J. LIND Hz., Mient 3. G.C.WEISENBORN, Badhuis van ;t fitte Kruis." Damesblouses Ladies shirts, Stalschelpen G. SCHUTZ ZOON BREUKZALF. GEBRs. SCHENKE CONFECTIE NAAR MAAT. J. LIND Hz. Mient 3. !- en Meisjes Mui CAFÉ „De luwe Aanleg." Lanshooibouwbier. Henri Bosch, IENT25. ALKMAAH. Hooi te koop Zijden Stoffen, Fluweelen, Pluches en Linten Prachtige collectie Stalen Genees-, Heel- en Verloskundige, J. de Lange Corn-. Joh8. Zn., GEVRAAGD Hollandsche IJzeren Spoor weg-Maatschappij op Vrijdag 29 April 1898. XSxtra personentreinen Extra veetreinen- Mooie gele W. P. STOEL ZOON, te Alkmaar. EangestraatA 9. en Tan prachtige Eantaisie Katoenen, in de fijnste klenren en dessins. Eene groote sorteering van de nieuwste Dames Blouses, Nieuwe CORSETTEN in prachtige modellen. Door Pastoor MARTIN BECK's Breukzalf volkomen genezing. 3 Steeds voorhanden de fijnste HEEREN-ARTIKELEN, Jongens- Heer en Stroohoeden. Rekening en Verantwoording P. HE BOER, Bruine en zwarte TEER, alsmede PEK Te BERGEN (N.-H.) Vraagt SOECKER's Wilhelmmakoekies Boter sprits. Naaisters en Wederverkoopers bijzondere prijzen. ALKMAAR, Kanaalkade B 30. KASSIER en COMMISSIONAIR in EFFECTEN, sluit verzekeringen tegen inbraak met of zon der diefstal, bij de Verzekering-Maatschappij „HERMANDAD" te Arnhem. 2 Slaapkamers en 1 Zitkamer, benevens pension voor 4 personen en 1 kind. van AMSTERDAM en ALKMAAR naar HOORN en terng, Ontvangen eene uitgebreide sorteering van de nieuwste Eene groote en nienwe sorteering in Vitrages, Koord, Embrasses en Franjes. Ontvangen een prachtige kenze De ondergeteekendePre sident-Commissaris, bericht aan ieder, die daarbij belang heeftdat zij in hunne vergadering van den 28 Maart 1898 de van het Begrafenisfonds, gevestigd te Zijpeover den jare 1897opge maakt en afgelegd door den Directeur G. van OS Notaris te Zijpe, hebben onderzochtvergeleken met de be scheiden en volkomen goedgekeurd. G SOECKERBanketbakker. Lanshooibouwbier merk ,,'t Hert", waaronder KRIMP VRIJE KAASMAKERS, BEITE en 6OBDKOOP8TE ADRE8 voor voor Japongarneering en Handwerken. voor zijden BLOUSES en COSTUMES van een der grootste fabrieken van Crefeld en Zurich. Spreekuren t voorin. 9ÏO namldd. 13. HET BADHUIS ia geopend tot 's avonds 8 uur. Des Woensdags 9 Zaterdags ÏO DE COMMISSIE VAN BEHEER. KAIHTOOKPAiTOOttSTEEfi. voor de maanden Juli en Augustus te BER- QE9T of omstreken van Alkmaar Brieven met opgave van conditiëniraneo letters 5 C O Algemeen Advertentie-Bureau NiJGH VAN DITMAR Amsterdam. HEJ9EST OJVTVAAGEA: EN VEKIIH»\RE\OOItU. stoppende aan alle tusschenstations. Vertrek van AMSTERDAM voorin. 5.39. ALKMAAR 4.51. PURMEREND 6.33. Het den trein naar Hoorn kan ook vee worden vervoerd. Terug van HOORN namiddag 1.33. RichtiDg Rotterdam Vertrek van HOORN nam. 1.15. Richting AmsterdamRotterdam (Oosterspoor), Alkmaarden Helder Vertrek van HOORN nam. 4.45. W.B. Het vee moet uiterlijk 30 minuten vóór het vertrek van den trein geladen zijn. Zie verder de aanplakbiljetten. De Raad van Administratie, Het gedelegeerd Lid, R. VAN HASSELT. zijn weder voorhanden aan de ITEES1KOOPERIJ In elegante modellen. CwAAH