Miemeene Maatschappij van Levensverzefcertng en Lijfrente, V. srOHMSTEDElCzn., up Northwestern and Pacific Hypotheekbank. T OT 1 APRIL E.K., SchoonmaakSchoonmaak! Schoonmaak! De Nieuwe Gaper. Verfolie, Lakken, Vernissen, Politoeren. W. PENAAT W.Pzn., A ttewEGtó c. VAM STAM, Landbouw - Crediet, Nieuwste dessins Behangselpapier. naar de Choorstraat ALKMAAR Verbeterde Mestvorken, nBoëkïulïerinsrCoster Zoon. bestak. Hoog-ere Burgerschool. PRIJS f 25. llflËÖWÉ^I D. DE GROOT C^SSGWV" 1€£©üG1Xj COSTUMES. Banketbakker, duizend rottekmppen. Droge- en Bereide Verfwaren van af 25 cent per o ons STAL VERWEN in alle kleuren en kwaliteiten. te Alkmaar, Voordam C 18. Sanitaire of Gezondheids-Ster-Effen en Plafondpapier STALENBOEKEN gratis verkrijgbaar. LUTTIK-OUDORP C 61. VERHUISD Dr. L. P. VAN DER SPIL, Dr. 5.1..i. v. SCHEVltHAltó, E. W.SCOTT en J. F. L.BLAMENBEK. ZaaimacUinesPloegen IJZEREN, STALEN en HOUTEN SCHOPPEN, Stekelpikkers, Sleclitvorken, benevens verdere TUIN-, AKKER- en Landbouw-Gereedschappen. tweejarig onderhoud Aanbesteding 24 Maart. VLEESCHHÖUWERIJSPEKSLAGERIJ. RITSEVOORT a 5 - He Landbouw- en Handelsver- eeniging te Broek op Langedijk vraagt prijsopgaaf van Verfkwasten, Witkwasten, Hoekwitters, Lak- en Teerkwasten, Penseelen. K,rr"w Good JA oo toohjo. 15 20Dr,g"A" JÜdASLT. SR .0 H.i« formaat, Vicioria-Goodbroos in taobje. 50 oont. Camphor Naphtaline, Blokjes Camphor, Muscns, Tinctuur tegen mot, Naphtalinekogeltjes. nrCi'-Bb.k.od., Waachkristal, Ble.kpo.d.r, Blauw».!., Kog.lbl.nw, K.lkbl.uw, Lakmoe,, StSf,el. i» soorten, Vetloogmeel, Stijfselglans, uit vloerkleeden enz. te verwijderen), Naphta. ^.?H=r^Srt.^a^."io "S- en bueje. k 1 kil., K,»de„s„..r .1 Gut*. lirondpapier per boek en per rol - Randen - en Linnen - Spijkertjes. eevestipfd te AMSTEKBAM, Damrak 74. J(Ï^E 100 gestort kapitaal. gevestigd te AMSÏEKMM, Damrak 74. 6obügekeura bij Koninklijk Besluit nan 1 November 1880, No. 28. DIRECTEUREN: Secretaris der Directie: Mr. J. SCHEVICUAVEK. Voltcekond Maatschappelijk Kapitaal f l.OOO.OOO.— Verzekerd bedrag ruim 7S.OOO.OOO. Jaarlijksche Ontvangsten3.210.000.— iteserven op 31 December 1896 ruim 9.440.000. Ouderdom, Overlijden uit te keereu. na 20 jarenna 15 jaren Ouderdom. of dadelijk bij overlijden uit te koeren. voor vrouwen. voor mannen. 41 10 DIJK C. 26 en 27 heeft in voorraad en levert tegen lage prijzen De DIRECTIE bericht dat gelegenheid bestaat alsnog van de toetreding tot bet regelingsvoorstel te doen blijken door inlevering der pandbrie- ven hetzij bij de Vereeniging tot behartiging van de belangen van houders der 5 pet. pandbrieven ten laste der Northwestern and Pacific Hypotheekbank, Heerengracht 255a, ter inwisseling tegen certificaten, hetzij ten Kantore van genoemde VennootschapN.Z. Voorburgwal 169, ter afstempeling. AMSTERDAM 17 Maart 1898. De Directie der Northwestern and Pacific Hypotheekbank, M. F. DE MONCHY. J. P. GUÉPIN. dKWOAË KGOEV en KETTING-EGGEN voor het der RAMING f «50,—. berichtdat