Buitenla n d. "Nederlan cL opgelegd. Met die regeling zijn maar heel weinig machi nisten ingenomen. Een eerste grief is, dat de voorwaar den voor de verhooging veel te rekbaar worden geacht want, zoo wordt geredeneerd wil de directie iemand treffen dan verklaart zij hem voor ongeschikt of legt hem een straf op, aangezien wel altjjd een stok is te vinden wanneer men een hond wil slaan. Bovendien is nu het maximum reeds f 2,50zoodat zij die daarop staan, van het nieuwe reglement niet in 't minst zouden profiteeren. Er is dan ook een sterke strooming om aan de 50 pet. loons verhooging te blijven vasthouden en anders maar over te gaan tot het uiterste middel de strike. Moest 't zoo ver komen, dan zou het verliezen of overwinnen voor een groot deel van het publiek afhangen. Willen de machinisten hun patroons dwingen met het oog op de te verwachten drukte of is hun bestaan werkelijk zoo ongunstig, dat er verbeteriug behoort te komen zoodat 't verklaarbaar is, dat zij zich de voor hen voordeelige gelegenheid ten nutte maken 't Zou wenschelijk zijn, dat het dreigende conflict werd onder worpen aan een onderzoek van door beide partijen aan te wijzen deskundigen, wier uitspraak het publiek voor lichtte, aan welke zijde sympathie werd verdiend. Het laatste nummer van B. v. A. bracht ons een ver rassing. In een nogal mat artikel neemt Domela TVleuwcnhuis afscheid van zijn lezers, maar tegelijker tijd deelt hij mede, dat hij een nieuw, tweemaal per week verschijnend blad onder den naam van «De vrije Sociaal Democraat" zal gaan uitgeven, 't Is met de socialistische pers ook Vele honden zijn der hazen dood B. v. A. kon al niet bestaan maar zal zijn dagen toch nog rekken en nu komt er nog een nieuw blad bij, waar in het revolutionaire socialisme zal worden gedoceerd. Dan heeft men nog het orgaan der parlementairen de Sociaal-Democraat, die, hoewel deze richting tegenwoordig het meest en vogue is, ook onafgebroken met fmanciëele zwarigheid heeft te kampen. Bovendien verschijnen er nog eenige kleinere blaadjes. DU1T8CH1iA.1V». Art 1 en 2 der vlootwet zijn door den Rijksdag met groote meerderheid aangenomen, de aanneming van het geheele ontwerp is thans zoo goed als verzekerd. Onder de tegenstemmers bebooren de sociaal-democraten, de vrijzinnigen en de Zuidduitsche volkspartij, Polen, Welfen, Elzas-Lotharingers, antise mieten enz. en slechts 26 leden van het centrum. Men had verwacht, dat er ten minste 34 leden van het cen trum zonden tegenstemmen. E16E1LANO. Waren de berichten over Gladstone's toestand sedert lang niet gunstig, thans is blijkbaar het einde nabij. Reeds sedert weken lijdt hij aan een smartelijke ziekte. Uit Bornemouth wordt gemeld, dat zijn toestand alge meens bezorgdheid wekt. De pijnen in het gelaat, het gevolg van een niet vol komen genezen neuskatarrh, hebben hem zoo afgemat, dat men reeds te Cannes voor zijn einde vreesde. De »Times" verneemt uit Peking van den 24sten dezer, dat China alle eischen van Rusland heeft ingewilligd. De concessies, die het gedaan heeft, zijn de volgende: 1°. Rusland krijgt Port-Arthur in pacht voor 25 jaar, als versterkte basis van operatie voor zijn vloot 2°. Talienwan wordt voor denzelfden tijd in pacht ge geven als vrijhaven en eindstation van den spoorweg door Mantsjoerije met het recht om het te versterken. 