IMPERIAEi TAFKLWATEII B R EIK ZAL F. Voorjaarsmarkt te Purmerend. 19 Kalf koeien ZAANDAM, Hooi te koop UIT DE BRON TE G-een breuk meer I Door Pastoor MAKTIN BECK's Breukzalf volkomen genezing. Openbare Verkooping M. A. EEKAMP, Loodgieterij. Zinkwerkerij. Waartoe dient bij voorkeur J, KAUFMANN PUBLICATIE. Stremming van het verkeer. flinke Boerenmeid, Bekening en Verantwoording is het smakelijkste en gezondste Tafelwater der wereld. Zeer geriefelijk is de zegelsluiting met „opener tevens dienstdoende als kurk Prijs: pr. ct., fl. 12 ct., pr. V, fl. 17Va HooMngent^rAlkmaar en Omstreken J OU. PAULEIV, Boterstraat 16-17-9. CORNELIS VAN DEN TOOREN en NOORDHOLL. TRAMWEGMAATHCHAPPIJ. MAANDAG 2 ME! vertrekt de eerste trein nit ALKMAAR te 4.30in plaats van te 5.30. Voor veevervoer aangifte bij de Agenten en bij den Vee-Agent KOOIJ, te Midden-Beemster, Tarief als op Dinsdag. 25 stnks uitmnntend Hoornvee, waarvan Fnidsen C 60. AANLEG GAS- en WATERLEIDING, SPREEKBUIZEN, ELECTRISCHE SCHELLEN. GasornamentenGaskooktoestellen. De ondergeteekendePre sident-Commissaris, bericht aan ieder, die daarbij belang heeftdat zij in hunne vergadering van den 28 Maart 1898 de van het Begrafenisfonds, gevestigd te Zijpeover den jare 1897opge maakt en afgelegd door den Directeur Gr. van OS Notaris te Zijpe, hebben onderzochtvergeleken met de be scheiden en volkomen goedgekeurd. met inbegrip der flesch. y f -m Ledige flesschen worden ad 2 ets. per stuk teruggenomen Getrouwd: BREGTJE SLUIS, die tevens namens wederzijdsche fami'iehun harte- ljjken dank betuigen voor de bewijzen van belangstel ling, bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar 24 April 1898. Getrouwd: C. SLUIS, Weduwnaar van K. Over, en A. AKKERMAN, die hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele blij ken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk onder vonden. Heerhugowaard, 25 April 1898. Getrouwd: Jbr. A. A. E. J. R. BRANTSEN en C. J. VAN LEEUWEN. Schagen, 26 April 1898. Heden overleed, in het Ziekenhuis te Amsterdam, onze lieve Zuster ANNIGJE VAN HAAPTEN, wed. J. A. SERET, in den ouderdom van 46 jareD. W. VAN HAAPTEN Jz. G. VAN HAAPTEN—KRUIJER. Alkmaar, 23 April 1898. Heden overleedin het Ziekenhuis te Amsterdam onze lieve tante ANNIGJE VAN HAAFTEN, wed. van den heer J. A. SERET. A. J. BAKKER—VAN HAAPTEN. A. H. BAKKER Rotterdam. Jn. VAN HAAPTEN, Nieuwediep. J. M. DULLEMOND—VAN HAAPTEN 's Graven hage. E. E. DULLEMOND Ned. IndiS. M. M. 0. VAN HAAFTEN, Alkmaar W. G. VAN HAAPTEN G. W. VAN HAAFTEN, L. A. A. VAN HAAPTEN W. J. N. H. VAN HAAPTEN Alkmaar, 23 April 1898. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde zoon en broeder WILLEM FREDBRIK, in den jeugdigen leeftijd van bijna 18 jaren. Mede namens kinderen en behuwdkinderen H. KRIJNS. M. KRIJNS-WINKEL. Alkmaar, 26 April 1898. Rouwbezoeken kunnen niet worden afgewacht. Na eene korte ongesteldheid overleed heden, in den ouderdom van 72 jaarmejuffrouw G. J. 0. SCHOUWENBURG. AlkmaarG. W. v. d. POL 26 April 1898. Executeur-Testamentair. Na eene korte ongesteldheid overleed heden, na voor zien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde echtgenoot en vader, Antonius George Theodoor Llevendag, in den ouderdom van 42 jaren. Wed. A. G. T. LIEVENDAG-Vogel. Verzoeke van persoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. Na eene korte ongesteldheid overleed heden, na voor zien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, mijn geliefde zoon Antonius George Theodoor Llevendag, in den ouderdom van 42 jaren. Wed. J. A. LIEVENDAG-de Loor. Na eene korte ongesteldheid overleed heden, na voor zien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde broeder eD behuwdbroeder Antonius George Theodoor Llevendag, in den ouderdom van 42 jaren. M. E. THEISSLINGLievendag. P. J. THEISSLING. Onzen hartelijken dank voor de vele bewijzen van be langstelling op den 20sten dezer ondervonden. G. VAN NIEUWKUIJK. M. VAN NIEUWKUIJK— Beekman. Voor de vele blijken van belangstelling, 20 dezer onder vonden betuigen wij onzen hartelijken dank. Ch. DIRKEN. Alkmaar. C. H. DIRKEN—Labotrie. Hartelijk dank aan familievrienden en bekenden voor de welgemeende blijken van belangstelling, op 