Ralph Denmead. No. 51. Honderdste jaargang. 1898. VRIJDAG 29 APRIL. INSCHRIJVING SCHUTTERIJ. Buitenland. FEUILLETON. ALKHAARSCHE CO? RAAT. Deze Conrant wordt Dlosda g-, Uonderda g- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f O.HO j franco door het geheele rijk f 1. 3 Nummers f O,©6. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentlen Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. OOSTER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar: Gezien de wettelijke bepalingen omtrent de schutterijen; Roepen bij deze ten einde zich in de daartoe gereed gemaakte registers te doen inschrijven op alle man nelijke ingezetenen dezer gemeenteop 1°. Januari 1898 hun 25ste jaar ingetreden en alzoo de geborenen van het jaar 1873 alsmede hen die, ofschoon in andere gemeenten ingeschreven sedert de laatste inschrijving binnen deze gemeente zijn komen wonen en op 1°. Ja nuari 1.1. hun 34ste jaar nog niet hebben voleindigd alzoo de geborenen van de jaren 1864 tot en met 1872; de vreemdelingen van denzelfden ouderdom die sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijn, om als ingezetenen te worden beschouwd benevens de gepasporteerde militairendie zich tot dusverre niet voor de schutterij hebben laten inschrijven. Zij maken tevens de ingezetenen bekend dat de inschrijving zal beginnen 15 Mei aanstaande en geheel moet zijn afgeloopen 1 Juni daaraanvolgende, wor dende in een der vertrekken van het Raadhuis daartoe overgegaanop Dinsdag en Donderdag van iedere weekvan des middags 12 tot des namiddags 2 uren een iegelijkzonder onderscheid of hij mocht ver- meenen al of n i e t onder de bij de wet vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren verplicht is zich voor de schutterij te doen inschrijven zijdie irj^ meer dan eene gemeente hun verblijf hou den of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd tot de inschrijving verplicht zijn binnen die gemeente waar eene dienstdoende schutterij aanwezig isen bij aldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende schutterij bestaatzich te doen in schrijven in die gemeentewaar zij ambtshalve ver plicht zijn hun verblijf te houden en eindelijk dat zij, die zich niet vóór 1 Juni hebben doen inschrijven door het plaatselijk bestuur ingeschreven en in eene geldboete verwezen worden terwijl zij daaren boven zonder loting bij de schutterij worden ingelijfd indien het blijkt dat er tijdens de verzuimde inschrij- ving geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling te hunnen aanzien bestonden. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezeten dezer gemeentedien het aangaatzich tot de inschrijving aan te melden ter voorkoming der straf bij nalatigheid vastgesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voorzitter. 26 April 1898. O. D. DONATH, Secretaris. EGYPTE. Een Egyptische kanonneerboot, die dezer dagen van Shendy naar Dakala is teruggekeerd, heeft belangrijke mededeelingen meegebracht over de gevolgen door EDNA LYALL 37) Mevrouw Hereford lachte even. >U behoeft u woorden niet zoo zorgvuldig te wegen een Celt is aan veel sterker taal gewend. Vindt gij Sir Matthew werkeljjk een schurk? Ik moet bekennen dat hij een man is, dien ik bij intuïtie niet uit kan staan, maar ik dacht, dat hij een groot philantroop en zeer ge- acht is. i® bij ook," zei Ralph, wiens gelaat een harde uitdrukking aannam. »Maar eens zal de wereld uitvinden wat hij is wanneer bij anderen geruïneerd en ver moord heeft, zooals hij mijn vader gedaan heeft. Hoe verkeerd is het om alleen die menschen op te hangen die op heeterdaad betrapt worden 