ALKMAARSCHË^ÖÜRANT Bevolking. Zitting yan den Gemeenteraad No. SO. Honderdste Jaargang. 1898. Woensdag 9 Maart 1898, VRIJDAG 11 Klaart 1§98. Tweede blad. Onderstaande personen worden in hnn belang dringend nitgenoodigdzich ten spoedieste aaD te melden ter gemeente-secretarie (Afdeellng bevolking.) Maria Cicilia Sonneveld, laatste woonpl. Doesburg Maria Johanna Wolzak, Wormervper W. de Leenw, Heldpr. Grietje Koeman, H. H. waard. Cornelis Bnis, Loenen. Trijntje Knijper, Barsingerh. Elizabeth Maria Dignum, Westwoud. Theodorns Veer, Rotterdam. Albert Boots, Ursem. Anna F. van der Feer Sneek. Hendricus Bakker, Bergen. Johannes Kappers, Hillegom. VADf ALKMAAR, 's namiddags 133/4 nnr. Voorzitterde heer A. Maclaine Pont, burgemeester. Tegenwoordig 15 leden. Afwezig de heerenC. Bosman en B. Preijer. Secretarisde heer C. D. Donath. De Voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd worden. 1. Aan de vergadering wordt medegedeeld a. dat is ingekomeneene missive d.d. 26 Januari 1.1. No. 65 van de Ged. Staten ten geleide van een uit treksel uit het Kon. besluit van 18 Januari 1.1. No. 29, waarbij is goedgekeurd 's raads besluit van 10 No vember 1897 No. 9 tot vaststelling eener verordening op het heffen van opcenten op de hoofdsom der Rijks personeele belasting. Aangenomen voor kennisgeving. b. idem, eene missive d.d. 9 Februari 1.1. No. 37 van de Ged. Staten, ten geleide van het goedgekeurde 2e sup pletoirs kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1897 Als voren. c. idem een adres d.d. 2 Februari 1.1. van de afdeeling Alkmaar van de Hollandsche Maatschappij van Land bouw, daarbij waarschuwende tegen de aanneming van het door een lid van den Raad aangegeven denkbeeld tot verplaatsing van de veulenmarkt naar de Gedempte Nieuwesloot. Zal worden behandeld bij punt 2 der agenda. d. idem een schrijven d.d. 12 Februari 1.1. van de afd. Beemster van de voornoemde maatschappijwaarbij wordt aangedrongen op aanneming der voorgestelde wijziging van de paardenmarkt. Alsvoren. «.idem, een schrijven, d.d. 16 Februari 1.1. van de afd. Alkmaar der voornoemde maatschappij waarbij dank wordt betuigd voor de verleende subsidie voor de Paaschtentoonstelling op 1 April a.s. en waarbij de Raad wordt nitgenoodigd de opening dier tentoonstel ling des morgens te 11 uur te komen bijwonen. Aangenomen voor kennisgeving. f. idem, eene missive d.d. 16 Februari 1.1. No. 3 van de Ged. Staten ten geleide van de goedgekeurde le suppletoirs gemeentebegrooting dienst 1897. Alsvoren. g. idem eene missive d.d. 16 Februari 1.1. No. 20 van de Ged. Statenten geleide van het goedgekeurde raadsbesluit van 26 Januari 1.1. No. 8 tot het uitgeven van grond in erfpacht aan de vereeniging »Alkmaarsche Buitensocieteit". Alsvoren. h. idem, een schrijven d.d. 1 Maart 1.1. van dr. J. Broers, houdende het verzoek om ontslag als regent van het Burgerweeshuis en als lid der gezondheid-commissie. Het gevraagde ontslag wordt eervol verleend. i. idem een adres d.d. 25 Fe' rnari 1.1. van de Kies- vereeniging »Harenkarspol", houdende het verzoek adhaesie te betuigen aan een door haar verzonden adres aan de directie derr Holl. IJzeren Spoorwegmaat schappij waarbij er op wordt aangedrongen dat de gewone dienst op de lijn AlkmaarHelderzooveel mogelijk in een lokaaldienst veranderd worde. Gesteld in handen van B. en W. om bericht en raad, nadat de heer Kraakman had in overweging gegeven een onderzoek in te stellen of deze kiesvereeniging is een wettig bestaand lichaam bedoeld bij art. 8 al. 4 der Grondwet. j. idem, het verslag van het stedelijk museum over 1897. Zal worden gevoegd bij de stukken voor het jaarl. verslag van den toestand der gemeente. h. idemeen adres, d.d. 7 Maart 1.1. van het bestuur der Alkmaarsche Tramvereeniginghoudende het ver zoek om den termijn van indienststelling van de tram van Alkmaar naar Oudkarspel te verlengen tot 30 April 1899 en om toe te staan dat de concessie worde overgedragen aan de op te richten Naamlooze Vennoot schap «AlkmaarLangedijken." Gesteld in handen van Burg. en Weth. om bericht en raad. I. idem, een schrijven d.d. 6 Maart 1.1. van den heer F. J. Aukes, ten geleide van een adres, ongedagteekend, den 8 Maart 1.1. ontvangen van S. de