31 sits pil HOORNVEE, 19 Kalf koeien Noodhulp Dienstbode Willem van Vuure, Tandarts ZIJLSTRA Brandkasten. Landbouw - Crediet, Advertsatièn. I Openbare Verknoping Openbare Verkooping Boelhuis te Koedijk, J. VAN DER MEULEN, e B Amerik. Vloervegers MOUTE3¥ TEAPPEM, Huishoudelijke Artikelen. m te Alkmaar, Voordam C 13. 2 Smidsjongens (Nageljongens), is van 10 tot 14 dezer NIET TE t'ON'SI LTEEREN'. Solied en goedkoop adres MIE NT 4. BRENNABOR RIJWIELEN NICO VAN VUURE Zaadmarkt No. 78. 25 stuks uitmuntend Hoornvee, waarvan s cS s PT" S3 ac IJzermagazijn. Smederij. MIE NT 4. aan de Werf „NICOLAAS WITSEN". Willem Vee re IJZERMAGAZIJN. SMEDERIJ. met Continental en Excelsior banden. hoopt dan echter nooit, weest en blijft altijd eerlijke, bravewerkzame bnrgersstrijd den strijd om het bestaan met eerlijke wapenen, doet niets waarover ge U te schamen zult hebben gelooft nooit aan eigen vol maaktheid, denkt in den drang der wereldgebeurtenissen eerst aan uwe plichten en dan nog eens aanjjuwe plich ten en eerst daarna aan nwe rechten. Hebt den arbeid lief ter wille van den arbeid en laat uwe bedoelingen ten allen tijde rein en zuiver zijn. Houdt ge dit alles voor oogen, leeft en werkt ge dien overeenkomstig, jongens, dan zal het U wel gaan en dan zult ge iets worden in de Maatschappij wij hopen dat van ganscher harte en daartoe vergezellen onze beste weu8chen U op uwen geheelen verderen levensweg. Het diploma werd uitgereikt aan Timmerlieden: J. Rosing, N. Smit, C. Strooker, S. Gutter, J. Stet, C. Nap, J. Helleman, J. Keesman T. Nierop W. Kuik, J. van Heerden, J. Oostwouder, J. van den Ende. Smeden: L. Uitenbosch, F. A. Ringers, P. Huls kamp, P. Vergaaij, C. Jupijn, J. Kokkes, J. Ph. H. Cas- tricum. Meubelmakers: A. Eecen, A. Ruiter, J. Grootegoed, P. Baan, G. Vrijer Jz,, P. Wittenbernds. Schilders: P. C. Hulskamp, A. Vos, W. Goedmaat. De tentoongestelde voorwerpen zijn te zien in het gebouw der school op 9, 11, 12 en 13 April, van's mor gens 10 tot 's middags 4 uur. Wij wekken belangstel lenden met aandrang opeen kijkje te gaan nemen. Men zal door het tentoongestelde een uitnemend beeld ver krijgen van de onderwijsmethode aon de school gevolgd. Iiaatste Berichten. De Soedan expeditie. KAïRO, 8 April. De Britsch-Egyptische troepen, onder bevel van den Sirdar sir Horatio Kitchener, grepen heden morgen om kwart voor achten, de Derwishen aan en namen de stellingen van Mahmoud in. De Derwishen leden aanzienlijke verliezen. De aanval werd met een volkomen succes bekroond. Ken nieuw proces-Kola. PARIJS, 8 April. De krijgsraad heeft besloten een nieuwe vervolging tegen Zola en Perreux, den bestuurder van de „Aurore," te vragen en zich in dit proces civiele partij te stellen. De krijgsraad heeft tevens den wensch uitgesproken dat de minister van oorlog bij den groot-kanselier van het Legioen van Eer een aanklacht zal indienen, ten einde te verkrjjgen dat Zola uit de orde wordt geschrapt. Den 21 April a.s., hopen onze geliefde ouders W. HOOGVORST B en T. DANE fit hun 40-jarige Echtvereeniging te herdenken, i Hunne dankbare kinderen 1 en behuwd kinderen. B Schooel, 10 April 1898. HBS» I i i i Den 17 April a.s. hopen onze geliefde ouders C. STOEL en C. DE Y E E R hunne 25jarlge echtvereeniging te herdenken. 0. 0. STOEL. Antwerpen, 0. STOEL. April 1898. A. STOEL. Ondertrouwd: JACOB GLIJNIS Pz. en STEINTJE VAN DER BUSSE Kd. Schermeer, gem. Sehermerhorn, Heerhugowaard, 1 April 1898. Ondertrouwd: CORNELIS VAN DEN TOOREN en BREGTJE SLUIS. Alkmaar, A ij 189g Beemster, Ondertrouwd: HENRI JACQUES HAASBROEK en ANNA MARIA AMSE. Alkmaar, 7 April 1898. Ondertrouwd: WILLEM SOUGÉE en CATHARINA KRIJT. Alkmaar, 7 April 1898. Geen receptie. Huwelijksvoltrekking 22 April a.s. Ondertrouwd: ANTHONIUS DE MUNK Pz. en JOHANNA MARIA PEPERKAMP. Alkmaar, 7 April 1898. Huwelijksvoltrekking 21 April, in de Parochiekerk van den H. Dominicus. Geen r< ceptie.. Ondertrouwd: W. SPAAN Bn S. BESSE. Zuidschermer g April 1898. Starnmeer, gem. Akersloot. Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij de geboorte van onze dochter betuigen wij onzen hartelijken dank. Alkmaar, A. A. DE GROOT 9 April 1898. en Echtgenoote. De ondergeteekenden betuigen bij deze hunnen harte lijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij gelegenheid van hun 25jarige echtvereeniging op den 30 Maart j.l. ondervonden. Schermeer, gem. Oterleek, K. SPAAN. 4 April 1898. S. SPAAN—HART. ten huize van mejuffr. de Wed. P. GROOT, aan den Blokkerwegin de SCHERMEERgemeente AKER SLOOT op maandag 25 April 1898 's voormid dags ten 9 ure van waarvan 20 Kalf koeien, 3 Zomerkalvers, 3 Geldekoeien, 8 Hokkelingen eenige Kalven, 2 Paarden, 12 Schapen met Lammeren1 Zeug met Biggen 9 beste jonge Varkens 5 Ganzen met pullen en hokken en 1 gent 1 Kar op veeren met kap en Collings patent assen 1 Kapwagen op veeren 2 Boerenwagens met toebehooren, waarvan 1 met verlengstuk en veeren schamel2 drie- wielige Karren, 1 Hooischndder, Tuigen, voorts Bouw en Melkgereedscliappen waaronder Zetters en Makers voor middelbare eu kleine kaas, een partij Riet, Takkenbossen en hetgeen verder zal worden aangeboden. Alles legen contante betaling. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. DE GELDER te Stompetoren. Op de plaats Is geenc gelegenheid tot uit spanning. op de plaats in gebruik bij den heer D. DE JONG, aan den lYoorddijk in de Schermeer bij Oterleek, op Woensdag den 2? April 1898, 's voormiddags ten ÏO ure, van en 6 pinken, 1 paard gelijktands, 1 drachtige bloedzeug, 7 schapen met lammeren, 1 kar op veeren, 1 bakwagen, 1 driewielige kar met ierbak, 2 boerenwagens, waarvan 1 met veeren, schamel en toebehooren, tuigen.jj Boerengereedschappen, waarbij emmers, melk vaten, bussen, karn, emmerrak, harken, vorken enz. Alles tegen contante betaling. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den notaris P. A. DE GELDER, te Stompetoren. Op de plaats is geene gelegenheid tot uitspanning. op Woensdag 13 April 1898, 's morgens te 9 uren, ten huize van den heer S. BAREMAN, aan het Noordeinde aldaar, van 7 Koeien, die gekalfd hebben of nog kalven moeten, 1 geldekoe en 2 hokkelingen, verder van een een kar op veeren, een praam, Boeren- en Bouwgereedschappen, een party tuigen, eeu stuit Me3t en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Eeu en ander op den dag van den verkoop te zien. Deurw. KLEIN. STUKADOOR, Laat 161. blijft zich beleefd aanbevelen voor het witten van kamers, gangen, keukens enz. Billijke prijs, vlugge bewerking. Het witwerk geeft niet af. Wie te vorderen beeft van schuldig is aan of borgtochten bezit geteekend door G. KROONWed D. KOOL, te Camp, gemeente Schoorl, overleden, worde verzocht daarvan vóór den 15 Mei 1898 opgaaf of be taling te doen ten kantore vau Notaris VAN DER VEEN, te Schoorldam. gevraagd. DIENT 4. bJD m cS CfQ PS I— N O O K D-II OLLAKDIC M maatschappelijk kapitaal f 289,900, Driemaandelijksche Staat, opgemaakt volgens art, 19 der Statuten onder ultimo December 1897. Toegestane Credieten Loopende Credieten Geherdisconteerd b/d Ned. Bank Waarborgfonds Reservefonds op 31 Dec. '97 Deposito's Goedgekeurd in de vergadering van 15 Januari 1898. De Vice-Voorzitter van Commissarissen Jhr. Mr. P. VAN FOREEST. ƒ1.266.703.8? 1.041.895.76 Nihil. 84.352.50 31.887.76 793.337.54 van Commissarissen De Directeur J. F. MO ENS. GEVRAAGD Dit bekende merk, waarvan aanbeveling overbodig is, is tegen billijken prijs voorhanden bij Geïllustreerde prijscourant op aanvraag. Onderricht gratis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3