Kroningsfeest. Kantongerecht te Alkmaar. Advertentièn. P.°MESSELA AR, Alkmaar. Ontvangen de nieuwste BORSTBEELDEN yan H. M. Koningin Wilhelinina en H. M. de Koningin-Regentes. van 95 m.M.. voor de schakel- of baarsnetten 65 m.M. en voor de knbbe der palingfniken 20 m. M. Kegelwedstrijd. De Kegelclub»Nooit Gedacht" te Amsterdam zal een grooten nationalen kegelwedstrijd honden ter gelegen heid van haar vijf-jarig bestaan op 21, 22, 23 en 24 Mei e. k., in de zalen van den Huize Stroucken" te Amsterdam, waarvoor vjjf nieuwe banen worden aange legd. De wedstrijden zullen bestaan in 1° korpswed strijd, 2° personeelen wedstrijd, 3° vrije baan. Behalvo de reeks korps- en personeele medailles wordt voor elke provincie een medaille uitgeloofdte behalen door de club, die uit hare provincie het hoogste aantal houten werpt. Te Woerden heeft wegens den geringen aan voer tot dusverre van vee op de wekelijksche veemark ten aldaar in de maand April op Woensdag de afdee- ling Woerden der Hollandsche Maatschappij van Land bouw besloten premiën uit te loven voor de grootste aanvoerders, ten bedrage van f 20, f 10 en f 5. Haarlem. De onlangs vastgestelde kiezerslijst telt 25 namen minder dan die van het vorige jaar. Niet minder dan 689 personen zijn op de nieuwe lijst weggelaten en wel85 omdat zij in het laatst verloo- pen dienstjaar niet in een rijksbelasting waren aange slagen, 54 die eene nieuwe aangifte verzuimden, 26 die van eene instelling vau weldadigheid onderstand hadden genoten, 21 (woningkiezers) die in 1897 verhuisden en zich opnieuw aangaven, 11 die in staat van faillissement waren en onder curateele stonden, 123 wegens vertrek uit de gemeente, 83 die overleden waren, 282 die niet op tijd hunne rijksbelasting hadden voldaan en 4 om andere redenen. Bloembollencultuur. In de den 28 te Haarlem gehouden 93e algemeene vergadering der Vereeniging voor Bloembollencultuur werd, naar aanleiding van een voorstel van de afdeeling Bennebroek, besloten in de maand Juni een twee-daag- sche tentoonstelling te Haarlem ie houden van Spaansche irissen, ten einde tot een juiste opnaamstelling van de verschillende soorten te komen. Aan de afdeeling Noordwijk werd een subsidie ver leend van f200 'sjaars tot instandhouding van een proef veld, om zoo mogelijk een middel te vinden ter bestrij ding van de »kwade plekken'' in den teeltgrond. Voor de deelneming van de vereeniging aan de ten toonstelling te Parijs in 1900 werd het Hoofdbestuur gemachtigd zich in verbinding te stellen met de com missie voor de afdeeling Tuinbouw en met het Centrale Nederlandsche Comité. Blijkens de jaarverslagen bedroegen de ontvangsten in 1897 f 10,742 en bleef een voordeelig saldo over van f 6706telt de vereeniging 29 afdeelingen met 1865 contribneerenden. Van hot aanzeghnis en de beurs in de Vauxhall te Haarlem werd een druk gebruik gemaakt. Het salaris van den algemeenen penningmeester-sec retaris werd op f 600 'sjaars gebracht. Hen goede tijd voor kapers. De heer Hervé de Kerohant vestigt in de »Soleil" er de aandacht op, dat rocb de Vereenigde Staten, noch Spanje zijn toegetreden tot het Verdrag van Parijs. Daar de handelsvloot van de V. S. ongeveer zesmaal zoo groot is als die van Spanje, hebben de V. S. bij een mogelijken oorlog het meest te verliezen. Strijd- en buitlustige avonturiers, die een snelvarend schip ter hunner be schikking hebben, zouden bij dien oorlog menig Ameri- kaansch schip kunnen veroveren, mits zij van te voren van de Spaanscbe regeering een kaperbrief en het recht op het voeren van de Spaansche vlag verkrijgen. Personen, die roeping gevoelen een negentiende eeuw- sche kaper te worden en vertrouwen hebben in het uit breken van den oorlog, kunnen zich dus vast voorbe reiden. »0 zeide zij, en Ralph verbeeldde zich, dat er een weinig afgunst in haar stem lag. »U bent wel gelukkig, zulk een kans te hebben. Hij is er één onder duizenden. Waar hebt gij hem ontmoet?" »In Callander, kort voor Pinksteren. Hij heeft daar een