De Lange en De Moraaz P. M. Duyvis Go., Notaris GOTTMER, J. Kuijper Zonen, MERK TC Mejuffrouw W. TECKERBoterstraat A 20 Kneippsche Geneeskundige Badinrichting te GINNEKEN bij Breda. De Nationale Hypotheekbank (<*fggrt) verstrekt GELD op Eerste Hypotheek, BRUNING MUHREN VL1GGEM Lijnzaadkoeken Aanbesteding LUIERMAND A. VAN DEN BURG. NOUVEAUTÉS Agenten van de Rotterdamsche Hypotheekbank, KOOG AAN DEZAAN, SEHBERC, Logement en Uitspanning. Heerenkleeding naar maat. Koster Van Batenburg, Zuivere murwe Koog ajd Zaan. GEVRAAGD éénjarig onderhoud Molens enz. BERGERMEER Veeren- en Kapokbedden, Watten-, Wollen en MOLTON DEKENS in alle prijzen. Het overstoppen van Bedden geschiedt kosteloos voor lö Gulden. 1)e van ouds bekende BEBDEVPABRijjjjj Langestr aat 95, ALKMAAR, Wollen-, Gestikte- Sc Molton Dekens in alle prijzen. SPECIALE INRICHTING zonder vooruitbetaling van renten tegen 4- percent. Nadere inlichtingen zijn voor geldbehoevenden verkrijgbaar aan het Kantoor der Bank, Keizersgracht 370 te Amsterdam (dagelijks van 10 tot 4 uur), of bij den Agent voor Alkmaar en omstreken, den heer Mr. K. A. COHEN STUART, Langestraat B N°. 71, alhier. HLEEDERmAHERI, uitsluitend gemaakt van prima kleurhou- dend wollen vlaggedoek, leveren FABRIEKSMERK GEDEPONEERD, VAN OP WOENSDAG 18 MEI 1898. MA A R. SpringveerenKapok-, Zeegras- en Stroomatrassen. Houdt ziek steeds aanbevolen voor de levering van alle tot eene compleete behoorende Artikelen. Het geheele jaar geopend. Gezonde boschrijke omgeving. Uitvoerige prospectussen g r a 11 s. Dr. S. C. M. SOER Bad-Arts. Amsterdam Nieuwendijk 156. A Telefoon No. 542. Stalen-Depots in alle groote plaatsen van Nederland. -ë a 2.9 27 Vj 30 25 Eigen Linnenfabriek ELZASSER FANTASIE-KATOENEN FANTASIE-ZEPHYRS lIVOElfIHUBS en MACHINEFABKIKANTEN leveren VVEKUTIKJIA en complete Inrlch tingen voor Houtzagerijen en Schaverljen. te OBDAM, zal op Maandagen 25 April, bij opbod, en 2 Mei a.s., bij afslag en combinaties, telkens 's middags 12 nnr, in na te melden perceel, te Albmaar vellen en verkoopen De welbekende goed beklante Herberg, liogement en Uitspanning met vergunning, behoorende aan den heer D. GROOTHUIZEN, aldaar, genaamd »het Wapen van Limmen", met daarbij behoorende STALLEN staande op den besten stand aan- en nabij de markten. De sedert vele jaren bestaande Zaak levert een ruim bestaan op en is bijzonder geschikt voor jongelni uit den boerenstand. Aan aarding 1 Jnni 1898 en inmiddels uit de hand te koop. Voorts zal alsdan worden geveild het PAK- Ml® aan de PIETERSTRAAT, aldaar, behoorende aan den heer L. BORST. Dadelijk te aanvaarden. Zie de biljetten. KA A DM A K SA T. ALKMAAR. Speciale Inrichting voor KMI LM AKERS. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne Stoomfabriek »de Wachter", om zich Van de zuiverheid te overtuigen. éSD li'rn7r door eene DAME, eene Hamer, met slaapkamer of alcove, op netten, vroolijken stand, ongemenbileerd. Br. fr. letters A. B., bnrean dezer courant. Bestekken van af 25 April e.k., ad 50 ets. verkrijg baar bij den Secretaris te Bergen en bij den Penning meester J. BURGER, Verdronkenooid Alkmaar. Bergen, 20 April 1898. Dijkgraaf en Heemraden van de Bergermeer, Jb. SWAAN Kz., Dijkgraaf. C. MEIJER Secretaris. Voorhanden een groote sorteering in soliede WOLLEN DEKENS worden GEWASSCHEN voor 40 ets. PER STUK. Zooeven ontvangen eene zending Kinderwagens, LEVERT MET SUCCES: SCHOMMELWIEGEN, keurig bekleed met roodbruin saai, gegarneerd met balfranje, gev, met bordpapier en satinet, in de nieuwste modellen, voor bijzonder goedkoopen prijs. OPGERICHT In 1893. Buitengewoon lage prijzen ALLES, wat tot het BEDDEN-en MATRAS- bEJNVAK behoort, in ordinaire zoowel als in de fijnste Kwaliteit, zooals: Veeren Bedden per stel van f 25, f 30, f 35, f 40, f 50, f 60, f 80 enz. tot f 125 liannk r k n r w Kapok Zeegras r> Bedtijken gewast. ongewast. Bedovertrekken. Bedspreien. Bedkwasten. f 15, f 17,50, f 20, f 25, f 30. f 5, f 7, f 10. Paardenharen Matrassen. Kapok Alpengras Zeegras Stroo Springveeren Spiraaldraad of zoogenaamd Bed der Toekomst. Houten Ledikanten. Plaatijzeren Ledikantenge perst en ongeperst. Openslaande ijzeren Ledi kanten. Wiegen, Vuur-, Luiermanden met en zonder voering en Kleed en. Ziekenstoelen met 3 Kussens van af f 12, Amerlk. Uitch-Pine Houten Slaapkamer Ameublementen in diverse prijzen. tot het machinaal zuiveren van Bedden Dekens en Matrassen. Reparation spoedig, netjes en billijk. Wollen Dekens worden gew;assehen en opgemaakt tegen AO ets. per stuk a contant. *yW s/; :;.V O ac-^ el 130 100 Gedeponeerd handelsmerk. te Veldhoven, N oordbrabant. Het merk »BRUNO" waarvan onze goederen zijn voorzien, ga randeert DUALITEIT en SOLIDITEIT. Zuiver WOLLEN ZWARTE JAPONSTOF EEN p. el 130 ct. Zniver WOLLEN Gekleurde JAPONSTOFFEN FANTASIE k JOURS Stalen, ook door al onze Stalen-Depóts, op aanvraag omgaande franco. Elk staal is voorzien van den naam »BRUNING MUHREN" en daardoor gegarandeerd, van ons afkomstig te zijn. ContrdleWij garandeeren alléén de qnaliteit van die goe deren welke uit ons Hoofdmagazijn rechtstreeks aan den kooper verzonden en met dezen verrekend worden. Dames nit den netten stand, met veel relaties, die zich met den verkoop onzer artikelen willen belasten, gelieven zich s c h r i f- t e 1 ij k tot het HOOFDBUREAU te AMSTERDAM te wenden. Drukkerij v. Herms. Coster V Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 8