12 Kalf koeien, Openbare Yerkooping Boxmarris G-. M. J. Bakker, BRANDKASTEN. Willem van Vuure. fü KOFFIEHUIS mmm "burgerlijke stand. Adv ertentièn. Openbare Yerkooping Openbare Yerkooping Openbare Verkooping HUISERF, WEL en NOLLENLANI), OPENBARE YERKOOPING Openbare Verkooping Boelhuis in de Beemster, Wed. J. EMEIS TE HUUR: Notaris L. TOP, Y erdronkenoord, H. GINGNAGEL. BïüïY's Stöffwasche Solied en goedkoop adres Mient 4. Brie goedgekeurde BEKËMrMAKING^ Grof- en Hoefsmederij met Woning en Erf. Mr. A. P. H. DE LANGE. (met vergunningsrecht), KRUIDENIERSWINKEL, D00RRIJDSTAL, SCHUUR en verdere GETIMMERTEN, WERF, ERF en een perceel TUINGROND en WEI LAND, alles aan elkander staande en gelegen groot 60 Aren, OS Centiaren. Op de plaats is geen gelegenheid om uit te spannen. Van ai heden weder geregelde ontvangst van BRUSSELSCHE ROZEN met lange tak. de HERBERG „het Schermeer's Wapen' STERK, GOEDKOOP, ELEGANT, VU IS RE IJZERMAGAZIJN. SMEDERIJ. lieDgsten A. G. WESTEROUEN VAN MEETEREN, Notaris. Alkmaar, 18 Mrt. Aangevoerd 924 mudden. Tarw6 f 8.50 a 0.— rogge f 5,80 aO.gerst f 0.a 0. id. ehev. f 6.25 a 7.—, haver f 3.a 3.70, paarden- boonen f 6.25 a 0.bruine dito f 6.a 8,50, citroen dito f 10.a duiven dito f 6.80 aO.witte dito f a rood mosterdzaad f 14.75 a kar- weizaad f 9.90 a 0.erwten: groene f 12.50 a 16.—, grauwe f 1 a IV.vale f 7.50 a Alkmaab 19 Mrt. Aangevoerd 7 paarden f 60 a 200 12 koeien en ossen f 80 a 160, vette kalv. f a 0, per P. f 0.a 0.370 nuchteren id. f5a 14,0 vette schapen f a 0, p. P. f 0,a 0232 magere id. f 12.a a 27,50, 4 vette varkens a et. per K.G., 125 magere id. f 14.a 20.—, 2 bokken en geiten f 2.— a 4. boter, per P. ('s middags 12 uur) f 0.50 a 0.55, kip eieren f 2.60 a 3.eenden dito 3.a 0.288 biggen f 6.— a 12.50. Alkmaab, 18 Mrt. Kleine kaas f 30. commissie f 24,—, Middelbare f 24.Gras f Aangevoerd 130 stapel, wegende 59027 Kgr. Hoorn 19 Mrt. Aangevoerd tarwe f 7.50 a 8,75 Rogge f 0,a 0,Gerst f 4,50 a 5,Haver f3.25 a 4,witte erwten f9,50 a 11, groene dito f 8,all. grauwe dito f 14,a 18,— vale dito f 11,a 16, Bruine boonen f 7.— a 8,50, Karweizaad f 10. a mosterd- f 15,a ,-paarden fa 42 koeien f 150 a 200, 364 schapen f 15 a 25,0 Lam meren f a 144 kalveren f 8 a 15,40 varkens f 15 a 25, 8 zeugen f 50 a 70, 169 biggen f 7,a 12, kipeieren f 2,50 a 2,75. eenden dito f a per 100 2150 kop boter f 0,50 a 0,521/2 p. K. GEBOREN. 17 Mrt. Henricus Johannes Josephus Maria, z. van Mr. Adrianus Jakobus Felix Maria Nicolaas Dor- beck en Maria Johanna Catharina Kortmann. Petrus, z. van Willem Mooij en Jacoba van Duin. Oornelis, z. van Pieter Kok, en Maartje Groot. .18 Wilhelmus Mattheus, z. van Gerardus Petrus Bakkum en Catharina Alida Knijn. Jacob Gerardus, z. van Petrus Nicolaas Groot, en Maria Margaretha Valkering. 19 Gerardus Johannesz. van Oornelis Hendricus Impink en Anna Schouten. OVERLEDEN. 16 Mrt. Pieter Knaap 53 j. 18 Willem Arnoldus, z. van Reinerus Overbeek, en Sijntje van Vliet 5 d. Getrouwd: NICOLAAS WILLEM BUIS Londen, MARY Mc KISSOCK GORDON. 17 Maart 1898. Greenock, Eenige en algemeene kennisgeving. De ondergeteekenden betuigen bij deze hunnen harte- lijken dank voor de zoo talrijke blijken van belangstel ling den 13 Maart j.l. betoond bij gelegenheid van hun 2öjarig Huwelijksfeest. K. SCHOONE Stompetoren, en Echtgenoote. Maart 1898. Door het verbindend worden der uitdeelingslijstis het faillissement van A. HBBTOttSwinkelier in dameshoeden te Alkmaar, geëindigd. Alkmaar, Mr. A. PBIMS, 18 Maart 1898. Advocaat-Procureur. Door het verbindend worden der uitdeelingslijstis het faillissement