COLLECTEN. Ralph Denmead. Honderdste jaargang. 1898, ZONDAG 3 APRIL. Nederland. Gevonden IToorwerpen. FEUILLETON. Onttrekken van gemeentegrond aan den publieken dienst. NO. 40. Tweede blad. ALKIMAAKSCIIE Deze Courant wordt Binsdag-, Bond e>Jd a g- en Katerdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ff O,HO franco door het geheele rijk ff 1. 3 Nummers ff 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. COURANT. Prijs der gewone advertentlen Per regel ff 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven f r a n c'o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. kleur en de letters E. F. en G. is aangegeven op eene schetsteekening welke ter secretarie ter inzage ligt. De ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld eventueele bezwaren daartegen bij Burgemeester en Wet houders in te zenden vóór 6 April a. s. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 1 April 1898. C. D. DONATH, Secretaris. Zangwedstrijd. Haarlem. De liedertafel .Haarlem's Zanggenot", directeur: N. H. Andriessen, houdt een nationalen zang wedstrijd voor mannenkoren, op Zaterdag en Zondag 19 en 20 November 1898, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan der Liedertafel. Het programma bestaat uit Zaterdag 19 November 's avonds voor vereenigingen die nog geen prijs behaalden le prijs vergald zilveren medalje en premie f 50; 2e pr., idem, en f 25; en 3e pr., idem Zondag 20 November 's middagsvoor bekroonde vereenigingen, die nimmer een len of eereprijs hebben behaaldle pr. verg. zilv. medalje en premie f 100 2e pr., idem en f 50en 3e pr., idem en f 25; Zondag 20 November, 's avonds, voor vereenigingen, die reeds een eersten of eereprijs hebben behaald, le pr. gouden medalje en premie f 200; 2e pr. verg. zilv. medalje en premie f 100; en 3e pr. idem en f 50; eerewedstrijd, tusschen de vereenigingen, die in de verschillende afdee- lingen den len prijs behaalden, prijs een zilveren lauwer krans. Aan elke bekroonde vereeniging zal een diploma worden uitgereiktbenevens een voor haren directeur. Vereenigingen die aan den wedstrijd wenschen deel te nemen, zijn gehouden van haar voornemen schriftelijk vóór den 1 Augustns 1898 kennis te geven aan den secretaris der feestgevende Liedertafelden heer W. F. Bremer Jr., Kruisweg 47, Haarlem, met vermelding der afdeeling, in welke zij wenschen mede te dingen. Xürgerlijke baldadigheid. In de haven te Lemmer zijn Vrijdagnacht door baldadige handen de touwen van vier visschuiten losge sneden. In twee der schuiten lag de beminning te slapen. Gelukkig was de wind in het Oosten, waardoor het drijven naar zee belet werd anders zouden bij den hevi- gen storm, de gevolgen vreeselijk kunnen geweest zijn. Ofschoon de politie dadelijk een streng onderzoek instelde, is men de daders nog niet op het spoor. JEede. Door den heer E. T. M. Dekker, gasfabri- kaut te Enkhuizen en Barneveld, is voorloopige concessie verzocht voor den tijd van één jaar voor het oprichten en exploiteeren van een watergasfabriek voor Eede en Bennekomen het leggen van buizen in de openbare wegen, tevens de levering van ga3 aan de gemeente. Bure aardappelen. Te Nieuw-Buinen hebben eenige landbouwers voor gezamenlijke rekening een halven Hectoliter aardappelen aangekocht voor f 25. Bedoelde aardappelen, bestaande uit vier verschillende soorten, zijn uit Dnitschland ont boden en zullen worden uitgepoot om daardoor betere soorten aan te kweeken. Het zetmeelgehalte van die soorten is ruim 1 '/a maal zoo groot als de daar bestaande soorten. Eenige veehouders te Bfieuwe Bfledorp, die hunne melk niet geregeld in de bestaande kaasfabriek konden afleveren, hebben in eene verleden week gehouden vergadering besloten tot oprichting van een tweede kaas- fabriek. Reeds is men aan het onderhandelen over den aankoop van een gebouw. Wijl voor enkele jaren gebleken is, dat eene tweede groote fabriek op den duur niet kon blijven bestaan, zal de inrichting op zeer bescheiden voet plaats hebben. Te Andijk hebben 232 personen zich verbonden tot de oprichting van eene inmaakfabriek. Over boord geslagen. Te Vlissingen uit zee gekomen loodsen rapporteeren, dat jl. Zaterdagmiddag van den Hollandschen loodskotter 1, schipper Ketting, ter hoogte van het lichtschip Wan delaar", twee matrozen door een stortzee overboord s oe- gen. Een hunner wist de toegeworpen loodlijn te grijpen en werd daardoor gered de andere, een ongehuwd man, verdween in de diepte. Koffie zetten. Om goede koffie te zetten heeft een professor nit Bordeaux aangeraden vooreerst