De Lange en De Moraaz P. M. Duyvis Co., Paaschtentoonstelling 1.1 f MINK Erenezing en Morning Mond- klauwzeer Maison RENSBURG, Maandag 28 tot en met Woensdag 30 Maart, BRUNING MUHREN Donderdag 24 Maart 1898, 8 uur, GROOT CONCERT Heeren Kledingmagazijn Heeren-en Kinder kleeding Prima kwaliteit tegeo buitengewooü lage, doch vaste pryzeo. 22 LEIDSCHESTRAAT, Amsterdam, DOSEERT ^OKANIOO^ CONCERTZAAL „Harmonie", Alkmaar. 3 Peek doppen burg sluiten Verzekeringen tegen in braak niet of zonder diefstal. Maatschappij „Mercurius", KOOG AAN l)E ZAAN, OPROEPING. Ifle Alkmaarsche op VRIJDAG 1 APRIL. Roode Bordeaux wiju Roode Port-a-Port OOONTA.C "Van Eomunde 8c Qeveke, Boekh. Herms. Coster Zoon. A. NUIJENS. PRIJS f —30. SOPHIE HEIJMANN, Zangeres. JOHANNA HEIJMANNP i a n i s t e. JBntrée f 1, ALKMAAR MofB Hof- B 25. J- H. A. KUHL. Alkmaar. Amsterdam. belast zich met den aan- en verkoop van Eftecten ongelukken belast zich verder met alles wat op het HASSiERSVAK betrekking heeft. Amsterdam Nieuwendijk 156. Eigen Linnenfabriek Stalen-Depöts in alle groote plaatsen van Nederland. BRUNING IUHREN's Nienwe "Voorjaarsstofien, [_48.'R|GULIERSDWARSgTR,.48r7l\MSTERDAM:] De ondergeteekende bericht de ontvangst der nieuwe voorjaarszending alles vervaardigd in de wel bekende werkplaatsen van de Heeren en dit jaar uitmuntende door fraaie stoffen en uiterst lage prijzen, voor Alkmaar en omstreken alleen bij mij verkrijgbaar. Goederen naar maat worden in hunne werkplaatsen vervaardigd. Groote keuze fronts, boorden, manchetten, dassen, strikken en tricot-ondergoederen. S o >- po B ts B es te se nACHUBFABRIHANTfiar hebben steeds voorhandenAssenKussen- blokken Koppelingen Stelringcn Hangers, Muurkasten Eindstoelen enz. De bekende en onbekende sehnldeischers in de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalaten schap van den heer WILLEM BAAS in leven koopman in groenten gewoond hebbende en op 1 No vember 1897 te Alkmaar overleden worden opgeroepen om tegenwoordig te zijn bij het doen van rekening en verantwoording, welke namens de beneficiaire erfgenamen dier nalatenschap zal worden afgelegd op Woensdag 30 Maart 1898, voorwiddags ÏO uur, ten kan tore van den ondergeteekenden Notaris te Bergen (Noordholland) en indien geen verzet mocht plaats hebben tot het ontvangen hunner vorderingen voor zoover het bedrag der nalatenschap daartoe toereikende mocht blijken te zijn. Inmiddels zal die rekening en verantwoording met de desbetreffende bescheiden van af 31 Maart 1898 voor belanghebbenden ter inzage liggen ten kantore van den ondergeteekende. I.. TOP, Notaris. Aangiften tot en wet Zaterdag, 26 Maart, bij den Secretaris te Alkmaar H. SIRBERT C08TER. a f 26,—, f 28. f 3©,per anker en hooger. a f 1,1© f 1,5© en f 1,8© per fl. en h o o g e r. 1 1,—, f 1,2©, f l,ö© per fl. en h o o g e r. A E K M A A H. Telefoonnummer 86. HOlTTTlli No. 1, ALKMAAR, plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hyphotheek OP KEER BILLIJKE VOORWAARDEN, neemt GELDEN a, déposito, opent REKENINGCÖURANT, met rentevergoeding, geeft GELD op PROLONGATIE koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR DB HOOGSTE KOERSEN slnit VERZEKERING tegen BH AND en INBRAAK, verzekert op het leven tegen invaliditeit en van het door heeft de eer den DAMES te berichten dat van af eene prachtige keuze Modelhocden, Costumes, «fapourokken, Blouses, Overhemden, Vélocipède- cost unies. Reis- en Regenmantels en verdere Nouveauté's voor het ZOMERSEIZOEN zal geëtaleerd zijn in het HOTEli „DE TOELAST", alhier. .i' Gedeponeerd handelsmerk. te Veldhoven, N oord brabant. Huishond-, Wasch- en gebroyeerde Toilet-Keepen zijn gegarandeerdvrij van schadelijke bestanddeelen en bezitten het grootste reinigingsvermogen. De Toiletzeepen munten bovendien uit door zachtheid en parfum. Waschzeep per doos van 12 stukken, 600 gram 25 cent. Huishoud-Toiletzeep, No. 1, kleur rose, per stuk 5 Huishoud-Toiletzeep, 740, geel, 6 Eau de Cologne-Toiletzeep, 741, wit, 8 Gebroyeerde Toiletzeep, 374, geel, 10 Gebroyeerde Toiletzeep, 375, lichtgroen, 12 Bruno's gebroyeerde Luxe-Toiletzeep, No. 376, kleur wit, p. st. 15 ct. Het merk Bruno" op de bovenzijde, en de naam „Bruning Muhren" op de onderzijde van elk stuk waarborgen qualiteit en parfum. Gebroyeerde Toiletzeep, No. 370, kl. geel, 3 st. in kart. Luxe-d., p. d. 30 ct. Gebroyeerde Toiletzeep, No. 373, lichtgr., 3 st. 45 Te verkrijgen ook bij al onze Depóthouders. (Hautes Nouveautés, zwarte en gekleurde Japonstoffen). Stalen ook door al onze Depóts op aanvrage franco. i-y, A a i' - te geven door TOEGANGSBEWIJZEN (en besproken plaatsen) zijn dagelijks te verkrijgen in het lokaal »H ARM O N IE", zoomede op den Concertavond. <s> CP 1—3 O eo te -d B B H-b O Aanbevelend Drukkerij v. Hsrms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 8