Ingezonden Stukken. Buitenland. drankwet. BURGERLIJKE STA ND. Arrondissements-Reclitbaiik te Alkmaar. met suggestie verband houdtin zijn strijd tegen bet drankmisbruik meent hij dat opgemerkt te hebben. De heer Pr g 68 meentdat hij in zijn voordracht voorbeelden heeft genoemd van gevallen van erfelijk be laste kinderen ook tengevolge van drankmisbruik der onders. Wat de opmerking betreft, dat de natuur boven haar kracht zon gaanmeent hij dit te moeten antwoorden dat wij de kracht der natuur niet kennen; hjj acht het onwaarschijnlijk dat de natuur verder zal kunnen gaan dan haar kracht toelaat, doch wij kunnen de natuur wel helpendoor verkeerde invloeden weg te nemen. De laatste woorden van den heer Melchers beaamt spr., ook hjj is van meening, dat bij redevoeringen de suggestie een groote rol speelt. Daar niemand verder het woord vraagtwordt na de gebruikelijke plichtplegingen de vergadering gesloten. Voor het oprichten van een cursus, door den heer Prijes bedoeld, meldden zich een twintigtal personen aan. Deze cursus zal op nader te bepalen dag en uur (hoogstwaar schijnlijk op zaterdagmiddag) worden gehouden. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 aur als volgt: den 24 769.0 den 25: 767.3 den 26 761.3. Badhuis Witte Bruis. In de week van 17 tot 23 April zijn in het badhuis van »het Witte Kruis" genomen 38 kuipbaden, 65 regen- baden le klas 110 regenbaden 2e klas, totaal 213 baden. Loonsbetaling en Zondagsrust. De besturen der elf verschillende vereenigingen die zich per adres tot den raad hebben gericht in zake de loonsbetaling op Vrijdagavond, hebben van het college van burgemeester en wethouders een extract uit het register hunner notulen ontvangen van den volgenden inhond Overwegende, enz., besluiten >den gemeentearchitect, den directeur van de gasfabriek en den directeur der gemeente-reiniging uit te noodigen, hij wijze van proefvoor den tijd van 3 maanden ingaande den 1 Mei a s., de loonsbetaling aan de gemeentewerklieden te doen plaats hebben op V rijdag in plaats van op Zaterdag en na afloop van den ge noemden proeftijd aan dit college onder opgaai van redenen te berichten of de proef al of niet heeit voldaan. Ambachtsschool. Vrijdag, den 23, woei de vlag van het gebouw der bovengenoemde school ter eere van het bezoek van den minister van binnenlandsche zaken, den heer mr. PI. Goeman Borgesius. Gedurende geruimen tijd geleidde de directeur den minister door het schoolgebouw, terwijl het bestuur hem en den heer Huber, die den minister vergezelde, een diner aanbood in het hotel »de Toelast. STUUKLUh MUSEUM. Op de bovenzaal van het Stedelijk Museum liggen ter bezichtiging eene menigte van teekenlngen en gra vures, betreffende de gemeenten Bergen èn Schoorl Houders van familiekaarten meenen wij hierop in het bijzonder attent te moeten maken. B E V li 14 1 S fi. Onderstaande personen worden in hun belang drin gend uitgenoodigd, zich ten spoedigste aan te melden ter gemeente-secretarie (Afdeeling bevolking) Ruiter, Pieter, laatste woonpl, de Rijp Wetschrijver, Cate, 1. w. Amsterdam Mulkens, 0. P., 1. w. Tilburg. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brensen ter alaemeene kennis, dat aan hen vergunning is gevraagd door CORNELIS ADRIAAN JONGKEES wonende te Alkmaar, tot het voortzetten van den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel aan het Torenburg wijk O, no. 6, welke vergunning thans ten name staat van JAN HERMES. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 26 April 1898. 0. D. DONATH, Secretaris. GETROUWD. 24 Apr. Hillebrand Klaver en Maria Groot. bimon Martinus van Hecht Munting Napjus en Maartje Kluwe. Johannes Petrus Schoon en Cornelia Maria Baltns. Christiaan Costa Wiese en Christina Maria Schiffersteijn. Cornelis van den Tooren en Bregje Sluis Henri Jacques Haasbroek en Anna Maria Amse. GEBOREN. 