3°. De Russen krijgen het recht een spoorweg aan te leggen van Petuna naar Tailenwan en Port-Arthur op de zelfde voorwaarden als de spoorweg door Mantsjoerije. Het telegram voegt er bij dat China zijn houding redt door in naam zijn souvereine rechten te handhaven, maar de pacht staat feitelijk gelijk met een afstand. zoon is, die ze voor haar in orde heeft gebracht. Zij was verleden maand in Kilmahog om de melkrekening te beta len, en zij zeide tegen mijdatindien alle moeders met zulk een zoon gezegend waren, er de helft minder verdriet op de wereld zijn zou. Dat waren haar eigen woorden, mijnheer," Macneillie lachte. «Mijn moeder had altijd een voor ingenomenheid voor mijn persoon zeide hij. »Het is het eenige wat men niet van haar gelooven moetde goede vrouw liep weg om de thee te zetten en de acteur keerde zich weer naar Ralph. Mijne moeder is de beste verpleegster op de wereld zij zal u wel gauw weer gezond maken." Waarom mag ik niet hier blijven zei Ralph. »Het zou u veel minder last veroorzaken. Ik zal uw vacantie maar bederven en misschien de besmetting in uw huis dragen." «O de meesten van ons hebben al onder die plaag geleden," zei Macneillie luchtig. Ik weet, dat je een zwak op dat antieke bed hebtmaar wij moeten u in een luch tiger kamer hebben, dan deze. Misschien zal u niet meer aarzelen, wanneer ik onder strikte geheimhouding vertel dat het nieuwe huis nooit gebouwd zou zijn zonder u." Toen de verwonderde uitdrukking van zijn metgezel ziende zeide hij«ik zal u wel eens vertellen hoe dat kwam het zou nu te lang duren want ik hoor dat men met de thee aankomt." Ralph, die volstrekt niet begrijpen kon hoe Macneillie eenige verplichting aan hem had, was genoodzaakt om het raadsel voorloopig onopgelost te laten. De thee deed hem goed en toen d» diligence in 't gezicht kwam, meende hij, dat hij die laatste mijl wel had kunnen wandelen. Een droomerig gevoel van welbehagen beving hem toen zij langs de rivier reden tnsschen de begroeide heuvels en door de schoone omstreken van Callander, totdat zij ten laatste de hoofdstraat bereikten, en plotseling liuks af slaande een steilen weg opstegen. Hier, dicht onder Cal lander Crag genesteld met frissche, groene bosschen er achter, stond het gemakkelijke, vierkante, steenen huis dat de tooneelspeler voor zijne moeder had laten bouwen. De koets hield voor het ijzeren hek stil, want er was geen quaestie van, dat zij de helling naar het huis zouden kunnen oprijden; het was werkelijk met moeite dat Ralph zich langs het steile kiezelpad voortsleepte; hij snakte naar adem, toen zij het huis bereikten, en het was met een angstigen blik, dat hjj naar de oude dame keek, die in het voorportaal stond om hen te verwelkomen. FRilllIKBMK. In de den 26 gehouden Kamerzit ting interpelleerden Grousset. en Baron over de mobili satie van de vloot en de buitenlandsehe staatkunde der regeering. De minister van buitenlandsehe zaken antwoordde, dat de definitieve oplossing van het Kretenser vraagstuk is opgehouden. Duitschland en Oostenrijk meenden hun militair contingent op het eiland niet te moeten hand haven, maar zoodra de regeling voor Griekenland ver zekerd is, zal die voor Kreta niet lang uitblijven. De gouverneursquaestie gaat feitelijk samen met die der instelling van een autonomistische regeeringswijze. Onze betrekkingen met vreemde mogendheden zijn goed en vriendschappelijk. Wij zijn thans met Engeland in onderhandeling over een verschil van teederen aard aan gaande Afrika, maar de zaak wordt bij voortduring op de meest verzoenende wijze behandeld. Er zijn scherp omlijnde voorstellen onderworpen aan het oordeel van beide regeeringende pnnten van verschil werden zeer beperkt. Wat China aangaat, kan er geen twijfel aan zijn, dat