Ralph Denmead. N®. 43. Tweedebiad. Honderdste jaargang. 1898. ZONDAG 10 APRIL. Nederland. FEUILLETON. ALKMAARSCHE (Ol ltAM. Deze Courant wordt Dinsdag-, Dond ejr{d a g- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor A L k m a a r f #,§9; franco door het geheele rijk f 1.—. 3 Nummers f 0,06, Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer3. Prijs der gewone advertentien Per regel f O,IA. Groote letterB naar plaatsruimte. Brieven f r a n c'o aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. Sijbekarspel. Den heer Stuurman, hoofd eener bijzondere school is op zijn verzoek tegen 1 Juli a.s. eervol ontslag verleend, terwijl aan mejuffrouw Hoy ting, onderwijzeres aan die schooltegen 1 Juni a.s. eervol ontslag is gegeven. Sehermerhorn. Door de kroningsfeestcommisssie alhier is het volgende programma tot feestviering opge maakt: 1. het luiden der klok van den gemeentetoren; 2. historische optochtvoorstellende »de Pinksterbloem van Schermerhorn''3. planten van een herinnerings boom 4. volksspelen 5. vuurwerk en bengaalsche ver lichting op den toren 6. tableaux in de buitenlucht, waar van het 1ste zal voorstellende hoofdgroep uit den op tocht 7. voordrachten zang- en muziek, te geven door het rederijkersgezelschap, de zangvereeniging en het mu- korps alhier. iViitsa vond. Schageia. Den 6 had alhier de jaarlijksche Nuts- vergadering plaats waarop de kinderen der departemen tale zangschool eenige liederen ten gehoore brachten. Nu werden uitgevoerd »Een Lentedag", cantate van J. Worp, en de Kinder Weihnachts symp'honie. Ter afwisseling verhaalde de heer Kooimanpredikant te Barsinger- horneene Kerstvertelling van Dickens opgeluisterd door het vertooasn van daarbij behoorende platen met een prachtige tooverlantaarn. Het was voor ouden en jon gen, die getracteerd werden op koek en chocolade een heerlijke avond Ziek vleeseh. Op Tjallewal alhier zijn de arbeider D. en diens vrouw na het eten van ?een zieke kip ongesteld geworden. De man is den 6 overleden terwijl de vrouw aan de bete rende hand is. Wjjl er geen overblijfselen van de kip aanwezig waren kon niet met zekerheid geconstateerd worden of de ziekte en dood het gevolg waren van het nuttigen van het zieke dier. Vermoedelijk is dit echter wel het geval en is het daarom niet ondienstig nog eens ernstig te waarschuwen tegen het gebruiken van vleeseh van zieke dieren. Meermalen toch zijn ziekte en dood de treurige gevolgen van het eten van zulk voedsel. Rijks Landlicuw-wlntcrscheiil. Den 7 werd alhier i.n bovengenoemde school het open baar mondeling examen gehouden van de leerlingen dor lste klasse voor hunne bevordering bij gebleken ge schiktheid - tot de 2e klasse. Van de 11 leerlingen slaagden onderstaande 10 (alphabetisch) N. E. Baren- rechtBeverwijk, H. S. Eriks, Petten, P. Hopman, Beha gen, J. Jimmink, Zijpe, L. C. Keijzer, Texel, D. van der Oord, Barsingerhorn D. Smit, Barsingerhorn, J. Vis, Kolhorn, K. Wit, Scliagen, en J. Zijp, Wognnm. Hei morEDNA L YAL L. 32) »Goede huisvrouwen dienen voor hun huishouden te zorgen zei hij kwaadaardig, »en er tevens op te ietten, dat hunnen echtgenooten niets ontbreekt. Verd t, zwijg nn. Ik zeg je, dat de man zal vertrekken, en wanneer hij een eisch tegen mij instelt, omdat ik hem slechtere getuigen gegeven heb, dan hij meegebracht heeft, zal ik zijn verleden aan de kaak stellen." Hierna slenterde hij de kamer uitoe Ralph had ge noeg tegenwoordigheid van geest, om de Kodak op te nemen en een gesprek no't Charlie te beginnen, waar de beste plaats was eene pkjtografie van het Schotsche ge- denkteeken tegenover htn te nemen. Na eenige oogen- blikken stond Christine