De Haarlcmsclic telephoon is in den nacht, van Donderdag op Vrijdag geteisterd. Een paal aan het Korte Spaarne is in den vroegen morgen ter hoogte van circa 3 meter boven den grond afgebroken, en nam in zijn val den topgevel van het perceel aan het Spaarne n°. 3 mede en verbrijzelde een gedeelte van het hek der Gravesteenen- brng. Een andere, aan de overzijde van het Spaarne, moest zijn top met installatie missen. Persoonlijke ODge- lukken zijn niet voorgevallen. Sluit Schiedam. Het »N. v. d. D." schrijft: Een eenvoudige van harte openbaart ons, naar aanleiding van de aanstaande feesten, als zijn heerlijkste verzoek den wen ch, dat Schiedam moge gesloten worden en er geen alcoholische dranken meer mochten gemaakt worden. Dan zal er geen broodsgebrek meer wezen, en van al het koren dat er nu voor gebruikt wordt, zal ieder zijn korreltje wel krijgen. Daaraan verbindt de inzender den wensch, «aan de fabrieken en café's en knechts hun leven lang hetzelfde te doen nitkeeren". Dat zon uit te voeren wezen «wanneer de rijke man de eerste week twee centen daarvoor gaf en de tweede week vier, en zoo elke week verdubbelde, en zoo een heel jaar lang dan hebben wij geen aalmoes meer noodig.'' Het plan is stellig uit een menschlievenden geest ge boren, maar zou voor de verwezenlijking wel op bezwaren kunnen stuiten. De rijke man, die aanvaukelijk blijmoedig zijn twee centen offerde, zou toch na verloop van een half jaar eenige moeite hebben om als zijne week-contnbutie 67, 108,864 centen neer te tellen, en aan het eind van het jaar zou zijne laatste contributie van 4,503,599,627, 374,792 centen hem stellig aanmerkelijk ontlasten, maar voor broodsgebrek bewaard waren de «fabrieken, cafés en knechts" inmiddels zeker! Wormerveer. Dinsdag j.l. had de aanbesteding plaats voor het in orde maken der terreinen enz. voor het «Wilhelminapark" alhier, waarvoor 16 biljetten werden ingeleverd. Ingeschreven werd als volgt Wm. Westerhof, Weesp, 29600.— Corns. Groen, Nieuwendam, "4800.— B. Lans, Helder, 23450.- G. Bleeker, Schagen, 1 22990. Oorstiaan Bos, Haarlemmermeer, ÏObOU. Joh. v. d. Bunt, Haarlem, 15240.— A. Sonneveld, Haarlem, 14900.— P. Vens, Zaandam, 13500. H. Vermeulen, Wormerveer, 12500. C. Zanen Hz., Ammerstol, 12777.— Firma Wed. Brinkman, Wormerveer, 12495.— Jb. de Vries, Purmerend, J1730.— C. J. Hofman. Amsterdam, 10911. G. Schipper, Zaandijk, 10424.62 C. Bornemann, Wormerveer, 10411.8' G. van Eekeren, Purmerend, 6237. De begrooting was f 11900. Het werk is gegund aan G. Schipper te Zaandijk. Aan de heeren Vermeulen en Börnemann alhier is het maken van het plantsoen opgedragen voor de som van f 3700.— Het Nutsdepartement Winkel heeft zijn 50-jarig bestaan gevierd. üen curiositeit. Ju den tuin van H. R., te Loosdrecht staat een boerekool, die zeven jaar oud is. De struiken zijn tot hout overgegaan en toch plukt de eigenaar er ieder jaar prachtige bladen van en boven dien wint hij uitmuntend zaad. Melkvervalscliing. De rechtbank te Leeuwarden heeft Corn. H., oud 41 jaren, veehouder te Oostermeer die den 1 Febr. j.l. aan de zuivelfabriek te Garijp beeft afgeleverd twee bussen, gevuld met melk, welke met water was aangelengd veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf, met last tot openbaarmaking van het vonnis. Schapen. Gedurende de maanden April tot Juli zal op eiken Maandag op het terrein der Veemarkt te Groningen markt worden gehouden van schapen en lammeren, welke markt zal aanvangen 's nam. te 3 uur en