No. 49. fierste blad. Honderdste jaargang. 1898. ZONDAG 24 APRIL. Algemeene Begraafplaats. Buitenland. Nederland. Onderhoud van graven. g "S"" No. ajs ALKHAARSOHE COURANT. Deze Courant wordt Diisda g-, Donderda g- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O,SO franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f 0,0G. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer3. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,16. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. OOSTER ZOON. BBVOLK lid. Onderstaande personen worden in hun belang drin gend uitgeuoodigd, zich ten spoedigste aan te melden ter gemeente-secretarie (Afdecling bevolking) Bennema, Michiel laatste woonpl. Winschoten Mosk, Trijntje 1. w. BussumRni'er, Pieter 1. w. de Rijp Zwaan, Hendrik 1. w. Sint Maarten Wetschrjjver, Cate 1. w. Amsterdam Koster, Lambertus Cornelis 1. w. Andel; Mulkens, C. D. 1. w. Tilburg. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar; Gelet op art: 2 der verordening, regelende de invor dering van begrafenisrechten vastgesteld bij raadsbesluit van 10 November 1888 (Gemeenteblad 1888 No. 12) Overwegende, dat verscheidene personen gedurende meer dan drie achtereenvolgende jaren in gebreke zijn gebleven de belasting te voldoen, verschuldigd voor het onderhoud van graven; Besluiten ae onderstaande personen aan te manen het door hen verschuldigde vóór of op 1 Juni e k., ten kantore van den gemeente-ontvanger te voldoen, bij gebreke waarvan het recht om lijken in een bepaald graf te begraven ver loren gaat, waarna de desbetreffende grafruimten weder ter beschikking komen van het gemeentebestuur. "■3 "g a -» 2 "1 a NAAM. a r— -*-? cö O -+=> *-« O In O -oJS HH ÖO HH CD -O Pro t. Gedeelte. 5 J. Blaauwboer 1888 1888 55 A. J. C. Maas van Zuid- schar wonde 1891 1845 64 Wed. H. Toussaint 1893 1864 91 N. Scheepers 1894 1868 126 Antje Knijper 1883 127 idem 1883 1870 128 Erven J. J. baron du Tour 1893 1837 136 Wed. A. van Vloten 1885 1862 158 J. Bakker Klz. 1891 1876 164 Erven Wed. P. M. Bos Winkler 1890 1837 172 G. Lnijmes 1888 1884 173 idem 1888 1852 174 M. Luijmes 1891 1872 175 G. Lujjmes 1888 1868 230 J. de Vriese 1885 1838 362 P. Kruijt 1890 1881 365 A. van Tellingen 1889 1878 404 J. Blom 1893 1876 65a A. Meeter Pz. 1893 1869 292c H. L. Sterk 1886 1877 324a Wed. H. de Carpentier 1890 1880 R. C. Gedeelte. 10 A. B. Bösensell 1888 1885 18 J. P. J. van Rosendaal 1884 1882 33 A. J. van Walraven 1889 1887 53 M. Bruin 1895 1886 66 Wed. G. Groot 1886 1878 70 J. T. G. Schade 1872 1858 171 Gebr. van Wehde 1890 18»6 179 J. A. Peters 1888 1871 250 J. Kehl 1891 1836 259 C. M. ter Hofstede 1891 1873 127 E. C. E. P. Lohmeijer 1885 1885 256 J. Kehl 1889 1869 125 H. Kaptein 1890 1888 Uittreksel uit dit besluit ter openbare kennis te bren gen door plaatsing in de Alkmaarsche Courant, voorzoo- veel betreft de belanghebbenden dio ter secretarie on bekend zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 14 April 1898. C. D. DONATH, Secretaris. ESTGGLAND. De kanselier der schatkist, sir Michael Hicks Beach, deelde den 21 in het Lagerhuis mede, dat de begrooting van het afgeloopen jaar een overschot van £3.678.000 had opgeleverd. Hij raamt de uitgaven voor het loopende jaar op 106.829.000 en de inkomsten op 108.680.000 en verwacht dus een batig saldo groot 1.786.000. De regeering handhaaft de inkomstenbelasting, doch stelt voor haar gedeeltelijk te verlagen en wel voor de inkomens van 4ü0 tot 700 pond sterling. Zjj stelt voor om in enkele gevallen de successierechten en de grond lasten te verlichten, het recht op onbewerkte tabak met zes pence per pond en op andere soorten van tabak naar verhouding te verlagen, met uitzondering van het recht op sigaren, dat gehandhaafd blijft. Worden deze voorstel len aangenomen dan zou hft geraamd batig saldo tot 281.000 worden verminderd. FRANKRIJK. De kamer van appèl in correctio neele zaken bevestigde den 21 het vonnis der 9e kamer van strafzaken waarbij deze zich bevoegd verklaart in het proces der schriftkundigen tegen Zola. Deze heef: onmiddellijk voorziening in cassatie aangevraagd. 