23 Apr. Maria Johanna Antonia d. van Johannes van Djjk en Maria Magdalena Johanna Hazenberg. Pieter z. van Pieter de Boorder en Catharina Geertruida Schermer. Anna Cornelia Geer truidad. van Gerardus Mooij en Geertruida Jansen. Elisabeth Catharinad. van Pieter Schouten en Trijntje Winder. Catharina Mariad. van Jan van Eijk en Alida van Dijk. OVERLEDEN. r) 24 Apr. Grietje Riesebos, echtgen. van Gerbrand Rooker, 61 j. en 10 m. 26 Antonins George Theodoor Lievendag 42 j. Gerritje Jansje Kornelia Schouwenburg, 71 j. Zitting van 26 April 1898. P. B., Helder, ontuchtige handeling met minderjarige jongens, 2 jaar gev. J. d. W., Koedijk, oplichting, 4 maanden gev. K. B., Broek op Langedijk, diefstal, 1 week gev. C. K., Schermerhorn, brandstichting, 10 maanden gev. A. V., Beets, diefstal, 6 maanden gev. P. B., Sijbekarspel, gedetineerd, bedriegelijke bank breuk, 2 maanden gev. A. v. M., hvr. van H., Enkhuizen, mishandeling, t 8 boete, subs. 4 dagen hecht. W. Z. Wz. en J. V., Egmond aan Zee, diefstal, ieder 1 week gev. van 24 April 1.1. ingezonden stuk van mr. W. C. Bos man te beantwoorden. Stukken in den door hem ge kozen trant geschreven, al is men het er niet mede eens, vinden meestal geene bestrijding. De macht van phrases is echter groot en het zou jammer zijn als sommige uwer lezers op een dwaalspoor werden gebracht door mr. Bosman, die geenszins juri disch juist den inhond heeft weergegeven van de voor stellen, welke B. en W., met betrekking tot het boven staande onderwerp, den Raad hebben aangeboden. Er mag dus aan herinnerd worden, dat de voorstellen van het dagelijksch bestuur aan den Raad in afdruk verkrijgbaar zijn ter gemeente-secretarie. Een ieder, die belang stelt in de zaak, zal goed doen die voorstellen zelf te lezen en niet alleenlijk te oordeelen naar hetgeen mr. Bosman daarvan gelieft te zeggen in verband met gedenkwaardige dagen in de annalen, versukkelde linde- boomen, bommen en nog grappiger grappigheden. X. In ons volgend nummer zullen wij de motieven die B. en W. tot hun besluit hebben geleid, mededeelen. Plaatsgebrek verhindert ons dit heden te doen. Reil 24 25 llöjd- en Fröbelonderwijs. Mijnheer de Redacteur Het ligt niet in mijne bedoeling het in uw nummer Tramplannen. Aan »Alcmaria", Vereeniging tot bevordering van 't vreemdelingenverkeer en tot verfraaiing van Alkmaar en omstrekeu te Alkmaar. Toen verleden jaar bij geruchte bekend werd, dat de plannen, door 't comité uit Alcmaria's middeu benoemd, zouden bestaan uit lo. een lijn Paardemarkt— Bergen, 2o. PaardemarktHeilooEgmond aan Zee, besloten on- dergeteekenden, nadat zij vernomen hadden, dat de rich ting langs de Hoevervaart met normaalspoor om tech nische redenen werd afgekeurd, alsnog concessie voor een stoomtramweg langs de Hoevervaart aan te vragen, lo. omdat zij overtuigd waren, dat èn het belang van Egmond aan Zee èn het belang van Alkmaar meebracht, dat de omweg over Heiloo werd vermeden 2o. omdat de verbinding van Egmond aan Zee met Alkmaar door normaalspoor niet noodig is. Statistisch is uitgemaakt, dat het goederenvervoer op de buurtspoorwegen en tram banen vrijwel gelijk staat, zoodat de noodzakelijke over lading van geen invloed is3o. omdat reeds in 1882 een specialiteit op spoorweggebied het tracé langs de Hoevervaart zeer geschikt achtte, terwijl onze advisee- rende ingenieur geen andere technische bezwaren ont moet, dan er bij eiken aanleg van spoorbanen zich voor doen. Ruim twee maanden voordat de aanvrage om conces sie, uitgaande van Alcmaria, inkwam, was de onze reeds bij de betrokken gemeentebesturen ingediend. Wij begrepen, dat Alcmaria zijne reeds opgevatte plannen niet zou laten varen, daar ieder het recht heeft voor zijne overtuiging pal te staan. Alcmaria meende, dat Alkmaar's belangen en zoo het om Egmond heeft gedacht, ook haar belang het meebracht, de lijn te ont werpen langs Heiloo, maar wij meenden, dat de kortste verbinding langs de Hoevervaart met het Hoofdstation Alkmaar en niet met de Halte Heilo in belang van beide gemeenten was. De publieke opinie toch en de Raad van Alkmaar in zijne laatste gehouden zitting, waar het traject over Heiloo is verworpen met algemeene stemmen, hebben erkend, dat wij goed hadden gezien. Wat doet nu Alcmaria tot ieders verbazing 't Vraagt eene maand uitstel, om een in der haast getrokken lijntje nog wat nader te mogen uitwerken, ten einde den Raad weer 't genoegen te geven, over eene maand eene keuze uit 2 ontwerpen te moeten doen, of beide con cessies te verleenen. Welke