op en zette zich op een laag stoeltje naast Charlie's rustbank neder. Plare blanke spitse vingers speelden met het blonde haar van het kind, maar zij zat zeer stillusteloos achterover leunende, met eene uitdrukking van uitputting op haar gelaat welke men dikwijls bij menschen ontmoet, die met een sterken wind te kampen hebben gehad. »En zij had Macneilie's vrouw kunnen wezen!"dacht Ralph. »Hoe kon zij dat ellendig bestaan dragen 1" De aanblik van de ergste tragedie in het leveneen ongelukkig huwelijk en de gedachte aan de smart en het verdriet welke het veroorzaakt had maakte hem zoo bedroefd dat hij niet opmerkte hoe èn Christine èn Macneillie door de gevolgen van deze dwaling gelouterd waren. De vrouw, die op zevenentwintigjarigen leeftijd, het ge luk van een ander aan haar eigen eerzucht en de wereld lijke argumenten harer ouders opgeofferd had, die de liefde bij gebrek aan voedsel, in zichzelf had laten verflauwen die zichzelf had kuunsn bedriegen en haar geweten tot zwijgen bad gebrachtvoor haar waren op vierendertig jarigen leeftijd de oogen opengegaan en was zij door veel verdriet gelouterd. En wat Macneillie betrof, hij had zijne jaren zoo goed besteeddat niemand met goed doorzicht wenschen zou, dat hij Christine Greville getrouwd had examen werd afgenomen door de heeren NobelDe Gier en Mujs en gedeeltelijk bijgewoond door de heeren J. Breebaart Kz. en J. L. T. Groneman, leden der commissie van toezicht op de landbouwschool. De heer A. W. van Klnjve predikant der ned. herv, gemeente alhier, heeft toezegging van beroep ontvangen naar Hoogcarspel. Naar ons werd meegedeeld denkt de heer van Kinijve er ernstig over dit beroep aan te nemen^ Brand te Zaandam. Te Zaandam woedde Woensdagmorgen een hevige brand in het verfpakhuis »De Lelie", van de firma Pie- ter Schoen en Zoon Oostzijde, dat tot in alle hoeken gevuld was met verfwarenolieterpentijn enz. On geveer kwart voor vijven begon het, en in korten tijd stond het gebouw in lichte laaie vooral het houten ge deelte was spoedig een prooi der vlammen. Ook het on langs nieuw van steen en ijzer gebouwde gedeelte, als mede het kantoor, werd aangetast en geheel door het vuur vernield. Hoewel met alle kracht door do aan wezige spuiten werd gewerktkon niet verhinderd wor den dat ook het aangrenzende graaDpakhuis »0eres" van de firma J. Buis Wz. met den geheelen daarin aan wezigen voorraad goederen verbrandde. En ook hierbij bleef het niet. Door de groote brandbaarheid der artike len werden de vlammen steeds gevoed en was het bins schen een tamelijk hopeloos werk. Al meer en meer breid den de vlammen zich uitook de beide andere pakhui zen do groote en kleine »Ossekop" van de firma Bnis werden aangetast en waren spoedig eene prooi der vlammen. Ongeveer 9 uur was men den brand meester. Het aan grenzende woonhuis van den heer S. Schoen Pz. bleef behouden. De waarde van het verbrande is aanzienlijk. Jaarverslag Meerenberg. Het jaarverslag over 1897 van Meerenberg is door den geneesheer-directeur mr. J. van Deventer uitgebracht. Het aantal patiënten beliep 1313 als maximum od 1311 als minimamvoor het verplegend personeel werd een dag- en nachtdienst ingesteld de voeding verbeterdde salarissen herzien en gelegenheid gegeven om van de buitenlucht te profiteeren. De eigenlijke verpleging werd allengs meer toevertrouwd aan de verpleegsters, terwijl de verplegers belast werden met het toezicht over de man nelijke patiënten bij den arbeid. Daarom is het wensche lijk dat de verplegers een vak verstaan doch wordt tegelijk hun toekomst verbeterd en kannen zij b.v. hnwen Onverantwoordelijk, In een der bladen komt een vdringende bede