarden. Haarlem, 9 Mrt. Kaas. Aangevoerd 4 stapels, te zamen 528 stuks, weg. 1033 Kg. Prijs f 22. Sneek, 8 Mrt. Boter le soort f 42,a Veree- niging le soort f 42.a 2e soort f 41.a 3e soort f 40. a 4e soort f a Aangevoeld 90 vierde en 22 achtste vaten. Sneek 8 Mrt. Aangevoerd 124 vette koeien, per P. le qual. f 0.25 a 0.26, 54 kalveren, per P. f 0.31 a 0.32, 97 varkens, per P. f 0.21 a 0,22, 159 schapen, per P. f 0.28 a 0.29, 0 biggen f 0 a 0. Schiedam 9 Mrt. Moutwgn f 7.25, bij den Branders- bond f 61/, a 0— per Hl. Ct., zonder fust en zonder Belasting, Jenever 1 11,25, id. Amsterd. proef f 12,75, Spoeling-Commissie f 1.70. Londen, 7 Mrt. Aangevoerd 1300 runderen, 2.4 a 4 3, 8000 schapen en lammeren 3.6 a 5.95 kalveren 0.0 a 0.0, 70 varkens 3.4 a 4.6. Londen 7 Mrt. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) De markt is voor alle soorten boter vast, met ver minderde voorraden. Laatste noteeringen BoterFriesche le qual. /- a -/-2e qual. a room- /- a /-visscbig /- a -/-, Norm. extra 118/- a 0-/- gew. 84/- a 110/-, Brittany le qual. 15/0, id 2e qual. 14/6 id. 3e qual. 12/7 4e qual. 11/0 per 12 Eng. ponden; Jersey /- a Deensche prima 100/, 114/-, -/-Iersche /- a/- 0 Italiaansche 10/6 12/0 —/0; Amerikaansche 66/—. 84/- a I- Nieuw-Zeelandsche 84, 104/- a /-Au stralische 84/— 106/- a /-. Kaas: Amerik. oud 36/- 42/- a /-, nieuw a Goudsche 30/— a 40/— nieuwmelkte Ia Edammer 44/-, 52/-a /-, Australische /- a Eieren Fransche 6.6 a a 10 0, Italiaansche 6.9 a 8.0, Hongaarsche 6.3 a 7.6, Duitsche 0.0 a 0.0 de 120 stuks. AMBT B RUA» Cert. Nederland, dito, N. W. Schuld2J dito. dito Oblig Italië Inschrijving 1862/81 OostenrijkObl. in pap. fl. ditodito ditozilver ditodito Portugal Obl. Buit. 1853/84 1000 Mei-Nov. Febr.-Aug. Jan.-Juli.. April-Oct. met ticket. dito,, 1888/89, a frs. 500 met id... Rusland, Binnenlandscbe 1894 dito, 1880 gecons. Z. R 125-62513 Mei-Nov. 4 dito] 18891" 2e ser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov........ 4 dito, 18895 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 34 N. W. Pao. Hyp Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand.......... dito, Ned. Centr. Spoorw, Aand. 1250 dito] dito, gestemp. Obligatiën f 250. dito, Ned.-Zuid-Afr 1889 dito, N.-Brab. Boxt.el.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89o dito, Zuid-ltal. Spoorweg-Obl Polen, Wars.-Weenen Aandeel. Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 125. dito, Fastowo Spw. Mij ditoa dito, Iwang. Dombr. Oblig....44 dito, Transcaus. Spoorweg-ObligA dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert, vAand. dito, A'g. Hyp. Obl dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A dito, Illinois Cert, v. Aand dito, Lonisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. NederlandStad Amsterdam f 1006 Hongarije, Theiss Loten Oostenrijk, Staatsl. 1854 dito, dito 1860 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 87± 99! 100! 89| 994 98§ 12ft 88 13ys 12! 6! 102 51| Hts 86 16! 110x8 117ft 134! 119! 1614 1414 178 164! 25f 8 Mrt 87ft 99! 98 85! 85! 