Lange P.Bz. en 28 andere ingezetenen om aan Mej. Bnijs vergunning te verleenen onderwijs in Sloyd te geven in een der loka len van de openbare burgerschool. Alsvoren. m. idem, een schrijven d.d. 8 Maart 1.1. van de Plaatse lijke Commissie van Toezicht Ij. O. over hetzelfde on derwerp. Alsvoren. n. idem, een adres van Jb. Kool Pz. en 10 andere bewo ners van perceelen aan den Kennemerstraatweg om de boomenrij vóór hunne huizen niet weg te nemen. Zal worden behandeld bij punt 7 der agenda. o. idem, een adres, heden ontvangen (met twee vervol gen) van J. J. Bak en 376 anderen, houdende het ver zoek om een eventueele voordracht tot oprichting van een abattoir te willen verwerpen. Gesteld in handen van B. en W. om bericht en raad. p. een amendement van de commissie tot de belasting zaken op art. 6 der verordening op de heffing van haven- en kaaigelden. Zal worden behandeld bjj punt 14 der agenda. Orde op de paardenmarkten. 2. In de vorige raadszitting werd het voorstel van het dag. bestuur tot vaststelling eener verordening houdende bepalingen omtrent de orde bij gelegenheid der jaarlijksche paardenmarkten alhier aangehouden teneinde van B. en W. nader advies te ontvangen om trent het door den heer Janssen geopperde denkbeeld om de veulenmarkt op het Hof of de Korte Nieuwesloot te houden. B. en W. bieden hun toen gedaan voorstel thans opnieuw aanonder mededeelingdat zij in het ter vorige vergadering gesprokene geene aanleiding gevonden hebben tot wijziging van dat voorstel. De artt. I en 2 worden zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Bij art. 3 ontspon zich eene gedachtenwisseling over de plaatsen ten aanzien van het uitdraven der paarden. De Raad wilde de aanwijzing daarvan aan B. en W. overlaten, die echter de verantwoordelijkheid aanvankelijk niet wenschten op zich te nemen. Na aanneming, met 12 tegen 3 stemmen, die van de heeren Bruinvis, de Sonnaville en Stoel, van een amen dement van den heer Kraakman werd echter vastgesteld, dat de aanwijzing der plaatsen voor het uitdraven der paarden aan B. en W. wordt overgelaten. Art. 4 werd goedgekeurd na weglating zoowel in de lste als in de 2de alinea der woorden en veulens. In art. 5 werd de datum van inwerkingtreding der verordening, voorgesteld op 15 Februari 1898, veranderd in 15 Maart 1898. Aldus gewijzigd werd de geheele verordening zonder hoofd, stemming goedgekeurd. Verzekering tegen ongelukken. 3. Aan de orde is het voorstel van B. en W., om a. hen te machtigen om de vaste werklieden der gemeente, die daarvoor naar hunne meening in aanmerking ko men op den grondslag der voorschriftenwelke door Z. E. den Minister van WaterstaatHandel en Nij verheid zijn vastgesteld, omtrent de verzekering tegen ongelukken van werklieden, bij eene soliede verzekering maatschappij voor gemeente-rekening te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van ongelukken b. vast te stellen eene aangeboden ontwerp-verordeuing houdende voorschriften omtrent het verzekeren tegen de geldeljjke gevolgen van ongelukken van het personeel, in dienst bij aannemers van gemeentewerken. Zooals men zich herinneren zalwerd dit voorstel de vorige vergadering aangehouden. Op voorstel van den heer Kraakman wordt besloten dat punt aan te houden tot na afloop der overige punten van behandeling omdat dit voorstel eene zaak geldt waarbij geene dringende haast is. Gemeentelijk gymnastieklokaal. 4. Tot de zaken, die dringend voorziening eischen, behoort eene regeling omtrent het gebruik van het gemeentelijk gymnastieklokaal voor particuliere lessen. Het gemis daarvan en het gebrek aan toezicht gaf her haaldelijk aanleiding tot moeilijkheden. Het is meerma len voorgekomen, dat schade was toegebracht aan sloten, ruiten deuren en werktuigen zonder dat was uit te maken wie de schade veroorzaakt had, welke dientenge volge niet kon worden verhaald. B. en W. geven daarom in overweging om over te gaan tot vaststelling van een driet >1 door hen ontworpen verordeningen, betreffende het gebruik van het gemeen telijk gymnastieklokaal en de daarvoor te betalen ver goeding voor particuliere lessen en gemeenschappelijke oefeningen. Wordt daaraan de kracht van plaatselijke wet gegeven dan zal de persoon, die met het