goede qualiteit van koffie- boonen en ten tweede om daarvoor uitsluitend zuiver gedistilleerd water te gebruiken, waarin geen minerale stoffen voorkomen. Aldus, verzekert de professor zal de koffie een heer lijke aroma ontwikkelen. Stoomboterfabriek. Te Donkerbroek (Fr.) zal voor particuliere rekening een stoomboterfabriek worden gesticht. De veehouders verplichten zich niet een tweede fabriek door coöpe ratie daarnevens te zullen oprichten. Dit wordt nu de tiende boterfabriek in de gemeente Oost-Stellingwerf. Visscherij. Door een aantal beroepsvisschersen vischhandelaren in onze provincie zal eerlang een adres worden gericht aan de Provinciale Staten van Noord-Holland, om aan te dringen op maatregelen tot het tegengaan van de toenemende verarming der vischwateren. Adressanten meenen dat verbetering in den toestand is te brengen door het verbod of de beperking van het gebruik van de zegen en door de vaststelling van een grootere maas wijdte der netten. Zij geven in overweging die maat te bepalen als volgtvoor bleinetten een minimum wijdte osxw «wana RURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR Overwegende, dat bij hun college is ontvangen eene kennisgeving voor eene op 4, 5 en 6 April a.s. te houden collecte in deze gemeente, ten behoeve van de Idefdadigheidsvereeniging „Hulp en Steun voor Weezen van alle gezindten", gevestigd te Amsterdam dat collecten voor buiten deze gemeente gevestigde instellingen van weldadigheid door hen tot heden steeds werden tegen gehouden dat daarmede hunnerzijdsin verband met onlangs genomen Koninklijke besluiten, niet kan worden voort gegaan dat het met het oog op de talrijke behoeften, waarin deze gemeente zelf nog kan voorzien, niet wensehelijk is bovenstaande collecte, ter voorkoming van herhaling, succes te doen hebben Aoodigen de Ingezetenen dezer gemeente dringend uit geene liefdegaven uit te reiken ten behoeve der bovenstaande llefdadighelds- vereeniglng, Indien deze onverhoopt op de aangegeven dagen mocht worden gehouden, maar die af te zonderen ter leniging van behoeften in de gemeente zelve. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 31 Maart 1898. C. D. DONATH, Secretaris. Te bevragen aan het bureau van politie op werkdagen des morgens tusschen 9 en 12 uur Een beurs met zilveren knip; een zilveren oorbelletje; een r. k. kerkboekje; een portemonnaie met eenig geld; een kwartje; een rol papier; een bontje; een zilveren vingerhoed; een sleutel; een boek met handdoek; twee rozenkranzen; eenige postzegels; een gouden oorbelletje; een duimstok. Alkmaar, De Commissaris van Politie voornoemd, 2 April 1898. S. M. S. MODDERMAN Jr. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar hebben het voornemen den Raad voor te stellen aan den publieken dienst te onttrekken Een gedeelte gemeentegrondgroot pl. m. 5.5 M2., aan den Geestersingelwelke grond door eene roode doorEDNA LYALL. 30) »Dat is toch zeer toevallig, na hetgeen wij juist ge sproken hebben," zeide hij, de lijst aan zijn metgezel overhandigenden Ralph zag, dat Christine Greville in de tweede week van Juli, de groote attractie zou zijn. Hij wist nauwelijks, of hij blij of bedroefd moest wezen. De toegenegenheid, die hij voor Macneillie gevoelde, deed hem natuurlijk strenger oordeelen over de vrouw, die, na tien jaren verloofd geweest te zijn, haar geliefde ontrouw was geworden en terwille van het geld gehuwd was maar niettegenstaande dat, wenschte hij haar te ontmoeten, en Macneillie vond het niet onaangenaam, om zoodoende, op indirecte wijze, te vernemen, of Christine gelukkig was in het leven, dat zij gekozen had. Hoe het ook zij, dit nieuws vroolijkte hen beiden op. Macneillie staarde, in gedachten verzonken, uit het venster. De regen had opge houden, en ofschoon de hemel nog gedeeltelijk bewolkt was, waren er kleine plekjes blauwe lucht zichtbaar, en in het westen bevond zich een heldere lichtstraal, die de heuvels, welke men vanuit het raam zien kon, in eene lange, rechte lijn, als in een gouden glans hulde. Boven zag men de donkere toppen der bergen, beneden de bosschen in diepe schaduw gehulden de kruinen der dennen teekenden zieh scherp af, langs de breede gras vlakten, die van tijd tot tijd door de zon beschenen werden. Hij zou zijn eigen gedachten niet in woorden hebben kunnen uiten, maar het scheen hem toe, of een onver wachte, heldere glans ook over zijn bewolkt leven was gekomen. Gedurende de dagen die nu volgden, begon iets van de oude helden-vereering in Ralph's hart te herleven, toen hij het karakter van zijn