Nederland. Markt- en Beursberichten. Advertentièn. ïof De oorlog. LONDEN 25 April. Lloyds bureau heeft een telegram uit Washington aangeplaktmeldende dat de zes Spaan- sche koopvaarders, die door de Amerikanen zijn genomen, vrijgelaten zijn. ST. VINOENT (Kaap Verdische eilanden), 25 April. Het Spaansehe eskader is nog altijd hier. Men verzekert dat het morgen zal vertrekken. MADRID25 April. Het is onjuistdat de forten om Havana op het Amerikaansche eskader zouden hebben geschoten. De Amerikaansche regeering brengt artillerie en cava lerie in gereedheid voor het vertrek naar Cuba. De kabel van Havana naar Key-West is nog niet af gesneden. KEY-WEST, 25 April. Terwijl de torpedoboot Foote peilingen deed in de haven van Matanzas loste een ge maskeerde Spaansehe battery onverwachts drie schoten, die echter alle ver van het doel gingen. SchagenWognum. In het nummer van 23 April werd gemeld, dat bovengenoemde lijn met 1 Augustus gereed zal zijn. Niets is minder waar dan dat. Zoo langzaam als 't tegen woordig opschiet, zal 't stellig nog eenige maanden na Augustus zijn eer alles gereed is. Verongelukt Uit Maassluis meldt men Sedert eenige dagen verkeeren de betrekkingen der bemanning van het loggerschip Johanna is groote on gerustheid. Het schip is vier weken uit, en daar nu de scheep8boot gevischt is en hier binnengebracht is, wordt de ongerustheid nog grooter. Hoewel het feit nog niet kan geconstateerd worden, ligt het vermoeden voor de hand, dat het schip vergaan zal zijn. Nadere berichten worden met angst tegemoet gezien. Te Wormerveer brak Zaterdagavond halftien een uitslaande brand uit in de koek- en banketbakkerij van S. Witkamp Pz., welke vermoedelijk in het zaagsel- hok was aangekomen en voor een oogenblik met hevig heid woedde. Men kon den brand tot de bakkerij beper ken, welke echter voor het grootste deel uitbrandde. Het woon- en winkelhuis kreeg veel waterschade. Alles was verzekerd. De brandkraandie voor het eerst dienst deed werkte uitstekend, en duidelijk bleek bij dezen brand hoe noodzakelijk eene dergelijke inrichting is in dichtbe bouwde gedeelten der gemeente met onvoldoende gele genheid voor wateraanvoer. 's Dravenhage. In het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen alhier werd zondagnacht brand ont dekt op het voorgedeelte van het tooneelwaarop zater dagavond een Amsterdamsch tooneelgezelschap De twee jongens had gegeven. Gelukkig was men den brand weldra meester zoodat aan de zaal zelve geene schade werd toegebrachtmen hoopt het tooneel weder gereed te hebben tegen Vrijdagavond, wanneer Cyrano de Bergerac vertoond wordt. Omtrent de oorzaak van den brand bestaat slechts één vermoeden dat een der acteursdie tijdens de opvoering in een zeker tooneel moest rookeneen einde cigaret achteloos zou hebben neergeworpen op een sofa. Al het verbrande was ver zekerd. Stierenkeuringen. De uitslag van de, vanwege de Commissie tot be vordering van de Veefokkerij in Noordbolland, gehouden stierenkeuringen is, dat, geven de stieren van de navol gende eigenaren bij inspuiting met tnbercnline geen blijk van tuberculose, de premiën zijn toegekend als volgt 18 Premiën van f 150 ieder voor tweejarige of oudere stieren, De stieren toebehoorende aan: W. Jimmink, te Zijpe K. Blauwboer, L. Jonker en Gebr. Buis te Schagen O. Posch, te BinnenwijzendS. Mol te BerkhoutD. de Jong, Zuid-Schermer; Gebr. Peeck en J. Hoog vorst, SchoorlJ. Kossen, Eenigenburg J. Rolfi, Schermeer K. Paarlberg, WarmenhuizenJ. de Wilde, Wijk aan Zee; P. S. Zijlmans, Haarlemmermeer; R. Pool, Nieuwer AmstelA. v. d. Keppel, 's Gravenland; G. Pronk, Weesper- carspel en P. Stapel Cz., te Hoogcarspel. In reserve werden gehouden de stieren van J. L, T. Groneman, Wieringerwaard W. Bakker, Beemster; P. C. Schuijtemaker, BerkhoutP. Wiedijk Gz., Groot-Scher mer J. van Zijverden, Haarlemmermeer en F. Bijl Schermeer. Deze komen in aanmerking indien eenige voorwaar delijk geprimeerde door deze of gene omstandigheid het recht op een premie verliezen. 