eindigen in April te 7, in Mei en Juni des avonds te 71/2 uur. Prins Hendrik-stichting. De Scheepvaart ontving von kapitein Guthrie van het st. «Smeroe," van de Rotterdamsche Loyd, een be drag van f 85, door hem aan boord van zijn bodera ^bij eenverzameld, ten behoeve van de «Prins Hendrikstich ting." Het blad maakt met, genoegen van deze goede daad des heeren Guthrie melding en hoopt, dat zijn voor beeld zijn collega's zal aanmoedigen, om ook hunnerzijds iets ten behoeve dezer nuttige inrichting te doen. JBrand in de Egelantiersstraat. De werkman M„ beklaagd in zijn woning in de Egelantiersstraat brand te hebben veroorzaakt hij had in beschonken toestand twist met zijne vrouw, wilde haar slaan en moet de lamp hebben stukgegooid - is door de Rechtbank alhier veroordeeld tot twee maanden hechtenis. Bij het station TSoordscharwoude vermaakten eenige kinderen zich met in ledige goederenwagens te spelen. Eenigen van hen beproefden een wagen voort te rijden doch toen dit met vereende krachten gelukte, kreeg een der knaapjes den wagen over den voet, waar door twee zijner teenen werden stukgereden. De te hulp geroepen geneeskundige heeft een der teenon moeten afzetten en den voet in een verband gelegd. In Haarlem's omstreken is men weder begonnen met de verzending van afgesneden bloemen, voornamelijk naar Engeland. Daar de bond tot bestrijding daarvan is opgeheven, zal ongetwijfeld deze handel van grootere beteekenis zijn dan vroegere jaren. In het begin van April zullen de bloemen denkelijk op het mooist zijn. Winkel. Aan de Ambachtsschool te Utrecht is tot, leeraar in het timmeren benoemd de heer W. van Heijst alhier. Een tuinbouwvereeniging. Sehermcrhorn. Wegens de thans gunstige ligging aan de trambaan werd door enkele groentenbonwers alhier de wensch genit, voor deze gemeente en omstreken eene tuinbouwvereeniging opterichten. Deze wensch is nu werke lijkheid geworden. Op verzoek van enkele personen buiten het vak kwam woensdagavond de beer D. Dekker, voor zitter van de voor 31 jaren door hem opgerichte Beemster- tninbouwvereeniging, tot ons over om in bet licht te stellen, dat zoodanige vereeniging voor bonwen van het grootste nut kan zijn. In oene voor ieder zeer duidelijke, goed uitgesproken improvisatie, besprak hij de voordeelen van vereenigen op dit punt en meende dat dit zeker tot uitbreiding van den tuinbouw alhier en tot voordeel van de bouwers zou leiden, waar de gelegenheid zoo bijzonder gunstig is en het land hem voorkomt, zeer geschikt te zijn. De leider der vergadering bedankte den spreker en sprak den wensch uit, dat zijne hoorders van zijne lessen zouden profiteered Vervolgens meende hij het publiek de vraag te moeten stellen Is na al het gehoorde het oprichten van zulk een vereeniging gewenscht Door 32 personen werd dit al dadelijk in toestemmenden zin be antwoord, waarop besloten werd Maandag a.s. eene ver gadering te beleggen om tot het opmaken van een regle ment en het kiezen van een bestuur overtegaan. Varkensslachterijen. De export-varkensslachterijen, welke eenige jaren geleden in het westen van Noord-Brabant zooveel ver tier en voordeel brachten, zijn thans van hoegenaamd geen beteekenis meer. De risico en de concnrreerende engelsche prijzen hebben dezen tak van nijverheid zoo goed als geheel doen stilstaan, en de ondernemers schijnen er zelfs niet aan te denken om pogingen te wagen, ten einde in dien toestand verandering te brengen. De slachterijen te Rozendaal en Bergen-op Zoom, welke