De Lange en De Moraaz P. M. Duyvis Co,, En gros En détail. Gebrs. SERBROCK, K sa® PANORAMA Plantage, tegenover Artis. NOVA ZEMBLA, Een huwelijk in de Sahara. BRUNING MÜHREN GEBRs. SCHENKE CONFECTIE NAAR MAAT. ALKMAAR PACKET". JAVA EXTRA. NOUVEAUTÉS KIEMT 25. ALKMAAR. Stoombootdienst B te ALKMAAR, KOOG AAIDE ZAAN. MEY's Stöffwasche Brandstoffen. Handel in Wijnen, Gedistil leerd en Likeuren. a W W 1 co K. OLIJ Ez., STEARIN E-KAARSEN LOUIS APOL. i Steeds voorhanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN ZOMEESIEMST, aanvangende I April a.s. Van ALKMAAR 's morg. G, 8, 10, 's nam. 2.30, G uur. AMSTERDAM G.3Ö, 9.30, 2.15, 4, 0 uur. Administratiën Wissels Conpons. SCHRIJVEN KAPITALEN GROOTBOEK IN en AF. STERK, GOEDKOOP, ELEGANT, Woonhuis, {DflCJU.n Bergplaats. Payglop.A. 16. UuUlU «L UUi Oudegracht, D. 88. Handel ln alle soorten van Adres te AlkmaarHotel „DE TOELAST," Pd O O H hd l O de Stearine-Kaarsenfabriek „APOLLO", DOOR Men verzuime niet bij een bezoek aan Amsterdam, dit buitengewoon belangrijke PANORAMA te gaan ziendat door onzen beroemden Winterlandschapschilder Louis Apol, naar op de plaats zelve gemaakte schetsenzoo treffend is weer gegeven. Voor ieder die belang stelt in de roemrijke tochten van de Noordpoolvaarders, is dit een aangrijpend bezoek. In hetzelfde gebouw door AUG. LE GRAS. Amsterdam Nieuwendijk 156. Eigen Linnenfabriek Stalen-Depöts in alle groote plaatsen van Nederland. -.;'A A- - tg D AOELIJK.S: DIENSTBILJETTEN en inlichtingen verkrijgbaar aan het Kantoor Voormeer. v ZDJË3 IQlöSTEÏ DER. WER.ELD gedeponeerd Handelsmerk „CZAAR PETER" Stoomrijstpellerij „De Phénix", C. KAMPHUIJS, Zaandam (Holland). MACHINIilFABKIKAlKTES Het onzen Stoomhamer kunnen wij licht en zwaar smeedwerk goed doorgelascht en afge werkt voor concurreerenden prijs leveren. uit één stnk vervaardigd is van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Alkmaar te bijGebr. BERENTZENff Honttil; IMHULSEN gg HOIJER Laat; Gebr. SCHENKE, «i i e n t; J. C. THEISSLING. Langestraat 7. Bestel- en fj 0 fin Kantoor, Bestel- en Voor welke levering wij ons bijzonder aanbevelen. BESTELHUIB bij den heer F. Blaauw Az., RITSEVOORT A 19. Mr. Kleedermakers. AMITERDAM. Hun Hagazijn is ruim voorzien van eerste kwaliteit KNtHKLSCHE STOFFEN! in de keurigste dessins. '■'i N ft S* l-H ft ia ft B- u o a f O,SO per ileseh alsook op kogelfflesschen verkrijgbaar hij VERDRONKENOORI) H 14, en in het filiaal: RITILYOOBT Nlo. 1. HARDEW 1TTE en ZVIVERE van te ICHlEIiAM. Bekroond-, te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje; te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje; te Amsterdam in 1883 met de Houden medalje; te Antwerpen in 1885 met het Eere-Diploma (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bij het uitblazen. RITMEE Weekdagen: 50 Cent. Zon- en Feestdagen35 Cent. Dagelijks 35 Cent. Voor bezoekers van het Panorama dagelijks 30 Cent. EITREE •M ;c Gedeponeerd handelsmerk. te Veldhoven NJ oordbrabant. Het merk .BRUNO'' waarvan onze goederen zijn voorzien, ga randeert 4IAMT1.1 en 80LIDITFIT. ZUIVER WOLLEN ZWARTE JAPONSTOFFEN p. el 130 ct. ZUIVER WOLLEN JAPONSTOFFEN 100 Stalenook door al onze Stalen-Depóts, op aanvraag omgaande franco. Contróle Hik staal is voorzien van den naam .BRUNING MURHEN" en daardoor gegarandeerd, van ons afkomstig te zijn. Dames uit den netten stand, met veel relaties, die zich met den verkoop onzer artikelen willen belas+en, gelieven zich s c h r i f- telijk tot het HOOFDBUREAU te AMSTERDAM te wenden. AA;- Vi gW*m)jla!l»flnWBSWw«SJraN5'SfgnS '■■-te-, RIJST. Deze Rijst is absoluut zuiver en onvermengd, van de alleifijnste qualiteit, zooals nog nooit onder de aandacht is gebracht en wordt door de geneesheeren sterk aanbevolen, ter vervanging van aardappelen, omdat Java-Kijst gemakkelijk verteerbaar is en een hoog voedingsgehalte heeft. Wegens haar buitengewoon groot ultzettings-vermogen is deze rijst goedkooper in het gebruik dan alle andere Java-soorten. Verbruikers hebben recht op kosteloos chemisch onder zoek door dr. VAN! II VMI.I, HOOI eu HARMEII, AMITEKOA.M. Verkrijgbaar bij alle Handelaren in Comestibles en Delicatessen, in hermetisch gesloten en prachtig gelithografeerde bussen, inhoudende 2]/2 en 5 kilogram. Tevens is op de bussen vermeld het Indisch recept, waardoor de rijst, volgens deze wijze bereid, de voorkeur verdient boven aardappelen bij het middagmaal. Kngros: Drukkerij v. Horms. Coster Zoen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4