18 Premiën van f 50 ieder voor éénjarige stieren. De stieren toebehoorende aanJb. Zijp Hz. en D. Waiboer Dz., WieringerwaardJ. Glijnis, Schermeer J. Buurs, P. van Twisk, C. Bleeker en K. Bakker, Beem sterG. W. van Vuren, Haarlemmermeer; C. Nieuwen- dijk en G. Link, Naarden J. v. d. Veer, KoegrasC. Meurs, WinkelJ. Kossen, Eenigenburg J. L. T. Grone man, WieringerwaardGebr. de Jong, Hoogcarspel W. Bakker, Beemster Jb. Wit, Midwoud en A. de Goede Hz., Beemster. Wjjl de 1-jarige stieren nooit verplaatst worden en de premiën aan de ouderen toegekend over de geheele pro vincie verspreid zijn, behoeft geen enkele stier gestatio neerd te worden. In het geheel werden ter keuring aangeboden 74 stuks tegen verleden jaar 137. Rij ksveld wacht. Verandering in het personeel der Rjjksveldwacht in Noord-Holland. Op verzoek met ingang van 1 Mei a.s. eervol ontslagen de breg. tit. J. Thomas te Sijbekarspelbreg. maj. P. v. d. Struijf te Schagen. Aangesteld tot rijksveldw. breg. C. Koelewijn, breg. tit. te Hoogkarspel. Tot rijksveldw. J. Straaijer,. stuurman bij de Kon. Ned. Marine te Helder, standpl. Alkmaar. W. C. J. H. A. Roe- lolsen, agent van politie, standpl. Amsterdam. Verplaatst met 7 Mei a.s. de rijksveldw. C. Koelewijn, breg. voornoemd, van Hoogkarspel naar Schagen, B. Mari- nus van Alkmaar naar SijbekarspelJ. Tesebeld van Amsterdam naar Hoogkarspel. den manifestatie. In een door het plaatselijk arbeids-secretariaat te Rotterdam aan bestuurders van vakvereenigiugen en organisatiën gericht schrijven wordt voorgesteldeen optocht te organiseeren ten gunste van de vakbeweging en spoorwegdiensten. In verband met de werkloosheid en lage loonen der vakken en den overmatigen langen arbeidstijd en slechte bezoldiging van het spoorweg-per soneel zon die manifestatie moeten strekken om de publieke opinie wakker te schudden. De optocht zou worden vergezeld door arbeidersmuziek- en zanggezel schappen ten einde meer de aandacht te doen vestigen en tot opluistering van het geheel. Na afloop van den optocht zou eene openbare vergadering worden gehouden, waar eenige sprekers de belangen zullen behandelen. De gecombineerde bestuursvergadering ter behandeling van dit voorstel heeft plaats op Vrijdag 6 Mei a.s. Rookcoupé's voor dames. Nu het meer en meer voorkomt hoe jammer 't ook zij, het feit is niet te loochenen dat dames zich aan het, meer uitsluitend voor de heeren der schep ping bestemde, rookgenot gaan overgeven, dreigt op de spoorwegen een groote practische moeilijkheid, die de directiën, wel zullen doen onder de oogan te zien en zoo mogelijk uit den weg te ruimen. We kennen in ons land drie soorten van coupés rook-, niet-rook- en dames-coupés. De laatsten zijn echter niet te onderscheiden in rook- en niet rook-compartimenten. Wanneer nu dames, die nog niet aan de sigarette verslaafd zijn, met opzet in een voor haar bestemde coupé plaats nem6n en een reis gezellin, hartstochtelijk rookster, de sigarette te voor schijn haalt en 't compartiment met haar welriekende wolkjes vult, zal de niet-rookende dame eigenlijk geen recht hebben van beklagwant zij is in een dames coupé dat is alles wat zij verlangen kan het rooken is er niet verboden, gelijk in de niet-rook-coupé's van de heeren. 