Stadsberichten. ilarkt- en Beursberichten. Telegrafische Berichten. «t 12-fr 88 Inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Arrondissements-Reehtbank te Alkmaar. BURGERLIJKE STA Ni). bekende tooneelstuk Jeanne of de vronw nit de volks klasse.'' De heer S. Berman, voorzitter der geheel-ont- honders-afdeeling alhier, opende en sloot de bijeenkomst, die voornamelijk was belegd voor do propaganda der geheelonthouding. Zijpe. Voor ean vol zaaltje gaven de heeren Joh. Denijs, hollandsche karakterkomiek, zooals het pro gramma luidde en J. Koster »declamator", beiden van Schagen, te Keinsmerbrug eene voorstelling in de uiterlijke welsprekendheid. Een twaalftal voordrachten werden door de heeren ten beste gegeven, die voor het meerendeel wel in den smaak van de toehoorders vielen. Sclioorl. Woensdag, den 30 's avonds 7 uur, zal eene openbare vergadering gehouden worden bij den heer Timmerman, ter bespreking van het alcoholvraagstuk, waar ais sprekers zullen optreden de heeren ds. Melchers en ds. Schermerhorn. Kolendamp. Zondagavond had in de Bouwstraat te Utrecht een jong echtpaar zich vroeg ter ruste begeven. De menschen, die het achterhuis bewonen en later gingen slapen, hoorden een langdurig gekreun en gesteun in het voorhuis. Dit duurde zoolang, dat men besloot de kamer open te doen en te vragen, wat er aan de hand was. Toen er geen antwoord op het kloppen en roepen kwam, werden de naaste buren te hulp geroepen en de kamer geopend. Tot aller schrik zag men nu in de legerstede het echtpaar in bewusteloozen toestand ver- keeren. Na een raam open geschoven te hebben, be merkte men een fornuis, gevuld met gloeiende briquet- ten, die blijkbaar het vertrek met kolendamp gevuld hadden. De luidjes werden nu gewasschen en tot be wustzijn gebracht. Heden klaagde het echtpaar nog over hoofdpijn en loomheid, maar overigens schijnt het met den schrik vrijgekomen te zijn. Cnnera-Herk. In den Raad te Rhenen kwam den 25 ter tafel de missive van antwoord op het regeeringsvoorstel betref fende de restauratie van den Cuneratoren. Volgens de begrooting van den heer Kuypers zullen de kosten be dragen in ronde som f 48,000. Nu is het rijk geneigd een subsidie van f 20.000 te geven, onder verschillende voorwaarden. Eene hiervan is het afstaan door de ge meente voor het Rijks-museum van een oud schilderij, voorstellende de plundering der Ounera-kerk, welk stuk berust op het stadhuis. Het antwoord van den Raad spreekt van een gemeen telijke bjjdrage, groot f 23.500, daar met het oog op den financieelen toestand der gemeente niet meer kon gegeven worden. Aan den wensch der Regeering naar het schil derij zal worden voldaan, na het nemen van kopie. Bede. 27 Maart. Door den heer A. J. Krieger, ingenieur te Amersfoort, is aan den Raad dezer gemeente concessie gevraagd voor het leggen van een tramweg van Venendaal naar Eede, door de Buurtsteeg. Brand te Botterdam. Te Rotterdam werd Vrijdagnacht halftwee door een bewoner van de Rembrandtstraat brand ontdekt it pand 15 aldaar, dat door verscheidene gezinnen bewoond werd. Onmiddellijk waarschuwde hij een brandspuitmeester in die straat, en kwamen ook andere bewoners toeschieten, die aan de achterzijde rook uit het pand zagen te voor schijn komen. Spuit 26 was onmiddellijk ter plaatse. De brand bleek te woeden in een achtervertrek op de eerste verdieping. De bewoonster, mej. M. Gilet was, volgens mededeeling der buren, nog niet thuis. Een po ging om zich daarvan te vergewissen, was onmogelijk, daar de vlammen uit de deuren en vensters sloegen. Er werd daarop een gat gehakt in den zijwand der alkoof, waarin de straalpijp geplaatst werd. Op deze