LEZING over Amerika Gevonden Voorwerpen. Kantongerecht te Alkmaar. Adverte n t i n. Openbare Verkooping een KNECHT, P. Gr. „NEDERLAND" in Zuid-Oost Texas, P. STAPEL, Aankondiging. en de Nieuwe Hollandsche Kolonie op Donderdag 24 Maart, 7 uur 's avonds, ie WARMENHUIZEN, hy C. DE GEUS Azn.,' ]afé „de Moriaan". Uitsluitend aan den arbeid in de gevangenissen wordt meermalen geweten, wat voor een groot deel moet worden toegeschreven aan de concurrentie van den arbeid in al lerlei inrichtingen tot opneming en ondersteuning van ongelukkigen en onvermogenden, als krankzinnigenge stichten, blindeninstituten, werkhuizen en vereenigingen tot werkverschaffing, aan de productie op uitgebreide schaal in groote fabrieken en aan den invoer van bui- ten's lands. Wat in de gevangenissen wordt vervaardigd moet eenerzijds dikwijls, om aftrek te vinden, wegens minder deugdelijk gehalte of minder goede bewerking, lager geprijsd worden dan soortgelijke goederen uit de vrije nijverheid afkomstig, terwijl anderzijds aan de Com missie is gebleken, dat somtijds gevangenisproducten zelfs duurder zijn dan deze. Men let allicht alleen op het loon, dat den gevangene ten goede komt, en ziet voorbij, dat de prijs van het geleverde voor den werkgever wordt verhoogd met zeker bedrag ten behoeve van het Rijk, welk bedrag even hoog kan zijn als het arbeidsloon voor den gevangene, ja somtijds hooger. De werkgever moet daarenboven het risico dragen van de onervaren heid en de onverschilligheid der gevangenen en van het dalen van de markt. Veelal stelt men zich den omvang en de beteekeuis van den gevangenisarbeid grooter voor dan zij zijn, door niet in aanmerking te nemen het ge ringe gehalte van een groot deel der gevangenisbevolking op het gebied van den arbeid en den korten duur van verreweg de meeste straffen, waardoor inzonderheid in de huizen van bewaring de arbeid zeer onbeduidend is. Eindelijk mag niet worden voorbijgezien, hoe uiterst moeilijk het is, voor de gevangenen voldoend en geschikt werk te vinden. Intusschen, al wordt de afbreuk, die den vrijen arbeid wordt berokkend, door de gevangenisbesturen en gestiebts- hoofden vrij algemeen als van geen of van zeer geringe beteekenis beschouwd, zij bestaat volgens de Commissie in gevaarlijken vorm bij den gevangenisarbeid voor re kening van het Rijk met afzet aan particulieren en voor rekening van wederverkoopers. Daarom acht de Com missie het dan ook plichtmatig, waar eenerzijds de arbeid in gevangenissen onmisbaar, en zelfs meer arbeid dan thans verricht wordt wenschelijk is, er met alle bereik bare middelen naar te streven, die afbreuk tot de ge ringst mogelijke afmetingen en tot den minst schade lijken vorm te beperken. Wat geeft zij daartoe in overweging Naar onze wet draagt de bevolking onzer strafge vangenissen en huizen van bewaring den naam van «gevangenen", en heeten de opgenomenen in de rijks werkinrichtingen «verpleegden." Kortheidshalve zullen wij verder in den regel alleen van «gevangenissen" en «gevangenen" spreken. en Ralph slenterde naar het perron, met de zwakke hoop, dat hij een gezicht zien zou, dat hij kende hij zou zelfs in zijn verlatenheid de Skoots verwelkomd hebbenl Maar weinig reizigers stapten uit, en zoodra zij het ge bouw verlaten hadden, begonnen de beambten voor den nacht te sluiten geen treinen werden meer verwacht. «Alles welbeschouwd," dacht Ralph, toen hij, bet dorp achter zich latende, bij het vallen van den avond den straatweg opliep, «wanneer ik naar de kolonibn was ge gaan, zou ik er niets in gevonden hebben om 's nachts buiten te slapen. Er is hier net zoo min