Honderdste jaargang, 1898. ZONDAG 20 MAART. Bevolking. Stadsberichten. No. 34. Kerste Blad. ar ut. 4LK1AARSCHE CO i RAAT. Deze Courant wordt Blnsda g-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar t 0,80 franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f O,«KJ. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer3. Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Onderstaande personen worden in hun belang dringend uitgenoodigd zich ten spoedigste aan te melden ter gemeente-secretarie (Afdeeling bevolking.) Maria Cecilia Sonneveld, laatste woonpl. Doesburg. W. de Leeuw, Helder. Grietje Koeman, H. i I.Waard. Elisabeth Maria Dignum, Westwoud. Protestantsche Vrouwenvereeniglng De 47ste algemeene vergadering der Protestantsche Vrouwen vereeniging had plaats op vrijdag, den 18. Uit het jaarverslag bleek, dat 4 dames gedurende den loop van het jaar werkend lid geworden zijn, zoodat haar aantal 41 bedraagt. Deze dames bezochten 63 gezinnen, waarvan aan 41 vrouwen gedurende een deel van den winter wekelijks naaiwerk werd verschaft. Deze goederen worden verkocht bij mej. Julsing, Oudegracht; wed. Nierop, Verdronkenoord; mej. Landman, Ramen; mej. de Jong, Limmerhoek; mej. Bakker, Varnebroek en mej. Granda- dam, Ged. Nieuwesloot. 15 Meisjes van 11löjaar, kin deren der door de Vereeniging bezochte gezinnen, ont vingen gedurende het winterhalfjaar les in nuttige hand werken aan de Huishoud- en Industrieschool en eenige kinderen bezochten de bewaarschool op kosten der ver eeniging. 1 Meisje, dat langer dan 2 jaar in een dienst was geweest, ontving ter aanmoediging een eerbewijs en een kleedingstuk. Voor de gewone voorjaarsuitdeeling ont vingen de gezinnen een bon voor kruidenierswaren en met Kerstmis eene uitdeeling van gemaakte goederen uit het depót. Bovendien werd eene extra-uitdeeling vnn 2 mud cokes aan ieder gezin verstrekt, daartoe in staat gesteld door de uitvoering der rederijkerskamer »Bilderdijk". De barometerstand alhier, wa» 's morgens te 8 our als volgt: den 18: 757.6; den 19: 759.7. Vrijdagavond trad als spreekster op, in de depar- tements-vergadering der Mij. tol Nut van 't Algemeen, Mej. de I«eeuw, meer bekend als Geertruida Carelsen. De voorzitter, Mr. Boelmans ter Spill, heette haar welkom, en gaf haar 't woord, na herinnerd te hebben, aan de schetsen, voorkomende in Eigen Haard, o. a. die van de markt te Schagen, waaruit blijkt, hoe de schrijfster zich hier te lande nog geheel thuis gevoelt, ofschoon zij te Berlijn woont. Uit de voordracht, die met aandacht werd gevolgd, over de artistieke zijde van den tuinbouw, bleek tevens, hoe de spreekster, geenszins vervreemdde van den vader- landschen bodem, maar uit Berlijn is overgekomen, om propaganda te maken en hare landgenooten te waar schuwen tegen inlandsche wansmaak en ondoordachte navolging van buitenlandsche tuinbonw-prodneten. Deze propaganda voor zulk een goed doel, kan niet anders dan sympathie wekken. En dit was het geval. Merkwaardig was het, hoe op eenvoudige bescheiden wijze zonder veel omhaal van woorden Geertruida Ca relsen hare hoorders en hoorderessen tot de overtuiging bracht, dat die kegelvormig gesnoeide boomen, die on natuurlijke planten, die mozaiktaarten, die gekleurde presenteerblaadjes van bloemen toch bij uitstek leelijk waren, evenals de geometische lijnen in tuinen. Wanneer men bedenkt, hoe moeielijk het is, om ons, tot conservatisme geneigde menschen, tot andere ge dachten te brengen, dan moet men toegeven, dat van deze spreekster een buitengewone overtuigingskracht uitgaat. Om te doen uitkomen, hoe dwaas het is, om aan co niferen allerlei vormen te geven, als vormen van pyra- miden, schapen, enz., haalde spreekster humoristische voorbeelden aan, o. a. dat van den tuinman, die er zelfs in geslaagd was, om een boom zoo te knippen, dat deze sprekend geleek op een buste van Thorbecke. Omdat deze meester in plant-boetseerkunst zelf van behoudende beginselen was en tegenstander van den grooten Staats man, vroeg men, waarom hij niet liever een zijner geest verwanten had afgebeeld. Doch hij antwoordde daarop, dat onder zijne partijgenooten niemand was, wiens scherpe trekken zoo geschikt waren, om op deze wijze weer te geven. Niet zelfs in de planten zelf, wenscht Geertruida Ca relsen natuur en waarheid ons weer te brengen, doch tevens in den aanleg onzer tuinen. De tuinen moeten niet langer naar