Stadsberichten. Buitenland. Nederland. BURGERLIJKE STAND. Art. 2. Zoo dikwijls de gemeenteraad aan particn-' lieren vergunning verleent tot den aanleg van een weg straat of voetpad, wordt daarbij voorgeschreven de rich ting waarin de straat, de weg of het voetpad zal worden gelegd, zoomede de daaraan te geven breedte. Art. 3. Zoolang de eigenaar, vruchtgebruiker of be heerder van een tot straat, weg of voetpad bestemde strook grond niet in het bezit is van de ingevolge de artt. 1 en 2 vereischte vergunningen, mag niets worden aangevangen of ondernomen, waardoor het door hem ver langde tot uitvoering zou worden gebracht. Art. 4. De eigenaar, vruchtgebruiker of beheerder van een straat, weg of voetpad moet deze tusschen zons onder- en zonsopgang voldoende door middel van gas verlichten ter plaatsen door burgemeester en wethouders aangewezen en te hunner genoegen. Eveneens is de eigenaar, vruchtgebruiker of beheerder gehouden op eerste aanzegging van burgemeester en wethouders binnen den door hen bepaalden termijn en op de door hen aangewezen plaatsen, de noodig geachte brandkranen aan te leggen of te doen aanleggen. Art. 5. Alle particuliere wegen, straten of voetpaden voor het algemeen toegankelijk of aansluitende aan open bare wegen, straten of voetpaden, welke bij het in wer king treden dezer verordening reeds zijn aangelegd, moeten, met de daarin gelegen werken, door den eigenaar, vrucht gebruiker of beheerder, binnen een door den Raad be paalden termijn, ten aanzien van peil, rioleering en be- harding worden gebracht in een staat als door die ver gadering daarbij wordt bevqlen en in dien staat voort durend worden onderhouden ten genoegen van burge meester en wethouders. Art. 6. De eigenaar, vruchtgebruiker of beheerder van een tot openbare straat bestemde of reeds aangelegde strook grond, die verlangt dat deze door de gemeente zal worden overgenomen, doet daartoe het verzoek aan den gemeenteraad. Art. 7. Wanneer de gemeenteraad de overneming in eigendom en onderhond van de in art. 6 bedoelde straat in het algemeen belang wenschelijk acht, besluit hij daartoe onder telkens doot hem vast te stellen voor waarden. Art. 8. Onder de uitdrukkingen weg, straat, voetpad, worden in deze verordening verstaan alle wegen, straten, stegen, pleinen hetzij beplant of onbeplant, bruggen, open plaatsen of gangen, bestemd om door de ingezetenen en anderen in het algemeen te worden bereden of be gaan, voor zooverre zij gelegen zijn binnen de grenzen der gemeente. Art. 9. Onverminderd de toepassing van art. 180 der gemeentewet, wordt elke overtreding van de arti kelen 1, 2, 3, 4 en 5 en elke niet nakoming van de ingevolge die artikelen gestelde voorwaarden, gestraft met eene boete van ten hoogste vijf en twintig gulden of hechtenis van ten hoogste zes dagen. Art. 10. Deze verordening treedt in werking drie dagen na hare afkondiging. Op voorstel van den heer Kraakman wordt beslo ten deze verordening te stellen in handen der commissie voor het ontwerpen van strafverordeningen met de be doeling dat in de volgende zitting tot de behandeling zal kunnen worden overgegaan. 22. Na behandeling der punten deelt de Voorzit ter mede, dat nog een adres is ingekomen van de ei genaren der huisjes achter de Groote Kerk, toen de Raad ten deze reeds eene beschikking had genomen. Dit adres wordt in handen gesteld van B. en W. om bericht en raad, nadat de Raad te kennen gaf, dat de eens genomen beslissing als vaststaande te beschouwen was. 23. De heer de Groot noodigt B. en W. uit te willen overwegen, in hoeverre het mogelijk is bij intrede van het 4e kwartaal om in overleg met den Arrond. Schoolopziener de le klasse de meisjesschool op te heffen en de leerlingen dier klasse over te plaatsen naar de Burgerschool. De Voorzitter kan thans wel antwoorden, dat zooiets onmogelijk is. Daargelaten dat ieder ouder zijne vrjjheid behoudt, waar en bij wien hij zijn kind school wil laten gaan, staat de gedane vraag in onmiddellijk verband met eene reorganisatie der school. De heer Witte vestigt de aandacht op de puin- plaats aan den Achterweg. De vorige week waren daar krullen aangevoerd, welke de jongens in brand hebben gestoken. Zoo iets is zeer gevaarlijk met het oog op de helende houten gebouwen en graanpakhuizen. Hij meent, dat