huis voor zijne moeder gebouwd.'' »Leeft zij nog Daar ben ik blij om. Zij hield nooit veel van mij, daar zij een ingekankerden hekel had aan het tooneel en alles wat er mede in verband stond, toch was zij op haar manier vriendelijk tegen mij, ofschoon zij bet beroep steeds afkeurde." »Zij keurt het tooneel nog steeds af," zei Ralph. Maar zij is de goedheid zelvewanneer gij slechts had kunnen zien, in welken toestand ik verkeerde, toen Macneillie mij vond en mij mee naar huis nam. Op dit oogenblik werden zij gestoord, maar toen de repetitie geëindigd was, sprak miss Greville hem weer aan. sWij moeten ons gesprek vervolgenzeide zij. sik hoor gaarne van mijn onde vrienden vertellen. Morgen ga ik met mijn klein, ziek neefje een rijtoer naar Melrose maken wilt u met ons meegaan, wij hebben plaats genoeg." Ralph was verrukt over de invitatiehet was onmoge lijk om jnffronw Greville scherp te beoordeelen, nn hij met haar gesproken had. Hij was er verbaasd over ge weest, dat Macneillie, na haar ontrouw, steeds ter wille van haar, ongetrouwd gebleven was. Maar dit ver wonderde hem niet langer, want het scheen hem toe, dat, geheel afgescheiden van hare schoonheid van gelaat of vormen, zij ontegenzeggelijk de aantrekkelijkste vrouw was, die hij ooit ontmoet had. Elk barer bewegingen scheen een innige charme te bezittener was iets fijns en zachts in hare manieren, een heerlijke originaliteit in hare wijze van spreken, dat alle anderen, bij haar ver geleken, vervelend en alledaags schenen. Daarenboven, was er iets in het treurige gelaat, wanneer het in rust, en in zijn schitterende schoonheid, wanneer het geanimeerd was, wat Ralph buitengewoon aantrok. Men had den volgenden dag geen repetitie; Ralph was op de minuut af, aan het Hötel Royal aanwezig, op het nnr, hetwelk voor den rijtoer bepaald was. Hij werd in eene afzonderlijke zitkamer gelaten, waar een kleine, lamme jongen van ongeveer negen jaar oud, bij het open raam zat. »Tante Christine zal dadelijk hier zijn," zeide hij, den bezoeker zeer hartelijk groetend. »Zij heeft mij voorge- Ont voering Een brutaal stukje van ontvoering heeft te Rotterdam Donderdagmiddag tegen 12 nur plaats gegrepen. Een meisje van 13 jaar, behoorende tot een klasse van de openbare meisjesschool aan den Westzeedijk, hoofd mevrouw Bonman, dat onder geleide van de secondante van de gymnastiekles in de Van Brakelstraat terugkeerde, werd door een dame gegrepen en in een rijtuig gestopt, dat zich daarop met bliksemsnelheid verwijderde. De politie is ijverig in de weer om de ontvoerster op te sporen. Latere berichten melden dat het kind ontvoerd is door den vader, die met de moeder in onmin leeft. Hoofden van Scholen. Zaterdag 9 April zal de Vereeniging van hoofden van openbare scholen in Nederland hare eerste vergadering houden in dit jaar te Utrecht in het Gebouw voor Kun sten en Wetenschappen, en wel tot vaststelling van statuten en reglement. Harddravery Den 31 Maart te 1 nnr vingen de wedloopen aan, uitgeschreven door de Harddraverij vereeniging t Onde Slot", op de nieuwe harddravers- en renbaan te Heemstede. De uitslag was Openings prijs (afstand 1200 M.) Pri-s Talpa," in 2,49% le premie „Mie III" in 2.59% 2e premie »Cato," in 3.9%; 3e premie »Jo", in 3.293/5. Annie" liep de baan in 3.30%. M a a r t-p r ij s (afstand 2600 M le »Mr. Auguste" 4.58% min.2e »Shadeland 4.58% 3e vEddallah 5%. Totalisatie f 12. H a n d i c a p-p r ij s (afstand 2800 M.) le Talpa", 6.47% min 2e »Boerhave", 6.49; 3e Marie II", 6.52 4e »Kamakaru', 6.52%. Total, f4. Haarlemmerhou t-p r ij s (afstand 1800M.) Eerste heat: No. 1 »Mr. Auguste", 3.31%; tweede heat het zelfde paard in 3.29. Tweede aankomende »Axtell, in 3.29%. In de laatste heat brak de teugel van »Rejècted-, maar het dier bleef zelf stilstaan. Totaiisator f 15. V 1 a k k e-b a a n p r ij s (afstand 900 M.) Jacoba" en »Arnolda" braken uit. Eerste aankomende ®De Vlieg" winner van de premie »Dreyfus"; van de tweede premie »Czarina". De totaiisator