No. 42. Eerste Blad. Honderdste jaargang, 1898. VRIJDAG 8 APRIL. Buitenland. Gemeenteraad van Alkmaar. E Inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder knnnen veroorzaken, ZITTING VAN 6 APRIL 1898. ALKMAARSCHE COLRAAT. Deze Courant wordt D|1 nsda g-, Donderdag en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ff 0,8© franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers ff 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Prjjs der gewone advertentlen Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven f r a n c,o aan de |Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Telefoonnummer 3. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met de bijlagen van ABRAHAM VAN DER KOP, koopman alhier, om ver gunning tot het oprichten van eene bewaarplaats van lompen, in het perceel aan de Laat, wijk D, No. 193 en dat op Donderdag 21 April 1898, 's middags te twaalf ure, ten stadshuize gelegenheid wordt gegeven, om tegen het oprichten van die inrichting bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 7 April 1898. C. D. DONATH, Secretaris. UllTMHI.VIvn. De vrije-vrouwen-vereeniging heeft eene oproeping aan de Duitsche vrouwen en meisjes gericht om haren steun slechts aan die candidaten voor den nieuw te kiezen Rijksdag te verleenen, die willen medewerken tot lo. aanstelling ook van vrouwen voor de handhaving der arbeidswetten2o. uitbreiding der wettelijke bescherming van vrouwen die arbeiden3o. openstelling van alle bedrijven en ook van de opleiding daartoe voor vrouwen4o. gelijkstelling met den man voor het burgerlijk recht5o. bestrijding van onzedelijk heid 6o. vrijheid van vereeniging en vergadering en 7o. toekenning van kiesrecht aan de vrouw. »De tijd is voor goed voorbij,'' zegt dit manifest, »dat de vrouw geen verantwoordelijkheid had te dragen voor het openbaar volksleven de tijd is gekomen dat de bur geressen in den Staat rechten behooren te hebben om plichten te kunnen naleven. Geen woorden meer, maar daden eischt onze tijd. Van den nieuwen Rijksdag zal het afhangen of reactie, dan wel vrijheid in Duitschland heerschen zal. Duitsche vrouwen, ook in onze hand ligt de beslissing naar welke richting het lot zich voor ons en ons volk keeren zal.'' EWClEffiAWD. De Regeering is niet uitermate ge lukkig met hare Oost-Aziatische politiek. In den aan vang werd haar verweten dat zij niets deed en kalm toezag, hoe de andere mogendheden de Chineesche bait onder elkaar verdeelden, thans nu zij eindelijk met hare eischen voor den dag gekomen is, en deze nog wel onmiddellijk door China ingewilligd zjjn, beweert de pers, dat het verkregene alles behalve een voordeel is. Zoo betoogt de »Westminster Gazette,'' dat Engeland in alle opzichten een tweede-rangs-koop heeft gedaan. Het is achteraan komen sukkelen en heeft, om zich groot te houden, zich tevreden moeten stellen met een haven van minder waarde. Bovendien brengt de bezet ting van Wei-hai-wei onvermijdelijk mede: het in be dwang honden van Rusland. In zooverre is dit laatste cadeau van China aan een Europeesche mogendheid een slim koopje geweest; China heeft, met de traditioneele zieke-mans-politiek, den eenen aanrander tegen den an dere uitgespeeld. Engeland had veel beter gedaan door Wei-hai-wei aan Japan te laten en zich te concentreeren op Midden-China. Door de bezetting van Wei-hai-wei zal Engeland ook op nieuw het wantrouwen van Duitschland gaande hebben gemaakt. Dit land zou in den aanvang der Aziatische affaire gaarne met Engeland hebben samengewerkt, maar heeft zich thans beslist van Engeland afgewend. FRAKKRIJK. Het voorstel om Zola het officiers kruis van het Legioen van