't Geval heeft zich al voorgedaan, dat een dame, die alleen om 't rooken een gemengde coupé ont vlood, in een «dames-rookcoupé" terechtkwamEr moet iets tegen gedaan worden. (»Vad.") Branden Een vreeselijke brand brak Vrijdagavond te acht uur uit in de stoomkam- en rietmakerij der firma H. Blenker, gelegen in de Veenstraat te Enschedé. De brand woedde met de meeste felheid en de belendende panden werden, bij het afzenden van dit bericht, ernstig be dreigd. De fabriek en toebehooren werden geheel ver nield, Omstreeks 11 uur brak Vrijdagavond een felle brand uit in de Nieuwe Vogelenzang 13 te Rotterdam, waarin gevestigd is de opslagpaats van A. Vonk, handelaar in hooi, stroo enz. Een honderdtal pakken geperst hooi werd vernield, de zolders zijn uitgebrand. Drie brand spuiten werkten. De oorzaak is onbekend. De Dreyfns-zaak. De «Siècle" van 21 April bevat een uitvoerig en vrij volledig overzicht van de bekende studie, door mr. A. A. de Pinto, raadsheer in den Hoogen Raad der Ne derlanden, in het «Weekblad van het Recht," gewijd aan de Dreyfus-zaak en onlangs afzonderlijk verschenen. Ren oud kanon. Onder de gemeente Harenkarspel in de Woudmeer werd den 23 door eenige jongens bij het slootje springen de ijzeren loop van een oud kanon gevonden, waarin het jaartal 1779 was gegoten. In triomf werd het uitge graven en door eenige mannen naar Oudcarspel gesleept. Zeer waarschijnlijk is dit kanon afkomstig van het ge vecht, dat in dezen omtrek bij den inval der Engelschen en Russen in 1799 met de Nederlandsche troepen heeft plaats gehad. Ook bij de Woudmeersbrug ligt een reeds voor jaren gevonden oud kanon in het water, van dat gevecht afkomstig. Proefvelden In IVoordholland. In de provincie Noordholland zijn voor 1898 niet minder dan 56 proefvelden aangelegd, die door het rijk gesnbsideerd worden en onder contröle staan van den heer 0. Nobel, directeur der Winterschool te Schagen. In deze veelomvattende contröle wordt de heer Nobel bijgestaan door den heer De Gier, leeraar van genoemde school. Heerhugowaard. De heer ds. A. Weeder heeft den 24 voor een talrijk opgekomen schare, afscheid ge nomen van de gemeente met eene plechtige rede naar aanleiding der woorden »De Heer doe aan u welda digheid, gelijk gij weldadigheid aan mij hebt gedaan." Barsingerhorn. Den 25 werd met goed gevolg het examen als onderwijzeres afgelegd door mejuffrouw A. E. Oudt, van K o 1 h o r n. Statenverkiezing Schagen. Wieringerwaard. De Vrijzinnige Kiesvereeni- ging heeft tot candidaten voor de provinciale staten ge steld de heeren Th. J. Waller en J. Zijp. Sijbecarspel. Voor de vacante betrekking van hoofd der school hebben zich 39 sollicitanten aangemeld. 3öïste Staatsloterij. 4e klasse, ie lijst, 25 April. Ns. 4725 en 15923 f 400 nr. 8373 f 200; ns. 2972, 4343, 9526 en 11121 f 100. 26 April 4e. klasse 2e. lijst. No. 11530 f 2000; ns. 806, 192 en 18251 f 100; ns. 3356 en 19879 f 200; Nr. 18610 f 400; Alkmaar 25 Apr. Aangevoerd 0 Paarden —fa 0, 09 koeien en ossen f 130 a 180 302 vitte kalveren f 30 a 80.per pond 60a80ct., 74 nuchtere kalveren f6 a 12, 0 vette schapen f a 3 magere id. f 12.a 20.—, 243 vette varkens per P. f 0.34 a 0.40, 59 magere id. f 16 a 19, biggen f 0.a Amsterdam, 25 Apr. Aardappelen. Friesche Dokkumer Jammenf 3.30 a 3.60, Friesche Fr. Jammen f3.40 a 3.70 Zaaiers f 2.50 a 2.90 Zeeuwsche Spuische Jammen f3.90 a 4.50, Zeeuwsche blauwen f 0.a 0.Poters f 2.10 a 2.30, Flakkeesche Jammen f 3.50 a 3.90, id. Blauwe f 3.50 a 3.75, Geldersche Blauwe f 3.50 a 3.75, ronde Wolkammers f 0.a 0.IJpolder Jamm f 0.a 0.Westlandsche Zand-Thomassen f 5.a 6.50, Pruisische Hamburgers f 3.50 a 3.65, Duitsche Rooden f 0.a 0.per HL., Nieuwe Malta f 0.10 0 125 per KG. Petroleum vast Amerik. 