wijze was de brand in een uur tijds gebluscht, onder leiding van den brandmeester, den heer A. van Hattem. Toen daarop de brandweer de kamers binnendrong, om het smeulende verder te dooven, vond men in de bed stede het verminkte lijk van de bewoonster, eene 45-ja- rige ongehuwde vrouw. In de nabijheid lag een open geslagen boek, en op de waschtafel een gebroken petro leumlamp, zoodat vermoed wordt, dat zij in bed heeft liggen lezen, en toen iets met de petroleumlamp is voor gevallen. Zij lag in onbeweeglijk uitgestrekte houding, en dus blijkbaar door den schrik bevangen en daarna gestikt door den rook. De benedenbewoners verklaarden, dat zij in den loop van den nacht hebben hooren druppelen en daarna knetteren, alsof een bos stroo in brand stond. Te Rotterdam wordt de reddingsbrigade, die alle ge reedschappen tot hare beschikking heeft om brandende woningen binnen te dringen, alleen gealarmeerd, wan neer de brand uitslaande is. Vannacht werd zij alzoo niet officieel gewaarschuwd, doch eerst geruimen tijd later door particulieren verwittigd. Toen had het vuur reeds te lang voortgewoed om de woning te kunnen bin nendringen. Domela Nfieuwenliuis. De heer Domela Nieuwen huis neemt in s Recht voor Allen" afscheid als redacteur van het blad, dat jnist heden vóór 20 jaar door hem werd opgericht. Hij deelt daarin tevens mede, dat hij voornemens is op te treden als redacteur van »De Socialist." .1 T .1 K II. Aan de »N. R. 0." werd den 27 uit Batavia geseind, dat officieel bekend was gemaakt dat generaal- majoor 0. P. J. van Vliet benoemd is tot chef van den generalen staf, in welke betrekking hij kolonel J. B. van Heutz vervangt, die tot militair commandant en waar nemend gouverneur van Atjeh benoemd is. Ontginning in België. De Belgische Regeering heeft groote aankoopen van heigrond gedaan in de Kempen, ten einde daar ontgin ningswerken te laten verrichten door de landloopers-kolo- niën van Hoogstraten, Wortel en Merxplas. Het aangekochte terrein beslaat den grooten insprong dien het Belgisch grondgebied benoorden Turnhout in dat van Noord-Brabant maakt, aan de oever3 van het riviertje De Aa. Het heeft eene oppervlakte van 2300 bunders, waarvan er 600 op het grondgebied van Weelde, 800 op dat van Ravels en 900 op dat van Poppel gele gen zijn. Het hoofddoel van het werk is, het nemen van proe ven voor boschbouw. 357ste Staatsloterij. 2e klasse, le lijst, 29 Maart. Nr. 889 f 1500; Ns. 3554 en 19085 f 1000; Ns. 10430, 14766 en 15042 f 400Ns. 9425 en 15730 f 200 Ns. 15800 en 16061 f 100. Witte Kruis. Het is bekend dat aan het lidmaatschap van de alkmaarsche afdeeling van »Het Witte Kruis" o. a. ver bonden is de gunstige bepaling, dat, bij ziekte, op bewijs van den geneesheerIcosteloos het benoodigde ijs ver schaft wordt, aftehalen bij den heer G. W. v. d. Veen, Fnidsen, alhier. Herhaaldelijk doet zich nu het geval voor, dat personen tot het lidmaatschap toetreden, uitsluitend en alleen om dadelijk van deze gunstige bepaling gebruik te maken. Het verbruik is daardoor in die mate toegenomendat het nemen van een bijzonderen maatregel noodzakelijk is geworden. Het bestuur maakt nu, in verband met bovenstaand, in dit nummer bij advertentie bekenddatwaar bij toetreding tot het lidmaatschap blijktdat dit alleen geschiedt ter wille van het bostelooze ijs-verbruikin dat geval boven de gewone contributie van f 2 eene toelage geheven wordt van f 1. Badhuis Witte Kruis. In de week van 20 tot 26 Maart zijn in het badhuis van het Witte Kruis genomen 34 kuipbaden57 regen- baden le kl., 106 regenbaden 2e klsamen 197 baden. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 our als volgt: den 27 747.8; den. 28: 748.6; den 29: 750.7. 