vriend beter begon te be grijpen. Aan het geestige, het vuur en het romantische van den Celt, paarde Macneillie een zeldzaam sterken en mannelijken aard, en ofschoon hij enkele leerstel lingen van de school der Godgeleerdheid waartoe zijne moeder nog steeds behoorde, had afgeschud, was hij zeer- zeker een van diegenen, wiens leven door het geloof ge leid wordt. Dit was inderdaad algemeen bekend, ofschoon hij nooit veel woorden gebruikte maar in d wereld sprak men steeds van hem als van »een godsdienstig man," en velen van het beroep konden getuigen, dat zijn geloof van die zuivere en reine soort was, die zich niet zoozeer door woorden of uiterlijke inachtneming onderscheidt, als door een goed, waardig leven te leiden. Er was, volgens Ralph's oordeel, iets zeer treffends, in de verhouding van moeder tot zoon. Hoe zorgvuldig trachtte hij niet alle onderwerpen te vermijden, die haar leed berokkenden, zijn bezorgdheid voor haar gemak, en het genoegen dat hij smaakte in het rustige, huiselijke leven, hetwelk hij slechts met lange tusschenpoozen kon genieten, vormden slechts de eene zijde van de medaille. Daarbij kwam de onuitsprekelijke trots van de oude dame op haar eenigen zoon, de verrukking over zijn succes, slechts getemperd, door de onoverwinnelijke bezwaren, die zij nog steeds voor het tooneel koesterde, bezwaren, die echter moeielijk geheel vol te houden waren, wanneer zij eiken dag tegenover zoo'n bewonderenswaardig vertegen woordiger van het beroep stond. Zoodra zijn toestand het toeliet, liet Macneillie den convalescent een groot gedeelte van den dag buiten door brengen, eerst in den tuin, en later, toen eene wande ling mogelijk werd, op de heuvelhelling, dicht bij de bron, waar zij ver van de huizen en met een schitterend pano rama van meren en bergen voor zich, uren lang op het gras uitrustten. Het was in dezen tijd, dat Ralph eenige lessen in zijn kunst ontving, die hem later van grooten dienst waren. Tegen het midden van Juni was hij do laatste uitwerk sels van de influenza te boven gekomen, maar ofschoon hij dankbaar was, een engagement gevonden te hebben, verliet hij met tegenzin Callander, slechts troost vindend bij de gedachte, dat hij in het begin van Augustus weer bij Macneillie zijn zou, en dan misschien in staat zou wezen iets terug te doen voor de hartelijkheid, die men hem bewezen had. Zijn goede Samaritaan gaf hem verstandigen raad mede op weg, en alles wat hij voor een nieuw begin noodig had, en de weken in Edinburgh gingen aangenaam ge noeg voorbij. HOOFDSTUK XVIII. Ten laatste brak de dag aan, dat Christine Greville optreden zou. Eene repetitie werd tegen elf uur aange kondigd en toevallig bereikte Ralph den schouwburg, toen de >ster met hare kamenier voor de deur stilhield. Hij was natuurlijk zeer nieuwsgierig geweest om haar te zien, en het deed hem g noegen, dat hij haar in het volle zonlicht ontmoette en niet in de akelige duisternis van den leegen schouwburg. Hij zag een zweem van blond haar onder een grooten zwarten hoed, en een rozenrood blosje, dat zeer harmonieerde met het schoone doch ern stige gelaat. Het toeval wilde, dat juffrouw Greville bij het uitstappen haar parasol liet vallen, en Ralph bukte zich natuurlijk haastigom deze voor haar op te rapen. »Dauk u," zeide zij, en haar diepe stem doortrilde hem. »Het was zeer onhandig van mij." Terwijl zij sprak glimlachte haar mond, maar hij vond, dat hare bruine oogen, die voor een oogenbhk de zijne ontmoetten, wel de treurigste en de zachtste waren, die hij ooit gezien had. De portier, die haar op dit oogenblik gewaar werd, vloog naar de deur, en zij trad het gebouw binnen. Toen zij omkeek, zag zij met eenige verbazing, dat Ralph ook binnengetreden was. Iets in zijne manieren had haar aangenaam aangedaan, en zij wendde zich weldra met de vraag tot den directeur »Wie is deze heer achter ons vroeg zij. hare stem dempend. »Hij is een leerling van Macneillie," zei de directeur, »en op dit oogenblik slechts figurant, maar hij zal een goed tooneelspeler worden." »Wilt u hem aan mij voorstellen," zei mejuffrouw Greville. Dus werd Ralph, tot zijn groote vreugde, aan de be roemde actrice voorgesteld, die hem hartelijk de hand drukte. »Men zeide mij, dat gij Hugo Macneillie's leerling zijt," zeide zij. Ralph bloosde een weinig. »Hij heeft mij meer geleerd, dan iemand anders," antwoordde hij, »en het was door hem, dat ik dit engage ment kreeg. In Augustus moet ik mij bij zijn gezelschap voegen." Telefoonnummer 3.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5