betaalde f 120 voor f 2 50. Prijs van het voorjaar 1898 (afstand 3600 M. Prijs »Eddallah", in 6.39%; le premie »Sbadeland Nut- jean", in 6.41 en tweede premie »Neaville, in 6.44%. David A werd als telganger gedisqnalificeerd in de heat-harddraverij Herste Manner. Bij den aanvang der vergadering van den 31 heeft de heer Rengers aan de regeering inlichtingen gevraagd omtrent de redenen van ontslag aan den advocaat der legatie te Parijs, nar. Israëls. Minister de Beaufort antwoorddedat hij zelf het ontslag had uitgeloktomdat hij de journalistieke be trekking van mr. Israël or.vereenigbaar achtte met de functie bij het gezantschap. Zijn correspondentiën in het Handelsblad gaven daartoe geen aanleiding en die ver zekering beeft de Fransche regeering teruggehouden, hem te exi nlseeren. De minister nam de verantwoordelijkheid op zieh en keurde de houding van den gezant goed. Hij ontkende voor pressie van Frankrijk gezwicht te zijn. De beer Rengers betoonde zieh tevreden en kreeg nog de verzekeringdat het ontslag eervol is verleend met dankbetuiging voor bewezen dienstenechter niet op verzoek. De Kamer keurde goed de ontwerpen op de provinciale heffing in Friesland en voor het renteloos voorschot ten behoeve van den stoomtramweg Nijkerk—Ede. De beeren Van Heek en Rengers bestreden het ontwerp op de spoorwegovereenkomst met België als nadeelig voor Ne derland en voor de spoorwegconcurrentie, waarna dit met 39 tegen 5 stemmeD werd aangenomen. lezen, en het uur vergeten. Hebt n haar ooit hooren lezen »Neen," zei Ralph, »welk boek was het »0, bet was maar over Melrose, maar het doet er niets toe wat zij leest, zij maakt alles even mooi bet is de manier, hoe zij de woorden zegt. Moeder las mij altijd voor in Ceylon, maar daar gaf ik nooit om het klonk zoo slaperig." »Kom je van Ceylon »Ja, ik ben verleden jaar hier gekomen," zei de kleine zieke. »Ik woon nn bij tante Christine, zij is moeder's znster, en na moeder, houd ik het meest van haar op de geheele wereld, maar Sir Roderick is een beest. Je moot niet vertellen, dat ik bet gezegd heb, maar ik haat hem, omdat hij altijd zulke, afschuwelijke, hatelijke dingen tegen tante zegt. Hij zal ons hier ontmoeten, wanneer tante's engagament gedaan is, en wij gaan naar de Hooglanden, en logeeren op een groot buiten, dat aan zijn neef toebe hoort." Het was onmogelijk, om de vertrouwelijke mededee- lingen van dit kind te stuiten, dat met zijn licht bruin haar, levendige blauwe oogen en verbrand gezichtje, volstrekt niet het type van een invalide uit eene roman was, maar slechts een onrustige, moedige knaap, blakend van leven en vroolijkheid. Misschien was het maar ge lukkig, dat zijne tante op dit oogenblik do kamer binnentrad. »Het spijt mij zeer, dat ik u heb laten wachten, mijn heer Denmead," zeide zij, hem op hare innemende wijze groetend. »Ik was altijd een vreeseljjk onnauwkeurig schepsel, maar Charlie heeft u zeker den tijd helpen verkorten. Is het rijtuig voor do deur Dan zullen wij om een van de kellners schellen, Charlie, om je naai' beneden te brengeD." »Hij draagt mij zoo slecht," zei de kleine invalide klagend. »Ik wilde dat Dougald hier was." »Nu, hij komt Zaterdag met Sir Roderick," zei zijne tante. »Wat doet de kellner »Ik weet het niet, maar hij doet mjj pijn," zei Charlie, zich op zijn grooten stoel heen en weer schuivend. »Mag ik je dragen vroeg Ralph. »Ja," zei het kind, met een air als van een monarch, die een gunst uitdeelt. „Je handen zijn zoo gezellig en lang, geen vette dikkers, als die van den kellner." Toen de tocht naar de Stanhope goed en wel afge- loopen, en het kind gemakkelijk op de achterbank gein- Zitting van 1 April 1898. J. Zw., Amsterdam, dronkenschap, f 2 boete of 2 da gen hecht. H. D. Pz. en J. V. Gz., Egmond aan Zee, loopen over verboden grond, ieder f 2 boete of 2 dagen hecht. E. Pr. Jz. en K. Zw. Rz., Egmond aan Zee, poging om wild to bemachtigen, ieder 2 dagen hecht. H. H. BI. en W. K., Alkmaar, en J. Zw. Ez., Egmond