Eer te ontnemen, wordt nog maals op het tapijt gebracht door den heer Judet in het >Petit Journal.'' Deze straf lijkt den schrijver zekerder en minder bedriegelijk toe dan eene nieuwe vervolging door een Hof van Assisen. De heer Gaston Jolivet vereenigt zich in de »Gaulois met dit denkbeeld. Hij schrijft»Daar volgens de re glementen der orde, de titel van lid van het Legioen van Eer verloren gaat door de naturalisatie in het buitenland, mag men zich afvragen of Zola zich niet, in de hoogere beteekenis van het woord gedenationaliseerd" heeft, aan gezien hij, na Pichegru en Moreau, de eenige beroemde Franschman is, wiens naam warm is toegejuicht door de vijanden van Frankrijk. Men zal toegeven, dat dit nog erger is, dan dat hij zich had laten natnraliseeren als Zwitser of Belg." «".A'SJE. Niettegenstaande alle berichten omtrent 's Pausen bemiddeling, luiden de berichten uit Spanje en van Cuba nog zeer onheilspellend. Tegenover het bericht, dat Amerika een auxiliair eskader vormt van tien schepen van 2000 tot 10,000 tons, staat de tijding dat Spanje versterkingen zendt naar de Cana- rische eilanden. Daar ligt thans een garnizoen van 9250 man van verschillende wapens reeds is weder een bataljon van 400 man daarheen gezonden en nog zijn twee bataljons infanterie van Cadix, benevens twee compagnieën artillerie nit Pamplona onderweg. De kust der Balearische eilanden wordt in staat van verdediging gebracht. Volgens een telegram uit Havana heeft de koloniale regeering een manifest aan de opstandelingen uitgevaardigd, waarin verklaard wordt, dat de autonomie beteekent den vrede en de eendracht die allen omvatten en een veld openen voor elk wettig streven, zoodat het tijdperk van willekeur gesloten zal zijn. Er wordt bijgevoegd, dat zij, die heel hun vertrouwen stellen in de bedriegelijke edel moedigheid en de eerzueht van het buitenland, wreed bedrogen zullen worden in hun verwachtingen. Het Cubaansche vaderland moet verdedigd worden tegen binnenlandsche en buitenlandsche gevaren. De Cubaansche grondwet is voor verbetering vatbaar en de Kamers zijn bijeengeroepen, waarin de Cubanen hun wenschen zullen kunnen uiten. VEREEHTIODE STATES. Men 3eint den 5 uit New-York Den leden van het Huis van Afgevaardigden is heden medegedeeld, dat schepen naar Plavana zijn gezonden om consul Lee en andere consulaire ambtenaren aan boord te nemen, daar alle Amerikanen verlangen van Cuba weg te komen. De congresleden ontvangen bij twintigtallen telegrammen van bankiers en vereenigingen, waarin zij worden ver zocht hun steun te geven aan een verstandige vredes politiek. President Mc. Kinley krijgt telegrammen van gelijken inhoud. De Britsehe gezant, sir Julian Pauncefote, heeft langen tijd geconfereerd met den Franschen gezant Cambon. Men weot hier aan de gezantschappen dat Frankrijk en Oostenrijk het uiterste doen om algemeene grondslagen te vinden voor een gemeenschappelijke actie der mogend heden ten gunste van den vrede. Mgr. Ireland, de aartsbisschop van St. Paul, bracht heden een bezoek aan den onderstaatssecretaris van buiten landsche zaken, den heer Day. De »Post" zegt, dat de boodschap van president Mc. Kinley zal betoogen, dat Spanje zijn volkomen om macht heeft getoond om Cuba te regeeren, en dat de handel van Amerika daardoor schade ondervindt. Door de huidigeu stand van zaken worden Amerikaansche eigendommen in gevaar gebracht. De boodschap stelt Spanje verantwoordeljjk voor de ramp van de »Maine". Er worden geen directe voorstellen in gedaan, maar duidelijk bl>;'t er uit, dat door tusschen- komst van het leger rust en vrede zal worden hersteld. Erkenning van Cuba's onafhankelijkheid