1 Zij deden beter dé speculanten op te hangen wiens slachtoffers bij honderden geteld kunnen worden. Er zijn veel wreeder manieren om de menschen te vermoorden, dan door vergif, of met messen, of pistolen." Zij had hem nauwkeurig gadeslagen, terwijl hij sprak, en zij zag, dat zijn toorn en verontwaardiging oprecht en diep waren. Een innig medelijden vervulde haar hart, en zij begreep, hoe ondraaglijk het voor Ralph was, dat het meisje, hetwelk hij liefhad, nog steeds in de macht was van dezen verachtelijken, valschen philantroop. k vind dat u groot gelijk hadt, om Evereld te vragen," zeide zij warm. »En nu dat gij gesproken hebt, moet i grootste angst voorbij zijn. Het bewustzijn dat gij tot elkander behoort, zal u beiden kracht geven." Al de bitterheid verdween uit zijn gelaat by hare woorden, het even rondborstig, jongensachtig en geestig latend, als het altijd geweest was. Het gedrag van Sir Matthew had hem eenigszins hard en streng gemaakt, van de nederlaag der Derwishen aan de Atbara. De kanonneerboot is bij El Aliab in een gevecht gewikkeld met een kamp van vluchtelingen uit Mahmoed's leger. De vluchtelingen wilden zich niet overgevenwaarop tweehonderd hunner nedergeschoten en zeventig gevangen genomen werden. De gevangenen verklaarden, dat velen die in den slag bjj de Atbara ontkwamen, van dorst zijn ge storven. Anderen hebben in de woestijn het leven ge laten. De ruiterij der Derwishen eD de troepen te voet zijn totaal gedemoraliseerd te Adarama aangekomen en daar uiteengegaan. Een deel is over Aboe Delek naar Khartoem getrokken en de rest naar Gedarer. Vermoe delijk zal de Kalief den volgenden aanval van het Britsch- Egyptische leger onder de wallen van Omdurman af wachten. Het korps vestingartillerie te Shoeburynetz, in Enge land, heeft bevel gekregen eenige batterijen in gereed heid te brengen voor transport naar Egypte, ten einde dienst te doen bij de beschieting van -Khartoem, in den herfst van dit jaar. ENTGEEANTD. Een buitengewone editie van de »St. Ct." bevat de verklaring van strikte en onpartijdige onzijdigheid van Engeland en de bevelen die Zaterdag aan de Indische en Koloniale regeeringen zijn gezonden, om de reglementen voor de neutrale mogendheden in hunne havens toe te passen. Ten gevolge van een aanzegging der Engelsche over heid hebben de achtergebleven schepen van het Ameri- kaansch eskader den 25 Hongkong verlaten. De bevel voerder en de Amerikaansche consul hebben geprotes teerd, verklarende dat het niet noodig was te vertrek ken, zoolang de Amerikaansche regeering niet de oorlogs verklaring ter kennis had gebracht. De Bombay Gazette" meldt, dat bij een onderzoek door professor Hafikine van aan dezen toegezonden bacillen-kuituren van verdachte ziektegevallen te Calcutta, gebleken is, dat men daar inderdaad te doen had met kuituren van pestbacillen. FKMHBIJIt. Jules Gnérin, redacteur van de Parijsche »Libre Parole", is te Algiers in hechtenis ge nomen op grond van opruiing tot daden van geweld. De heer Guérin stennde de verkiezingsagitatie van Dru- mont, den anti-semietischen voorvechter. SPANJE. De minister van buitenlandsche zaken heelt aan de Enropeesche mogendheden een verweerschrift gezonden over de houding van het koninkrijk tegenover de republiek. De minister gaat daarin eenvoudig de geschiedenis van de crisis na. Hij brengt in herinnering, dat Spanje her haalde malen de Cubaansche gruwelen geloochend heeft en vestigt de aandacht op de Boodschap van presidont Cleveland aan het Congres, van Dec. 1896, waarin deze verklaarde dat het herstel van de rust op Cuba mogelijk was bij een