Opheffing Curateele. Brandkasten. maakt schoon H. BOSSERT&ZOON, iitt K de firma A. Kenter. EÜ KÜUPER—YAKllEiË, Fransche Modelhoeden. WILHELMINA- K0EKJES. Langestraat. J. N. QUERELLE, Alkmaar. van alle voorhanden artikelen tot veel verminderde prijzen. Doet Uw Voordeel!!! dienstbode:. PIEFKUIKENS "GRAND BAZAR NATIONAAL, Openbare Verkooping Chocolade Yinay. BBENNABOR RIJWIELEN NICO VAN VÜURE Zaadmarkt No. 78. Hl «will Solied en goedkoop adres: MIENT 4. Huigbrouwersteeg. Linoleum, Vitrages, Madras enz., Vraagt SOECKER's HOOI TE KOOP aangei>odeii7 LOTE N 50 CTS. ParapluiesLampen en Galanteriën, Langestraat, hoek Houttil. J. N. QUERELLE. Iiaat 136137 Alkmaar- Gr. W. van der Veen. met Continental en Excelsior banden. IJZERMAGAZIJN. SMEDERIJ. de nieuwste dessins, BEHANGERIJ. - HüUTTILSTRAAT. OUDEGRACHT, hoek BAANGRACHT, bericht de ontvangst der G S0ECKER, Banketbakker. Nog verkrijgbaar, zoover de voorraad strekt, bij de HeerenW. VAN VUÜRE, Mient; A. LINDHeerenstraat, en J. J. H. WEIJMER, Fnidsen. bericht aan de Dames de ontvangst eener rijke keuze der nieuwste PARASOLS en EN-T0UT-CAS. te ALKMAAR, Id het café de «Nederlanden", op Dins dag 12 April 1898 bij opbod, en op Dinsdag 19 April 1898 bij afslag, telkens des avonds O unr, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden notaris Mr. ADRIANUS PETRUS HENDRIK DE LANGE, van de volgende perceelen, allen te ALKMAAR: 1. Eene reutenierswoning, aan Varnebroek, met erf en tuin en vrijen uitgang in een steeg ten oosten, groot ongeveer 2 aren 6 centiaren. 2. Een schuur en erf daarnaast, groot ongeveer 1 are 32 centiaren. 3. De grondeigendom van een stuk grond aldaar groot 22 centiaren, waarvan de wed. P. Koop man opstalbondster is. Behoorende aan de erven van Mej. de wed. J. v. Dort. 4. Een winkelhuis en erf, aan de zuidzijde van de Laat, met vrije steeg uitkomende aan het Vij vertje, groot 1 are 58 centiaren. 5. Een winkelhuis en eri aan bet Fnidsen, hoek Nieuwstraat, groot 52 centiaren. Behoorende aan den heer S. van der Kop. Perceelen 1, 2 en 3 zijn uit de hand te koop. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van voor noemden notaris aan de Breedstraat. Op eene KOSTSCHOOL in ENGELAND wordt eene bekwame, zindelijke KRlTRIilWRIfilVk gevraagd, voor zien van goede getuigen. Iioon f ISO,—overtocht vrij. Brieven onder letter B aan de Boekbandelaars HERMs. COSTER ZOON te Alkmaar. De ondergeteekende geeft aan «Is. UAKKS te Darken-Binnen zijn naam terug, die hem door kwade tongen ontnomen is. Wed. P. GROOT. Schermenr (Blokkerweg). Ondergeteekende bericht, dat bij hem alleen, verkrijg baar is de veel gezochte Chocolade Vinay in tablet ten enz. Poeder chocolade Vinay, vermengd met suiker en vanille behoeft niet aangemaakt te worden, en gedurende het koken niet geroerd. Brandt nooit aaD. Ook verkrijgbaar in bussen van een Kilo en een half kilo. heden voorhanden. Onder beleefde aanbeveling, A. v. DIJK-rOBGk, Poelierster. RADEIV 17. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar van den 31 Maart 1898, is de curateele, waaronder JACOB VAN TWISK landman te Schermer, ge meente Schermerhorn, op eigen verzoek bij vonnis van gemelde Rechtbank van den 31 Januari 1884 was gesteld, OP6K11EVEK. De Officier van Jnstitie bij de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, H. J. H. MODDERMAN. Dit bekende merk, waarvan aanbeveling overbodig is is tegen billijken prijs voorhanden bij fiua ra wee. UIT8XiACr EIER VERI.OTIACJ, vanwege do Vereeniging tot het houden van JaarlijkschePaaschtentoon- stellingen van fee, te Schagen, op Donderdag 31 Maart 1898. Uitgegeven aantal loten 15000. Aantal prijzen 435. Als Hoofdprijzen zijn gevallen op de nos. 12452, 2551 Os; 661, 1232-9, 5734 Koe 7205 Vaars 12200 Jachtwagen; 2311, 1155 Kar 7855 Boerenwagen 3048, 4555 Velocipède8219. 13877, 6347 Kartnig 11513, 8051 Driewieide kar 14966, 6294, 3681, 10033, 1159, 1706, 12387, 1848, 12303, 5384, 11498, 12360, 11834, 14316 Varken; 1790 Karn 13374, 12863 Ket ting-egge; 2882, 2847 Egge; 11042, 156 Bietensnijder; 10009 Kaastobbe; 10634 Span gareelen 2943 Zadel, schoft en borst8487 Scholt en borst2407 Melkwa gen 11799, 10801, 11049. 9842, 7964, 4799, 4389, 7689, 10031, 2114, 4953, 10252, 6700, 13743, 11137, 10814, 13988, 12842, 14390, 2721, 3830, 13240, 3910, 9645, 4179, 9390, 9958, 5305, 7290, 1073, 9593 Schaap 8834, 362, 12166 Mangel; 8241, 5649, 11306, 11919, 2921, 11711, 1748, 2061, 684 Mand kippen. Namens het Bestnur, Jb. ZIJP Hz., Voorzitter. C. ZIJDEWIND, Penningmeester. J. P. WAGENAAR, Secretaris. Iedereen en vindt iets. dat gerepareerd of opgeknapt moet worden. Alle reparation aan gouden en zilveren voorwerpen; 't schoonmaken daarvan, evenals het verzilveren, ver gulden, vernikkelen en bronzen van alle mogelijke arti kelen, ook van staalwaren het onzichtbaar repareeren van bronzen beelden en ornamenten het bijslijpen van fijne glazen en stoppen van karaffen; het slijpen en polijsten van alle soorten messen en staalwaren dit alles wordt spoedig en netjes verricht door ALklIAAGSCIIIi in groote verscheidenheid ontvangen bij te bevragen bij W. IVANGH te S c b o o r 1 d a m. Paaschtentoonstelling Trekking 4L April, 11 f 5 110 f 48,75 230 f 100. Ruime sorteering Rinder Parasols van af 30 ets. Wegens Liquidatie Totale Uitverkoop ALLES MOET WEG!!!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3