om hulp" voor ten behoeve van het gezin van een onder wijzer, die op 82jarigen leeftijd is overleden nalatende een weduwe met zeven kinderen, waarvan het oudste nauwelijks tien jaren telt." zooals zij zeven jaren geleden was. Misschien had hare bewering in het St. Jamespark waarheid bevat zij zou hem naar een lager standpunt medegetrokken hebben. Afzonderlijk waren zij zonder twijfel ieder een sport hooger geklommen en sij was hem nu meer waardig dan in vroegere dagen. »Tante zei het kind eindelijk de stilte verbrekend, »gij zult Dugald niet laten gaan wel Zij zuchtte. »AIs het aan mij ligt, dan niet lieveling, maar hij is Sir Roderick's bediende. Spreek er maar niet meer over. Ik weet dat je van hem houdt en dat het je spijten zou, wanneer hij weg ging, maar wij kunnen niet altijd hebben wat wij willen." »Ik dacht dat u dat wel kondat," zei het kind. tU, die zooveel geld verdient. Kunt u niet allés hebben wat a wilt Zij lachte, maar er stonden traner in hare oogen. »Ik kan jon hebben, lieveling, en je bent nu mijn eenige vreugde zeide zij liefkozend. Toen, voor een oogenblik haar verdriet van zich afzettend, begon zij een gesprek met Ralph, die aan het einde van zijn bezoek meer dan ooit geneigd was, tot het laatst van zijn leven haar getrouwe slaaf te wezen. »Wat zal Evereld blij zijn alles van haar te vernemen,'' dacht hij, toen hj de trap afging, »ik zal haar zooveel te vertellen hebben, wanneer wij elkaar weerzien." Hij werd op een onaangename wijze uit zijne overpein zing wakker gesebud, toen hij op de trap Sir Roderick Fenchurck ontmoette, die stilstond en hem op de vriende lijkste, hartelijkste wijze de band schudde alsof bij ge heel vergeten had, dat Ralph getuige was geweest van de stormachtige scene in de zitkamer. Trouwens het was zoo'n gewoonte gewordon om tegen zijne vrouw te schelden en te vloeken als het kind, de bedienden, en wanneer er vreemden in hnis waren, dat het geen oogenblik bij hem opkwam, dat deze jonge acteur lust had hem af te ranselen, omdat hij eene vrouw zoo durfde behandelen. De geheele wereld scheen onderste boven gekeerd voor Ralph, toen hij het Hötel verliet, en door do prachtige stad wandelde, wier statige gebouwen en grootscbe ligging zulk eene ongerijmde, schoone tegenstelling vormde met het treurige beeld, dat hjj juist aanschouwd had. De ge dachte dat een man als Sir Roderick het geluk van zijn held Macneillie verwoest had, vervolde hom met bitterheid, en het hart vol verontwaardiging, keerde hij Het oudste tien jaren De vader moet dus op 2ljarigen leeftijd gehuwd zijn. Als bewijs, dat de man niet voor de toekomst der zijnen heeft kunnen zorgen wordt er bijgevoegd dat hij geen persoonlijk vermogen had en eene jaarwedde van f 450 genoot. Geen vermogen op 32jarigen leeftijd een inkomen van f 450 's jaars en zoo iemand is op 21jarigen leef tijd getrouwd Is het wonder, zoo vraagt de E n k h. Cour., dat er armoede heerscht, als zelfs ontwikkelde personen niet beseffen dat het misdaad isop zoo jeug digen leeftijd reeds een huishouden te vestigen, wanneer men geen meerdere en betere waarborgen voor de toe komst heeft. Reen wandeling. Naar wij uit Baarn vernemen, zul een groot deel van het Baarnsche bosch het zoogenaamde Over- bosch spoedig voor wandelaars gesloten worden. Reeds heeft voor f 9000 de aanbesteding plaats gehad van palen en puntdraad, die het af te sluiten terrein zullen afbakenen. Zooals men weet, is verleden jaar ook een groot deel der Soerensche bosschen aan de vrije wandeling onttrok ken. (Handelsblad.) Typhus te Vogelenzang. Te Vogelenzang heelt de Inspecteur van het Genees kundig Staatstoezicht in Noord-Holland