schande in als daar. En gelukkigerwijze bestaat er geen verbod, zooals in Engeland, om onder een heg te slapen, dus kan ik in Schotland niet als een vagebond opgepakt worden. Wanneer ik nu maar niet genoodzaakt was geweest Mac- neillie's mes te verkoopen, dan zou ik het nu goed kunnen gebruiken, om dit brood te snijden, dat zeker uit de Ark komt." Hij brak er met moeite het bovenste stuk af en lachte bij zichzelf, toen hij er aan dacht, hoe verbaasd Lady Mactavish zou zjjn, wanneer zij hem nu kon zien, in de afgedragenste kleeren, op een stoffigen weg loopend en oud brood kauwend. «Ik zou zeer zeker Sir Matthew's gift van tien pond in mijn hand gestopt krijgen," zeidc- hij, met een opge togen gevoel, dat wat er ook gebeur. 11 mocht, hij nooit om deze ondersteuning zon vragen, «Lievr: dan bij hem om hulp aan te kloppen, zou ik vrijwillig in het Toevluchtsoord voor arme menschen in Edinburgh gaan, dat wij gezien hebben, toen wij Cannonstreet doorliepen." Hij rilde eventjes, toe hij er aan dacht, welk soort menschen daar een onderkomen vonden. In alle geval zou hij buiten versche lucht en geen lotgenooten hebben. Hij was ongeveer vijf mijlen van het dorpje verwijderd, voordat bjj in het zwakke sterrenlicht eene groote boerderij met verscheidene bijgebouwen ontdekte. «Dit moet ik juist hebben," dacht hij, den weg naar het erf inslaande maar hij moest nog eerst de moeielijkheden leeren kennen, die vóór hem lagen. De deuren van een aanlokkelijk uitzienden schuur waren zorgvuldig gesloten, en, toen hij het erf overliep om naar een ander bijgebouw te gaan, sprong een groote hond met woedend gehuil en luid ge- kef uit zijn hok op. Hij liep met lichten, snellen tred naar den waakhond toe, streelde zijn kop, krabde hem de ooren en legde hem den toestand uit. Het dier bedaarde, begreep dat de intenties van den indringer eerljjk waren, en likte zelfs zijn hand, wat Ralph zeer vriendelijk opnam. Aandachtig rondziende, ontdekte hij eindelijk een soort van open loods, dicht bij de stallen en hierheen gaande, had hij het geluk een kar met hooi te vinden. «Dat is juist wat ik hebben moetvriend," zeide hij, met een laatste tikje tot afscheid aan den hond. «Ik hoop, dat je even aangenaam in dat prachtige hok zult slapen I" En, dit gezegd hebbende, klom hij in de kar, stopte de overblijfselen van zijn brood op een veilige plaats, en had zich weldra in het hooi zoo'n warm bedje ge maakt als hij maar wenschen kon. Wordt vervolgd. Drukfout. In het artikel «Arbeid in gevangenissen I", voor komende in ons nummer van Zondag 13 Maart 11., staat in kolom 1, regel 25 v. b.«Onderwijs is een handwerk" Men leze: «Onderwijs in een handwerk." Schoorl. G e t r 0 uwd. 2 Febr. Pieter Borst en Anna Jongejan. 20 Jacob Boschman en Hendrika Klaver. Geboren. 3 Febr. Jan z. van Maarten Bakker en Maartje Prins. 26 Petrusz. van Cornelis Willem Groot Lz. en Gatharina Kraakman. Winkel. Ondertrou wd. 4 Febr. Jan Keetman, wednr. van M. Groot, en Klaasje Buis, wed. D. Kaaij. Getrouwd. 10 Febr. Jan Pater en Jannetje Jansen. 18 Jan Keetman wed. van M. Grooten Klaasje Buis, wed. D. Kaaij. Geboren. 3 Febr. Trijntje d. van Pieter Hegman en Aafje Kik kert. Catharina Maria Alberta, d. van Pieter Heijmans en Geertje Burger. Geertje, d. van Reindert Kuiper en Maartje Vries. 4 Dirk, z. van Pieter van Oudenaarde en Jannetje Leen. 15 Cornelia, d. van Sipke Liefhebber en Aafje Bakker. 20 Elisabeth Christinad. van Willem Keetman en Maartje Nobel. 26 Grietje, d. van Maarten Krap en Trijntje Otto. Overleden. 8 Febr. Dirk, z. van Gerrit Koorn en Antje Bruin, 8 j Uitgeest. Getrouwd. 