fjf emeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, Openbare Verkooping SCHEEPSHOUT, Job. Schoonhoven, Verzekeringsbank VICTORIA, Boekhandel Herms. Coster Zoon, Alkmaar. nieuwste fransche roman van loorfl-Braliant-Gelflersclie Hanflelsonflernemïng, V. S. OHMSTEDE J.Czn, II E.WI5SELINE m en Voorkoming Mond- klauwzeer Notaris BOUVERNE, I. in de Egmondermeer, II. te Dorregeest onder Uitgeest, III. te Castricum, IV. te Huiswaard onder Koedijk. Laatste zeer belangrijke eiken en grenen Openbare Verkooping Gouden en Zilveren Werken Maatschappelijk Kapitaal f 100.000. Uitkeering bij overlijden of op vooraf bepaalden leeftijd. (VOLKSVERZEKERINGEN.) I. BAKKER Dz., PRIJS f 1.9Q. bestaande uit 50.000 loten. PIAMNO's f 265 en f 365, AL11AAE9 Verbeterde Mestvorken Stekelpikkers, Slechtvorken, Jb. DIKte Westzaan een Schildersknecht. Boekh. Herms. Coster Zoon. A. N UIJ E N S. PRIJS f —30. Lr. Kh.i.SC'HKVICHAVKft,LW.SCOTT en J.F.L.BLAMENBERG. 6 6 in SCHAPENSTËEG 24, ALKMAAR. Gouden en Zilveren Dames- en Heeren-Horloges, Art. 28 Wetboek van Koophandel. Gevestigd te Amsterdam, V oorhanden gevestigd t© 's Hertogen bosch. ZaaimackinesPloegen IJZEREN, STALEN en HOUTEN SCHOPPEN, benevens verdere TUIN-, AKKER- en Landbouw-Gereedschappen. belast zich met den aan- en verkoop van Efiecten ongelukken belast zich verder met alles wat op het kassiersvak betrekking heeft. gevestigd te AMSTERDAM, DamraJt 74. Goeagekeuro bi/ Koninklijk Besluit van I November 1880. No. 28. DIKKCTEUBJSN: Secretaris der Directie: Mr. J. SCHEVICHAVM. V (>it» okci,a Maatschappelijk Kapitaal f I.OOO.OOO. Vcizckerd bedrag ruim 73.000.0C0. daai ijikrche Ontvangsten3.210.000. w. op 81 December 1896 ruim 9.446.OOO. Ouderdom. 25 30 35 40 45 50 JAAUIiUKSrilk premie voor 1000.- ua 20 jaren na 15 jaren hij Overlijden j t{H<ie||j^ nij overlijden uit te keeren. uit te keeren. f 18 20 23 28 34 42 41 10 57 30 41 60 57 80 42 40 58 20 43 90 59 40 46 70 61 00 51 64 30 30 10 20 40 80 Ouderdom. Dadelijk ingaande Jaarlijksche lijfrente roor 100 gestort kapitaal. roor mannen, voor vrouwen. 45 50 55 60 65 70 8 9 11 "13 83 54 39 57 18 51 "13 65 24 99 10 72 03 te ALKMAAR, zal verkoopen: ten huize van den heer J. HOOGZAAD op Dins dag 12 April 1898 's morgens 9 nnr 6 KOEIEN, die gekalfd hebben of op balven staan, eenige KALVEN, 1 brnin MERRIEPAARD, 10 KIP PEN 1 Tilbury, 1 Boerenwagen, 1 driewielde Kar, Tnigen, Boerengoed, Gereedschap en eenig Huisraad, w. o. Gonden en Zilveren Sieraden. ten hnize van Mej. Wed. C. GROEN Dz., op Woens dag 13 April 1898, 's morgens 9 nnr, 25 Koeien w. o. 15 Zomerkalvers, 1 PAARD, 1 Jachtwagen, 2 Boerenwagens, 1 Gierkar, Tuigen, Boe rengoed en Gereedschap, alsook eenig Huisraad. ten hnize van den heer J. WEEL op Dinsdag 19 April 1898, 's morgens 9 nnr, 5 KALFKOEIEN, 1 Beemster MARKTKALVER, 1 HOKKELING, eenige KALVEN, 1 BOERENWAGEN, 1 driewielde Kar, Tnigen, Boerengoed en Gereedschap, Hooi, Mest en Huisraad. ten hnize van den HeerC. HENNEMAN, op Woensdag 20 April 1898, 's morgens 9 nnr, 12 gereden KOEIEN, 8 KALFKOEIEN, 3 GELDE- KOEIEN een partij KIPPEN en BIJEN, Bijenstal, Korven 1 Tilbury, Tentwagen, Ar, 2 Boerenwagens, Driewielde Kar, Gierbak, Tnigen, Boerengoed en Gereed schap, w.o. 2 Maaimachines, 12 Melkbussen, ieder 40 liter, Ploeg Ketting, enz. Palen, Takkebossen, Riet, Stroo, plm. 12500 kilo Hooi en eenig Huisraad. N. B. Op de plaatsen I, II en III, kan niet uitge spannen worden. VAN afkomstig van het Itallaansehe Bark schip „Miehei Angelo di Pivie", te BURGER VLOTBRUG gemeente ZIJPE Blnsdag 12 APRIL 1898, 's mor gens