van af heden bij hem verkrijgbaar is eerste Kwaliteit tegen concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend. Meiuflronw BROUWER, Landstraat 2 beveelt zich aan tot het m a k e n van c o s t u m e s en het ge* en van kniples Kennemerstr. weg 4, Alkmaar. blijft zich steeds aanbevelen voor de levering van jibes wat "tot 't vak behoort en neemt ten allen tijde bestel llngen a u. Voorts verkrijgbaar prima I choeolade fijne Tafelolie en Groenten ln blik. N.B. VRAAC van S tarn's bekende Boter-joden- koeken en Alkm. Jongens. A. IUBKMAAT, Secret. Met het oog op de naderende SCHOONMAAK verzoek ik mijne geachte cliëntèlehare aandacht op onderstaande te willen vestigen (licht- en donkergroen rood witblanw geelzwart brnin grijs enz.) Carbolineum Avenarius, Asphaltpapler, Psrafbie of Verlak. AI. BASTIN E 8IUCAAT en SIEICAATFOEDER. Borstelwerk: Kamerbezems (haar, fibre, cocos), Handstoffers (haar, fibre en cocos), Tapgtschniers (haar, stroo eocos en fibre), Roltapijtschuiers (haar), Schoen-, Potlood-, Insmeer- Wasch-, Stroo-, Koper-e Kleerborstels, Luiwagens (haar, cocos, fibre), Lange Stoffers, Draad-, Fibre-, Greis-, Lmrne - e Waschboenders, Kaasboenders, Bordenwasschers, Halve Manen (Glazenwasschers), Ragebollen, Bissen (Haardstoftertjes), Straatbezems in diverse prijzen. Molton Dweilen JV/i15 - "V, 20 en 25 centKat°emm Dw6Üel1 V0°r marmer6n gaUg6D en tevens zeer CTRschikt. voor het afnemen van houtwerk. _.u., Marmersliin Schelp- en Blikzand, Krijtwit, Geeloker, Zinkwit om met water te witten. RooTe Witte en Zwarte Meubelpolitoer in kleine en groote flacons, Linoleum-Wrijf was m Bussen. vi.f i. «11. kW,», hui.boudeljke voorwerpen t» v.™ w.lk. dtat droog on "C'S'aïoiliim. Houtlrjm, D.*,!n., 8Mb-. Glazen-,. Brooke's zip! Vlelk.nze.p, N.phtu.oep, ïaSS"^—^rtfnSLon, 20 60 Pakje. Verf in verechiBend. ''oa" 'Sb SSÏ Blauw,teen, Roodaard. Sobo.n.me.r in groot. HOOR D-H OEEANIlSC H Maatschappelijk kapitaal f 289,000, D riemaa n delij ks c h e Staat, opgemaakt volgens art. 19 der Statuten onder ultimo December lout. Toegestane Credieten Loopende Credieten Geherdisconteerd b/d Ned. Bank Waarborgfonds. Reservefonds op 31 Dec. 97 Deposito's Goedgekeurd in de vergadering van 15 Januari 1898. De Vice-Voorzitter van Commissarissen Jhr. Mr. P. VAN FOREEST. Perchasmèer'Tn" bussen van',"l en 2»/a kilo, enz. enz. enz^enz. Voor verhuurders van woningen extra koopjes. fl.366.ï«3.8ï I.041.895.Ï6 Nihil. S4.352.50 31.88ÏÏ# 793.337.d4 van Commissarissen De Directeur, J. F. M O E N S. Voor de levering van bovenstaande Artikelen houd ik mij ten zeerste aanbevolen, zullende steeds zorg dragen voor stipte en solide bediening. a a XTT TA Vraag de uitgebreide Artikelenlijst, gratis verkrijgbaar. V JElttDiWIiMJ/ Officier van Gez. O. I. Leger. I^IZeSgRACHT b/d Leliegracht 168, IVo. Sï Amsterdam, te consulteeren alle werkdagen van 1 tot 3 uur. Minzaam aanbevelend. Drukkerij v. Herms. Ooster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4