de aanvallen op de integriteit des lands allen schijn hebben, het uitgangspunt te zullen worden van een cata strophe. Frankrijk heeft niet het initiatief genomen tot wijziging van het status quo, maar op grond van vroegere overeenkomsten eischt het gelijke voorrechten als andere mogendheden. De onderhandelingen tnsschen Parijs en Peking duren voort. Men mag daarvan belangrijke resul taten voorspellen. In zake Cuba hebben de feiten de vertoogen onzerzijds tot de Spaansche regeering voldoende gemotiveerd. Op alle punten heeft Frankrijk voldoening erlangd. Onze consul deed correct zijn plicht voor de bescherming van onze medeburgers. De Kamer nam met 300 tegen 111 stemmen een motie aan, waar bij de verklaringen van de regeering worden goedgekeurd. Drinkwater en veo/.Iekten. In het laatste nummer van het Tijdschrift voor toegepaste scheikunde en hygiene komt een redevoering voor, die door dr. W. P. Ruysch gehouden werd op het Landhnishoudkundig congres te Hoorn. De schrijver be toogt, dat het water op de verspreiding van veeziekten een zeer grooten invloed heeft. Van sommige ziekten kan dat met vrij groote zekerheid worden aangetoond, bij anderen kan men alleen van waarschijnlijkheid spreken, maar zelfs bij deze pleit er voor den samenhang met het drinkwater toch zooveel, dat een nauwkeurig toezien op de reinheid van het water niet genoeg kan worden aanbevolen. Men kan dat doen ook vóór een wet tegen de vervulling der openbare wateren is totstand gekomen. Wij steunen hier, meent de heer Ruysch, wel eens te veel op de wet, en verwaarloozen het eigen initiatief. Maar wanneer wij nu reeds doen wat de wet voorschriift, en verder zelf nauwkeurig toezien, zal «Nederland, dat ge toond beeft het geweld van het waterte kunnen keeren, ook in staat zijn die tweede bron van nationale ellende, de besmetting van het water, kunnen keeren". En de wetgevende macht zal, als zij maar eenmaal overtuigd is, zeker niet achterblijven. Voor de belangen en de gezond heid van onzen veestapel heeft men nog wel wat over. Voor de gezondheid van de menschen ook wel, maar daar is men van hef belang en het nut niet altijd zoo gemak kelijk te overtuigen, vooral niet van het feit, dat men er eenig geld voor moet over hebben. Dr. L. Th. R(eicber) geeft in hetzelfde nummer een interessante bijdrage over het onderzoek van brandewijn. (Handelsblad.) Alcohol en spierarbeid. Men herinnert zich misscbieu de proeven van Frey, die voor een tijd in dit blad besproken werden en die bewijzen moesten dat alcohol op de vermoeide spier een nuttig effect heeft. Die zijn nu gecontroleerd door dr. Deitzee en deze kwam tot andere resultaten. Hij con stateerde eerst een nuttigen invloed niet alleen op de ver moeide maar ook op de onvermoeide spier, wat Frey ontkend had. Maar hij vond verder dat deze invloed maar zeer tijdelijk was en bijna onmiddellijk door een tegen overgestelde werking, door vermindering van kracht gevolgd werd. Bij eontröleproeven met thee en koffie kwam «Moeder," zei Macneillie, «dit is mijn vriend, mynheer Denmead. Hij heeft den geheelen weg van Forres geloopen, en is totaal uitgeput." De scherpe doordringende oogen van de Schotsche vrouw hadden reeds uit d verte den bedroevende toestand gezien waar haar bezoeker zich in bevond en zij zag nu niet naar de ellendige laarzen en versleten jas maar naar de eerlijkedonkere oogen, die naar haar opgeslagen waren; zij zag dadelijk dat hij stil zwijgend leed. «Ik ben blij, wanneer ik een vriend van mijn zoon zie," zeide zij, en er was iets troostends