17 dezer ons betoond. C. STOEL en Echtgenoote. Antwerpen April 1898. te bevragen bij W. IVANGH, te Schoorldam. "CT Men vrage gebruiksaanwijzing met honderden dankbetuigingen van genezingen bij den Heer j®1 ttEIMASBIS Badhuisstraat 12 Haarlem. Bij schriftelijke aanvrage bijvoeging van 10 cents aan postzegels. Heilige dankbetuigingen uit de vele duizenden Den Heer M. RIJMANS Haarlem. Der waarheid hulde doende en tevens als Protest tegen .het Maandblad tegen de Kwakzalverij", als zonde do breukzalf van don welEerw. Hoer Pastoor M. Beck hot voldoende geneesmiddel niet zijn diene Dat mijne vrouw rnim 2 jaren lijdende was aan een breuk en na twea doosjes breukzalf van bovengenoemden pastoor Beck te hebben gebruiktis mijne vronw geheel genezen. Van bovengenoemd schrijven kan naar goedvinden gebruik maken. Achtend, UEd. dw. Dienaar Schiedam, 12 Nov. '97. (w g) j, B- KLEISS. WelEdele Heer RIJMANS. De breukzalf van den WelEerw. Zeergel. Heer Pastoor M. Beck bezit wonderbare geneeskracht, bovendien zeer snel en zonder piju. 't Is ongelooflijk en toch waar, ik heb mijn brenk 43 jaar gehad, maar ben door deze zalf volkomen genezen. Mijn innigen dank aan pastoor M. Beck. Ba velgemeente Ginneken bij Breda. CORNELIS KUIJPERS. n Schoonoord (Drenthe), 15 Jnni 1897. end U s. v. p. aan den heer J. Klok, landbouwer te Odoornerveen (Drenthe) een potje Breukzalf, 'teerste potje is op en hij gevoelt zich vooruitgaande, zoodat hij een tweede potje wenschte. Ook deelen wjj U mede, Gode zij dank dat ons jongentje ond 3 jaardoor 't gebruik van een half potje zalf genezen is. Achtend JOH. EBÈNSSchoonoord (Drenthe). WelEdelen Heer Onder mededeeling dat nwe Breukzalf uitstekende resnltaten heeft verzoek ik U namens mijne schoonzuster nog een potje af te zenden. U kunt van mijn naam gebruik maken om Uw heilzaam middel aan te bevelen. t) n 1C a t UEd. dw. dienaar, I etten 16 Sept. 97.N. VAN KEPPEL Onderwijzer. op de plaats in gebruik bij den heer D. DE JONG, aan den Sloorddijk In de Schermeer bij Oterleek, op Woensdag den 2 7 April 1898, 's voormiddags ten ÏO ure, van en 6 pinken, 1 paard gelijktands, 1 drachtige bloedzeng, 7 schapen met lammeren, 1 kar op veeren, 1 bakwagen, 1 driewielige kar met ierbak, 2 boerenwagens, waarvan 1 met veeren, schamel en toebehooren, tuigen. Boerengereedschappen, waarbij emmers, melk vaten, bussen, karn, emmerrak, harken, vorken enz. Alles tegen contante betaling. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den notaris P. A. DE GELDER, te Stompetoren. Op de plaats is geene gelegenheid tot uitspanning. RUIMH SORTEEBIKG de Doering's Zeep met den Uil 1 Zij dient als be proefd waschmiddel voor kinderen en zelfs zeer jonge kinderen zij dient als probaat middel voor de verzor ging der huid wegens hare zuiverheid en rijk vetge halte zij dient en dit bewjjzen honderdduizenden door het gebruik als geliefde toiletzeep voor de Dames ter behouding van schoonheid, frischheid en zachtheid der huid. Gebruikt derhalve Doering's Zeep met den IJil bij uw toilet. Voor 2d Cent overal ver krijgbaar. Het MAGAZIJN van ZIJ UK AST®FF HA AMSTERDAM, KALVERSTRAAT 107, levert elke hoeveelheid z ij d e tegen fabrieks- pr ijzen. Men verlange de stalen onder opgave van het gewenschte. De Commissaris der Koningin in Noord-Holland, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de dub bele draaibrug over het Noordhollandsch Kanaal, aan de voormalige Friesche poort te Alkmaar, wegens daaraan nit te voeren herstellingen, van en met 26 tot en met uiterlijk 28 April a. s. voor het verkeer zal zijn gesloten dat gedurende dien tijd in den overtocht van voet gangers en lichte handwagens en desgevorderd ook van klein vee, zal worden voorzien door een hulppont, terwijl het verkeer van rij- en voertuigen over de nabij gelegen Schermervlotbrng aan de Bierkade aldaar kan plaats hebben. Haarlem, 22 April 1898. De Commissaris der Koningin voornoemd, VAN TIENHOVEN. Gevraagd, om dadelijk in dienst te treden, eene goed kunnende melken. Loon f 2,25. Te bevragen bu reau Zijper Courant, Schagerbrng. He President-Commissaris voornoemd, G. C. HULST Drukkerij v. Herms. Goster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4