die plaats niet mag worden gebruikt, om daar allerlei vuil neer te werpen. De heer v. d. B o s c h geeft in overweging om na te gaan of er mogelijkheid bestaat voor het instorten van vuil op een bepaalde plaats een vlet te stationeeren. De V oorzitter zegt overweging toe. De heer Kraakman noodigtmet het oog op den naderenden zomer, Burg. en Weth. uit te willen rapportee ren omtrent den toestand der slooten builen de sin- grachtenterwijl de heer Boelmans ter Spill ten slotte uit naam der wielrijders aandringt op verbe tering der bestrating bij den overweg van het spoor, in den weg naar Bergen waartoe bij de behan deling der gemeentebegrooting reeds is besloten. Hierna wordt de vergadering gesloten. bezing W. Keestra. Wij kunnen nader berichten, dat de heer W. Keestra, zuivelconsulent voor Noordholland op uitnoodiging van de Commissie tot verbetering van den Noordhollandschen veestapel voor Alkmaar e. o., te Alkmaar eene voordracht over veefokkerij zal houden in het C a f Central, op maandag, 9 Mei, des voormiddags 11 uur. Vergunning. Hier ter stede is opgericht eene vereeniging Ver gunning die zich ten doel stelt, de belangen van de kleinhandelaren in sterken drank zoowel inalsbni- t e n de gemeente woonachtig doch van hare leden in t bijzonder zooveel mogelijk te behartigen en te bevorderen. Het bestuur is samengesteld als volgtH. v. d. Sleesen, voorzitterIJ. Oldenbnrg, onder-voorzit ter J.^ P. Huchsborn, secretarisD. Leewenkamp, 2e secretarisD. Visser, penningmeesterCh. Dirken en S. rijper, commissarissen. Men verzoekt ons mede te deelen dat zondag, den 8in de kerk der remonstrantsche gemeente de dienst zal worden vervuld door den heer ds. J. C. Voor duin, predikant te Amsterdam. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 aur als volgt: den 4: 750.9; den 5: 760.6. Bllderdijk. Met de opvoering van von Schönthau's blijspel, »Politie-zaken, vertaald door Jac. de Vos heeft de rede rijkerskamer »Bilderdijk'', dinsdag 3 Mei, veel succes gehad. Het talrijke publiek, aanwezig in het lokaal Harmonie, genoot van de vele aardigheden en komi sche scènes, waarvan het stnk overvloeit, wat natuurlijk ook te danken was aan de wijze, waarop de eerste gezegd en de laatste vertoond werden. Er werd hartelijk gelachen en aan het slot met geestdrift geapplaudisseerd. GETROUWD. 5 Mei. Dr. Reijndert Sleeswijk en Anna Catharina de Boer. GEBOREN. 3 Mei. Wilhelmus Johannes, z. van Hendricus Nierop en Jacoba Jannetj'e Bieman. Maria Johanna, d. van Johan Jacob Klooster en Maria Johanna Pruim- boom. OVERLEDEN. 3 Mei. Agathad. van Jan Veldman en Geertrnida Agatha Hofman, 1 m. BIJITSCHLAAO. De Duitsche handllendeDaitsche nijverheid klagen steen en been over cie gevolgen van dan oorlog. De hoogst belangrjjke handel met de Veree- nigde Staten is aanzienlijk verminderd. Tal van reeds ontvangen bestellingen zijn ingetrokken. En het aantal reizigers naar Amerika is ook zeer belangrijk vermin derd. Men verwacht dat de regeering tegenover de sterke sffleji11!? der graanprijzen in overeenstemming met het Oostenrijksche gouvernement de invoerrechten op graan voor den duur van den oorlog zal verminderen. De agra riërs verzetten zich met hand en tand tegen dit voorstel hoewel hun voorraden bijna uitgeput zijn. Na het graan zijn katoen en renzel bet meest in prijs gestegen. De prijzen van suiker en petroleum zijn vast maar men voorziet dat eenige speculanten weldra een kunstmatige rijzing zullen verwekken. ITALIË. Da hooge graan- en broodprijzen geven aanleiding tot groote onaangenaamheden. In verschillende plaatsen hebben ernstige ongeregel- heden plaats. Op de meeste plaatsen kost het pond brood 50 cente- simi, op sommige zelfs 55 centesimi. De inkomende rech ten op het graan zijn 50 lire per last. De toestand is vrij ernstig in sommige deelen van het land. Te Foggia heeft het volk het gemeentehuis in brand gestoken donanegebouwen hebben het op sommige plaat sen moeten ontgelden en dat de overheid op sommige plaatsen den toestand donker inziet, wordt wel bewezen door het feit, dat zij telegrammen aan de bladen over onlusten niet doorlaat. Te Palermo, Napels, in de provincie Bari en elders zijn ^voorzorgsmaatregelen genomen. De »Corrierre della wijst er op, dat deze geld kosten: men heeft nu leeds de lichting van 1874 