wordt in de boodschap niet aanbevolen, aangezien de opstandelingen geen regeeringsvorm hebben ingesteld. De boodschap is gelijk te achten met een oorlogsverklaring. De Yereenigde Staten hebben alle onderhandelingen afgebroken zij zullen geen bemiddeling aannemen. Vervolg van het Tweede Blad. Stoomtram naar Egmond aan Zee. 5. Worden in behandeling genomen het in de vorige zitting aangehouden voorstel van B. en W., strekkende, dat de Raad zich uitspreke aan welke der twee inge komen aanvragen voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtram van Egmond aan Zee naar Alkmaar hij eene concessie wenscht te verleenen en het onder letter h ingekomen adres van het Comité uit de vereeniging Alcmaria". B. en W. geven bij hun voorstel in overweging aan P. W. Schipper c. s. de gevraagde concessie te verleenen, onder nader vast te stellen voorwaarden en onder be ding dat de adressanten binnen zes maanden na den datum van het te nemen (dit) besluit aan het gemeente bestuur de bewijzen overleggen dat zij finaneiëel in staat zijn de door hen ontworpen tramverbinding tot stand te brengen en te exploiteeren. Door den secretaris wordt gelezen een schrijven van het consortium Schipper c.s., betrekkelijk het door B. en W. voorgestelde beding bovenvermeld. Over de geheele aangelegenheid wordt eene drukke discussie gevoerd, welke bijkans twee uur duurt. Wij zullen alleen volstaan met slechts het voornaamste daar van te vermelden. De heer Bosman ontwikkelt de redenen, die het comité van Alcmaria er toe leidden, om zijn plan in te dienen, zooals primitief is geschied. Nu daartegen even wel bezwaren bestaan, is het comité met die bezwaren te rade gegaan de tijd tot indiening van nieuwe plan nen ontbrak en vandaar dat thans over eene gewijzigde richting overleg wordt gevraagd. Het comité is bereid eene rechtstreeksche verbinding met Egmond aan Zee, des gewenscht, tot stand te brengen. De heer Boelmans ter Spill is voor het plan Schipper c.s., evenals B. en W. Spr. zou niet tegen uit stel zijn, zoo enkel de aanvrage van het comité in be handeling was. De Raad kan nu echter gerust zijn keuze bepalen. De heer Bosman betoogt, hoe het de bedoeling van het comité is ook Bergen met Alkmaar te verbinden. Hij licht het belang van eene dusdanige verbinding toe. Voorts constateert hij, dat eene tram langs de Hoever- vaart vele technische bezwaren oplevert en de weg niet geheel veilig zal zijn. De heer Vonk meent ook, dat geen uitstel moet worden verleendtotdat Alcmaria nieuwe plannen in zendt. Gaat men dien weg op, dan verwacht hij, dat daarna Schipper c.s. uitstel zullen vragen, om ook weer nieuwe plannen te ontwerpen en zoo zou men steeds aan den gang bljjven. De heer Boelmans ter Spill zou verwachten, dat als eenmaal de Noorderstoomtramvereeniging conces sie heeft voor een tramverbinding Alkmaar-Scbagen, zij ook Bergen zal aansluiten. De heer Goede stelt voor, aan beide adressanten te berichten, dat de Raad in beginsel genegen is concessie te verleenen aan dat plan, dat de kortste verbinding met Egmond aan Zee zal tot stand brengen dat hij tevens do wenschelijkheid uitspreekt eener tramverbinding met Bergen en dat beide adressanten binnen 3 maanden de bewijzen moeten overleggen, dat zij finaneiëel in staat zijn de ontworpen tramverbinding tot stand te brengen en te exploiteeren. De heer Bruinvis gevoelt iets billijks in dit voorstel. B. en W. deden het hunne, omdat zij eene verbinding met Heiloo onnoodig achtten. De heer Kraakman zou de concessie aan beide aanvragers willen verleenen, opdat niet verworpen wordt, wat te verkrijgen is. Niemand weet, welke van de twee de rijks- en prov.