20 c. hoogerloco in cons. f8.75. Amsterdam 25 Apr. Aangevoerd 581 runderen, vette le qual. f 0.56 a 0.58, 2e id. f 0.54, Se id. f 0.4^ per K.G., 200 melk- en kalfkoeien f 100 a 225, vett6 kalveren 0.a 0.a 0.per P., 0 Gras id., f a per stuk, 187 nuchtere kalveren f 6 a 9, 44 scha pen f 0.a f 0.492 vette varkens f 0.34 a 0.38 per P. Haarlem, 25 Apr. Boter, aangevoerd 147 KG., f 0.80 a 0.90111 biggen, verk. Ill, f7 all,63 schrammen, verk. 63, f 12. a 16. Aangevoerd 29 mud Aardappelen: verk. 29 mud, f 3.50 a 0.—, mud Appelen verk. mud, f 0.— a 0.— mud Peren, verkocht mud, f 0.a 0.— Kampen 25 Apr. Boter Per '/8 vat f 19.a 21.50, per '/16 vat f 9.50 a 10.75, per 1/a K.G. 40 a 43 ct, Aangevoerd 450 achtste, 160 zestiendev. n 600 stukken, wegende samen 10.900 Kg. Londen, 25 Apr. Aangevoerd 1100 runderen, 2.6 a 4 4 11000 schapen en lammeren 2.10 a 5.0, kalveren 0.0 a 0.0, 5 varkens 3.4 a 4.4 PURMEREND, 26 April. Aangevoerd 620 vette run deren f 0.42 a 0,56 p. p., 18 stieren prijshoudend, handel stug, 398 vette kalveren f 0.60 a 0.80 p. p., handel matig, 455 nucht. idem f 4 a 14, handel stug, 14 paarden, 1668 schapen en lammeren prijshoudend handel matig, 175 vette varkens 34 a 40 ct. p.p., 193 magere id. f 14 a 27, 259 biggen 17 a 10, allen handel stug. Kleine kaas f 27,50, middelbare f 22Aangevoerd 170 stapels, weg.kg., 18561/! kg. boter f 0,90 al, Kipeieren f 2.25 a 3,Eendeieren f 3,a 0, 1500 kievitseieren f 0,10 a 0,p. stuk. A.MSTMBOA.M 25 Apr. 26 Apr. pCt.i Cert. Nederland, N. W. Schuld2! dito dito3 dito, Oblig3 talie, Inschrijving 1862/815 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.. 5 ditodito April-Oct.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... 3 dito,, 1888/89, a frs. 500 met id4J Rusland, Binnenlandsche 18944 dito, 1880 gecons. Z. R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le&2eser. 1 Jan. 1 Apr, 1 Juli lOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 S, 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 3J N. W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-PalembangA. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 1253 dito, Fastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4£ dito, Transoaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A.. dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand... dito, Miss. Kans Texas Adn. ex 2e Hvp. dito, dito, le Hypj.. 4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. NederlandStad Amsterdam f 1003 HongarijeTheiss Loten4 OostenrijkStaatsl. 18544 dito dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 85| 97! 96| 84 84 84! 84A 84A 15! 26| 63tï 96 96| 94) lOOi 80 102! 34! 86 91! 20! 104! 32! 93 32| 98| 55 41! 44 79 562 105! 108 35| 91è 100! 81! 53-ft 57Ü 154 99! 87f 74| 97! 87! 96| 96! 85rs HA 10A 5! 97| 47! 10! 81! 14ft 109ü 116! 134| 117 166 140! 178 158| 23 420 85! 96 96 84$ 84| 85 16 26! 63a 97! 102! 33a 20^ 94a 64 43i$ 79 556 l04j 82A 57« 97 74i 98i 10! 84a HA 951 47 10 81 14 108 115! 140i ■23 Den 30 April hopen onze geliefde ouders P. KIEFT en F. BLEEKER hunne ÖOjarlgc echtvereeniging te herdenken. Limmen Hunne dankbare kinderen 30 April 1898. en kleinkinderen. Receptie van 2 tot 4 nur. Den 7 Mei a.s. hopen onze geliefde ouders S. KAANDORP A. KAANDORP hunne 25jarige echtvereenlglng te herdenken. Hunne dankbare kinderen en Alkmaar. behuwddochter. Getrouwd: HENRI JACQUES HAASBROEK en ANNA MARIA AMSE, die, mede namens wederzijdsche familie hunnen dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 24 April 1898.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3