Mantels Stoffen. aari. meijer zoon. Laat 67. Verzekermgbank „de Nederlanden", Machinale zuivering van BEDDEN, DEKENS cd MATRISSEN. IJzeren en Stalen Sctopsliw. C A P T O L. J. Kuijper Zonen, Losse Reisschetsen MERK TC de Kroningsleverworst, De Stuifkalkfabriek STUIFKALK. W. A. WIENKER, Landbouw - Crediet, Lijnzaadkoeken C. VAM STAM, VLAGGEN Probeert SCHOLTEN STAD te Almelo. Ontvangen de NIEUWE ZOMERMANTELS, Zwarte en Gekleurde JAPONSTOEFEN in de nieuwste dessins en kleuren. Grootste keuze. Laagste prijzen. Ontvangen veie Bïouveauté's in MANTELS, zwarte en gekleurde JAPON STOFFEN, ROKKEN, COR- SETTEN en HANDSCHOENEN. Maatschappij van Levensverzekering Werkzame AGENTEN gevraagd. K voorheen J. C. THEISSLING, ALKMAAR. Mient B 19, Lage, maar vaste prijzen. HERSTELPLAATS te Alkmaar, Voordam C 13. HistorischeAllegorische Hoode Bordeaux wijn Roode Fort-a-Port COGNAC Vaa Eomunde Sc U-eveke, Tegen Moos l Heerenkleeding naar maat» NIEUW. NIEUW. Justus van Maurik. PRIJS f —20. Zuivere murwe T. CROK, Koog a|d Zaan. Banketbakker, Koster Yan Batenburg, COSTUMES. Stoom- en andere Werktuigen. P. BRANDS, Ritsevoort. W. F. STOEL ZOON, TWEDVtSCHB Stoomfabriek van Machinale Houtbewerking gevestigd te ROTTERDAM, WIJNSTRAAT 16. Het OVERSTOPPEN van BEDDEN geschiedt g r a t i s en alle reparatiën worden billijk en spoedig uitgevoerd. Het wassclien van Wollen Dekens kost si edits 4(> CEA'IK TÜ2 KOOP, Een BRANDKAST met binnenkastje. 13 SEPTEMBER 1898. Alleen-verkoop voor Alkmaar J. BIJLOOS, Boekhandel Herms. Coster A Zoon. uitsluitend gemaakt van prima kleurhou- dend wollen vlaggedoek, leveren uitgesneden 12 Cts. per Ons. levert zeer fijne en witte levert de nieuwste en eenvoudigst geconstrueerde MACHINES voor de zuivelbereidingals Stoom-, Paarden- en Handkarns, Wring- en Weikuipen, Boterkneders en Botervloten, Kaaspersen, Kaasvormen Goudsche, Komijne, Derby en Edammerkaas. Melkwagens en Melkvaten in elk gewenscht model. Installeert geheele Zuivelfabrieken, maakt teekeningen en begrootingen. Geïllustreerde Prijscourant wordt gaarne op aanvraag toegezonden. v oorjaars'bericht. IHHULSEN HOIJER. De Maatschappij sluit contracten van levensverzekering, lijfrenten, pensioen, uitzetverze- kering en studiebeurzenalles in den meest uitgebreiden zin, terwijl de tarieven volgens de laatste gegevens zijn berekend en koninklijk goedgekeurd. Zij sluit ook arbeidersverzekeringen tegen wekelijksche premiebetaling. bericht de VOLLEDIGE SORTEERING van alles wat tot het BKBDENVAK behoort, als i Veeren-, Kapok- en Zeegras Bedden, Springveeren-, Paardenhaar-, Kapok-, Zeegras- en Stroo-Matrassengewaste en ongewaste Tijken en Bedovertrekken. Wollen-, Watten- en Molton Dekens en Bedspreien, Ledikanten, Wiegen, Vnur- en Luiermanden met en zonder bekleeding. N. B. Veeren, Kapok, Paardenhaar, Houtwol en Zeegras ook per pond verkrijgbaar. voor matigen prijs Te bevragen aan bet Bureau dezer Courant. NOOR O-H OLLANVIC H ■aatschappeiyk kapitaal f 389,000, Driemaandelijksehe Staat, opgemaakt volgens art. 19 der Statuten onder ultimo December 1897. Toegestane Credieten fl.266.ï03.8? Loopende Credieten1.041.895.76 Geherdisconteerd b/d Ned. Bank Nihil. Waarborgfonds84.352.50 Reservefonds op 31 Dec. '97 31.887.SR Deposito's293.337.64 Goedgekeurd in de vergadering van Commissarissen van 15 Januari 1898. De Vice-Voorzitter van De Directeur, Commissarissen J. F. M O E N S. Jhr. Mr. P. VAN FOREEST. OPTOCHT, a te houden in ALKMAAR, op Vereenigingen en particuliere personen worden uitge- noodigd ten spoedigste, liefst vóór ÏO April, bij de Heeren P. H. M. IBINK MELENBRINK Laat, of F. WIGMAN Heiligeland, op te geven, of, en in hoevèr zij persoonlijk een deel van den optocht of een afzonderlijke groep daarvan willen uitmaken. Namens de Optocht-Commissie, P. de LANGE P.Bz., voorzitter. P. H. M. IBINK MELENBRINK, secretaris. Alkmaar, 29 Maart 1898. k f 36,—, f 38.-, f 30,per anker en hooger. a f l,IO i l,SO en f 1,80 per fl. en hooge r. a t 1,—, f 1,30, f l,öO per fl. en hooge r, A L M 91 A A R. Telefoonnummer 86. Met groot-e waardeering besproken in de eerste genees kundige bladen van Duitschland, o. a. in het »Dentsche Medicinische Wocheuschrift", onder redactie van Prof. Dr. A. EULENBURG en Dr. JUL SCHWALBE. Na korten tijd, meest reeds in de eerste 8—14 dagen, Verdwijnen do dichtste schubben en schilfers der hoofd- L lid, wordt deze rein vermindert de afscheiding der itklieren wordt de haaruitval langzaam minder sterk o,.,. houdt deze na eenigen tijd geheel op. Prijs f 3,— per flacon. LANGE8TRAAT 94. KLEEHERMAKER8, ZAABMARUT. ALKMAAR. Speciale Inrichting voor door FABRIEHIMEBK GEDEPONEERDVAN Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot myue Stoomfabriek »de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. Kennemerstr. weg 4, Alkmaar. blijft zich steeds aanbevelen voor de levering van alles wat tot 't vak behoort en neemt ten allen tijde bestel lingen a n. Voorts verkrijgbaar prima Poeder chocolade, fijne Tafelolie en Groenten in blik. N.B. VRAAG van Stain's bekende Boter-joden- koeken en Alkm. Jongens. ZHILMAKEBi. Mejnflrouw BROUWER, Landstraat 2 beveelt zich aan tot bet maken van costumes en het geven van kniples. van ALKMAAR. W. F. STOEL ZOON. Verkrijgbaar bij te ALKMAAR,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 7