En gros En détail. 1 Puls Lacombe. CONFECTIE NAAR MAAT. Levensverzekering- Maatschappij BEEUIZALF. MERK TC Losse Reisschetsen C APTOL. Hengst „Kleber", J. Kuijper Zonen, Hengsten-V ereeniging VLAGGEN, w KLOMPEN. BETAAL MIE NT 25. ALKMAAR. Geen breuk meer. Lijnzaadkoeken Emser Pastillen w m J Wordt gevraagd Koster Yan Batenburg, KONINKLIJKE STOOMVERVERIJ Chemische Wasscherij L. BERLIJN, J. W. AMELSBEEK Brandstoffen. Handel in Wijnen, Gedistil leerd en Likeuren. 1 s* Cd K. OLIJ Ez., Neuenkirchen (Munster), STE ARINE-KAARSEN Stooinkofflebranderij Java", te HTijensleek. Steeds voorhanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN. UTRECHISCEE „Het Maliebuis," Maliebaan 2, te Utrecht. Pastoor MARTIN BECK's B r e u k z a 1 f zal vanaf 1 April a.s. Vijftig Cts. meer kosten. M. REIMANNS, Badhuisstraat 12, Haarlem. Zuivere inurwe Koog a|d Zaan. NIEUW. NIEUW. Justus van Maurik. PRIJS f —20. BAD-EMS, Tegen üoos l BESCHIKBAAR C. li. MATTEEN, ^PIANT O'S. Fabriek en Magazijn Heerenkleeding naar maat. Gr af monumente n Hollands Noorderkwartier", uitsluitend gemaakt van prima kleurhou- dend wollen vlaggedoek, leveren van F. P. VAN I1AM, Amsterdam. SINT ANNASTRAAT C16, ALKMAAR. O O *e dd a H DUITSCHLAND. de Stearine-Kaarsenfabriek „APOLLO", MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :EENMILLI0EN GULDEN. Verzekering van Kapitalen bij Overlijden en bij Leven. Tijdelijke Verzekering. Dadelijk ingaande Lijfrente. Pensioen-Verzekering. Uitzetverzekering. Verzekering van Studiebeurzen, enz. enz. Agenten te Alkmaar'.! de Heeren J. HOEK, Th. J. MEEUES en C. A. ROOS. Daarom laat u gebruiksaanwijzing met honderden dankbetuigingen zenden door den Heer Boekhandel Herms. Coster A Zoon. KESSELBRUNNEN en het KRANCHEN (Staats-contröle), Alleen-verkoop voor Alkmaar J. BIJLOOS, Brood- en Besclniitbakkerskneclit, bij J. C. HOFDIJK, te Heerbngowaard, Reguliersbreestraat 16, Amsterdam, FABRIEK. en MAGAZ1JM van —0— GROOTE VOORRAAD. NETTE BEWERKING. W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. Gevestigd te ALKMAAR. tegen 15 Juli a. s. te BERGEN, of HEILOO een zinde lijk gemeubileerd kwartier met pension, ge schikt voor een verblijf gedurende 4 weken van een gezin bestaande nit man, vronw, 3 kinderen en dienstbode. Brieven met prijsopgave wordan onder letter L. aan het Bureau dezer Courant ingewacht. ZEIbnAKER». en Benig Agent voor Alkmaar en Omstreken: Mr. KLEEDEBllAliER, beveelt zich als zoodanig beleefd aan tot het maken en leveren van UfiEREXHLEEDllSE naar maat. Adres Groote Kerkplein No. 4, Alkmaar. Bestel- en fj - 10 fjn Kantoor, Bestel- en Woonhuis, ItHH Al Bergplaats. Payglop,A. 16. vlUUlw UL UU« Oudegracht, D. 88. Handel In alle soorten van Voor welke levering wij ons bijzonder aanbevelen. BESTELHUIS bjj den heer P. Blaauw Az., RITSEVOORT A 19. M G HH O IM G F r f 0,80 per flesch alsook op kogelflesschen verkrijgbaar bij VERDRONKENOORD I> IA, en in het filiaal: R1T8EAOORT Ao. 1. Goede elzenhouten HLOfiPEA leveren ln alle soorten, tegen matige prijzen, HARDE, WITTE en Z IVERE van te SCHIEDAIH. Bekroondte Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje; te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje; te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje; te Antwerpen ln 1885 met het Fere-Diploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar hij alle voorname winkeliers Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bij het uitblazen. toch niet langer 50 en 60 cent voor de Koffie terwijl wij U prima MOPFIHBOORfBST zenden voor 42'/2 ol ook lekkere voor 38"/2 en 32(°°k gemalen) bij 3 of 5 Kilo franco thuis. Betaling aan den bezorger. Dagelijksche productie 5000 Kilo. Duizenden brieven van voldoening ter inzage. GEBRs. SCHENKE Inspecteur voor Noord-Holland de Heer A. AAM DIEMKST te Amsterdam. Bekendmaking. N.B. Bij schriftelijke aanvrage gelieve men voor ÏO Cts. aan postzegels in den brief te doen voor antwoord. FABRIEKSMERK GEDEPOMEERD, VAM Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne Stoomfabriek »de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. door van de zijn te verkrijgen te Alkmaar bij de Apothekers BROM en WANNA en J. W. SCHOUTEN Co. De Agenten voor Nederland J. N. WALTER ZOON. Met groote waardeering besproken in de eerste genees- ku ndige bladen van Dnitschland, o. a. in het .Deutsche Medicinische Woehenschrift", onder redactie van Prof. Dr. A. EULENBURG en Dr. JUL. SCHWALBE. Na korten tijd, meest reeds in de eerste 814 dagen, verdwijnen de dichtste schubben en schilfors der hoofd huid, wordt deze rein vermindert de afscheiding der vetklieren wordt de haaruitval langzaam minder sterk en houdt deze na eenigen tijd geheel op. Prijs f 2,per flacon. LAMGESTRAAT 94. Er biedt zich aan een bekwaam j P. G., om dadelijk of 1 Mel in dienst te treden. Fr. br. bureau dezer courant onder lett. C. T. de op de Prov. keuring goedgekeurde tegen een BKHGELD van f 5,ft contant. Speciale Inrichting voor Reparatlën. EXPORTZAAK in PIANO'S, P'OLYPHONS, SYMPHONIONS, ARISTONS, VIOLEN, AKKOORD-ZITHERS enz. Verhuren. Stemmen. Repareeren. Ruilen. VAN KLEEDERMAKER8, ZAADMARkT. ALKMAAR. Speciale Inrichting voor Ter dekking beschikbaarbij den Heer R. SCHENK Kz., Barsingerweg te Wlertngerwaard, de met Rijkspre mie bekroonde Oldenburger hengst „HAIDIJH.", N. P. S. No. 467. Voor aandeelhouders tegen een dek- geld van f 16,en voor niet-aandeelhouders f 26, beide a contant. Elk aandeelhouder heeft het recht per aandeel één paard te laten dekken. Tevens ter dekking beschikbaarbij den Heer C. SCHAGEN te Stoinpetoren (Scheemeer)de met eerste Provinciale subsidie bekroonde Oldenburger hengst „ADALBERT", N. P. S. No. 469, tegen een dekgeld van f ÏO,contant. Bij niet drachtig zijn der merrie kan voor beide f 5, worden teruggevorderd. K. BREEBAART Jzn., Voorzitter. J. M. BILLROTHSecretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 7