behoorlijk zelfbestuur. Spanje heeft daarna volledig zelfbestuur aan het eiland geschonken zoo dat de latere officieele verklaring van de Vereenigde Staten waarin Spanje's goede trouw betwijfeld wordt, geheel onbegrijpelijk is. De nota betoogt daarna dat Amerika nooit een onder zoek van het wrak der »Maine" door Spaansche des kundigen gedoogd heeft, voorgevend dat het buiten de territoriale wateren van Spanje lag. De volstrekte onschuld van Spaansche ambtenaren en officieren aan deze ramp wordt gehandhaafd. Spanje heeft de meeste verzoeningsgezindheid aan den dag gelegd door voor te stellen, de quaestie aan arbitrage te onderwerpen door maarschalk Blanco te gelasten, zich naar de westelijke provinciën van Cuba terug te trekken, en door drie mil- lioen peseta s te besteden aan de leniging van den nood der Cubanen, terwijl de bijstand der V. S. daarbij aan genomen werd. En ten slotte werd een onmiddelijke wapenstilstand op Cuba afgekondigd. Maar Amerika wees deze vergaande concessiën af, evenzeer als de bemidde ling van den Paus. In de gehouden zitting der Kamer van den 26 hield de voorzitter eene patriottische redevoering. Hij zeide dat Spanje niet moet antwoorden op de beleedigingen van het parlement te Washington, teneinde het prestige, dat het bezit, te behouden. Sagasta verzekerde dat er volstrekt geen crisis bestaat de regeering is nimmer meer eensgezind geweest aan gaande de behartiging van de groote belangen des lands. De regeering heeft er geen oogenblik aan gedacht om de grondwettige rechten te schorsen, maar als het noodig was, zou ze niet aarzelen het te doen. Evenmin denkt de regeering er aan om den zittingsduur van het wet gevend lichaam te beperken. Sagasta besloot met de verzekering, dat Spanje al het mogelijke heeft gedaan om een oorlog te vermijden, maar de schandelijke lasteringen, die tegen Spanje zijn gericht en de dreigementen der V. S. hebben den oorlog onver mijdelijk gemaakt. Spanje gaat nu ten strijde, vertrou wend op zijn eigen hulpmiddelen en zeker van zijn goed recht. De leiders der verschillende partgen verzekerden allen in patriottische redevoeringen dat de regeering op hun steun kan rekenen. De kamer heeft ten slotte met algemeene stemmen eene motie aangenomen, waarin verklaard wordt dat alle par tgen op de regeering vertrouwen en het met haar eens zijn en waarin tevens wordt verzekerd dat iedereen bereid is om te strijden voor de verdediging van het vaderland. VER. STATENT. De Senaat keurde de benoeming van den heer Day goed. .Mc. Kinley staat bij proclamatie aan de Spaansche schepen in Amerikaansche wateren een uitstel tot den 21sten Mei toe om lading in te nemen en te vertrekken. De schepen op zee zullen vrij haar reis kunnen voort zetten, wanneer zij vóór den 21sten Mei in Amerikaan sche havens zijn bevracht. Schepen die in havens der Vereenigde Staten zijn aangekomen en vóór den 21sten April van daar vertrokken zullen niet prijsgemaakt mo gen worden. In de proclamatie wordt verklaard dat het doorzoe- maar Macneillie's goedheid en Evereld's liefde hadden er reeds zeer veel toe bijgedragen, om de sporen van een slechten invloed uit te wisschen. Hij gevoelde zich innig aangetrokken door de brave, edele vrouw, die hem zoo bereidvaardig met raad en sympathie bijstond. »Evereld zeide dat gij het wel begrijpen zoudt," zeide hij dankbaar. »Ik geloof niet dat ik had kunnen zwijgen, maar kwaadsprekende menschen zullen toch zeggen, dat ik slechts haar fortuin op het oog heb." »Dat het hem slecht gaat, die slecht van anderen denkt," zeide mevrouw Hereford. »Niemand, die een half uur met u