-subsidie zullen krijgen. Alvorens echter daartoe over te gaan. moet de Raad eerst beslissen op het adres van het comité Alcmaria. Op zijn voorstel besluit de Raad aan den adressant mede te deelen, dat hij waardeerende de goede bedoe lingen, om Alkmaar met Egmond aan Zee en Bergen door den aanleg van een stoomtram te verbinden, zijne goedkeuring niet kan hechten aan de daarvoor gekozen richting. De heer Bosman verklaart, dat Alcmaria nu bereid is eene rechtstreeksche verbinding met Egmond aan Zee tot stand te brengen. De heer Kraakman bespreekt hierna het plan Schipper c.s. en hij komt tot de conclusie dat het zeker niet in het belang der gemeente is den een con cessie te verleenen en den ander af te wijzen. Is er bezwaar zoo vraagt hij te bepalen dat de Raad niet ongenegen is aan Schipper c.s. eene vergunning te ver leenen De Raad zal dutzelfde later op een nieuw verzoek van Alcmaria kunnen besluiten aan beide concessiona rissen overlatende wie nu den aanleg zal willen doen. De heer Vonk meent, dat er voor Alcmaria volstrekt geen bezwaar zal bestaanal verleent men aan beide adressanten vergunning. Zoo min Alcmaria bezwaar ziet in een dubbele verbinding met Heiloo, zal ze bezwaar zien in eene dubbele verbinding met Egmond aan Zee. De heer Bosman meent, dat thans geene beslissing kan worden genomen voor twee gelijke lijnen omdat Alcmaria nog geeu nieuwe plannen heeft ingezonden. Hij hoopt dat de Raad het comité daartoe alsnog in de gelegenheid zal stellen. Wie het eerst eene voorloopige concessie verkrijgt, zal voor de te vragen subsidie zeker het sterkst staan en daarom verzoekt hij nog geene beschikking op het verzoek Schipper c.s. te nemen. De heer Kraakman oordeelt dat de subsidie den doorslag zal geven. Aan welke van de twee aanvragen het Rijk en de Provincie subsidie geven, zal de gemeente volledige concessie kunnen verleenen, maar ook dan eerst als dat vast staat. De heer Boelmans ter Spill wil thans al vast aan Schipper c.s. concessie verleenen. De heer Bosman zegtdatzoo de Raad daartoe besluit, Alcmaria haar verzoek intrekt, wat een natuurlijk gevolg is. Na nog eenige discussie wordt op voorstel van den heer Stoel met 12 tegen 1 stem (de heer Bosman bleef buiten stemming) besloten de behandeling dezer zaak alsnog 1 maand uit te stellen en Alcmaria de gelegenheid aan te bieden nieuwe plannen in te zenden. Tegen stemde de heer Boelmans ter Spill. De heer Bosman verlaat daarop de vergadering. Directe belasting. 6. Gaat de vergadering op voorstel van den Voor zitter over in eene zitting met gesloten deuren ter behandeling van het primitief kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1898. Na heropening der deuren wordt het kohier zonder hoofdelijke stemming vastgesteld met een percentage van 2,7. Stedelijk Muziekkorps. 7. De Commissie tot de belastingzaken enz. heeft onderzocht de door de commissie van beheer over het Stedelijk Muziekkorps ingediende rekening over het jaar 1897. Do uitgaven gedekt door eene toelage uit de ge meentekashebben bedragen f 2991.465 en zijn dus gehouden beneden het in de gemeente-begrooting uitge trokken bedrag van f 3000. Zij zijn verdeeld als volgt: tractementen genoten door den directeur en 34 mede werkenden f 2460, instrumenten f 196 50, muziek 131.27, zaalhuur, licht enz. f 163.60, en muziekschool en diver sen f 40.095. Deze uitgaven worden behoorlijk door kwitantiën verantwoord en hebben geen aanleiding gegeven tot bedenkingen, waarom de commissie voorstelt te besluiten de rekening goed te keuren in ontvang en uitgaaf tot een bedrag van f 2991.465. Aldus wordt besloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1