een jaar of vier geleden honderden varkens afleverden, staan mede reeds gernimen tijd stil. Veevoeder. Nu de boterfabrieken in Friesland meer en meer gaan uitbetalen naar het vetgehalte der melk, beginnen de boeren aldaar voor het vee meer vet te gebruiken. De molenaars, die in de dorpen vaak ook leveranciers van veevoeder zijn, hebben nu ook dadelijk de bakens verzet, en verscheidenen hunner hebben nu ook al «vetvoeder. Zij koopen nl. inlaudsch lijnzaad, pletten dit, zoodat de olie bewaard blijft in bet meel, en verkoopen dit geplette zaad tegen f 6.50 de 50 K.G. De boeren vermengen dit met maïsmeel, gewoonlijk een deel lijnzaad tegen vijf deelen maïs, en het vee eet dit met graagte. De boer houdt veel meer van iulandsch lijnzaad dan van het Amerikaansehe, waarvan m Friesland tegenwoor dig ook lijnkoeken geslagen worden. Ernstige verwonding. Een ernstig ongeluk overkwam den milicienkok bij het 5e regiment infanterie, Wessel, te Utrecht. Bjj het speksnijden was hij druk aan het stoeien, en niet ziende wat hij onderwijl deed sneed hij drie zjjner vingers nagenoeg af. Hij werd direct verbonden in het mili taire hospitaal. Een wielrijder te water. Donderdagochtend werd een jongmenschdie de meer en meer ingang vindende slechte gewoonte om vlak langs den waterkant met zijn fiets te rijden volgde op de Keizersgracht te Amsterdam het slachtoffer van de roekeloosheid. Rijder en machine kwamen in de gracht terecht. Onze sportman werd door schipper Hnbrecht Geene die hem een haak toestak, op het droge geholpen. He schutsluis te Zaandam. Door 2933 kooplieden fabrikanten industrieelen neringdoenden winkeliers schippers fabriekarbeiders werklieden enz. in de Zaanstreekis een adres gericht aan den minister van waterstaat enz., ter zake van den bouw eenor nieuwe en grootere schutsluis te Zaandam. Zij vragenhet wetsontwerp tot toekenning van een Rijkssubsidie voor den bouw vau een grootere schut sluis te Zaandam, door 's ministers voorganger ingediend, maar door den tegenwoordigen minister ingetrokken opnieuw bij de M^etgevonde Macht aanhangig te maken, «op zoodanige wijze, dat de particuliere bijdrage behou den worde overtuigd als zij zijndat de bestaande toestand onhoudbaar is geworden, en dat de ontwikkeling van handel, scheepvaart en nijverheid afhankelijk is van een betere communicatie tusschen de Voorzaan en de Achterzaan." Vier personen verdronken. Te Monnikendam bracht Vrijdagavond ongeveer half negen de vischafslager J. Stavenuiter in een roei bootje acht Bnnschoterswaaronder een jongentje van 12 jaar, naar hunne in de haven liggende botters. Door den hevigen golfslag sloeg het bootje weldra om. Poen het opgemerkt werd, beproefde men nog met een grootere boot te hulp te komen, doch vruchteloos. Tien minuten later kwam J. Stavenuiter reeds aan drijven, die echter, niettegenstaande de aangewende po gingen niet meer tot bewustzijn kon teruggeroepen worden. Eenigen tijd later dreef het jongentje aan wal, helaas levenloos. Van twee personen, van 22 en 24 jaar, zijn de lijken eerst veel later gevonden. Vijf personen zijn gered. Haringcarspel. In de raadsvergadering van den 26 werd o. m. besloteneene herhaalde oproeping te doen voor eene onderwijzeres te Waarland, aangezien op de onlangs gedane oproeping zich slechts twee sollici tanten hadden aangemeld, vermoedelijk beiden zonder akte voor nuttige handwerken. Adhesie zal worden verleend aan het adres door de kiesvereeniging Haringcarspel gezonden aan de directie