ten 10 nren precies. Zie verder de biljetten. Informatiën te bekomen aan de Slooperij, bij de Firma MUIJS,WAGENAAR &Co., te Alkmaar en bij J. G.KLEIN, Deurwaarder aldaar. aan de Langereisonder IV" Ie uwe Nledorp op Dinsdag 3 Mei 1898, des namidags 6 nnr, ten herberge »het Witte Paard", ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris Mr. ADRIANUS PETRUS HENDRIK DE LANGE in bijzijn van den heer Kantonrechter, van Het BOUWLAND, aan de Langoreis, onder Nieuwe Niedorp, Sectie B No. 379, groot 1 hektare 17 areD, te aanvaarden bij de betaling der koopsom; nagelaten door P. VEL Kz. InliehtiDgen geeft Notaris Mr. H. W. F. LIGTENBERG te 's-Gravenhageen voornoemde Notarisaan het laatste kantoor liggen .de voorwaarden van af 8 dagen vóór den verkoop voor een ieder ter lezing. en aanverwante Artikelen. van de goedkoopste tot de fijnste soorten zooals de merken Antoine-Frères Omega G. T., Victoria. Coneurreerende prijzen. Reparation spoedig en net. Inkoop hoogste waarde. IC ZONDAGS GESLOTEN. Bij akte 14 Maart 1898 voor den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE te Alkmaar verleden heeft Mejuffrouw ALIDA TEN BROEK, Weduwe HENDRIK HOLS- MULLER, Brood- en Koekbakster te Alkmaar, aan den heer JACOB KOOIMAN WILLEMSZOON, zonder beroep te Andijkvergunning verleend den naam van „Wed. H. HOLSMULLER" als firma in den door hem van haar overgenomen Brood- en Koekbakkerij te Alkmaar aan te honden of door anderen over te doen nemen doch zonder eenige aansprakelijkheid van de Weduwe HOLSMULLER voor de verbintenissen door den heer KOOIMAN met gebruikmaking van die firma aangegaan Alkmaar 1 April 1898. Wed. H. HOLSMULLER. Jb. KOOIMAN Wz. Goedgekeurd bij Koninkl. besluit van 30 Maart 1883, No. 13, en 1 Sept. 1897, No. 31, Directeuren J. W. TER LAAG en Ph. P. SCHELTES Jr. Commissarissen: A. VAN EIK, F. J. WIERDELS, A. L. DROST Dz. en E. BARENBROEK. Kantoor: HEERENGRACHT 112. hMPVoor ALKMAAR en in de omliggende gemeenten worden ijverige AGENTEN gevraagd. Zich te adresseeren aan den Hoofd-Agent KOOLTUIN ÏO, ALKMAAR. PARI s. EMILZOLA. In tegenstelling met andere ondernemingenkomen in deze Loterij GEEN NIETEN voor en valt das op ELK NUMMER EEN PHIJ8. De hoofdprijs is een zeer solied pand (2 Heerenhuizen) op den besten stand to TIEL terwijl de andere prijzen bestaan nit rijtuigen, paarden, vee, ameublementen vélocipèdes aandeelen In stads en gemeenteleeningenpremie f ÏOOO,aandeel Panopticum verder diverse voorwerpen van kunst en smaakenz. enz. De trekkiDg geschiedt, ten overstaan van den Heer T. J. W. VAN EVERDINGEN, Notaris te Tiel. De loten kosten f 2,50 per stnk en worden na toezending van 2,55 franco geleverd door den Heer H. NEitERKOORN te Alkmaar In plaatsen waar nog geen vertegenwoordiger is worden sollede personen gevraagd voor den verkoop, 's Hertogenbosch. De Ondernemer, W. C. M. VAN DIJK. 3 Beroemde nieuwe kruissn. gegarandeerde Saiou- GEB-AL8 BECHITEIN van Exp. TE KOOP, dubbele waarde. Op proef ver krijgbaar. Adres bnrean dezer Courant. DIJK C. 26 en 27, heeft in voorraad en levert tegen lage prijzen GEWONE EGGEN en KETTING-EGGEN HOUTTIL No. 1, ALKMAAR, plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hyphotheek OP ZEER BILLIJKE VOORWAARDEN, neemt GELDEN a déposito, opent REKENINGCOURANT, met rentevergoeding, geeft GELD op PROLONGATIE koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR DE HOOGSTE KOERSEN, slnit VERZEKERING tegen BRAND en INBRAAK, verzekert op het leven tegen invaliditeit en vraagt ten spoedigste van het door

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 8