van J. BIiEEMAlVvroeger timmerman en aannemer, te Alkmaar, geëindigd. Alkmaar, Mr. A. PUIKS 18 Maart 1898.Advocaat-Procureur. te OUDKARSPEL, in de herberg van J. VAN ZALINGE, op Dinsdag 22 Maart 1898, 's avonds 6 nur, ten overstaan van den te Oterleek gevestigden Notaris PIETER ADRIANUS DE GELDER van De HuismanswoningBoet, Erf, Arbeiders woning en uitmuntend H ei- en Bonwland in de DIEPSMEER onder OUDKARSPEL, groot 13 hektaren 68 aren 40 centiaren te aanvaarden het land direct en de gebouwen 1 Mei 1898. Inlichtingen geven de Notarissen DE GELDER voor noemd en Mr. A. P. H. DE LANGE te Alkmaar. te VEENHUIZEN in de herberg »de Witte Zwaan", op Woensdag 23 Maart 1898 's voormiddags ten 10 ure van De in volle werking zijnde welbeklante te Veenbuizengemeente Heerhugowaardgroot ruim 5 aren, behoorende aan den heer D. STRENGMAN. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris P. A DE GELDER te Stompetoren. «BOOT BUIM 9% HEKTAREA, aan den BOSCHWEGaan de Stolpen MJPE in de herberg van GROENEWOUD aldaar, op 6 April 1898 10 uur des voormiddagsbij opbod en afslag, ten overstaan van den Notaris Eigeudom van de Weduwe en Erven ARIE DEKKER. Inlichtingen geven voornoemde Notarisde Notaris H. J. J. VERHOEFF, te Avenhorn en Mr. W. F. A. VERHOEFF Advocaat-Procureur, Oudegracbt A 147 Alkmaar. Door het verbindend worden der uitdeelings lijst .heeft het faillissement van HENDRIK LIJNBACH, boekhandelaar te Alkmaar, een einde ge nomen. W. C. BOSMAN, Curator. Alkmaar, 19 Maart 1898. (Koffiehuis met vergunningsrecht), 11 aarlemmermeer, op Donderdagden 24sten Maart 1898 des na middags ten één ure, in na te melden perceel ten overstaan van den te Haarlem gevestigden Notaris J. WILLEMS van Het goed onderhouden zeer gunstig ter nering staande en welbeklante aan den Hoofdvaartweq, koek Vijfhuizerv.eg, Afd. Vijfhuizen der gemeente HAARLEMMERMEER op Kavel F 30 kad. sectie B, Ns. 2498 en 2497, te zamen In 2 perceelen en gecombineerd, zooals in de biljetten meer uitvoerig is omschreven. In gebruik bij den Eigenaar, den Heer JAN POEN Az. en te aanvaarden na betaling van kooppenningen op 1 Mei 1898. Nadere informatiën bij den Eigenaar en ten Kantore van Notaris WILLEMS, Gierstraat 14, te Haarlem. in de SCHERMBEK aan den Oostdijk bij S c h e r- m e r h o r n ten huize van den Heer J. VAN TWISK, op Maandag 4 April 1898, 's voormiddags ten ÏO ure, van 8 geldekoeien, 4 kalfvaarzen, 7 hokkelingen, eenige kuikalven, 2 paarden 1 hooischudder1 hooihark 1 wentel, 1 glazenwagen, 1 bakwagen, boerenwagens met toebehooren, 2 driewielige karren met ierbakken, melkkar met karn, 1 arresleede, tuigen, 1 modderbak, 2 varkens hokken, zeunissen, kaaspers, zoutkisten, kaastobbe, emmers en ander vaatwerk en boerengoed, gereedschappen, kip penhok, slijpsteen, 2 tuinbanken, enz. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. DE GELDER, te Stompetoren. Op de plaats is geene gelegenheid om uit te spannen. in de 8CHERMEER aan de Noorder vaart in de ge meente Oterleek, ten huize van den heer G. DE JONG, op Woensdag O April 1898, des voormiddags 10 nre van 8 geldekoeien, 2 zomerkalvers, mestkalven, 3 paarden, waaronder 1 bruine merrie van 10 jaar en 1 bruine van 2 jaar, eenige kippen en 1 haan (blauwe Italianen), 1 hond, (staalblauwe duitsche dog, reu, 81 cM. hoog en 84 cM. lang), 1 glazenwagen, kapkar, kar zonder kap, bakwagen, 2 boerenwagens, 1 driewielde kar, 1 ierkar, hooischudder, hooihark, kruiwagen, boerengereedschappen, Huisraad en Inboedel. Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. DE GELDER te Stompetoren. te W ARMENHUIZEN, op Woensdag 13 April1898, voormiddags 10 uur, ten huize van den heer J. ROODJES. Notaris B. VAN DER VEEN, te Schoorldam, zal in het openbaar, tegen gereed geld, verkoopen 5 kalfkoeien, die gekalfd hebben of kalven moeten,3 puike geldekoeien, 1 nieuwen overdekten speelwagen op veeren, tuigen, 1 kruiwagen, 1 polderwagen, Roeren en Bouwgereedschappen, 1 kaastobbe voor 6 kazen, 2 melktobben, emmers, weivaten, melkvat, 2 karns, waar onder 1 groote met koperen rand, botermont met stelling, 1 nieuwe Flatschuit, ongeveer 1750 kilo Koehooi en wat er verder meer te koop zal worden aangeboden. op donderdag 24 Maart 1898, 's morgens 10 uur, ten huize van den heer K. SPAANS Cz., a. d. Westringdijk, nabij de Rijp, van 1 zeer mak vlug bij den weg loopend zwart ruinpaard, oud 6 jaar, 1 zoo goed als nieuwe kap- wagen op veeren, 1 zuidhollandsche kar op veeren met kap, 1 boerenwagen, 1 driewielde kar, 1 arreslede, on geveer 2 koe best hooi, eene partij stroo, eenige mest, 1 groote blauwe wachthond, 1 dorschzeil van 200 el, 1 dito van 100 el, 80 zoo goed als nieuwe zaadzakken, 1 ploeg, 1 egge, 1 zaadwaaier, 1 beltuig, eenige tuigen, diverse boeren- en bouwgeieedschappen enz. Cp de boerenplaats is geen gelegenheid tot uitspannen. Nadere inlichtingen geven de Notarissen NIEUW- LAND, in de Rijp en VAN BEEK, in de Beemster. BOr^EETBlADERIJ. BI.OKMI8TER1.I. bij de Cadettenschool. aan den Omval, nabij Alkmaar. Te bevragen bij J. VERWEEL, te Sint Pancras. te Bergeu, zal op Woensdagen 23 en 30 Maart 1898, bij opbod, afslag en combinatiën, telkens 's avonds 7 nur, in »het Wapen van Heemskerk'' te ALKMAAR, in het openbaar verkoopen 1.Brie Halzen en Erven, aan de zuidzijde van de Kabelstraat te Alkmaar, samen groot 1 A. 31 c.A" 2. Een Hals en Erf, op Zevenhuizen, nabij de Zout keet te Alkmaar, groot 75 c.A. 3. Twee geheel nieuw gebouwde Burgerwoonhuizen aan het Zeglis, nabij >0 os t wijk'1, te Alkmaar samen groot 1 A. 30 c.A. Te aanvaarden bij* de betaling der kooppenningen. Inlichtingen geeft voornoemde Notaris. vestigt in het bijzonder de aandacht zijner geëerde begunstigers op onderstaande nieuwbijgevoegde fijne Vleeschwaren in blik Vleeschpastei 35 ets. per blik. Leverpas tei (getrnffeerd) 45 ets. per blik. Paté de foie gras 45 ets. per blik. Galantine de V eau (getrnffeerdj 70 ets. p. blik. Varkenskop in gelei 75 ets. per blik. Ham rollade f 1,per blik. De ondergeteakende maakt door deze bekenddat bij hem de ziekte Is gewekenen zijne ©oederen en het Perceel door het personeel van het Witte Kruis zijn gedesinfecteerd. Mij opnieuw aanbevelende, ïU f'j 1 V»- <- - - uit één stuk vervaardigd is van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Alkmaar bij Gebk. BERENTZEN jHonttil; IMHULSEN JP HOIJER Laat; Gebr. SCHENKE, mien t; J. C. THEISSLING. Langestraat 7. TABOR, harddraverschimmel; KLEBER en ZAMPA, laatstgenoemde model schoonrijderij. Dekgeld f ft,bij D. DUIN, te Scboorl. N.B. De niet-drachtige merriën kunnen met accoord kosteloos worden gedekt. Ter voldoening aan Art. 38 van het Wetboek van Koophandel wordt bekend gemaaktdat bij acte den 1 Februari 1898 verleden voor den ondergeteekenden Notarisis opgericht de Aaamlooze Vennoot schap Maatschappij „Ouddorp", tot exploitatie van Hulzen en CSronden te 's Éravenhage, ge vestigd te Alkmaaren dat gemelde acte van op richting met bet Koninklijk Beslnit d.d 18 Februari 1898 No. 18 houdende de bewilliging op het ontwerp dier actein haar gtheel is geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant van 17 Maart 1898 No. 64

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2