8PA.STJTE. Hoewel nog niet officieel uitgesproken, en zonder oorlogsverklaring, is feitelijk de oorlog uitge broken en kan ieder oogenblik bericht ontvangen worden van zeegevechten, bombardement van Havana of beschie ting eener Amerikaausche kustplaats. Generaal Woodford, de Amerikaausche gezant te Madrid heeft getracht het ultimatum zijner regeering te overhan digen, doch de Spaansche Regeeriug heeft geweigerd het aan te nemen, onder mededeeling, dat Spanje geene in timidatie wil ontvangen. Generaal Woodford is daarop naar Parijs vertrokken Het station werd door de troepen bewaakt. De menigte nam een zeer eerbiedige houding aan doch bij het vertrek van den gezant der Vereenigde Staten klonken de kreten »Leve Spanje Leve het legerLeve de marine In den ministerraad, onder leiding der Koningin-Re gentes gehouden, zette Sagasta den toestand van het oogenblik uiteen, dien hij den staat van oorlog acht. Hij deelde voorts mede, dat hij aan generaal Woodford had medegedeeld dat het onnoodig is eenige nota te overhandigen. De formaliteiten voor het constitueeren der Kamer zullen zoo snel mogelijk worden afgedaan, zonder dat de Kamer haar zitting permanent heeft verklaard. De pers der geheele wereld verdiept zich in gissingen over den mogelijken afloop van den strijd. Vrij algemeen achten bevoegde beoordeelaars Spanje's positie in den aan vang sterker, de vloot behoeft zeker voor die der tegen partij niet onder te doen, terwijl het leger sterker, beter gedisciplineerd en georganiseerd is. Ook heeft Spanje op Cuba een veel grooter krijgsmacht van geoefendeaan het moordend klimaat gewende soldaten dan Amerika daar in de eerste weken kan ontschepen. Op den duur zal echter Amerika met zijn onuitputtelijke hulpbronnen en onmetelijke schatten de overhand behouden. Veel zal 't er van afhangen welke zijde de opstandelingen kiezen en of de Zuid-Amerikaansche Staten zich onzijdig houden. Door hun bloeddorstig wanbeheer heeft de Regeering ongetwijfeld veel schuld aan het uitbreken van den oor log, maar de grootste verantwoordelijkheid daarvan drukt ongetwijfeld op de Amerikanen die uit handelszucht en winstbejag den strijd zochten en van wier betuigingen van belangloosheid en humaniteit niemand de dupe is. »Want (zegt de »Voss. Ztg.") de Vereenigde Staten hebben dezen oorlog gewild en gezochtjaren langzij hebben den opstand voortdurend nieuw voedsel gegeven zij hebben toegelaten, zoo niet aangemoedigd dat vrijbui tersexpedities op haar grondgebied werden voorbereid dat wapenen en ammunitie werden geleverd aan de in- surgenten; door hunne dreigende houding hebben zij fei telijk de pogingen van het kabinet-Sagasta om eindelijk ernstige hervormingen op Cuba in te voeren verlamd en zij hebben ten slotte den ondergang van de Maine tot aanleiding genomen om openlijk op te treden. »Waarom heeft de regeering te Washington, als zij overtuigd is, dat de ondergang van de M a i n e te wijten is aan de schuld van Spaansche zijde niet een scheids rechterlijke uitspraak ingeroepen. Er waren twee com missoriale rapporten en het wrak van het schip ligt nog evenals voor twee maanden op den bodem der zeeeen onpartijdig rechter had een onpartijdige uitspraak kunnen doen die ten minste de wereld zou hebben overtuigd. Thans staat men voor de onopgeloste vragendoor wien en met wat doel VfiRfifiNTfiOfi STAX'fiBf. Het centraal-comité voor het zenden van hulp aan de Cubanen heeft een stoomschip uitgernst, dat den 23 met levensmiddelen voor de »reconcentrados" naar Cuba zal vertrekken. Het schip gaat naar Key-West onder bescherming der regeering, die zoo noodig een maritiem escorte zal leveren. Het departement van buitenlandsche zaken heeft een nota gepubliceerd, waarin de gebeurtenissen van de laatste twee dagen worden uiteengezetdaarin wordt tevens gemeld, dat de Spaansche gazant, senor Polo de Bernabe, zijn paspoorten gevraagd heeft, en bovendien mededeeling gedaan van het afzenden van het ultimatum aan Spanje, en van het afbreken van de diplomatieke betrekkingen door Spanje. Het feit, dat Bernabe een afschrift van het ultimatum ontvangen heeft, wordt beschouwd als een voldoende kennis geving er zal geen uitstel van de voorgenomen vijande lijkheden worden veroorzaaktindien generaal Wood ford niet in staat gesteld wordt, het ultimatum aan de Spaansche regeering te overhandigen. Laatste Berichten. Be blokkade afgekondigd. WASHINGTON, 22 April, Het departement van buitenlandsche zaken maakt een proclamatie gereed de blokkade van Havana afkondigende. Later. Er is een proclamatie van Mc Kingly versche nen waarbij wordt afgekondigd de blokkade van de Noordkust van Cuba tusschen Oardanas en Bahia-Honda en van de haven Cienfuegos aan de