C A P T 0 L. 1. i WISSELINE H. J. VONK ZOON. Polderbemalingen. V.S. OHMSTEDE J.Czn, Losse Reisschetsen De Stuifkalkfabriek STUIFKALK JM NIGHTCAP. C. VAN STAM, ssBssfjiRMgif Kantongerecht te Alkmaar. Advertentièn. Mot a ris C. II. MÖENS Boelhuis te Bergen. SCHOORL. Openbare Verkooping Aanbesteding. Banketbakker, Tegen Boos l Boode Bordeaux wijn -i Boode Port-a-Port, COGNAC, ITan Eomunde Geveke ALKMAAR Verbeterde Mestvorken Stekelpikkers, Slechtvorken, C. 1. M AT T 33 INT «PIA.KT O'S. im NIEUW. NIEUW. Justus van Maurik. PRIJS f —20. W. F. STOEL ZOON, ^ARpETER, Schoen- en Laarzenmakerij. W. VAN DEB WAAL, SCHIEDAMMER JENEVER, Merk: Groote voorraad. Lage prijzen. de levering van 100,000 eerste soort vlakke Straatklinkers (Waalvorm), pl. m. 300 Ms ZAN1) en 400 Ms GRINT. Alleen-verkoop voor Alkmaar J. BIJLOOS, belast zich met den aan- en verkoop van Eflecten verzekert op het leven tegen invaliditeit en ongelukken belast zich verder met alles wat op het HA881HR8VAK betrekking heeft. Engelscbe en Belgische Anthracietkolen Dnitsche Salonkolen. Kachelkolen en Kackel- nentjes-, Gas- en Distillatie-CokesHouts kolen, Bruinkool en Houtskool-bri<iuettes Langestraat 63. Vele Attesten yan Polderbesturen beschikbaar. 9 ZaaimachinesPloegen IJZEREN, STALEN en HOUTEN SCHOPPEN, benevens verdere TUIN-, AKKER- en Landbouw-Gereedschappen. Reguliersbreestraat 16, Amsterdam, FABRIEK en MAGAZIJN van Boekhandel Herms. Coster Zoon. levert zeer fijne en witte OERWERELD Gedep.Fabrieksmerk FIRMA Zaa-ndam. Puike Oude SCHIEDAM Zitting van 22 April 1898. J. G., Harlingen, dronkenschap en opgeven van een valschen naam, f 1 en f 5 boete of 1 dag en 8 dagen hecht. J. EL, W. T., J. P. en C. B., Alkmaar, en J. L., Amsterdam, overtreding politie-verordening, de le en 4e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 2e, 3e en 5e ieder f 0.50 boete of 1 dag hecht. C. Zw. Az., Egmond aan Zee, jaehtwet-overtreding, f 3 boete of 2 dagen hecht. J. C. en P. Gr., Castricnm, en 0. T., Heiloo, loopen langs den spoorweg, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. M. Pr. Jbz. en L. K. Az., Egmond aan Zee, poging om wild te bemachtigen, ieder 2 dagen hecht. W. Zw. Tz., L. K. Lz., 0. BI. Jz., Ph. Pr. Dz., T. Gl. Pz., K. Br. Gz., P. Br. Kz. en H. V., Egmond aan Zee, de le f 1 boete of 2 dagen hecht., de 2e—4e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 5e f 1 en f 2 boete of 2 dagen hecht., de 6e f 3 boete of 2 dagen hecht., de 7e 2 dagen gev., de 8e 1 dag gev. J. Sch. Kz., T. Zw. Cz., S. Gr. Jbz., P. C. Hz., K. Zw. Gz., C. V. Wz C. Zw. Wz., T. Zw. Wz., C. Zw. Ez., Egmond aan Zee, overtreding provinciale verorde ning, de le, 4e—7e en 9e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 2e f 2 boete of 3 dagen hecht., de 3e f 2 boete of 2 dagen hecht., de 8e 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht. te BBVGBW1JUzal Dinsdag 36 April 1898, 's morgens om ÏO nur, op de boerderij van den heer G. BIERte Heemskerkerdnln, om contant geld, publiek verkoopen 10 kalfkoeien, 1 koe die met October moet kalven, 4 kalfvaarzen, 5 pinken, eenige kuikalveren, een bruin paard (Oldenburger), een kapwagen op veeren, een boeren wagen op veeren, een boerenwagen zonder veeren, een driewielde kar, een gierbak, voorts boeren-en bouw gereedschappen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen daags voor den verkoop van 1 4 uur. op 't Woud, ten sterfhuize van den heer JAN KLA VERBLAD, op Woensdag 2? April 1898, 's voor middags 10 nar, van 4 Puik beste Kalfkoeien, die gekalfd hebben of op kalven staan, 2 dito Kuikalveren, 36 Kippen en 2 Hanen, Kippenhokken, Kruiwagen, Karn, Emmers, Makers, Zet ters, Hekken, groote partij gewaterde Palen, Brandhout, Spanen, eenige Boeren- en Bouwgereedschappen, en eene partjj best Hcoi, stuit Mest, benovens Huls- raad en Inboedel en een partij Bloembollen, waar onder hanghoofdjes. Notaris L. TOP. Geene gelegenheid tot uitspanning. ViilJWlLLIQEI VERHOOP. De Notaris B. VAN DER VEEN, te Schoorldam, zal op Woensdag 27 April 1898, voormiddag 10 uur, in de herberg van K. Peijs te HAR GEN, in het openbaar verkoopen 1. Huls Erf, Bouw- en Weiland te Camp ge meente Schoorl, Sectie A No. 414, 49, 