motieven kan Alcmaria daarvoor hebben Is het de vereeniging of wel 't tram comité om eene concessie te doen Duidelijk toch sprak de President van Alcmaria in de laatste Raadszitting (toen er voorgesteld werd om voorloopig Schipper c.s. concessie te verleenen en dan eveneens eene maand later aan 't gewijzigd plan Alcmaria) het dreigement uitAls n u aan Schipper c.s. concessie wordt verleend, trekt Alcmaria zijne plannen in Hoe rijmt zich deze uitlating met het feit, ons uit de Alkmaarsche courant pas bekenddat Alcmaria in de vergadering van den 29 April a. s. bedoelde wijzi ging nog vast moet stellen Wat moeten wij er van denken V Of bevordert ons plan het vreemdelingenverkeer niet? Werken wij dit tegen Het plan Alcmaria bestaat uit twee plannen. BergenAlkmaar en Egmond a. Zee—Alkmaar. De levensvatbaarheid van de ééne lijn bewijst niets voor die van de andere omdat Bergen en Egmond a. Zee geen onderlinge connecties hebben. Waarom als nu eene andere combinatie het laatste gedeelte wil aanpakken, voert Alcmaria het eerste deel niet uit, maar zegt barsch Alles of niets". Wat dan, als in eeDe volgende raads zitting Alcmaria's gewijzigd plan" de zege behaalt Denkt Alcmaria misschien nu op zoodanige wijze de concessie moet verkregen worden dat de Raad van Egmond-Binnen en Egmond a. Zee zoo maar voetstoots instemming zal betuigen met dit nieuwe plan Afwij zing in de Egmonden en de beide plannen staan op hun doode punt. Of denkt Alcmaria soms, dat wij, hal verwege gekomen, onze plannen zullen opgeven Al is ons optreden in het eerst gemotiveerd geworden door het traject over Heiloo, nu Alcmaria te elfder ure, ziende den slag te verliezen, nog snel een lijntje trekt en het ons dus blijktdat 't niet om de meest gewensehte verbin ding, doch slechts om het bezit van eene concessie te doen is kan men van ons niet meer vergen bakzeil te halen. Alcmaria speelt het gevaarlijke spel, niet wij. Reeds nu heeft het belangrijke vertraging veroorzaakt De beslissing over ons traject heeft het tegengehouden, wie weet voor hoelang? Ons traject is zelfs aange vallen, als zijnde de weg onveilig Waarom Om den grondslag? Is die op den dijk minder te vertrouwen, dan in de weilanden in de meer gelegen, waardoor 't nieuwe tracé zal komen te loopen en het oude reeds liep. Om de vaart Waarom bestond dit bezwaar niet by den aanleg van andere lijnen in ons land Staat onze lijn in veiligheid nog achter bij het viaduct door Rotterdam NeenAlcmaria van U als vereeniging met eene zoo duidelijke naamsomschrijving als doel, hadden wij iets anders verwacht. Op de eene vleugel eerlijk geslagen en onherroepelijk hadt ge alle krachten op de andere vleugel moeten ontwikkelen en niet gniepig de overwin ning aan de anderen trachten te ontwringen, nu ge niets beters in de plaats weet te geven, waardoor gij, reeds kort na uw ontstaan, ontrouw wordt aan uwe leuze. Nog zijn we vol vertrouwen, dat de misslag worde her steld door te doen waarmede de president reeds heeft gedreigd in de vorige raadszitting: Alcmaria trekt zich terug." Verdere doordrijving uwer plannen moet uitstel tengevolge hebben en hoe licht komt dat niet tot afstellen. P. W. SCHIPPER. G. E. A. VAN HALL. SPANJE. Volgens officieele mededeelingen in de Gaceta'' handhaaft de regeering haar recht om kaper brieven uit te geven. Zij zal met koopvaardijschepen een dienst van hnlpkruisers voor de oorlogsvloot organi- seeren. Die vaartuigen zuilen met de vloot samenwerken en onder de jurisdictie der oorlogsmarine worden ge plaatst ten einde vijandige schepen te kunnen nemen en koopwaren des vijands benevens oorlogscontrabanden in beslag te nemen. Tot nog toe is het nog niet tot een treffen gekomen en vermoedelijk zal dat wel eenige dagen op zich laten wachten. Toch zijn er eenige schoten gelost en wel door de batterijen van het fort Morre bij Havana die op de blokkeerende Amerikaansche schepen vuurden. De Ame rikanen beantwoordden het vuur niet en hielden zich buiten schot. Eenige Spaansche koopvaardijvaarders zijn door den vijand buit gemaakt en naar Key-West opgebracht. Groote spanning heerscht er over het lot van de »Paris", die eenige dagen geleden uit Engeland