vaste conventio- neele mathematische vormen worden aangelegd, maar naar eigen inzicht en smaak, terwjjl de bloemen en heesters daarin groepsgewijze moeten geschikt worden, en niet iedere soort in een afzonderlijk vak. De aesthetische zijde van den tuinbouw strekt dan ook om de gewassen zoo te schikken, dat de schoonheid van hun karakter het best uitkomt, altijd met de natuur mee, maar niet er tegen in, dat, is de grond-gedachte der begaafde spreekster, welke zij wenscht toegepast te zien. Mogen de wenken van Geertruida Carelsen algemeen worden opgevolgd. De voorzitter bedankte haar, en riep haar tot weerziens toe, indien zij nogmaals hier te lande optreedt. Harddraverij Door het bestuur van de Alkmaaische Harddraverij- Vereeniging is besloten, de jaarlijksche harddraverij te doen plaats hebben op kermis-woensdag, 31 Augustus. Dierenbescherming. De afdeeling »Noordholland benoorden het IJ" van de Nederl. Vereeniging tot •>escherming van dieren, houdt eene vergadering op woensdag 23 Maart 1898, te half 3 's middags, in de boveezaal van het C a f C e n- tral, alhier. De agenda luidt: verslag van den secre taris over den staat en de verrichtingen der afdeeling in het afgeloopen jaar rekening en verantwoording van den penningmeester verkiezing van bestuursleden aan vulling van het huishoudelijk reglementbesprekingen over de verbetering van het lot der trekhonden in de provincie Noordhollandidem over den aankoop van werkjes, geschikt ter verspreiding onder de jeugd en wie met dieren moeten omgaan. Verbetering Slbordholl. veestapel. Door de Commissie tot verbetering van den Noord- hollandschen veestapel, die den 14 voor het eerst alhier vergaderde, zijn uitgenoodigd de heeren J. Halfi, P. Leijen en D. J. Govers, allen alhier, tot het nemen van al die maatregelen, welke, onder de in deze gemeente vorblijf- houdende veehouders, een betere keuze van het fokdier bij de fokking van het rundvee kunnen bevorderen. Alcmarla. De bij het reglement voorgeschreven Maartverga dering van bovengenoemde Vereeniging had plaats in het hotel »de Toelast," op vrijdag, 18 Maart, onder lei ding van den onder-voorzitter, den heer jhr. mr. P. van Foreest, en werd bijgewoond door 20 leden. Na voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige vergadering werd bij monde van den heer P. de Lange PBz., namens de daartoe in de vorige vergadering benoemde commissie, bovendien bestaande uit de heeren D. A. Wisselink en P. H. M. Ibink Meienbrink, tot goedkeuring der rekening geadviseerd en zij vastge steld in ontvang en uitgaaf tot een bedrag van f 459,—, sluitende met een b?tig saldo van f 190,231/a. De penningmeester, de heer J. van Reenen, werd diensvolgens gedechargeerd. De secretaris deed vervolgens voorlezing van het jaar verslag over het eerste vereenigingsjaar. Op eene vraag van den heer D. Bosman werd mede gedeeld, dat met het beharden van den Wester weg waarschijnlijk dit jaar wel niet zoo zal gevorderd worden als in 1897, daar niet zooveel puin beschikbaar zal zijn en Heiloo's gemeentebestuur niet meer dan f 100 af 150 voor dit doel op zijne begrooting uittrekt. De heer P. P. van Bosse vestigt nog eens de aan dacht op de wenschelijkheid van het uitgeven van een zeer goedkoop practisch gidsje voor deze gemeente en hare omstreken, waarin ook tarieven voor rijtoeren en dergelijke voorkomen. De voorzitter verklaart dat het bestuur in deze diligent is, doch de groote moeilijkheid bestaat in het vinden van een geschikten auteur voor een dergelijk werkje. Op een vraag van den heer W. H. Mo ll omtrent den stand der plannen voor eene tramverbinding met Bergen en Eg- mond wordt medegedeeld,dat de concessiesaan do betrokken gemeentebesturen zijn aangevraagd en het Comité zich opnieuw tot den Raad zal wenden, ten einde zooveel mogelijk overleg omtrent de meest gewenschte richting te bevorderen. Herinnerd werd voorts hoe de thans ge vraagde richting in de vergadering van October des vorigen jaars met 61 tegen 3 stemmen werd vastgesteld na breedvoerige gedachten wisseling zoodat daaruit ten duidelijkste bleek hoe de Vereeniging „Aicmaria", voor wie en uit wier naam het Comité optreedt, de thans aangegeven richting als de beste en meest wenschelijke beschouwt. Aan de heeren v. d. Sleesen en Moll, die de aan dacht vestigden, metalle waardeering voor den ijver van den directeur der gemeentereiniging, op den langzamen af voer