gesproken heeft, zon u voor een fortuin-jager houden. En wanneer gij zoolang in de wereld geleefd hebt als ik, dan zult gij wel leeren, om u niet te be kommeren om hetgeen de menschen zeggen. Wij kunnen nooit aan onszelve getrouw, of eene goede zaak tot nut zijn, totdat de angst voor de publieke opinie in ons gestorven is." »Leert ons dat het leven in de wereld Ik dacht, dat het ons zou leeren met de wolven te huilen, steeds op den uitkijk te staan om middelen te vinden, om het publiek te behagen en de menschen honing om den mond te smeren en nergens meer bang voor te wezen, dan het auditorium te kwetsen of te mishagen. Velen zullen met deze zienswijze instemmen; maar ik ge loof, dat zjj niettegenstaande dat, verkeerd is. Waarom zich te bemoeien met hetgeen ons niet aangaat? Uw taak is om uw eigen leven te leiden, rechtvaardig en onafhan kelijk te wezen getrouw te zijn aan uw eigen geweten en een knappe tooneelspeler te worden. Gij hebt niets te maken met hetgeen andere menschen doen, gij kunt nooit zeggen wat er van komen kan; en wanneer gij uwe handelingen daarnaar richt, totdat gij denkt, dat zij iedereen behagen, zult gij ten laatste de achting van allen verliezen. Het is evenals de oude fabel van den man, die eerst op den ezel naar do markt reed en ein digde met hem te dragen." »Zeker is het, dat Macneillie's leven geregeld is op de wijze, die gij goedkeurt," zei Ralph peinzend. »Er is nooit een directeur geweest, die zoo halsstarrig geweigerd heeft om zich voor het publiek te buigen. Hy wil den slechten smaak voor ziekelijke en twijfelachtige stukken, waar het land in den laatsten tyd mede behept is, niet bevredigen, maar staat er op, om slechts datgene te geven, wat werkelijk goed is. Het gevolg echter hiervan is, dat, terwijl een directeur, die een van die gewaagde stukkeD speeltfortuin maaktMacneillie slechts het noodige verdient." »Dat kan zijn," zeide mevrouw Hereford »maar het resultaat is ook, dat de eene directeur een vloek voor het land en de andere een zegen is. Gij zijt niet zoo berekenend van gedachtendat u het succes meet naar het goud dat het inbrengt." »Dat hoop ik niet, zei Ralph lachende. »Maar voor iemand die weet hoe moeielijk, afmattend en angstig het leven vau zoon man noodzakelijk wezen moet, schijnt het gebrek aan zichtbaar, groot succes wel hard. Om echter op het onderwerp terug te komen waarvan wij uit zijn gegaan, wilde ik u zeggen, dat het voor mij een groote troost is om te weten, dat gij het niet verkeerd van mij vindt, dat ik gisteren Evereld gevraagd heb, en een nog grooter troost om te weten, dat zij u tot vriendin heeft. Men gevoelt zich nooit geheel veilig met een man als Sir Matthew Mactavish, maar wanneer zij zich tot u mag wended, wanneer zij in moeielijkheden verkeert, zal ik mij niet zoo ongerust behoeven te maken." »Ik beloof n, dat ik juist datgene voor haar zal wezen, hetgeen ik zou trachten voor mijn eigen zusters te zijn zeide mevrouw Hereford. »En u moet mij ook beloven, dat gij ons als vrienden zult beschouwen. Kom zoo difcé wijls als gij wilt deze week gij moet zooveel mogelijk van de gelegenheid profiteeren om Evereld te zien." Macneillie had intusschen zijn best gedaan om Ralphs toekomstige vrouw te leeren kennen. Hij was in het begin eenigszins verwonderd geweest, toen hij zag, dat zij een zeer bescheiden meisje was, niet opvallend mooi, eerder klein, en volstrekt niet als het wezentje, hetwelk hij gemeend had, dat Ralph verliefd op zou geworden zijn. Dit was echter alleen de eerste indruk. Hjj was nog niet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1