aan Zee, overtreding jachtwet, de le en 2e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 3e f 3 boete of 1 dag hecht. S. G., Uitgeest, J. de Gr. en D. H., Alkmaar, A. B., Egmond aan Zee, en W. R., Schoorl, politie-overtreding, de le, 2e en 3e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 4e f 0.50 boete of 1 dag hecht., de 5e f 2 boete of 1 dag hecht. J. Kr., Alkmaar, een dier noodeloos pijn aandoen, f 5 boete of 3 dagen hecht. J. Br., Alkmaar, hinderwet, f 1 boete of 1 dag hecht. J. K. en J. R., Alkmaar, de orde verstoren, ieder f 3 boete of 2 dagen hecht. W. St. Jz. en E. W. Ez., Egmond aan Zee, konijnen- delven, ieder f 2 boete of 1 dag hecht. E. W. Ez. en C. S. Jz., Egmond aan Zee, konijnen- delven en het niet dichten der gaten, ieder 2 maal f 3 boete of 2 maal 2 dagen hecht. A. SI. Tz., J. BI. Cz. en A. de Gr. Cz., Egmond aan Zee, B. G. Jz. en W. G. Jz., Egmond-Binnen, strooperij, de le, 2e en 4e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 3e 1 dag gev., de 5e f 0.50 boete of 1 dag hecht. W. A., Velsen, loopen langs den spoorweg, f 1 boete of 1 dag hecht. T. Zw. Cz., Egmond aan Zee, overtreding Provinciale verordening, f 2 boete of 2 dagen hecht. W. W. Ez., E. W. Ez. en W. St. Jz., Egmond aan Zee, lo. konijnendel ven, 2o. het niet dichten der gaten, 3o. poging om wild te bemachtigen, en 4o. loopen over verboden grond, ieder 3 maal f 3 boete of 3 maal 2 dagen hecht. J. Pr. Jbz., Egmond aan Zee, lo. met wildstrikken in 't veld bevinden, 2 maal gepleegd, 2o. poging om wild te bemachtigen, en 3o. overtreding jachtwet, 3 maal f 3 boete of 3 maal 2 dagen hecht. K. Br., Noordscharwonde, overtreding drankwet, f 5 boete of 2 dagen hecht. K. Br en N. H., Noordscharwonde, overtreding drank wet, ieder f 25 boete of 8 dagen hecht. St. Pankras. Getrouwd: 2 Mrt. Jacob Balt, Egmondbinnen en Neeltje Bakker, alhier. G e b o r o n 17 Mrt. Maria, d. van Klaas Trompetter en Antje Ad miraal. O verleden: Cornelis Sneeboereehtgen. van Jantje Ruys, eerder wedn. van Maartje Koster en Trijntje Kos, 73 j. Levering bij spoedige bestelling 14 dagen vóór- het Kroningsfeest. Zie de t a 1 a g e iu het Magazijn van mar meren Schoorsteenmantels. stalleerd was, nam Christine de tengels in handen, en met Ralph op do voorbank naast zich, read zij den kant van Melrose op. »Er is niets, waar ik zooveel van hond als van mennen," zeide zij. »Het is het eenige ware genoegen van mijn leven.'' >Nog grooter dan de triomf, dien gij gisterenavond behaald hebt," zei Ralph. Zij keek hem eenigszins verbaasd aan. »Dacht ge werkelijk dat ik daarom gaf?" zeide zij. »Hoe jong zijt ge nog hoe ond en blasée moet ik mij wel voelen. Ik gaf niets om die ovatie en was dank baar, toen het geraas over was en ik Daar huis kon gaan en rust hebben. Wanneer men ongelukkig is, dan is er tenminste één troost, dat men alleen ongelukkig zijn kan men kan het masker van vroolijkheid af werpen, en zoo de rnst nabij zijn. Het is nn afgelegd, ziet ge, en ik behandel n als een ouden, vertrouwden vriendmaar gij zijt ook vertrouwbaardat zag ik dadelijk toen ik u ontmoette. Nn zeg mij eens openhartig, heeit mevrouw Macneillie u nooit gezegd, dat zij mij haatte »Neen, maar ik vernam iets van uwe eerste kennis making met hen, jaren geleden," zei Ralph, en toen kleurde hij, en aarzelde, met een gevoel of hij misschien te veel gezegd had. En vreemd genoeg, Christine voelde, dat hij alles be greep, en zij wist, dat hij weldra zon uitvinden, hoe, na alles voor do eerzucht opgeofferd te hebben het haar toch niets had gebaat. iTantetje", riep een klein stemmetje van de achterbank. Zij keek om met liefde en teederheid in den blik welke een oogenhiik te voren nog zoo treurig was ge weest. »Wat is het, lieveling »Ach, die twee meisjes waren zoo innig gelukkig u te zien. Ik zag, hoe de eene den arm van de andere vast greep en zeide: »Daar is ze!" net of n de koningin in eigen persoon waart." Word', vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6