18e Alkmaarsche Paaschtentoonstelling. Voor de op Vrijdag1 Aprilte Alkmaar op het Doelenveld te honden tentoonstelling voor vet en fokvee melkvee wolvee en varkans werden o. a. voor de rubriek rundvee aangegeven 71 nummers vet en 69 nummers fokvee. Onder deze laatste zijn 39 stieren eene zeldzame collectiedie een goed overzicht geven zal van het fraaiste onder den Noordhollandschen veestapel. De tentoonstelling wordt gehouden van 11 tot 2 uur. Alkmaab 28 Mrt. Aangevoerd 0 Paarden f a 0, 06 koeien en ossen f 140 a 190 103 vitte kalveren f 30 a 100.—per pond 60 a 80 ct., lil nuchtere kalveren f 5 a 18, 0 vette schapen f a 5 magere id. f io.a 16.132 vette varkens per P. f 0.38 a 0.45, 20 magere id. f 18 a 20, biggen f 0.a Amsterdam, 28 Mrt. Aardappelen. Friesche Dokkumer Jammenf 3.20 a 3.60, Friesche Fr. Jammen f0.a 0. Zaaiers f2.60 a 2.80 Zeeuwsche Spuische Jammen f4.a 4.30, Zeeuwsche blauwen f 0.a 0.Poters f 0.a 0.Flakkeesche Jammen f 3.60 a 3.80, id. Blauwe f 3.20 a 3.60, Geldersche Blauwe f 3.10 a 3 50, ronde Wolkammers f 0.a 0.IJpolder Jammen f 3.25 a 4.Westlandsehe Zand-Thomassen f 5.50 a 6.Pruisische Hamburgers f 3.60 a 3.75, Duitsche Roodan f 2.50 a 2.60 per HL., Nieuwe Malta f 0.10 a 0.12 per KG. Petroleum onveranderd. Raapkoeken f 60 a f 85. Lijnkoeken f 75 a f 105. Amsterdam 28 Mrt. Aangevoerd 336 runderen, vette le qual. f 0.58 a 0.60, 2e id. f 0.55, 3e id. f 0 50 per K.G., 125 melk- en kalfkoeieu f 100 a 220, vette kalveren 0,a 0.— a 0.per P., 0 Gras id., f a per stuk, 192 nuchtere kalveren f 6 a 8, scha pen f 0.a f 0.408 vette varkens f 0.39 a 0 43 per P. Leiden, 26 Maart Kaas. Aangevoerd 325 achtste en 61 zestiende deeten, tezamen 7110 stukken, le qual. f48.a 54.—, 2e qual. f38.a 46. Haarlem 28 Mrt. Roode tarwe f 0.a 0.Witte tarwe f 8.15 a 8,25, rogge f 5.a 5.15, haver f3.35 a 3.75, gerst f 0. - a 0., duivenboonen f 6.80 a 7.25, paardenboonen f 5 .10 a 0.bruine boonen f 0.a 0. Groene erwten f 0.a 0.karweizaad f Haarlem, 28 Mrt. Boter, aangevoerd 167 KG., f 1.40 a 1.50, 91 biggen, verk. 91, f8 a 12,— 42 schrammen, verk. 42, f 14. a 16. Aangevoerd 67 mud Aardappelen: verk. 67 mud, f 3.a 3.50, mud Appelen verk. mud, f 0.— a 0.—, 29 mud Peren, verkocht 29 mnd f 4.a 6. Kampen 28 Mrt. Boter Per vat f 18.50 a 21. per 1li e vat f 9.25 a 10.50, per K.G. 35 a 42 et, Aangevoerd 370 achtste, 165 zestiende v. en 300 stukken, wegende samenKg. Schiedam 28 Mrt. Moutwijn f 7.25, bij den Branders- bond f ö'/j a 65/„ per Hl. 0t„ zonder fust en zonder Belasting, Jenever f 11,25, id. Amsterd. proef f 12,75, Spoeling-Commissie f 2. Londen 25 Mrt. (Bericht van Oetzes Gerritsen.) De markt oor alle soorten van boter is traag, wijl koopors lagere prijzen verwachten. Laatste noteeringen Boter: Friesche le en 2e qual. 94/- a 96/ 86 a 92 room- /- a /-visschig /- a -/-, room 0. a 0 Norm, extra 112/- a 114/0 gew. 86/-a 104/-, Brittany le qual. 14/0, id 2e qual. 13/6 id. 3e qual. 12/0, 4e, qual. 10/6 per 12 Eng. pondenJersey /- a Ueensche prima 96/, 104/-, 106/Iersche /- a /- Italiaansche 10/6, 12/0 /0Amerikaansehe 80/0 a 90/- a I- Nieuw-Zeelandsche 76, 96/- a /- An stralische 76/-96/- a /-. Kaas: Amerik. oud 36/-41/- a /-, nieuw Ja IGoudsche 30/— a 40/nieuwmelkte a Edammer 44/-, 52/-a /-, Australische /-a Zwolle 25 Mrt. Boter, per kg. f 0.90 a f 1.05, per '/4 vat f 19.50 a f 20.50, afwijkende f 18.a 19. 2e soort f 17.— a 17.50, per '/le vat f 8.50 a 10.