llT*P1l1r fY|AAT* T Men vrage gebruiksaanwijzing met bonderden dankbetuigingen van genezingen bij den Heer M. RE1HANNI Badhuisstraat 13 Haarlem. Bij schriftelijke aanvrage bijvoeging van 10 cents aan postzegels. Eeiiige dankbetuigingen uit de vele duizenden t Den Heer M. RIJMANS Haarlem. Der waarheid bnlde doende en tevens als Protest tegen »het Maandblad tegen de Kwakzalverij", als zonde de breukzalf van den WelEerw. Heer Pastoor M. Beck het voldoende geneesmiddel niet zijn diene Dat mijne vrouw ruim 2 jaren lijdende was aan een breuk en na twee doosjes breukzalf van bovengenoemden pastoor Beck te hebben gebruiktis mjjne vrouw geheel genezen. Van bovengenoemd schrijven kan U naar goedvinden gebruik maken. Achtend, UEd. dw. Dienaar Schiedam 12 Nov. '97. (w. g.) J. B. KLEISS. Wel Edele Heer RIJMANS. De breukzalf van den WelEerw. Zeergel. Heer Pastoor M. Beck bezit wonderbare geneeskrachtbovendien zeer snel en zonder pijn. 't Is ongelooflijk en toch waar, ik heb mijn brenk 43 jaar gehad, maar ben door deze zalf volkomen genezen. Mijn innigen dank aan pastoor M. Beck. Bavelgemeente Ginneken bij Breda. CORNELIS KUIJPERS. Schoonoord (Drenthe), 15 Jnni 1897. Zend U s. v. p. aan deD heer J. Klok landbouwer te Odoornerveen (Drenthe) een potje Breukzalf, 't eerste potje is op en hij gevoelt zich vooruitgaande zoodat hij een tweede potje wenschte. Ook deelen wij U mede Gode zij dank dat ons jongentje ond 3 jaar door 't gebruik van een half potje zalf genezen is. Achtend JOH. EBENSSchoonoord (Drenthe). WelEdelen Heer 1 Onder mededeeling dat nwe Breukzalf uitstekende resultaten heeft verzoek ik U namens mijne schoonzuster nog een potje ai te zenden. U kunt van mijn naam gebruik maken om Uw heilzaam middel aan te bevelen. UEd. dw. dienaar Petten16 Sept. '97. N. VAN KEPPEL Onderwpzer. en PRIJKEN LAAG. Be President-Commissaris voornoemd, G. C. HULST. De ondergeteekende heeft de eer zijn geachten stad- en landgenooten te berichten, dat hij heden avond zijn naar de eischen des tijds ingericht CAFÉ, waarin geplaatst een uitmuntend loopend BILJARD (nieuwste systeem), stal OPEÏÏKNÏhopende door nette bediening uitmun tende consumptie benevens billijk tarief, zich ieders gunst te verwerven. Minzaam aanbevelend Aleuwlanderslngel B la. verkrijgbaar bij I. BAKKER, KOOLTUIN 10. WEGENS VERTREK TB HOOP of met 1 Juni TE HUURhet in de Grootolaan aldaar lief gelegen Bulten »Sans Souci" met grooten Tuin. Het huis bevat beneden 3 flinke kamers, waarvan 2 en suite, rnime gangkenken, provisiekelder en kasten etc.; boven 2 kleinere vertrekken met ruimen droogzolder. Bij het huis een flinke steenen Schuur zoo noodig tot Koets huis in te richten. Dagelijks te bezichtigen en te be vragen bij den heer J. DE BOER te Bergen. EN Bjj deze brengt ondergeteekende aan heeren slijters van Hoolbouwbler in herinnering dat het uitsluitend door zijn tusschenkomst voor Alkmaar en Omstreken ls te verkrijgen. UEd. dw. dienaar BAANGRACHT A 19. P. BLAAPff. te bevragen bij W. IVANGH, te Schoorldam. verkrijgbaar bij I. BAKKBR KOOLTUIN 10. Drukkerij v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4