17 Febr. Carl Heinrich Hellmann en Maria van den Els- hout. 20 Jan van den Boogaart en Neeltje Bot. Geboren. 5 Febr. Hendrika Maria, d. van Jacobus de Winter en Cornelia Maria Bisschop. 8 Jan z. van Cornelis Goedhart en Antje Cas- tricum. 18 Dirk Cornelisz. van Henricus Zijp en Dieu- wertje Smit. 19 Cornelis, z. van Cornelis Schenk en Grietje Bruin. Overleden. 4 Febr. Theodorasz. van Jan Pater en Petronella Twaalfhoven, 9 m. 7 Baltus Baltusechtgen. van Maria Noom 63 jaar. 20 Cornelisz. van Theodoras Dekker en Aaltje Konijn, 6 m. 25 Elisabethd. van Dirk Bakkum en Trijntje Bakker, 9 m. Hccrhugowaard. G e boren. 3 Febr. Maartje, d. van Frans den Engelse en Grietje de Ruiter. Jan, z. van Gerrit Johannes Roos en Duifje Hos. 5 Anna Petronellad. van Pieter Molenaar en Geertruida Botman. 7 Agatha, d. van Klaas Oud en Taatje Klaver. 11 Dirk, z. van Arie Otsen en Trijntje Wijn. 13 Trijntjed. van Jan Boekestein en Wimpje Maartens. 19 Nicolaas, z. van Jacob Rood en Brechtje Groot. 23 Aagje, d. van Cornelis Bleeker en Aagje Groen. 24 Jacobus, z. v. Cornelis Hegnis en Aafje Wester. 27 Catharina, d. van Maarten Klaver en Elisabeth Mul. Agnes, d. van Dirk Bruijns en Trijntje Smit. Overleden. 2 Febr. Jantje Quant, wed. Jacob de Groot, 89 j. Zacharias Ferwerda, echtgen. van Aaltje Dier- men, 35 j. Ariaantje d. van Cornelis Stapel en Trijntje Hoogland, 3 d. Te bevragen aan het bureau van politie op werkdagen des morgens tnsschen 9 en 12 uur: Een portemonnaie, inh. f 3.65een R. C. kerkboekje een blauwe handschoen; een zwarte handschoen; een gouden broche een koperen sleuteleen portemonnaie, inh. f 0.15 een huissleuteleen grijze handschoeneen rozenkrans een schuitje van een naaimachine een hon den-halsband met penning een muziek-lessenaar van een instrumenteen zilveren granaat. Alkmaar, De Commissaris van Politie voornoemd, 18 Mrt. 1898. S. M. S. MODDERMAN Jr. Zitting van 18 Maart 1898. A. Br., Alkmaar, overtreding arbeidswet, 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht. E. Gl. Jd., J. V. Tz., N. ZwEd., A. V. Tz. en J. V. Cz., Egmond aan Zee, G. E. Pz. en P. v. d. H., Castricum, strooperij, de le, 3e, 5e—7e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 2e en 4e ieder f 0.50 boete of 1 dag hecht. B. H., A. S., D. G., J. M., D. M., A. B., B. Z., J. de Gr., H. T., M. K., Alkmaar, G. N., Limmen, J. G. en J. W., Egmond aan Zee, en J. Pr., Heiloo, over treding politie-verordening, de le, 3e5e, 12e en 13e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 2e, 6e en 11e ieder f 0.50 boete of 1 dag hecht., de 7e en 8e ieder f 3 boete of 1 dag hecht., de 9e 2 maal f 0.50 boete of 2 maal 1 ,dag hecht., de 10e 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht., de 14e f 2 boete of 1 dag hecht. J. H., Grootschermer, C. K., Alkmaar, en E. de P., Amsterdam, dronkenschap, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. C. V. Jz., J. Kr. Cz., C. Kr. Jz., C. Sch. Wz. en J. W. Gz., Egmond aan Zee, overtreding provinciale ver ordening over de duinen, de le—3e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 4e en 5e vrijgesproken. J. Gr. Dz., Egmond aan Zee, loopen over verboden grond, f 1 boete of 1 dag hecht. A. D. Jz. en KI. W. Ez., Egmond aan Zee, de le strooperij en konijnendelven, 2 dagen hecht, en f 3 boete of 2 dagen hecht., de 2e konijnendelven en het niet dichten der gaten, 2 maal gepleegd, 4 maal f 3 boete of 4 maal 2 dagen hecht. C. de W., J. BI. en P. K., Broek op Langedijk, over treding gemeente-verordening, straat-schenderij en het verwekken van nachtrumoer, ieder f 3 en f 5 boete of 2 en 3 dagen hecht. W. J., Castricum, en