Zuidkust. KEY-WEST 22 April. Het gerucht gaat dat de vloot bij Key-West een Spaansch koopvaardijschip heeft genomen. Later. Het genomen schip is de ,,Buen Aventura", geladen met hout uit Texas. De kruiser „Nashville" loste een kanonschotwaarop het schip zich overgaf. KEY-WEST 22 April. De ,,Buen Aventura" werd hedenmiddag door de „Nashville" binnengesleept. Zij is eene fraaie stoomboot uit Pascagoula en naar men zegt bestemd naar Rotterdam. Haar aankomst verwekte ban- delooze geestdrift. Het werk werd gestaakt, De bevol king der stad stroomde naar de kaden om den eersten oorlogsprijs te zien. MADRID 22 April. Er zijn 30 90Ö man van de reserve onder de wapenen geroepen. Alle europeesche mogendheden hebben an Spanje haar sympathie betuigd. Statenverkiezing Purnerende. Schermer horn. Den 17 zijn door de »Libe- rale Kiesvereeniging'tot candidaten voor de aanstaande verkiezing van twee leden voor de provinciale staten ge kozen de heeren S. Appel, Rijp, aftredend lid, en K. Kaasbooper, burgemeester van Oosthuizen. Beiden hebben de candidatuur aanvaard. St. Panera». Op de alph. voordracht ter benoe ming van een hoofd der school te den Helder bomt ook voor de heer G. Kempers, hoofd der school. Barsingerhorn. In de polders Waard en Groet zijn erwten en boonen boven den grond, het koolzaad staat in knop, en begint reeds te bloeien. Ook het kar - weizaad staat, zooals men dit noemt, met de bloem in den bek. Het boude voorjaar is voor deze polders uit stekend. De ansjovis-visscherij is te Kolhorn aangevangen, maar er is nog geen vangst. Om beurten zeilen de sloepen uit, en zetten hunun netten. Den 21 werd slechts één vischje gevangen. Zachter weer is des visschers wensch, er is sjoop genoeg, maar ze bljjlt te diep. Inlichtingen verzocht. De Commissaris van Politie in de 5de sectie, bureau Ferdinand Bolstraat te Amsterdam verzoekt namens de vrouw en verdere familieleden te worden bekend gemaakt met de verblijfplaats van Matheus Laurentius van Door- newaard, 42 jaren, kassier bij het Nieuwsblad voor Neder land, lengte middelmatig en gezet, haar en knevel don kerblond, oogen grijs, neus gebogen, kin en aangezicht rondgekleed met donkerblauw pakbroek met roode bies, jas met glimmende knoopen blauwe pet met roode biezen en de letters N. v. N. wonende Albert Cuijpstraat 136 te Amsterdam. Hij heeft in den morgen van 9 April jl. het kantoor verlaten en sedert niets meer van zich doen hooren. Men vermoedt dat hem een onge luk is overkomen. Statenverkiezing Schagen. Winkel. De »Vrijzinnige Kiesvereeniging'' verga derde den 18 tot het stellen van candidaten voor de Prov. Staten. Opgegeven werden de heeren Th. J. Waller, Anna Paulowna, aftredend lid, en K. Breebaart Jz. Winkel. Ter aanbeveling van den eersten candidaat werd alleen gezegd, dat hij als lid der P. S. getoond heeft op zijne plaats zijn en daarom verdient herkozen te wor den. De tweede candidaat werd aanbevolen als een be kwaam en in het district en daarbuiten bekend persoon, die geschikt is om met vrucht de belangen der provincie te behartigen. Ook werd er op gewezen, dat jaren lang twee afgevaardigden woonachtig waren in de gemeente Winkel en het dus wenschelijk zal zijn, dat een vertegen woordiger in dien hoek blgve. Bij de stemming, die plaats had, werden beiden heeren met algemeene stemmen ge kozen als de candidaten derVereeniging en werd besloten hiervan kennis te geven aan de andere kiesvereenigingen in het district met het verzoek beide candidaturen te willen steunen. De heer Breebaart heeft zich de candida tuur laten welgevallen. W eer voorspelling. Als een troost in dit vrij gure voorjaar wordt her innerd aan de volgende spreuk April koud September goud. Want dan blijven de bloesems bewaard. Bijenteelt. De grootste bjjenhouder in de provincie Groningen, de heer De Neu te Znidbroeksterveen, heeft 300 korven den winter overgehouden. De dieren hebben weinig gele den, weinig honig opgeteerd en zijn zeer gezond. Verleden jaar verkocht De Neu voor ruim f 1000 honig. Melder. Met 1 Mei a.s. zal de stoomboot »Ada van Holland" eiken dag vier malen den reis van en naar Texel maken. Bewoners van Amsterdam en van de Noord- hollandsche steden, die dan 's morgens per eersten trein naar Den Helder reizen, zullen zeven uren op het eiland kunnen vertoeven, en des avonds per laatsten trein weer hunne woonplaats kunnen bereiken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1