onder de wapenen moeten roepen, zal misschien nog meer troepen noodig hebben en de kosten dezer opkomst onder de wapenen verslinden de opbrengst der inkomende rechten op het graan. TRAAS VAAX. De zitting van den Volksraad is den 2 geopend; in de redevoering van presidentKruger wordt gezegd, dat de betrekkingen met bnitenlandsche mogendheden bij voortduring vriendschappelijk zijn. Hij koestert de hoop dat de gevoerde briefwisseling van het verschil van zienswijze tnsschen Transvaal en Engeland en voegt er bij, dat zijn ernstig verlangen en voortdu rende pogingen er op gericht zijn om te komen tot een onderlinge overeenstemming. De benoemde vertegenwoordiger in Europa, dr. Leyds, zal daarheen vertrekken, zoodra een opvolger voor hem benoemd is in het staatssecretariaat. De mijnindustrie gaat vooruit, evenals de landbouw, ondanks de nootlottige gevolgen der runderpest. Ten slotte deelde president Kruger mede, dat de arbeid aan groote werken van algemeen nut moest worden, zoo lang nog geen beslissing genomen is betreffende de Staats leening. Laatste Berichten. NEW-\ORK, 4 Mei. Telegrammen uit Key-West mel den, dat thans slechts een paar oorlogschepen voor de blokkade van Havana zijn overgebleven. Men gelooft, dat het grootste deel van de vloot zich aansluit bij het vliegend eskader, met het oog op een vereenigden aanval op de Spaansche vloot van St. Vin cent. Het bevel zon zijn gegeven het Spaansche eskader te vernietigen, alvorens het eenig kolenstation kan berei ken of een punt op de knst van de Vereenigde Staten aanvallen. De kruisers »Harvard" en »Ya)e", die thans den Atlan- tischen Oceaan afzoeken, zullen zich zoo snel mogelijk naar het naaste kabelstation begeven zoodra het Spaansche eskader in zicht is. KEY-WEST, 4 Mei. De vloot van admiraal Sampson heeft kolen ingenomen en is daarop weer vertrokken. Blijkens een officieel telegram nit Kingston is het Britsche oorlogschip Alert" aangekomen van Santiago de Cuba, met het bericht dat daar alles rustig is. Het vermelde incident met den Britschen consul wordt in offieieele kringen niet geloofd. NEW-YORK, 4 Mei. Een later bericht uit Kingston meldt dat de onlusten te Santiago de Cuba voorbij zijn. Men gelooft dat ze niet zoo ernstig waren als in den aanvang werd verteld. PHILADELPHIA, 4 Mei. De marinetroepen hebben gisteren aan boord van den krniser »Sint Paul", die nn in het Crampsdok ligt, een man gevangen genomen dien men op een verdachte wijze bij het kruitmagazijn had zien rondsluipen. De man bood wanhopigen weerstand en werd in de worsteling zwaar gewond. Men gelooft dat hij een Spaansch spion is. TOLEDO, 4 Mei. Bij de onlusten te Talavera werd het station bestormd. De waggons Werden verbrijzeld en in brand gestoken. Dit lot trof ook eenige pai'ticnliere huizen en een klooster. De oproermakers beproefden de gevangenen in vrijheid te stellen. MADRID, 4 Mei. In de provincie Oviedo is de staat van beleg afgekondig tengevolge van onlusten, veroor zaakt door den hoogen prijs der levensmiddelen. LISSABON, 4 Mei. Blijkens hier ontvangen berichten is het Spuansche eskader teruggekeerd om zich bij de vloot te Cadiz te voegen. De vereenigde eskaders zullen binnenkort naar de Amerikaansche wateren vertrekken. Men veronderstelt dat het bovenoemde eskader dat vaD de Kaap Verdische eilanden is. Heerhugowaard. Evenals bijna overal elders zal ook in deze gemeente Kroningsfeest worden gehouden. In eene den 4 gehouden bijeenkomst is eene commissie in elk der vier wijken in de gemeente reeds benoemd. Deze commissie, waarvan de burgemeester eere-voorzitter is, heeft opdracht voor de geheele regeling der te houden feesten bovendien dat zij samenwerking tracht te ver krijgen met de commissie van de vereeniging voor ge trouw schoolbezoek, ten einde het gewone jaarlijksche schoolfeest alsdan te houden. Oudkarspel. Tot leden van het bestuur voor de aanstaande Kroningsfeesten zijn uit een aantal personen, door den raad voorgedragen, benoemd tot eerevoorzitter: de heer C. Kroon, burgemeester; voorzitterde heer J. H. Stramrood secretarisde heer J. Vispenningmees ter de heer J. H. Hoffmans en ledende heeren J. G. Vogelenzang en M. Kroon Cz., die met elkander een pro gramma zullen opmaken om daarna in overleg met de andere commissieleden deze zaak vei der te