in het welbe kende Schotsche accent, maar toen zij haar gast de hand gedrukt had, was er een bijna moederlijke teederheid in hare stem. Zij verzocht hem binnen te komen om uit te rusten, informeerde in de kleinste bijzonderheden, wanneer de koorts hem aangepakt had, en nadat zij hem op de canapé in de eetkamer had neergelegd, trok zij haar zoon met zich mede in de gang. «Hugo", zeide zij, «de arme jongen is zeer ziek. Ik zal een kamer voor hem in orde brengen en je deedt beter om den dokter te halen." «Dat zal ik straks doen, maar laten wij hem eerst naar bed brengen. Leg hem in mijn kamer, die is het luchtigst. Ik zal u vertellen wie hij is, moeder." De twee waren naar boven gegaan terwijl zij spraken, en Mac neillie sloot de deur van zijn kamer achter zich dicht, en begon op een echte handige zeemansmanier de lakers van zijn bed te nemen. «Het is de jongen waarover ik u jaren geleden sprak die er mij van afhield om op Christine's trouwdag een eind aan mijn leven te maken." Bij het hooren van dezen naam ging er een rilling van afkeer over mevrouw Macneillie's ledematen het was een naam die zelden door een van beiden genoemd werd, en de moeder hoopte dat haar zoon ten laatste deze geschiedenis zijner jengd uit zijne gedachte verbannen had. Maar, zoo innig zij ook van elkander hielden, waren zij zeer terughoudend tegenover elkander, en zij wist niet, hoe hij er nu over dacht. Wordt vervolgd. de eersteopwekkende, werking ook tot standmaar de laatste, de verlammende, bleef uit. Een reden te meer dus om den alcohol gedurende den arbeid te verbieden en dien als men hem gebruiken wil alleen te nemen als genotmiddelals bet werk is afgeloopen. Werken en slapen. Een Engelschman Sir James Sawyer heeft een plei dooi geleverd voor het lange, dat wil zeggen, voor het voldoende slapen. Hij neemt hier ook den bekenden tijd van 8 uur voor en meent dat een voldoende slaap een van de beste middelen is om ond te worden. Er zijn voorbeelden genoeg van het tegendeel, van menschen die zeer veel werkten en zeer weinig sliepen. Humboldt had in zijn jeugd aan twee uur slaap genoeglater moest hij vier uur hebben. Littré sliep nooit langer dan vijf uur en Brunei, een beroemd Fransch ingenieur, werkte ge regeld twintig uur van de vier-en-twintig. Ook Virehow slan.pt zeer kort behalve Zondags, dan neemt hij er juist twaalf uur voor. Maar dergelijke groote geesten kunnen gewone menschen niet navolgen, ook niet in hnn heerschappij over den slaap. In het algemeeen is bet zeker waar en dat kan nooit genoeg herhaald worden dat op den slaap niet mag bezuinigd worden. Men is er in onzen gejaagden tijd maar al te zeer toe geneigd, omdat ieder tijd te kort komt, en een tijd lang kan men zich ook wel trainen en denken dat men er wel bij vaart. Maar vroeg of laat wreekt het zich, juist bij menschen die ingespannen moeten werken. Wie veel van zijn hersenen en zenuwen vergt, moet haar ook veel rust geven, anders houden zij het niet uit. Iiaatste Berichten. Spanje en de Vereenigde Staten. LONDEN, 28 Maart. Een telegram uit New-York aan de «Pall Mall Gazette" meldt, dat Spanje de voorstellen van president Mc Kinley heeft aangenomen, te weten een wapenstilstand op Cuba rot October, gedurende welken de Yereenigde Staten aan de reconcentrados ondersteuning zullen uitkeeren. Het »Maine"-rapport zal voor onbepaalden tijd in handen der commissie uit het congres blijven. De beurs te New-York sieeg aanmerkelijk. WASHINGTON, 28 Mrt. Het »Maine"-rapport is bij bij het Congres ingediend met een boodschap