der tonnen uit de stad en het spoelen daarvan in de Nieuwlandersingelgracht alles verband houdende met de te geringe voor de Reiniging beschikbare geld middelen zeide de Voorzitter overweging van het zen den van een adres toe. Evenzoo ter zake van een fietspad langs den Kenne- merstraatweg dat wel aangevat werd maar niet voort gezet is. De heer D. J. Bosman, thans directeur voor Noordholland van de Assurantie-Maatschappij »de Neder landen", van 1845, alhier, is benoemd tot directeur van het' kantoor dier Maatschappij voor de oostelijke pro vinciën te Z u t p h e n en zal met 1 April a.s. zijn betrek king als directeur van eerstgenoemd kantoor neerleggen. 1, a a t s t e lertch ten. Mijnramp. BELMEZ, (Spanje) 18 Maar. In de St. Isabella-mijn had heden een ontploffing plaats, waarbij vele mijnwer kers het leven lieten. Tot dusver zijn zestig lijken aan den dag gebracht. AM»TSöSaS9 A JH Cert. Nederland dito dito, Oblig N. W. Schuld, dito 18 Mrt. 19 Mrt pCt/ Barsingerhoru. In den polder Waard te Kolhorn, wordt door eene der landbouwers, eene proef genomen met de bloembol lenteelt. Slechts enkele akkertjes, aan den openbaren weg gelegen, staan werkelijk veelbelovend en doen dit jaar niet voor die in Haarlems omstreken onder. Ol de bijzonder zachte winter tot dezen gunstigen stand niet grooteudeels heeft bijgedragen, zullen verdere proeven moeten leeren. 4 3} 5 Italië, Inschrijving 1862/815 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli. dito, dito April-Oct. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket dito,, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, Binnenlandse!)e 1894 dito, 1880 geeons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. dito, 1889 le&2eser. 1 Jan. 1 Apr.l JulilOct. dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 1881 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. N. W. Pao. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. "Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Samatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89 dito, Zuid-ltal. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel. Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 125.3 dito, Eastowo Spw. Mij dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig....4) dito, Transeaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 625 Amerika, Atchison Topeka Cert, vAand. dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Elorida C. Pen. C. v. gew. A dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 87tV| 87 99 97ü 88 84rè 85 85 84f 19 28& 64 rs 97| 98} 95} 102 81} 103# 99» 84} 85A 19 28} 65 981 102} 1031} 521 91} 21H lOSj 34} 97} 36} 98} 60 46} 45} 83} 561} 105} 116} 36 92} 100} 83| 55} 59 153} 96} 87} 75} 99A 89; 99rt 97} 11+i 87} 12fi 11 6t% 100} 49} 11} 84} 16 110} 117} 135} 120} 162 142 179} 159} 25tb- 425 106i 341 60} 44 83} 561} 105} 115} 100} 83} 55} 59/} 100 76 87U 91 llrf 6} 49 tb llïTt 85} 160} 25}# Amsterdam, 18 Mrt. Aardappelen. Friesche Dokkumer Jammenf 3.20 a 3.60, Friesche Fr. Jammen f 0.— a 0.— Zaaiers f 2.60 a 2.80 Zeeuwsche Spuische Jammen f 4.— a 4.30, Zeeuwsche blauwen f 0.a 0.Poters f 0. a 0.j Flakkeesche Jammen f 8.60 a 3.80, id. Blauwe f 3.20 a 3.60, Geldersche Blauwe f 3.10 a 3 50, ronde Wolkammers f 0.a 0.IJpolder Jammen f 3.25 a 4.—, Westlaudsche Zand-Thomassen f 5.50 a 6.—, Pruisische Hamburgers f 3.60 a 3.75, Duitsche Rooden f 2.50 a 2.60 per HL., Nieuwe Malta f 0.10 a 0'12 per KG. Petroleum onveranderd. Delft, 17 Mrt. Boter. Per ljt v. Ie soort f 46.— a 58.— 2e soort f 3e soort f per K.G. f 1.15 a 1.45. Aangevoerd vierde, 194 achtste en 81 zestiende vaten samen 4690 KG. Edam 17 Mrt. 145 stuks boter, per Pond 55 a 00 ct., kipeieren f 2.72 a 3.- per 100 stuks. Leiden 18 Mrt. Aangevoerd runderen, kalve ren, schapen, 0 paarden t a 0 veulens 22 stieren f 62 a 186, 142 vette ossen en koeien, f 114 a 237, per P. 46 a 58 ct., 86 varekoeien f 86 a 192 - graskalv. f - a -, 38 vette kalveren f 32 a 90, por P. 70 a 90 ct, 188 nuchtere id. f 4.— a 13.-, 44 vette schapen f 16.— a 29. p. P. 38 a 42 ct., 313 weide-schapen f 12 a 23, - lammeren f 0.- a 329 magere varkens f 15 a 43, 456 biggen f6.—' a 14.50, 203 kalf- en melkkoeien f 105 a 212. Londen, 17 Mrt. Aangevoerdrunderen 0.0 a 0 0, 1000 schapen en lammeren 3.4 a 5.840 kalveren .40 a 5.8, 30 varkens 3.4 a 4.6.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1