- Aangevoerd in vaten en stokken samen 10130 Kg. Zwolle, 25 Maart. Vee. 336 runderen, 77 kalveren, 10 schapen en lammeren en op de stallen plm. 300 stuks rundvee, kaltkoeien f 85 a 170vaarzen f 70 a 140 guste koeien f 70 a 130 per stuk, vette koeien aan bon ten f 0.50 a 0.60 dito kalveren aan bonten t 0.66 a 0.78 per K.g. Leeuwarden 25 Mrt. Tarwe f 7.a 7.15, roode id. f 7.a 7.05 de 75 Kg., wintergerst f 4.10 a 4 35, zo mer id. f 4.15 a 0.per 60 Kg., haver f 3.65 a 0. PURMEREND, 29 Maart. Aangevoerd 220 vette run deren f 0.48 a 0,58 p. p., 6 stieren, prijshoudend, handel stug 148 vette kalveren f 0.70 a 0 90 p. p., 717 nueht. idem f 5 a 15, 16 paarden, allen handel ving, 608 schapen en lammeren, prijshoudend, handel stng, 98 vette varkens 36 a 44 ett., p.p. handel vlag, 113 magere id f 14 a 24, 379 biggen f7 all, handel stug. Kleine kaas f 29,middelbare f 21,50. Aangevoerd 65 stapels, 1462 kg. Boter f 1,05 a 1,10. Kipeieren, 2.75 a 3.Eendeieren f 0,a 3,kieviteieren f 0,50 p. stuk. AniTHffiDAn Cert. Nederland, N. W. Schuld ditodito3 dito, Oblig3 Italië, Inschrijving 1862/815 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 ditodito Febr.-Ang. 5 dito, zilver Jan.-Juli.. 5 ditodito April-Oct.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... 3 dito,, 1888/89, a frs. 500 met id4} Rusland, Binnenlandse! e 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le 2e ser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sell, aflosb. oblig5 28 Mrt. 29 Mrt pCt.i dito, Buit. Venezuela, Obligatiën Geconv. 1890. 1881 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.3} N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-PalembangA. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw, Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89 3 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig.4} dito, Transeaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kaus Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 86f 9S& 97A 87-A 84f% 84 j 84tb S4J 18} 27| 64rè 98Ar 98 951 102 80| 103| 47ï 88 92 21-ns 106 5 33rt 98 36 981 59 461 44 143| 560i 106 114'f 36 92 100| 83 55-ré 58 153J 961 87| 76| 991 89| 97| 97| 11} 87 12! 11A 6! 100 47A 11 84j 16 110! 118 134! 119! 164 142 178! 159} 25} 86rè 98! 97! 87ü 84ü 84f 84! 18| 28 634 102| 03 H 49f 87f 34 35ü 58! 141 559 106 113 1001 55! 59 77 99} 98} 99 18}# lli 1 x8 100 llrl 84f 17} 118} 140 251 29 Maart 1898. Callantsoog. HAARLEM. In de zitting der prov. staten van Noordholland werd het ontwerp betreffende Callantsoog na beraadslaging aangenomen met 62 tegen 2 stemmen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dat zij in hnnne vergadering van den 24 Maart 1.1. 1°. vergunning hebben geweigerd aan S. dc Jong alhier, tot het oprichten van eene bewaarplaats voor lompen in het perceel Fnidsen, wijk C, n°. 21. 2°. vergunning hebben verleend aan «Ib. Brands alhier, tot het oprichten van een vetsmelterij en rookhok in het perceel Kroot Wieuwiand, wijk D, n». 72. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 29 Maart 1898. C. D. DONATH, Secretaris. Zitting van 29 Maart 1898. P. D., Alkmaar, mishandeling, 4 dagen gev. G. P., Nienwediep, mishandeling, 3 dagen gev. P. S., Hoorn, beleediging, 4 dagen gev. P. H., Schardam, gem. Beets, beleediging met woor den, f 5 boete, snbs. 3 dagen hecht. P. B., Sijbekarspel, bedriegelijke bankbreuk, 3 maan den gev. GEBOREN. 27 Mrt. Hendricns z. van Simon Johannes Jacobus Pe trus Boersen en Theodora de Best Maria Gesina Gerarda d. van Theodorus Spuiman en Maria Alida Borst. 29 Simon Gerardns z. van Gerardns Theodoras Groot en Antje van den Berg. 28 Pieter z. van Johannes Valentijn du Cbatinier en Maria Catbarina Pieternella Eekhof. OVERLEDEN. 29 Mrt. Tekelaar Brugge, echtgan. van Hendrik de Jong, 63 jaren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3