P. W., Winkel, overtreding pro vinciaal reglement over de wegen, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. Ken doctorsquaestie. We hebben te Koog-Zaandijk eene doktersbeweging. Deze geschiedenis dateert van Dec. '97, toen het Bestuur der vereeniging «Helpt Elkander Medicinaal" trachtte een fonds te stichten om tegen contribneering genees kundige hulp te verkrijgen. Het antwoord der genees- heeren is geweest, dat zij zeiven een fonds hebben opge richt, natuurlijk geheel gevormd naar hunne wenschen De zaak bleef evenwel aan de 01de, niettegenstaande de geneesheeren heel wat water in den wijn hebben gedaan. Thans is men zoover gevorderd, dat weldra onderhande lingen met een arts van elders kunnen worden aange knoopt om zich alhier te vestigen en die zich dan in hoofdzaak zal moeten bezighouden met het nieuwe, vrije fonds, waarvoor reeds ruim 1500 personen zijn ingeschre ven. De contributieregeling is als volgtUit hetzelfde gezin betalen man en vrouw elk 5 cent per week; voor hoogstens 3 kinderen bedraagt dit 1 ct. per kind, terwijl inwonende kinderen boven de 16 jaar 2'/2 ct. moeten betalen. Eerstdaags zullen hier ook pogingen worden ge daan om door eene matige contributieheffing een fonds te vormen, waaruit den leden medicinale hulp zal wor den verschaft. (Zaanl. Ct.) Lezing over Amerika. De heer P. Stapel zal op Donderdag, den 24, te Warmenhuizen bij C. de Gens Azn., in het café »de Moriaan", eene lezing houden over Amerika en de nieuwe hollandsche kolonie «Nederland" in Zuid-Oost Texas. De toegang is kosteloos voer een ieder. te ALKMAAR, in het café de «Nederlanden", op Dins dag IS April 1898 bij opbod, en op Dinsdag 19 April 1898 bij afslag, telkens des avonds 6 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden notaris Mr. ADRIANUS PETRUS HENDRIK DE LANGE, van de volgende perceelen, allen te ALKMAAR 1. Eene rentenierswoning, aan Varnebroek, met erf en tuin en vrijen uitgang in een steeg ten oosten, groot ongeveer 2 aren 6 centiaren. 2. Een schuur en erf daarnaast, groot ongeveer 1 are 32 centiaren. 3. De grondeigendom van een stuk grond, aldaar groot 22 centiaren, waarvan de wed. P. Koop man opstalhoudster is. Behoorende aan de erven van Mej. de wed. J. v. Dort. 4. Een winkelhuls en erf, aan de zuidzijde van de Laat, met vrije steeg uitkomende aan het Vij vertje, groot 1 are 58 centiaren. 5. Een winkelhuis en eri aan het Fnidsen, hoek Nieuwstraat, groot 52 centiaren. Behoorende aan den heer S. van der Kop. Perceelen 1, 2 en 3 zyn uit de hand te koop. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van voor noemden notaris aan de Breedstraat. W. ZEE, broodbakker, te Koedijk, vraagt om terstond in dienst te treden door den heer (die deze streken heeft bereisd). Toegang vrij. Ook voor Dames toegankelijk. Bij exploit van den deurwaarder JOHANNES GERAR- DUS KLEIN, van den 17 Maart 1898, is ten verzoeke van Johanna Catharina f.angcdijk, zonder beroep, echtgenoote van Hendrik Brand, wonende te SCHA- GEN opgeroepen UENDRili BRAND zonder beroep, thans zonder bekende woonplaats in het konink rijk of bekend werkelijk verblijf, om te verschijnen in raadkamer der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, op Donderdag den 34L Haart 1898, des voormiddags te half elf ure ten einde door de edelachtbare heeren Rechter-commissarissen te worden gehootd op een door haar ingediend verzoekschrift strekkende om ter zake daarin omschreven, kosteloos te mogen procedeeren. Alkmaar, De proenreur der verzoekster den 17 Maart 1898. Mr. A. M. DE LANGE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6