85J 85i 18} 87+1 64ft 98ft 98! 102ft 104 54! 22ft 1064 34f 35a 60! 457 103 84 55! 591 99|- 76 99 11! 12ft 12 6f 102 51! 11+4 854 117ft 135! 120 162 1414 1654 25! Voorspoedig bevallen van een flinken zoon: J. C. WAIBOER—WICHERINK. Rh enen, 7 Maart 1898. Heden overleed te Zutphen mijne geliefde Zuster' Mevr. A. J. DB VOOGTLAGBRWBIJ. Mr. A. C. LAGERWEIJ. Alkmaar10 Maart 1898. Eenige kennisgeving. TB HOOP: eene nieuwe HEBTBLPCHT- OVEN met 3 bakrulmten, l.öO bij l.§0 M. Te bevragen met franco brieven onder lett. W. W., aan het bureau van »Haarlem's Dagblad Haarlem. Een GEHUWD PERSOONz k., han delsman nette stand met prima aanbeve lingen, zag zich gaarne geplaatst in een betrekking van vertrouwen. Men adresseere zich onder letters E P, boekh. J. N. PL. VAN BALEN, alhier. Ter dekking beschikbaarbij den Heer R. SCHENK Kz., Barsingerweg te Wieringerwaard, de met Rijkspre- nile bekroonde Oldenburger hengst „HAIDDK", N. P. S. No. 467. Voor aandeelhouders tegen een dek- geld van f 16,en voor niet-aandeelhouders t 36, beide a contant. Elk aandeelhouder heeft het recht per aandeel één paard te laten dekken. Tevens ter dekking beschikbaarbij den Heer C. SCHAGEN te Stompetoren (Schermeer)de met eerste Provinciale subsidie bekroonde Oldenburger hengst „ADALBBRT", N. P. S. No. 469, tegen een dekgeld van f ÏO,a contant. Bij niet drachtig zijn der merrie kan voor beide f 5, worden teruggevorderd. K. BREEBAART Jzn., Voorzitter. J. M. BILLROTH Secretaris. Direct gevraagd een Boerenknechtgoed kunnende melken en met Paarden omgaan. Adres fr. br. A. ZON NEVELD, In de Waard bij Haarlem (213). een flink WOO.V- en W1SÏKELHÜISwaarin een Zaak in Kruideniers- en Grutterswaren Tabak en Sigaren en aanverwante artikelen sedert verscheidene jaren gedreven wordtstaande op den besten stand van het dorp ©rootschermer. Ook voor uitoefening van Manufactuurzaak bijzonder geschikt. Aanvaarding 1 Mei. Inlichtingen aan te vragen onder franco brieven aan Jb. SLOOTENGrootschermer. Een BURGERMEISJE P.G., zag zich gaarne met Mei geplaatst in een klein gezin als assistente in 't huishouden. Brieven fr. lett. K. R. bureau dezer Courant. berichten dat de trekking der Berste klasse MAAN DAG, den 14 Maart e.k. beginten ten hnnnen kantore aandeelen te bekomen zijn. Ben boekdat In geen huisgezin mag ontbreken. DOOR Dr. Ph. HOOPERBERG. Op een der beste standen van DEN HELDER eene TB HOOP, voor billijken prijs. Fr. br. lett. L. M. a/h bureau dezer Courant. Namens hun principaal zullen de Architecten G. en W. TE RIELE Gzn. op 31 Maart a.s., 's avonds 7 uur, in het Noord-Hollandsch Koffiehuis, van den heer HAZES aanbesteden STAANDE AAN DB BIEHHADK, C No. 3. Aanwijzing op 15 Maart a.s., des voormiddags 11 nur. Zoolang de voorraad strekt zijn bestek en teekenin- gen te bekomen bij den heer C. SMIT, op Scharlo a f 1,50 per stel. ALKMAARSCHE 11 f5; 110 f48,75; 230 f 100, ten tont. v/d Seer. d.'-H. M. v. L., Afd. Alkm.,jH. Siebert Costeb, Alkmaar, Voordam 09 Paaschtentoonstelllng 1 April, Drukkerij v. Herms. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4