der Hoilandache IJzeren Spoorwegmaatschappij om een lokaaldienst in te voeren op de lijn Alkmaar Helder. Op het verzoek van de Landbouw- en Handelsvereem- ging Broek op Langedijk om pogingen aan te wenden tot "verdelging van ratten, werd besloten eene premie van 10 cent beschikbaar te stellen voor het dooden van iedere rat. Een verzoekschrift van de commissie voor de aan staande kroningsfeesten om subsidie nit de gemeentekas werd uitgesteld, totdat bekend zal zijn voor welke bedrag de ingezetenen hebben ingeteekend. Ten slotte werd gunstig beschikt op een verzoek van 89 ingezetenen om pogingen aan te wenden, dat ook in deze gemeente eon rijkstolephoonkantoor worde gevestigd. De heer J. Schoorl werd herkozen als lid van het alge meen burgerlijk armbestuur. Op Urk is telegraphisch bericht ontvangen, dat de schipper van de Urker vischschuit No, 130, Andries Pas terkamp, bij IJmniden overboord is geslagen en verdron ken. Hij laat eene weduwe met acht jonge kinderen on verzorgd na. Duel. In hooger beroep, ingesteld door het openbaar mi nisterie, is den 24 voor het gerechtshof te 's-Gravenhage behandeld de bekende zaak van het duel onder Wasse naar tusschen de heeren Van O. en S. Laatstgenoemde verscheen persoonlijk en hield zich aan zijn vroegere ver klaringen. De advocaat-generaal oordeelde, dat de recht bank beklaagden te zacht had behandeld en willende als een soort beginselquaestie uitmaken, dat het duel door de publieke opinie veroordeeld, zooveel mogeljjk moet worden tegengegaan eischte hij onderscheidenlijk twee maanden en een maand gevangenisstraf. Uit IJmutden meldt «Kennemerland' Het nieuwe vischstation aan de haven alhier wordt nog steeds niet gebruikt, ofschoon alles oogenschijnlijk geheel klaar is. Wie Maandag de buitengewone drukte in den vischhandel gezien heeft, kan gemakkelijk begrijpen welk een ongerief dat iser lagen toen meer dan 40 sloepen en loggers aan den loswal en er zijn dien dag bepaald 25 waggons visch verzonden, die stellig 100.000 KG. bevatten, welke nn alle per wagen van de haven naar het station vervoerd zijn moeten worden. Bij deze gelegenheid bleek ook dat de tegenwoordige visch hal veel te klein is, men was verplicht zijn visch geruimen tijd in de zon te laten liggen. Het is dus te wenschen dat ook daarin spoedig verbetering zal aange bracht worden. Tot heden ontbreekt het hier aan het strand aan eenige gelegenheid om zich na de verfrisschende wandeling te restaureeren. De honderden bezoekers, die in de zomer maanden hier komen zien te vergeefs uit naar een plaats waar zij in de nabijheid der zee zich kunnen ver kwikken. Naar men verneemt, zal hierin verandering komen en zal er naast het rijks-directiegebouw een pavil joen gebouwd worden en zal IJmniden waarschijnlijk weldra onder de badplaatsen genoemd mogen worden. Onderwijzers-tractementen. Door de afdeeling Schagen van het Ned. Onderw. Genootschap is het volgende voorstel op den beschrijvings brief voor de algemeene vergadering, op 25, 26 en 27 Juli te Wageningen te honden, geplaatst: a. De algemeene vergadering drage het hoofdbestuur op, zich te wenden tot de regeering met het verzoek een nieuwe salarisregeling voor onderwijzers en onder wijzeressen in te voeren, waarbij door het rijk eene hoogere bijdrage wordt uitgekeerd dan thans. Het aanvangssalaris voor eiken onderwijzer wordt geheel of gedeeltelijk door de gemeente betaald, alle verhoogingen voor hoofdacte en dienstjaren komen ten laste van het rijk. Hoofden