50, 413, groot 2 bunders 61 roeden 10 ellen, 2. Welland aldaar Sectie A No. 18 en 20 groot 2 bunders 20 roeden. Dadelijk te aanvaarden. Eigendom der erfgenamen G. KROON, Wed. D. KOOL. aan de liangerelsonder Nieuwe Nledorpop Dinsdag 3 Mei 1898 des namidags 6 nur, ten herberge »het Witte Paard", ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris Mr. ADRIANUS PETRUS HENDRIK DE LANGE in bijzijn van den heer Kantonrechter, van Het BODWl. AA D, aan de Langoreis, onder Nieuwe Niedorp, Sectie B No. 379, groot 1 hektare 17 aren, te aanvaarden bij de betaling der koopsom: nagelaten door P. VEL Kz. Inlichtingen geeft Notaris Mr. H. W. F. LIGTENBERG te 's-Gravenhageen voornoemde Notarisaan het laatste kantoor liggen de voorwaarden van af 8 dagen vóór den verkoop voor een ieder ter lezing. W. F. STOEL 4 ZOON ALKMAAR DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Polder HEERHUGOWAARD zullen op Donderdag 28 April 1898, des namiddags te 3 nur, in het Polderhuis bij inschrijving aanbesteden: De biljetten moeten, vergezeld van een monster steen, worden ingeleverd bij den Polderbaas te Oudorp, vóór of op den 27 April bevorens. Djjkgraaf en Heemraden voornoemd, S. AKKERMAN. De Secretaris, P. WONDER Az. Kennemerstr. weg 4, Alkmaar. blijft zich steeds aanbevelen voor de levering van alles wat tot 't vak behoort en neemt ten allen tijde bestel lingen a n. Voorts verkrijgbaar prima Poeder chocolade fijne Tafelolle en Groenten ln blik. N.B. VRAAG van Stam's bekende Boter-joden- koeken en Alkm. Jongens. Met groote waardeering besproken in de eerste genees kundige bladen van Dnitschland, o. a. in het »Deutsche Medicinische Wochenschrift", onder redactie van Prof. Dr. A. EULENBURG en Dr. JUL. SCHWALBE. Na korten tijd, meest reeds in de eerste 8 14 dagen, verdwijnen de dichtste schubben en schilfors der hoofd- u lid, wordt deze rein vermindert de afscheiding der ';klieren wordt de haaruitval langzaam minder sterk e boudt deze na eenigen tijd geheel op. Prijs f 2,— per flacon. LAN GESTRA AT 94. MOUTTIIi Blo. 1, ALKMAAR, plaatst en bezorgt kleine en groote KAPITALEN op Hyphotheek OP KEER KlliLlJkE VOORWAARDEN, neemt GELDEN a déposito, opent REKENINGCOURANT, met rentevergoeding, geeft GELD op PROLONGATIE, koopt cheques, coupons, vreemd bankpapier en specie VOOR BH H006ITE KOERSEN, sluit VERZEKERING tegen BRAND en INBRAAK, |p\s a f 26,-, f 28.-, f 30,- per anker en hooger. <z) a f 1,10 f 1,50 en f 1,80 per fl. en hooger. a f 1,—, f 1,20, f l,ftO per fl. en hooger. A I, H M A A R. Telefoonnummer 86. zoowel in détail als per wagon aan alle stations der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. Belast zich met den aan- en verkoop van Effec ten op zeer billijke conditiën en het plaatsen en bezorgen van Gelden op Hypotheek De Bank geeft CREDIETEH en VOOB- SGHOTTEV op nader overeen te komen voor waarden zij neemt Gelden a déposito, geeft en neemt Gelden op prolongatie, opent Rekening-Courant met rente-rekening, koopt Engelsche Chêques en geaccep teerd papier op het Buitenland en bezorgt inkassee- ringen op alle plaatsen binnen en buiten het Rijk. Hoogste prijzen voor Coupons, lossingen, vreemd Bankpapier en muntspeciën. DE DIRECTIE. H. PAUIi Civiel Ingenieur te Leiden, bekroond met de hoogste onderscheiding voor polderbemalln- gen (gouden medaille) op de Nationale Tentoonstelling van Nijverheid te Dordrecht in 1897 belast zich met het maken van plannen voor polderbemalingen, vernieuwing van Stoomketels en machlnerlën, aanleg van l, .1 DIJK C. 26 en 27 heeft in voorraad en levert tegen lage prijzen GEWOIE EGGEN en KETTING-EGGEN Speciale Inrichting voor Heparatlën. EXPORTZAAK in PIANO'S, PÖLYPHONS, SYMPHONIONS, ARISTONS, VIOLEN, AKKOORD-ZITHERS enz. Verhuren. Stemmen. Repareeren. Ruilen. door te ALKMAAR, DIREKT AANGEVOERD EN IN PELUNG GEBRACHT DOORDE CHOOR8TRAAT, No. 8, beveelt zich beleefd aan tot het repareeren van schoenen dn laarzen en het leveren van eigen gemaakt werk. Verkrijgbaar bij de meeste Grossiers ln Gedlstelleerd. N.B. Als bewijs van echtheid, is ca- chet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe. R HOPPE NIGHTCAP SCHlfOAM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 7