regelen. Heiloo. In de den 4 gehouden raadsvergadering is benoemd tot onderwijzeres alhier, in plaats van mej. Bakker, die om gezondheidsredenen ontslag had moeten nemen mej. W. J. Zaadnoordijk in gelijke betrekking te Hoogwoud. Purmerend. Op de voorjaarspaardenmarkt wer den den 4, 85 stuks aangebracht. De handel was matig de prijzen liepen van 50.tot f 200, Leger des Hells. De Nationale Velddag van het Leger des ITeils zal dit jaar wederom gehouden worden op 22 Juni a.s. op het landgoed Velserbeek te Velsen, bij Haarlem. Voor deze gelegenheid zal Generaal Booth overkomen en de leiding op zich nemen. Met de Hollandsche Spoorweg- Maatschappij zijn reeds schikkingen gemaakt voor eenige extra-treinen en voor verlaagd tarief voor deelnemers van de stations aan de lijnen dier Maatschappij. Haringkarspel. Zondag j.l. trad in het kerk gebouw der Hervormde gemeente alhier, ds. A. J. Adri- ani van Warmenhuizen op, ter uiteenzetting van beginsel en doel der in 1897 opgerichte »Evangelische Unie." Na afloop der voordracht traden enkelen als lid toe. De bijeenkomst werd slechts door een 25tal personen bezocht. Scbermerhorn. In den nacht van den 3 werd in deze gemeente door den bliksem een schaap van den heer E. D. doodelijk getroffen, terwijl het nabijstaand landhek schade bekwam. Tot afgevaardigden naar de algemeene vergadering van het »Witte Kruis" zijn voor de afdeeling alhier be noemd de heeren Th. J. Westerhol en J. de Leenw; tot plaatsvervangers: de heeren K. Rodenburg en A. Weeshoff. Kokhuizen. Door de vereeniging Broedertrouw, de Enkhnizer Volksvereeniging en de socialistische pro- pagandaclnb was op Zondag 1 Mei in het Park eene openbare bijeenkomst belegd met het doelom waai de middelen niet gedoogden evenals elders aan die bij eenkomst een min of meer feestelijk karakter te geven zich op dien dag niet geheel onbetuigd te laten met betrekking tot de sedert enkele jaren in het leven ge roepen bewegingom den eersten Mei te bestemmen als een internationalen feestdag voor alle arbeiders een dag vooral van propaganda voor de bevordering van de belangen der arbeidende klassenverkorting van den arbeidsdag verbetering in 't algemeen van bet lot van de arbeiders van allen die zuchten onder den vloek van 't kapitalistische stelselgelijk dit tegenwoordig de gansche maatschappij beheerscht. Zoo stelde het ook de spreker van de Zondag gehouden samenkomstde heer P. H. van der Wal van Amsterdam voor, doch de quin- tessens zijner rede was de propaganda voor het socialisme het einddoel der arbeidersbeweging. Van groote belangstelling voor de Mei be weging ge tuigde de opkomst van het publiek niet. Debat had niet plaats. (Enkh. Cour.) Groote ramp te Hoorn. In den nacht van 29 op 30 April heeft een groote ramp acht Hoornsche visschers arm gemaakt. De Yolendammer vloot, welke in bovengenoemden nacht in 't Hoornsche Hop met haar moorddadige won- derkuil aan 'f. visschen was, heeft totaal al hnn zijden- of botnetten vernield. Al deze menschen zijn broodeloos. De schade wordt p.m. op f 1000 geschat. Naar de groote veemarkt te Formerend, werden van Texel per veeboot en een paar tjalkschepen 104 koeien uitgevoerd. Er gaat veel rnndvee van het eiland naar elders. Gedurende de maand April werden onge veer 500 runderen, koeien en kalveren, van Texel uit gevoerd. 't Aantal varkens in de zelfde maand naar elders verscheept, zal ongeveer 100 stuks bedragen. Boterkeurl ng. De gemeenteraad van Leiden heeft besloten aan de Regeering f 2500 aan te bieden voor benoodigden grond, indien zij kan besluiten de voorgenomen oprichting van een Rijksproefstation voor boterkenring te vestigen te Leiden. Een wetsvoorstel van zoodanige strekking kan eerstdaags worden verwacht en de zetel der inrichting moet gevestigd zijn in een der centra van wetenschap. Invoer van vee in België. Het »Ned. Landb. Weekblad" deelt het volgende mede Volgens »Le Patriote," een Belgisch blad, heeft de minister van Landbouw, de heer De Brnijn, te Termonde een redevoering gehouden en toen ook gesproken over invoer van Nederlandsch vee in België. Hij zou daarbij medegedeeld hebben, dat het plan bestaat om weidevee (bétail maigre) nit Nederland in België toe te laten, nadat het aan de grenzen is in quarantaine gesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3