bewaren van den sleutel zal worden belast, van eene instructie worden voorzien, krachtens welke hem ook het zoo hoog noodige toezicht op de localiteit en op alles wat zich daarin bevindt, wordt opgedragen en waaruit zijne ver antwoordelijkheid voor eventueele schade zal voortvloeien, indien hij niet zal kunnen aanwijzen door wien of wie de schade is veroorzaakt. Langs dezen weg zal, naar B. en W. meenen, een einde worden gemaakt aan een toe stand die allengs is ontstaan en die niet mag worden bestendigd. Tot heden wordt voor het gebruik van het lokaal geene vergoeding gevorderd. B. en W. wenschen thans, dat voor het gebruik eene vergoeding worde betaald van 30 centen per uur of gedeelta van een uur strekt evenwel het onder wijs aan minvermogenden dan zal daarvoor de helft of 15 cent verschuldigd zijn. Voor elk gebruik wordt thans de sleutel gehaald bij II. Kaarsemaker in de Doelenstraat, die ook voor elk particulier gebruik de kachel aanmaakt, waarvoor hij door particulieren wordt betaald. De bedoelde persoon staat trouwens in geen enkel opzicht tot de gemeente in betrekking. Of- en zoo ja hoe de brand stoffen van particulieren en die der gemeente steeds uit elkander zijn te houden is eene zaak waaromtrent geene maatregelen van contröle behoeven te worden uitgedacht als de voorgestelde verordeningen zullen zijn in werking getreden, wijl alsdan het lokaal, ook bij particulier ge bruik, van gemeentewege zal worden verwarmd. Ten behoeve der contröle over het gasverbruik zijn er thans twee gasmeters in het lokaal geplaatsteen voor de verlichting bij de oeieningen van de Turnclnb en e ne voor de verlichting bij de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel. De andere vereenigingen, die vergun ning hebben gekregen van het lokaal gebruik te maken, moeten zich dientengevolge omtrent het gebruik van gas verstaan niet met de gemeente, zooals men zou mogen verwachten, doch met de genoemde particulieren. Óok zou de gemeente zelfindien ze des avonds over het gymnastieklokaal voor het een of ander doel mocht wil len beschikken met particulieren over de verlichting moeten onderhandelen. Aan dezen min regel matigen toe stand wordt door de aangeboden ontwerpen evenzeer een einde gemaakt wijl de gemeente alsdan wederom zal kunnen gezegd worden meesteres te zijn in eigen huis. De heer Kraakman vindt dit voorstel niet volledig toegelicht, in betrekking tot het aantal personen en ver eenigingen dat van het gymnastieklokaal gebruik maakt en tot het aantal uren, waarop dit geschiedt. Voorts of een prijs van 30 cent per uur billijk is in verhouding tot de kosten van vuur en licht. Nadat deze inlichtingen alsnog door den Voorzitter zijn gegeven verklaart spr. zich niet tegen eene behan deling te verzetten. De verordening op het gebruik van het gymnastieklokaal wordt daarna onveranderd goed gekeurd. Evenzoo de verordening op de heffing en invordering der verschuldigde vergoedinguitgezonderd art. 2 der heffingsverordening, dat op voorstel van den heer Kraak man werd aangevuld met de volgende alinea B. en W. zullen de bevoegdheid hebben, om de in al. 1 van art. 2 bedoelde vergunning kosteloos te verleenen. Verkoop van lompen, beenderen enz. 5. H. E. Hamburger heeft verzocht om de in deze gemeente opgezamelde lompen, beenderen enz. voortaan bij inschrijving in het openbaar te willen verkoopen. De directeur der gemeente-reiniging, daarop gehoord, deelt mede op daarvoor aangevoerde gronden, dat inwil liging van het verzoek een post van bijleg voor degemeente zal zijn. Hier brengen de lompen enz. thans pl. m. j 350 op zonder kosten te Den Helder met zwaarder bevolking en garnizoen brachten ze het afgeloopen jaar 600 op en daar gaat het grootste gedeelte aan onkosten verloren. Amsterdam alleen brengt winst op, maar daar valt veel af en alles wordt met machines bewerkt. B. en W. kunnen zich met dit advies geheel vereeni gen en meenen daarom te mogen ontraden op het door den adressant geopperde denkbeeld in te gaan. «Tevens verzoek ik u s. v. p.", zoo gaat Hamburger in zijn adres voort, «het prikkeldraad in de plantsoenen «te doen verwijderen door band of gevlogte draad zonder «prikkels daar al eenige malen gebeurd is het zij door «mijne geliefde