Leverantie Grint. Witte Kruis. teieifl fler Leesgezelschappen Ns. 1 en 2, Bekendmaking. BREUKZALF. ALKMAAR PACKET". Kaart van het bezette gebied G R 00T-ATJEH, M. A. Erkamp, Geen breuk meer. Stoombootdienst PRIJS f 1,25. Advertentièn. M. A. ERKAMF, Loodgieterij. Zinkwerkerij. Boekhandel HERMs. COSTER ZOON, Alkmaar. XIV a f 2,50 per kwartaal is met 1 APRIL één plaats vacant. ad f 1,25 per kwartaal, LOTEN SO CTS. Pastoor MARTIN BECK's Breukzalf zal vanaf 1 April a.s. Vijftig Cts. meer kosten. M. REIMANNS, Badhuisstraat 12, Haarlem. ZOMERDIENST, aanvangende 1 April a.s. Van ALKMAAR 'smorg. 6, 8, 10, 'snam. 2.30, 0 uur. AMSTERDAM 0.30, 9.30, 2.15, 4, 0 uur. Boekh. Herms. Coster Zoon, Alkmaar. XÜV X--. W. X. KL. ssf In 2 bladen in kleurendruk (8 0 x 100 c.M.) Fnidsen C 60. AANLEG GAS- en WATERLEIDING, SPREEKBUIZEN, ELECTRISCHE SCHELLEN. GasornamentenGaskooktoestellen. beveel ik mij ten zeerste aan tot bet opmaken van GASORNAMENTEN, LUSTERS, VERNIKKELEN van alle Voorwerpen enz. F N I D S E N C 60. Gids, Tijdspiegel of Nederland, Eigen Haard, Elsevier's Maand schrift, Woord en Beeld, Humoristisch AlbnmFliegende Blatter, Gartenlanbe, Ueber Land nnd Meer, Illustration of London News, benevens ROMANS, Daarom laat n gebruiksaanwijzing met honderden dankbetuigingen zenden door den Heer D A. Gt E L IJ K. S 5 DIENSTBILJETTEN en inlichtingen verkrijgbaar aan bet Kantoor Voormeer. met de nederzettingen Lepoeng en Lehoeng en eene OVERZICHTSKAART, waarop PEDIR en GIGIËNG. Samengesteld tl o o t- Heden 30 Maart gedenken onze geliefde ouders I K. SPAAN en S. SPAAN, geb. HART hunne 2djarlge echtvereenlging. Hunne dankbare kinderen. Schermeer, gem. Oterleek, 30 Maart 1898. 1 Ondertrouwd: FREDERIK DE LANGE, Inspecteur der Registratie en Domeinen en CATHARINA ANNA NOÉ. 's Gravenhage, 28 Maart 1898. Bevallen van een Zoon, die kort na de geboorte overleed, J. WEMPE—DE GREEF. Haarlem, 26 Maart 1898. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na eene kortstondige ziekte tijdig voorzien van de laatste H.H. Sacramentenna eene gelukkige echtvereeniging van bijna 56 jarenonze geliefde echtgenoote moeder be huwd-, groot- en overgrootmoeder ALIDjI roos looi, in den ouderdom van 77 jaren. Omval, bij Alkmaar, Uit aller naam, 22 Maart 1898. W. M O O IJ Sr. Heden ontsliepzacht en kalmna eene slepende ziekte mijne geliefde echtgenoote NEELTJE DUIN in den ouderdom van 44 jaren. Met volle verzekerdheid is zij heengegaan door veel strijd tot eeuwige heerlijkheid. Dit zal mij troosten in mijne diepe smart. K. OUT. Hargen, gem. Schoorl, 26 Maart 1898. Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij het overlijden van onze geliefde moeder en behuwd- moedermejuffrouw de Wed. Jb. BULT, betuigen wij onzen welgemeenden dank. Alkmaar Namens de familie 29 Maart 1898.J. BRASSER. De bekende en onbekende schuldeischers in den beneficiairen boedel van HENDRIK! DANIEL VAN AKENbouwondernemer te Amsterdam en overleden te Alkmaar 21 December 1897, worden opgeroepen om te verschijnen op Maan dag 18 (en niet zooals was geadverteerd 11) April 1898, 's morgens e'f uur, ten kantore van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, te Alkmaar, ten einde aan te hooren de door de beneficiaire erven af te leggen rekeniög en verantwoording van hun beheer en indien geen verzet plaats heeft te ontvangen het bedrag hunner vor deringen voor zoover de baten strekken. A. P. H. DE LANGE, Notaris. RUIME] lORTEEBlKt! Het Dagelijksch Bestuur van het Polderdistrict OUDE NIEDORP, vraagt bij deze opgaaf van prijs voor de levering van 20D a 230 M3. fijne «RIKT, te leveren op aanwijs aan den wal te Oude Niedorp of Z ij d e w i n d in de maanden April Mei Juni en October. Gegadigden gelieven hunne opgaaf vóór of op 11 April a. s. aan bovengenoemd Bestuur intezenden. Oude Niedorp, den 29 Maart 1898. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, J. STAM, Voorzitter. A. WONDER Pz., Secretaris. HET BESTUUR maakt bekend dat voortaan f 1, toelage zal geheven worden boven de ge wone contributie, van hen die uitsluitend tot het lidmaatschap toetreden met het doel aanstonds te profiteeren van het vrije ijsverbruik. Het Bestuur. Welke is de meest bekende en geliefde Dames- en Kinderzeepï Doering'* Keep met den Uil. Wat moet bij iedere Dame op haar waschtafel te vinden zijn? Doering'* Zeep met den Uil. Wat maakt de huid zacht en de teint schoon Doering'* Zeep met den Uil. Wat is er onlangs door toevoeging van uitstekende ingrediënten verfijnd en verbeterd Doering'* Zeep met den Uil. Daarom koope ieder, die toiletzeep noodig heeft, Doe ring'* Zeep met den Uil. Met deze voortreffelijke Zeep zal men de beste resultaten verkrijgen. Prijs slechts 26 cent per stuk. Overal verkrijgbaar. H Zij bevatten de volgende TIJDSCHRIFTEN!die eenmaal per week, des Woensdags, van ouzentwege worden verwisseld die om de veertien dagen, eveneen* de* Woensdags, verwisseld worden. Het aantal lezers is tot 20 beperkt en verdeeld in vier seriënzoodat ieder vijftal lezers een vierde deel der tijdschriften het eerst ontvangt. Voor hen, wien het er niet aan gelegen is, of zij de tijdschriften wat vroeger of later ontvangen staat echter nog de gelegenheid open wekelijks eene portefeuille met tijdschriften bovengenoemd en om de veertien dagen een roman te ontvangen. Ten allen tijde kan men met het abonnement aanvangen. De prijs wordt gerekend van de week af, dat portefeuilles worden thuis bezorgd. MAGSCIIE Paaschtentoonstelllng 1 April, 11 f 5; 110 f 48,75; 230 f 100, ten kant. v/d Secr. d. H. M. v. L., Afd. Alkm., H. Siebert Ooster, Alkmaar, Voordam G 9. N.B. Bij schriftelijke aanvrage gelieve men voor ÏO Cts. aan postzegels in den brief te doen voor antwoord. V Druk v. Herms. Goster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4