van scholen genieten vrije woning of vergoeding daar voor van de gemeente, onderwijzers op 28-jarigen leeftijd van het rijk. Het aanvangssalaris bedraagt f 500 de ver hoogingen zijn a voor de hoofdacte f 200b bij aanstell. als hoofd f 100c na elke 2 dienstjaren f 50, tot een maximum van f 800 voor onderwijzers, f 1000 voor onder wijzers met hoofdacte en f1100 voor hoofden van scholen. b. De algemeene vergadering drage het hoofdbestuur op, te trachten om in vereeniging met den Bond van N. O., gemeente-autoriteiten en onderwijzers eene adres beweging op touw te zetten, waarin aangedrongen wordt op eene hoogere rijksbijdrage voor het onderwijs, in ver band met eene betere regeling der salarissen. Na de toelichting van de afdeeling Schagen, volgt het prae-advies van het hoofdbestuur, waarin dit mededeelt, dat het voorstel Schagen het resultaat is eener uitvoerige bespreking tnsschen genoemde afdeeling en het hoofdbe stuur en het de volle instemming heeft van dit bestuur. Het stelt daarom voor, dat de algemeene vergadering te Wageningen een salarisstelsel zal aannemen (het boven genoemde b.v.) en bepalen, wat er meö zal worden ge daan, doch men late het Hoofdbestuur vrij, eerst dan handelend op te treden als het den tijd daartoe gekomen acht, en dat zal niet zijn, alvorens de pensioenzaak haar beslag heeft gekregen. Dat laatstgenoemde zaak zeer gunstig staat en misschien spoediger tot een goed einde zal gebracht worden dan men wel denkt, is het oordeel van personen, die niet alleen voor, maar ook wel eens achter de coulissen hebben gekeken. Voor de opvoedende minimum-lijders begint dan toch een betere tijd te dagen 1 Paaschtentoonstelltng te Schagen. Het programma voor de Paaschtentoonstelling te Schagen den 30 te houden, telt een zestal rubrieken. Het aantal inzendingen vet- en rundvee bedraagt 88 nummers, dat van rijstieren 40, dat van melk- en fokvee 44, dat van wolvee 26, dat van varkens 15 en dat van pluimgedierte 26, te zamen 239 inzendingen. Ter opluis tering zijn inzendingen van vee, pluimgedierte, land bouwwerktuigen enz. toegezegd door meer dan 60 per sonen, zoodat ook deze tentoonstelling weder een kijkje waard zal wezen. De tentoonstelling zal geopend worden 's morgens 9 ure in het lokaal «de Posthoorn gesloten 's namiddags 2 ure in het lokaal «de Beurs waar tevens de prijzen zullen worden uitgereikt. De aankoop van vee en voorwerpen voor de verloting zal beginnen 's morgens 10 nnr. Zooals reeds vroeger is gemeld, zijn de 15000 loten dezer verloting alle geplaatst. landbouwschool. Schagen. Het overgangsexamen voor de leerlin gen der eerste klasse van de rijkswinterlandbouwschool is nader bepaald op 6 April, het eindexamen voor de leerlingen der tweede klasse op 7 April a.s. De beide examens, die door belangstellenden kunnen worden bijge woond, zullen waarschijnlijk in tegenwoordigheid van de heeren Sickesz en Löhnis worden afgenomen. Veeziekte. Ju (Je Friesche gemeente Oost-Dongeradeel heerscht de kalverziekte thans vrij ernstig. Vele kalveren kunnen maar niet op hun verhaal komen zij kwijnen weg en sterven ten slotte, zeer tot nadeel van den boerenstand, vooral nu er voor de kalveren flinke prijzen to maken zijn. Er zijn landbouwers, die geen kalf in leven kunnen honden; één hunner verloor binnen korten tijd niet min der dan aeht dezer dieren. Ook jonge paarden en lammeren worden door dezo ziekte aangetast en bezwijken gewoonlijk. Drukkerij v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6