vertrok met een be langrijke lading Nordenfeldt en Maximkanonnen voor de Vereenigde Staten. Spanje zal zeker zijn uiterste best doen dit schip op te vangenterwjjl een telegram uit New-York meldt, dat de kruisers Minneapolis en Colum bia zijn vertrokken met dringende bevelen om de Paris tegemoet te stoomen en te geleiden. Volgens berichten uit Portorico neemt de opgewon denheid aldaar toe. De prijzen van levensmiddelen stij gen snel. De autoriteiten nemen maatregelen om het vertrek van vluchtelingen tegen te gaan. Reeds zijn eenige vluchtelingen op het aan Denemarken behoorende eiland St. Thomas aangekomen. Zij deelen mede dat de toestand op het eiland kritiek is. De staat van be leg is afgekondigd. VEK. S'k ATEN. De blokkade van Havana is begon nen. De president der V. S. heeft een proclamatie uit gevaardigd waarin hij de blokkade afkondigt van de geheele Noordkust van Cuba, tusschen Cardenas en Bahia- Honda, en van de haven Cienfuegos aan de Zuidwest. Cienfuegos is de sleutel der provincie Santa Clara, de plaats waar vermoedelijk het hoofdkwartier van Maximo Gomez gevestigd is. De snelheid, waarmede de schepen van het Atlantische eskader deze blokkade hebben bewerk stelligd, kan niemand verwonderen, daar de afstand van Key-West naar Havana, 170 mijlen, in zes uur kan wor den afgelegd. Het is niet te verwachten, dat er spoedig een groote zeeslag zal worden geleverd. De Spaansche flotille, die te Havana ligtzal het niet wagen zich op de open zee met de Amerikaansche vloot te meten. Maar wel zullen de SpaanBche zeeofficieren die het bevel voeren over torpedobooten al hun best doen de reusachtige Ameri kaansche oorlogsbodems te verontrusten. De oorlogsverklaring zal door het Congres zonder stemming worden aangenomen. Sherman zeide den 24, te verwachten, dat de insur- genten wel het meest zouden moeten vechten op Cuba. De regeering heeft geen plan de militie en de nieuwe recruten naar Cuba te zenden voordat zij volkomen bestand zjjn tegen de vermoeienissen van het militaire leven. Sherman gelooft verderdat de vloot zou trachten zich te vereenigen met de macht Maximo Gomez, en dat er een volmaakte samenwerking zal ontstaan tusschen hen tegen den gemeenschappelijken vijand. Hij meent dat de regeering voornemens is wapens en ammunitie te leveren voor het uitrusten van verschillende regimenten opstandelingen en om het geheele Cubaansehe leger in goeden oorlogstoestand te brengen. Het buit maken van de »Buena Ventura" wordt in diplomatieke kringen te Washingtonjals onwettig beschouwd, daar de termijn nog niet verstreken was, ter beantwoor ding van het ultimatum gesteld. De eigenaren der Buena Ventura" hebben bij het Fiansche gezantschap een klacht ingediend. Naar gemeld wordt is de >Buena Ventura" op een zandbank geloopen in de haven van Key-West. Men zegt dat de equipage een gat had geboord in de voorsteven, om het schip met de vijandelijke bemanning aan boord te doen zinken. Sedert zijn reeds een viertal schepen buitgemaakt. De Spaansche schoener vMathilde" is door de torpedoboot Porter" binnengebracht, do stoomboot »Miquel Jover" buitgemaakt door de Helena", en thans wordt ge meld, dat de >Catalina",van New Orleans naar Cuba, en de »Saturnina" voor Havana bestemd, te Key-West zijn binnen gebracht. Kaatste Berichten. is WASHINGTON, 25 April. Hedenmorgen was tegen elf uur de commissie voor buitenlandsche aangelegen heden uit den Senaat bijeengeroepen om de oorlogsver klaring op te stellen. De Staatssecretaris van buitenlandsche zaken bherman diende onmiddellijk daarop zijn aanvrage om ontslag in bij den buitengewonen ministerraad die heden werd ge houden. De post werd aan den onder-secretaris Day aan geboden men twijfelt echter of hij haar zal aannemen daar hij naar zijn woning te Kanton is vertrokken. V ol- gens de New-York World zou de heer Day zijn afgetreden voor zijn vertrek. KANTON (Ohio), 25 April. De heer Day zal de be noeming tot staatssecretaris van buitenlandsche zaken ter vervanging van den heer Sherman aannemen. WASHINGTON, 25 April. President Mc. Kinley heeft de motie geteekend waarbij aan Spanje de oorlog wordt verklaard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2