een onderzoek ingesteld naar de oorzaken van de vele typhus-gevallen in woningen aan de Leidschevaart aldaar. Daarbij is aan het licht gekomen dat de oorsprong van de ziekte gezocht moet worden bij zekeren J. van Galen, een melk- slijter en tevens mestvervoerder en verwerker, die aan gezinnen aldaar de melk leverde. Aangezien ook het drinkwater in dien omtrek minder goed is, heeft de Gemeenteraad van Bloemendaal, waar toe Vogelenzang behoort, besloten voor gemeenschappe lijke rekening met de gemeente Benuebroek in de bedoelde buurt een Norton-wel te slaan. Blooker's Cacao. Het bericht door ons reeds vroeger vermeld, dat do firma Blooker van den minister van oorlog vergun ning heeft gekregen, onderofficieren en minderen op den dag der inhuldiging van de Koningin kosteloos cacao en suiker te verstrekken, kan nog worden aangevuld met de mededeeling dat de minister van marine heeft toege staan dat de onderofficieren on minderen der marine op gelijke wijze door de firma Blooker worden bedacht. Handige oplichters. Te Versailles is een boef gevat, die zich graaf de Laborde noemde en geruimen tijd te Parijs met een meisje van 22 jaren leefde van huwelijks-voorspiegelingen. De »Graaf" plaatste in een of ander blad een huwe lijksadvertentie betreffende eene rijke jonge dame, die naar zijne kamers terng om den brief te schrijven, dien hij zich verplicht gevoelde, naar Callander te zenden, nadat hij Christine Greville ontmoet had. Na onderscheidene bjzonderheden geschreven te hebben over de stukken die zj in den loop der week gespeeld hadden, stipte hij het onderwerp aan, dat hj wist, dat Macneillie interes seeren zou. Juffrouw Greville heelt in het Hötel Royal gelogeerd met haren kleinen neef, een jongen van negen jaar, waarvan zj veel houdt. Ik was daar verscheidene malen, daar het kind vriendschap voor mij heeft opgevat. Hj' is lam, maar men zegt, dat hj beter zal worden en het is een genot om te zien, hoe zj voor het kind zorgt. Twee of driemaal gingen wj samen nitrjden. Zij sprak veel over u en over den ouden tjd. Zj lijkt op het tooneel nog even jong, maar daarbuiten ziet zj er zeer treurig en door zorgen gekweld uit. Toen ik van daag van haar afscheid ging nemen, was Sir Roderick Fenchurch er. Hj gedroeg zich fatsoenljk genoeg, totdat de visite vertrokken was maar barstte toen in woede losom eenige hengels die vergeten warenh j heeft een tong die als een scherp scheermes sn jdth j is geen haar beterdan het gewone vplebs'dat hunne vrouwen slaat eigenljk verkies ik nog het laatste want het kan nog gestraft worden, terwjl deze beschaafde schurk met zijne sarcasmen en zjne wreedheden niet aangeraakt kan worden. Gedurende deze scene gedroeg zj zich zeer stil en waardig, maar toen hj eindeljk vertrok, zag zj er doodeljk vermoeid uit; deze toestand in hnis en haar beroep zjn meer dan iemand lang verdragen kan, dunkt mj. Verbeeldt n wat er gebeurd is. Ik heb den zoon van Linklaterden herderdie mj zoo vriendeljk ge huisvest heeft in het Gaick woud, teruggevonden. Hj is nu Sir Roderick Fenchnreh's kamerdienaar maar zal wel niet lang bijven daar die kerel hem den dienst heeft opgezegd hoofdzakelijk om zjne vrouw te plagen, geloof ik. Dngald Linklater was juist hier en ik heb hem verteld dat ik bj hem thuis geweest ben en dat zj steeds hopen hem terug te zien. Hij beloofde mj om dadeljk aan zjn vader te schrjven. Dus is er toch nog één aangenaam iets gebeurd op dezen dagdien Sir Roderick leachurch bedorven heeft. Waarom worden er zulke ellendelingen geboren Zj zonden zelfs uw profeet Erskine van Linlathen hebben doen weifelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 5