van den president, waarin deze o.a. zegt: «Ik heb last gegeven om het vonnis der commissie van onderzoek mede te deelen aan de regeering van H. M. de Regentes. Het lijdt niet den minsten twijfel of het gevoel van rechtschapenheid van het Spaansche volk zal der regeering van Spanje den weg wijzen, die door de eer en de vriendschappelijke betrekkingen tns schen beide regeeringen wordt voorgeschreven. Het resul-- taat zal aan het Congres worden medegedeeld. In afwach ting daarvan noodig ik het Congres uit met voorzich tigheid te beraadslagen. De boodschap en het rapport zijn door den Senaat en door de Kamer beiden zonder debat in handen der com missie voor buitenlandsehe zaken gesteld. De Dultsehe vloot. BERLIJN18 Maart. De Rij ksdag nam na een onbe- teekenend debat definitief bet ontwerp tot uitbreiding der vloot aan. De laatste stemming geschiedde niet hoofdelijk» De uitslag werd met levendige «bravo's" begroet, Beemster. De jaarlijksche voorjaarsmarkt zal dit jaar gehouden worden op 22 April e.k. Dierenmishandeling. Het Haagsche «Dagblad" verneemt, dat da sergeant der infanterie Van C., uit Hoorn, die op zulk oen wreed aardige wijze een hond afmaakte, voor den krijgsraad zal terechtstaan. Een nieuwe grassoort. Op de zandgronden in Friesland zaaien vele land bouwers dit jaar eene nieuwe grassoort uit,, het «Wes- terwoldsche Rnijgras." Dit gras moet in het gebruik uitstekend voldoen. Het kan tot in November geregeld door afgemaaid worden en zal gebezigd worden als toe voeder voor het vee, inplaats van spurrie, knollen, enz. Friesche eieren. In Friesland is tegenwoordig het aanbod van kip eieren zeer groot, dat een gevolg is van 't aanhoudend zachte weder en de groote uitbreiding die de hoenderteelt in den laatsten tijd verkregen heeft. Daar het aanbod de vraag overtreft, is de prijs niet hoog, maar in de steden zijn ze duurder dan in de dorpen. In laatstge noemde plaatsen per snees (20) 45 en in de steden 60 cents. Bijna ontspoord. Zondagavond werd trein 40 der H. S. M., welke te 9.58 alhier aankomt, tnsschen Halfweg en Amsterdam na een hevigen schok tot stilstand gebracht. Bij onder zoek bleek, dat op de baan een deur van een bagage wagen was doorgereden, welke daar vermoedelijk door een even te voren gepasseerden trein was verloren, Alles liep wonde:lijk genoeg, zonder ongelukken af. Itlerenkeurlng. Door welwillende tnsschenkomst van het Bestuar der Afd. Rotterdam, Schiedam en omstreken van de Hollandsche Maatsch. van Landbouw, is de Regelings- Commissie tot het toekennen van bijdragen en premiën tot ondersteuning van Rijkswege van de Veefokkerij in de Provincie Zuid-Holland, voornemens op de gewone jaarlijksche Vee-tentoonstelling te houden te Rotterdam, op Dinsdag 29 Maart a. s., in te zenden7 stieren in 1897 aangekocht, om in 1898 te stationneeren op die plaatsen in de provincie, waar, naar gehouden onder zoek, blijkt de grootste behoefte te bestaan om het vee te verbeteren. Informatiën, in welke districten der provincie de stieren znllen worden geplaatst, benevens de vootwaarden daaraan verbonden, zijn na 1 April verkrijgbaar bij de Regelings-Commissie. Mr. E. Fokker. Sehagen. De heer Fokker, lid der Tweede Kamer, heeft zich bereid verklaard binnen kort in het lokaal «Cérès" alhier eene lezing te honden over «Leerplicht." Geheel-onthouders. Den 27 gaf de geheel-onthonders rederijkerskamer van den Langedijk in het Noordholl. koffiehuis alhier voor een niet talrijk publiek eene uitvoering van het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2