Broedeieren. Advertentièn. Echtscheiding. Helangrijk Hoelhms BOKLHTJIS LEVENDE HAVE, BOELHUIS, BOELflUIS Wieringerwaard. iiii inzendingen te zien gaf en eene verzameling fokvee be vatte, die een beeld gaf van het beste onder onzen noord- hollandschen veestapel. Erkentelijk herinnerde spr. aan den krachtigen steun van Alkmaar's gemeentebestuur en hij meende er zeker van te mogen zijn dat de indruk dezer tentoonstelling de overtuiging zon versterken dat de verstrekte onmisbare bijdrage uit de kas dezer ge meente zeer goed was besteed. Met de nitnoodiging tot de aanwezigen, om het tentoon gestelde te gaan bezien, verklaarde spr. de tentoonstelling voor geopend. De bekroningen werden als volgt toegekend Vierjarige ossen. J. A. en A. J. Peeck, Schoorl, le en 2e pr. en bestnursprijs. Driejarige ossen. C. Spaans, Barsingerhorn le pr., 3e pr. en bestuurspr.. A. K. Kaan Sr., Wierin- gerwaard2e pr. Vette koeien (afgewisseld). J. A. en A. J. Peeek, Sehoorlle pr., E. v. d. Horst, Schagen 2e pr., P. Se- venhuijsen Warmenhuizen 3e pr., Abr. Borst, Hariug- carspelbestuurspr. Vette koeien (niet afgewisseld). J. A. en A. J. Peeck, Schoorl, le pr., A. Bakker, Beemster, 2e pr., J. de Wit, Beemster, 3e pr., J. de Veer, Schagen, be stnursprijs. rt)js|Sg|g6s*fc. Dit de geheele aangevoerde massa vet vee werden door de jury van den Neder landsehen Slagershond bekroond C. Spaans, Barsingerhorn, le pr., J. A. en A. J. Peeck, Schoorl2e pr., A. de Ridder Noorder-IJpolder, 3e pr. Vette kalveren. J. A. en A. J. Peeck Schoorl, le en 3e pr., P. Kok, Hensbroek, 2e pr., C. Visser, Oter- leek bestuurspr. Driejarige stieren (inl. ras). W. Jimmink Dz., Schagerbrug, le pr., K. Blaanboer, Schagen, 2e pr. Tweejarige stieren (idem). Jb. Helder, Berk hout, le pr., K. Paarlberg, Krabbedam, 2e pr., W. Bak ker, Beemster, 3e pr., J. Kossen, St. Maarten, bestuurspr. Pinkstieren (id.) J. BuursBeemsterle pr., O. Bleeker, Beemster 2e pr., P. Clay, Obdam, 3e pr. Melkkoeien, gekalfd na 1 Jan. 1898. P. Zeeman, Beemster, le pr., J. de eer, Schagen 2e pr. Melkkoeien (twinters), gekalfd na 1 Jan. 1898 A. Slikker, Schagen, le pr., K. Raat Beemster, 2e pr. Melkvaarzen, gekalfd na 1 Januari 1898. H. Kra mer Sz., Koedijk, le pr., J. A. en A. J. Peeck, Schoorl 2e pr. Kuispinken, W. Bakker, Beemster, le en 2e pr., K. Schoone, Stompetoren, 3e pr., A. Slikker, Schagen bestuurspr. Drie oonschapen met lammeren. J. Baltus, Alk maar, le pr., P. Bommezij, Oterleek, 2e pr. Vier oonschapen zonder lammeren. K. Baltus Alkmaar, le pr. Rammen (buit. of gekr. ras). K. Spaan, Oterleek le pr., P. de Boer, Ursem, 2e pr. B e e r e n. K. J. Govers, Schermeer, bestuurspr. Vette varkens. J. Frans, Heiloo, le pr., H. Punt, Zuidschermer, 2e pr., C. Over, Ondcarspel, bestuurspr. Ter opluistering: 1 vette Z e u g. J. Groot, Oudorp en Dk. de Jong, Zuid- en Noordschermer, een 4jarige stier, bestuurspr. Te 2 uur had de uitreiking der prijzen door den voor zitter plaats, na een woord van warmen dank aan allen, die tot bet welslagen der tentoonstelling het hunne hadden bijgedragen. Hij wekte op tot nieuwe krachtige inspan ning waardoor het ongetwijfeld mogelijk zou worden voor 'hen, die thans geen prijs mochten verwerven, in de toekomst de zege weg te dragen. Aan de veredeling van ons met roem bekend veeslag zou dit streven zeker ten goede komen. Fraai weder begunstigde het bezoek in ruime mate en maakte dat ook vele dames zich op het terrein be- wngen. Voor de verloting werden 9000 loten verkocht. De trekking heeft plaats in het openbaar maandag, den 4, des morgens ten 11 uur, in de groote zaal van het lokaal Harmonie ten overstaan van den te Alkmaar ge- vestigden notaris mr. A. P. H. de Lange. Wn herinneren nog, dat de trekkers hunne prijzen kunnen af halen, voor zoover het vee en groote voorwerpen betreft bij den heer IJ. Oldenburg in »de Valk", aan den Dgk en wat de kleinere voorwerpen aangaatvan de kleine zaal der »Harmonie" op Dinsdag 5 April, van 10 tot 1 uur. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 aur als volgt: den 1: 760.5; den 2: 75i.3. Aanbesteding. Bü de den 1 gehouden aanbesteding van het verbouwen van het Noordhollandsche koffiehuis van den heer A. M. Hazes, aan het Luttik-Oudorp, onder beheer van den bouwkundige W. H. Matthysen alhier, werd ingeschreven door: W. Vastbinder, f 3113; F. Rens, f 3090; T. P. van der Waal, f 2985A. de Mnnk, f 2885W. Dmn- meijer, f 2838J. Schreuders, f 2825 C. Grootegoed, f 2797en H. Louw, f 2793. Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver. De lerende brug. Mat recht draagt dit stuk, den naam van »sensatie- drama Het geeft veel te hooren en nog meer te zien. De directie W. Hart heeft er zoker veel toe bijgedragen om het zoo goed en volledig mogelijk te doen opvoeren. Enkele decoratieve gedeelten waren wezenlijk effectvol en de drie acrobaten eene aangename afwisseling. De levende brug als gymnastisch kunststuk en het doek met het schip en den vuurtoren als proeve van tooneelschil- dering lokten dan ook een daverend applaus. Wij twij felen niet, of de heer W. Hart, die het stuk zeker op zijn kermisrepertoire heeft gezet, zal er zijn doel wel mede bereiken. Veefokkerij. De heer W. Keestra, zuivelconsulent voor de provincie Noordholland, zal in de tweede helft der maand April een tweetal lezingen houden over veefokkerij, op nitnoodiging der Commissie, die zich onlangs hier ter stede constitueerde tot verbetering van den Noordhollandschen veestapel. Voorloopig bestaat het voornemen te Bergen en aan den Stompetoren optetreden. Promotie. Den 29 promoveerde te Amsterdam cum lande de heer G. E. W. van Hllle, leeraar aan de Inrichting voor hooger onderwijs, alhier, na verdediging van een proefschrift De testamentis juro Attico. Hoorn 2 April, Aangevoerd tarwe f 8.50 a 9, Rogge f 0,a 0,Gerst f 4,50 a 5,—, Haver f3.75 a 4,witte erwten f 13, a 15, groene dito f 12,50 a 14. grauwe dito f 17,50 a 20,vale dito f 10,a 16, Bruine boonen f 7.75 a 8,50, Karweizaad f 40 koeien f 150 a 220, 295 schapen f 18 a 26,0 Lam meren f aj—, 106 kalveren f 8 a 17,—, 41 varkens f 10 a 20, 2 zeugen f 40 a 50, 157 biggen f 4,a 9, kipeieren f2,50 a 2,75. eenden dito faper 100 3175 kop boter f0,471/2a 0,50 p. K. Alkmaar, 1 Apr. Kleine kaas f 29.80, commissie f 25,—, Middelbare f 24.50 Gras f Aangevoerd 181 stapel, wegende 82136 Kgr. Alkmaar 2 Apr. Aangevoerd 6 paarden f 60 a 0 180 24 koeien en ossen f 100 a 170, vette kalv. f a 0., per P. f 0.— a 0.230 nuchteren id. f5 a 14, 0 vette schapen f a 0, p. P. f 0,— a 0—, 38 magere id. f 10.— a a 20,—, 0 vette varkens a ct. per K.G., 165 magere id. f16.a 20.—, 14 bokken en geiten f 2.— a 6.—, boter, per P. ('s middags 12 uur) f 0.47° a 0.525, kip eieren f 2.50 a 3.25, eenden dito 3.— a 0.—306 biggen f 7.— a 10.50, 2 klein bokje f 0.25 a 0.30. 12 lammeren f6.a 8. Cert. Nederland, N. W. Schuld ditodito dito, Oblig Italië, Inschrijving 1862/81 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Aug. dito, zilver Jan.-Juli.. dito, dito April-Oct. Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket dito,, 1888/89, a frs. 500 met id Rusland, Binnenlandse!)e 1894 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. dito, 1889 P&2eser. 1 Jan. 1 Apr, 1 Juli lOct. dito, 1894, Donetz-Spoorw dito, ,1867/69 20-100 Mei-Nov dito, 1889 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli Spanje, Obl. Buit. Perpetuele Turkije, gepriv. Conv. leening dito, Douane Obl dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 1876 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig dito, Buit. Geconv. 1890 Venezuela, Obligatiën 1881.... N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. N. W. Pac, Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 1889 dito, N -Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/89 dito, Zuid-ltal. Spoorweg-Obl Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig dito, id. a R 125 dito, Eastowo Spw. Mijdito dito, Iwang. Dombr. Oblig dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 625 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand. dito, Alg. Hyp. Obl dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Elorida C. Pen. C. v. gew. A.. dito. Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100 Hongarije, Theiss Loten Oostenrijk, Staatsl. 1854 dito, dito 1860 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten ditodito 1866. Dito Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 1 Apr. 2 Apr pCt. 24 I 86f 98# 97#r 87| 8414 85) 84#) S5#r 18| 2914- 64# 98 984 95#, 101 f 81# 1034 50 92 21ts lOSi 35| 98 36 98# 58 461 44 81 570 106# llSf 35f 92 100| 84 551 5914 1531 961b 87 77) 99 89f 97) 97# 11)4 13 ll1 J -L8 6a 8 101 49 11| 85f 17) 109#, 1174 135 119 164 140 1784 160 25i 864 98 A 96# 87# 83# 84# 85i 18#, 29# 64i 971 87# 35 59 565 106# 55 59| 77 98) 11) 87| 12#: 11) 48# 11 844 15f 117 135 Hl) 178 Ondertrouwd: JACOB GLIJNIS Pz. en STEINTJE VAN DER BUSSE Kd. Schermeer, gem. Schermerhorn, jj 1898. Heerhngowaard, f Gehuwd: J. W. H. SMISSAERT, Notaris, en NELLY E. M. VAN HASSELT. Ban da, 20 Februari 1898. Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving. DAWKBETÜIGIIVG. De ondergeteekende betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun 25-jarig huwelijksfeest ondervonden. Petten, J. BLOM 1 April 1898. en Echlgenoote. ECHTSCHEIDING. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar van den 10 Maart 1898is het tnsseben TRIJNTJE MEIJER zonder beroepwonende te Medemblik, en ADRIANUS MEIJERtapper en slijter wonende aldaar op den 10 Februari 1897 gesloten huwelijk, door echtscheiding ontbonden verklaard, zulks ten verzoeke van de vrouw. De prokureur der eischeresse, Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN, Kantoor Gedempte Nieuwesloot No. 46, Alkmaar. Bij vonnis der Arrondissements-iechtbank te Alkmaar, dd. 20 Januari 1898, is het hnwelijk tnssehen Mevrouw Albertha Johanna Portengen en den heer Hen drik Jan Oil hu ij zich noemende en schrijvende Henri J. Bllhuijs, wonende te Helder door echt scheiding ontbonden verklaard, met alle gevolgen daaraan door de wet gehecht. Alkmaar, De proenrenr van de eischeres, den 31 Maart 1898. H. BOELMANS TER SPILL. ECHTSCHEIDING. Tweede aankondiging. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, den 27sten Januari 1898 bij verstek gewezen, is het huwelijk, dat op 16 April 1890 te Amsterdam was aan gegaan tnssehen CORNELIA LE BLOM en WILNEM WILLEMS thans veedrijver te Alkmaar, op de vorde ring der vrouw, door ecktsclieidlng ontbonden verklaard. De Proenrenr der Eischeresse Mr. J. VERDAM. De bekende en onbekende schnldeischers in den beneficiairen boedel van Mejuffrouw AAGJE LOOTS overleden te Alkmaar 6 Februari 1898, worden opgeroepen om te verschijnen op Zaterdag 16 April 1898namiddags 2*/2 uur ten kantore van den ondergeteekenden Notaris te Alkmaar ten einde aan te hooren de rekening en verant woording der beneficiaire erfgename van haar beheer en indien geen verzet geschiedt het ontvangen der vorderingen. Mr. A. P. H. DE LANGE, Notaris. te LIMMENten huizo van mej. de Wed. WHNDER in de Kerkebunrtop Donderdag IA April 1898, 's morgens 10 uur precies ten overstaan van Deurwaar der J°G. KLEIN, te Alkmaar, van: 8 Kalfkoeien 3 Kalfvaarzen 2 Geldekoeien, 1 Kalf- schot vette Kalveren 4 Hokkelingen 1 aftands bruin Paard eenige Boerengereedschappen Rijtuig en Tnigen. Informatiën geeft genoemde Deurwaarder en dehirma MUIJS WAGEN AAR Co., te Alkmaar. op Woensdag 6 April 1898, voormidbaps 9 uur, op de boerenplaats »H e e m s t e ouder CASTRICDM, aan het einde der Oosterbnnrt, ten sterfhnize van wijlen Mej P. VENNIK, wed. J. MUIJS Sr., van uitmuntende als 21 kalikoeien 1 herfstkalver3 kalfschotten 9 pinken, eenige kuikalveren, 1 best zwart paard, oud 10 jaar, en 17 kippen met 1 haan. koorts: 1 kapwagen 'op veereu, 1 tilbniy met patentassen, 1 boerenwagen, 2 werkwagens, driewielige kar, diverse kaas-, melk- en landgereedschappen, ongeveer 27 koe mest en ongeveer 27000 halve kilo's hooi, en eindelijk: INBOEDEfi, waarbij4 veeren bedden met toebehooren, eikenhouten alazenkast, dito buffetkast, kabinet, antiek geschilderde kast, en eene verzameling oud Delftsch aardewerk en porcelein. Alles daags vóór en op den verkoopdag te bezichtigen. De veiling geschiedt tegen contante betaling. 8 Notaris W. BOERLAGE, te Velsen. Na een langdurig doch geduldig lijden overleed heden, ten mijnen huize onze innig geliefde moeder behuwd- en grootmoeder, Mejuffrouw W IliHKliHIAA TAN BEIJEN Weduwe van den heer J. VAARTJES, in den ouderdom van 84 jaren. Alkmaar, Namens de Familie, 1 April 1898. G. BURKUNK. Heden overleed, in den ouderdom van 76 jaren, onze beminde echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader J. DB «RAAFF, na eene gelukkige echtvereeniging van bijna 50 jaren. Alkmaar, Uit, aller naam, 2 April 1898. Wed. J. DE GRAAFF—Fehres. Voor de groote belangstellingbij ons huwelijk ondervonden betuigen wij onzen hartelijken dank. Egmond a/d Hoef, G. VEENHUIJSEN. 31 Maart 1898. A. VEENHUIJSEN— Lange. op Haandag 4 April 1898, 's morgens te 10 uren, ten hnize van den beer W. AN DER. HORST, aan den Bergerweg te ALKMAAR, van 8 Koeien, die gekalfd hebben of nog kalven moeten, 8 Schapen met lammeren, een mak sterk hruin merrie- paard, voorts van Rijtuigen, alseen Kar op veeren, Jachtwagen, Kapwagen, 2 Boerenwagens met toebehooren, Driewieiskar op veeren, Ierkar, Hooischndder en Hooihark, daarna van Tuigen, verder van Boerengereedschap pen waaronder een Lijnkoekmolen een volledig stel Boerengoed, waaronder 3 Kaastobben van verschillen den inbond, Vaten, Makers, Emmers, Zetters enz., een zoo coed als nieuwe Sehnifpers, Zontkisten, ijzeren Zeu- nissem, hardsteenen Bakken, Veevoederketel en ten slotte een Wachthond met hok, enz. enz. Een en ander op den dag van den verkoop te zien. Deurwaarder KLEIN. De Notaris B. VAN DER VEEN te Schoorldam zal op Woensdag 20 April 1898 voormiddags 9 nur op de plaats >Al te Ver", aan den Walingsweg te WIERINGERWAARDtegen gereed geld in het openbaar verkoopen 18 Koeien 7 Kalfvaarzen, 3 Geldekoeien, limkalveren, 1 Boerenwagen Kaasgereedschappen en Hooi. TE KOOP Broedeleren van ras zuivere prachtige Patrijs Italianen. Te bevragen bij W. BEKOS. Baat A. 112.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2