V.S. OHMSTEDE J.Czn., Iedereen maakt schoon H. BOSSERT&ZOON, Geneis en Voorkoming Mond- klauwzeer GEBRs. SCHENKE CONFECTIE NAAR MAAT. loorfl-Brabant-Gelflersclie Hanüelsontaem!!, De Nationale Hypotheekbank (T/S*) verstrekt GELD op Eerste Hypotheek, RKEUTER Az., - D.BLJLKDV. BIEREN. MI ENT 25. ALKMAAR. Verzekeringsbank VICTORIA, TAPIJTEN en LOOPERS, Zijde Rstoften ca Gezondste en krachtigste Voordeeligst adres. ALKMAAR; Verbeterde Mestvorken Stekelpikkers, Slechtvorken, Huigbrouwersteeg* Boekh. Herms. Coster Zoon. A. N U IJ E N S. PREFS f 30. Steeds voorhanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN. Maatschappelijk Kapitaal f 100.000. Uitkeering bij overlijden of op vooraf bepaalden leeftijd. V OIKSVUKZEKERIRT G-JEXW.) bestaande nit 50.000 loten. zonder vooruitbetaling van renten tegen 4 percent. Nadere inlichtingen zijn voor geldbehoevenden verkrijgbaar aan het Kantoor der Bank, Keizersgracht 370 te Amsterdam (dagelijks van 10 tot 4 uur), of bij den Agent voor Alkmaar en omstreken, den lieer Mr. K. A. COHEN STUART, Langestraat B N°. 71, alhier. Verdronkenoordj achter de Uischmarkt. ONTVANGEN de Nouveauté's in Axminster, Moquette, Brus- selsch, Tapistry, Jacquard en Koeharen VLOERZEILEN tot 3.60 breed. Moquette, Velvet, Laken, Wollen, Katoenen en Grutta-percha TAFELKLEEDEN. O^Ikrnaaf Om^rekeq von Elten Keusseri, Crefeld Zaaimachines Ploegen IJZEREN, STALEN en HOUTEN SCHOPPEN, benevens verdere TUIN-, AKKER- en Landbonw-Gereedscliappen. belast zich met den aan- en verkoop van Eflecten ongelukken belast zich verder met alles wat op het kassiersvah betrekking heeft. Gevestigd te? Amsterdam, gevestigd te 's Hertogenbosch. Stoomtrasmoien. Schelpkalkfabriek. 4 W. F. Ü4ÏOEL -Sc ZOON. ALKMAAR. EFFEN en GEBLOEMDE GORDIJNSTOFFEN en CRETONNES met bijbehoorende artikelen. BEHANGERIJ en STOFFEERDERIJ rechtstreeks uit ds Fabriek van door iederen en in alle afmetingen te verkrijgen. Zwarte, gekleurde en witte Zijüenstoffen, Fluweel, 4 Peiuche en Velvet in alle soorten. D« bestelde artikelen worden vrij van rechten, en over 10 Gulden ook franco aan huis tegen remboursement geleverd. HMBi Men vrage monsters bij opgaaf van het verlangde. r. E.& KJ tick nipte PATÏSOVE» voor Stames- en Hin~ derkleeding, voor elke maat en leeftijd passend zijn voortdurend verkrijgbaar bij Hej. BROUWER, LANDSTRAAT 2. UIJH C. 36 en 37, heeft in voorraad en levert tegen lage prijzen 6EWOKE EGGE» en üETTlSW-EftSESi en vindt iets, dat gerepareerd of opgeknapt moet worden. Alle reparation aan gouden en zilveren voorwerpen; 't schoonmaken daarvan, evenals het verzilveren, ver gulden, vernikkelen en bronzen van alle mogelijke arti kelen, ook van staalwaren het onzichtbaar repareeren van bronzen beelden en ornamenten het bijslijpen van fijne glazen en stoppen van karaffen; het slijpen en polijsten van alle soorten messen en staalwaren dit alles wordt spoedig en netles verricht door i. i wismn HOUTTIL Wo. 1, ALKMAAR, plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hyphotheek OP ZEER BILLIJKE VOORWAARDE», neemt GELDEN a déposito, opent REKENINGCOURANT, met rentevergoeding geeft GELD op PROLONGATIE koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR DE HOOGSTE HOEKSE» slnit VERZEKERING tegen BRAAD sn I»BRAAK, verzekert op het leven tegen invaliditeit en van liet door Goedgekeurd bij Honinkl. besluit van 30 Haart 1883, »o. 13, en 1 Sept. 1897, »o. 31, Directeuren: J. W. TER LAAG en Ph. P. SCHELTES Jr. Commissarissen: A. VAN EIK, P. J. WIERDELS, A. L. DROST Dz. en E. BARENBROEK. Kantoor: tlEEKE.VGKAl'Ill' 113. Voor ALKMAAR en in de omliggende gemeenten worden ijverige AGE»TE» gevraagd. Zich te adresseeren aan den Hoofd-Agent KOOLTUl» ÏO, ALKMAAR. In tegenstelling met andere ondernemingen komen in deze Loterij GEE» »IETE» vooren valt das op ELH »(JMMKR EE» PRIJS. De hoofdprijs is een zeer solied pand (3 Heerenhuizen) op den besten stand te TIEL terwijl de andere prijzen bestaan nit rijtuigen paardenvee ameublementen véloeipèdes aandeelen in stads en gemeenteleeningen, premie f ÏOOO,aandeel Panopticum, verder diverse voorwerpen van kunst en smaak, enz. enz. De trekking geschiedt ten overstaan van den Heer T. J. W. VAN EVERDINGEN, Notaris te Tiel. De loten kosten f 3,50 per stak en worden na toezending van 3,55 franco geleverd door den Heer H. WEDERHOOR» te Alkmaar. In plaatsen waar nog geen vertegenwoordiger is worden sollede personen gevraagd voor den verkoop, 's Hertogenbosch. De Ondernemer, W C. H. VA» R1JH. I met bijpassende HARPETTE», (Linoleum, effen, graniet, parket en gebloemd.) AFGEPASTE VITRAGES en SiITHGOED. ROLGORD1 J»E» in alle genres. Druk v. Herms. Ooster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4