vrouw en ook famillie leeden hunne «japounen gescheurd daardoor zijn.'' Op het spaarzaam gebruik van prikkeldraad is reeds de aandacht gevestigd Waar het slechts eenigszins mogelijk is wordt het van den publieken weg verwijderd. B. en W. stellen daarom voor te besluiten aan den adressant te berichtendat voor zooveel noodig geacht op den inhoud van zijn adres zal wor den gelet. Op verzoek van den heer de Groot wordt het adres voorgelezen, waaruit, behalve eene min goede taal en redactie, blijkt, dat adressant zijn verzoek in alle groote handelsbladen wil geplaatst zien. Nadat het eerste gedeelte, bevattende het verzoek tot verkoop der lompen enz. in het openbaar, is gelezen, doet de heer Kraakman opmerken, dat het tweede gedeelte, alzoo de kleederen der geliefde echtgenoote bovenvermeld, buiten beschouwing kan worden gelaten. Er staan n.l. 2 verzoeken op één zegel en dat mag niet. De heer Goede is er voor, de verkooping voortaan te doen bij publieke inschrijving, waarmede de heer Boel mans ter Spill zich vereenigt. De Voorzitter doet hiertoe de toezegging, onder bereidverklaring den verkoop vooraf bij openbare kennis geving aan te kondigen. Huls aan den Dijk. 6. L. Borst zal het by hem in huur zijnde huis aan den Dijk, wijk C, No. 13, vóór of op 1 Mei a.s. moeten ontruimen. Hij heeft echter verzocht om den genoemden termijn met eene maand te willen verlengen, opdat hij voor het geval den 1 Mei a.s. zijne in aanbouw zijnde woning in de Pieterstraat nog niet gereed mocht zijn, niet in moei lijkheden gerake. Tegen de inwilliging van dit verzoek bestaan bij B. en W. geene bezwaren, waarom zij voorstellen te besluiten het bovenomschreven verzoek in te willigen. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen nadat de heer Janssen er op aandrong na het verstrijken van den termijn van 1 Juni tot amotie over te gaan. Boomen Kennemerstraatweg. 7. De heer Moens heeft een zeer uitvoerig adres gericht aan den Raad, betrekkelijk een tweetal boomen, staande aan den Kennemerstraatweg vóór het, door hem van den heer Lind gehuurde nieuwe perceel, gebouwd naast het perceel van den heer van Ilaaften aldaar. De adressant verzoekt dat die boomen mogen worden gerooid. Aanvankelijk had eerst de heer Lind ter zake hetzelfde onderwerp, en daarna de verzoeker zich met een adres tot het college van B. en W. gewend, welk college in verband met de wenschen van de overige bewoners aldaar geene vrijheid vond op deze adressen gunstig te beschik ken. Het thans gedane verzoek kan daarom beschouwd worden als een hooger beroep, inzake een door B. en W. genomen beschikking. B. en W. hebben naar aanleiding van dit ingestelde hooger beroep in een breedvoerig, gemotiveerd voorstel hun standpunt uiteengezet ten aanzien der vraag, of de Raad bevoegd kan word'en geacht van dit beroep kennis te nemen, nu door hen is gehandeld binnen de grenzen hunner bevoegdheid als zijnde het rooien van boomen een zaak van dagelijksch bestuur, te rangschikken onder het bepaalde bij art. 179/i der gemeentewet, en dus eene zaak behoorende tot het uitvoerend deel van het gemeen tebestuur. Zij zijn van oordeel, dat op die vraag een ontkennend antwoord behoort te worden gegeven. Alleen zal de Raad hen ingevolge art 183. der gemeentewet ter verantwoor ding kunnen roepen. Teneinde een beroep van de zijde des Raads op dat artikel te voorkomen, geven B. en W. bij hun voorstel bereids alle inlichtingen, welke zij ten deze kunnen geven. Naar aanleiding dier inlichtingen en op grond van het bovenstaande stellen zij voor te beslui ten, het adres van den heer Moens niet ontvankelijk te verklaren. De heer van den Bosch verklaart zooeven het adres der heeren Kool c. s. te hebben gehoord. Toch zal het hem aangenaam zijn, indien B. en W. in ernstige overweging willen nemen de vraag, of aan het verzoek, in verband met den bouw der woningen moet worden voldaan. De Voorzitter meentdat adressant zeer goed van opinie zal kunnen veranderen, indien hij maar eerst het perceel betrokken heeft. De heer de Groot zou ook met het wegnemen een jaar wenschen te wachten, doch hij is tevens van oordeel, dat de bedoelde boomen wat hooger moeten worden opgesnoeid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5