CaféCentral, Alkmaar. ümiasl, Bran/Ws, Mi, WlÉls Centraal Meubel-Magazijn Levensverzekering-Maatschappij a rss sr st sas» M pz r Oorlogstooneel. Algemeene Friesche Telegrafische Berichten. Advertentièn. Markt- en Beursberichten. 73 Haarlemsche Onderlinge Maat schappij tot Glasverzekering A. F. KERREBIJN Jr., alkmaar. Te koop aangeboden: Boekh. Hernis. Coster Zoon, Fraaie en goedkoope KAART F. P. IUGT, Arts. A.s. Zaterdag en Zondag Te huur of te koop s UJ 3 C. HARTSFIKER, Makelaar. gevestigd te Leeuwarden. de eebste verzekert hare deelnemers tegen zeer lage premie en regelt eventneele schaden op spoedige, soliede en nauwgezette wijze. Agent voor Alkmaar en omstrekente alkmaar. Vereenigde Staten en Cuba. De ondeTgeteekende is VERHUISD naar de LANGESTRAAT 61, tegenover het STADSHUIS. Spreekuren voortaan 8—9, en 1211 ure. 274 N Z VoorburgwalAMSTERDAMover „het Nieuws v. d. Dag. toegang vbij. aeees gepbijsd. ««taw. i. ».t vr.i.igd. ALKMAAR en omstreken inlichtingen te bekomen en tarieven^e verkrijgen bij den heer D. M. HARTEVELD, Hoofd agent te Alkmaar. Deze maatregel zal een voorloopige zijn, in afwachting Tan een nader aan het departement uit te werken plan, dat, eenmaal vastgesteld, een einde zal maken aan den tegen woordigon toestand. Tufoerculeuse visschen. Dat visschen tuberculose konden krijgen was tot dusver niet bekend. Er is nu in Frankrijk eene waarne ming gedaan, die het met zekerheid bewijst. Bij een vijver waarin karpers werden gehouden woonde een vrouw, in het laatste stadium der tering en zij gebruikte den vij ver als vuilnisbak enz. Een aantal van de visschen wer den ziek en bleken tuberculeus te zijn. Opzettelijke voe- dingsproeven met tuberculeus materiaal hadden eveneens een positief resultaat en zelfs werden gezonde visschen, die hun zieke broeders opatenook door de ziekte aan getast. Omgekeerd gaven de proeven met zieke visschen 0n konijnen enz. geen resultaat en de bacillen waren dus waarschijnlijk door het verblijf in het koudbloedige lichaam zoo zeer verzwakt, dat zs voor warmbloedige geen gevaar meer opleverden. Groot gevaar is dus ook voor den mensch van dezen kant niet te wachten maar wetenschappelijk is de waar neming toch zeker van groot belang. Getrouwd: MATTHEUS PEONK Pz. en ALIDA MARIA ADMIRAAL. Warmenhuizent 3 Mei 1898. Alkmaar (Egmondermeer), Getrouwd: Dr. R. SLEESWIJK Arts, Officier v. Gezondheid le klasse en A. 0. DE BOER. Alkmaar, 5 Mei 1898. 's-Gravenhage, 5 Mei 1898. TWEEDE KAMER, leerplicht. Gekozen tot rapporteurs over het leerplicht-ontwerp de heeren Kerdijk, Lohman, Smidt, Drncker en Vermeulen. 4 Mei. 5 Mei' Heden overleed, na een langdurig, doch geduldig lpden, mijn geliefde echtgenoot, de heer JACOB KEIZER in leven lid van den Gemeenteraad. Wat ik in hem verlies zullen zij beseftendie hem van nabij gekend hebben. Namens de familie, St. Pancras. P- 1 Mei 1898. Wed- Jb- Keizer. Algemeene kennisgeving. De Heer en Mevrouw SLEESWIJK de Eoer betuigen ook namens wederzijdsche familie hun harte- lijken dank voor de bewijzen van belangstelling, ontvan gen bij hun huwelijk. Alkmaar, 5 Mei 1898. pCt.i Cert. Nederland, N. W. Schuld2^ dito, diton dito, Oblig6 Italië, Inschrijving 1862/81Y 2 Oostenrijk Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito dito - Febr -Aug. 5 dito, ziKer - Jan.Juli.. 5 dito, dito - Apnl-Oct.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket.... d dito,, 1888/89, a frs. 500 met idH Rusland, Binnenlandsehe 1894 dito 1880 gecons. Z. R-125-62513 Mei-Nov. 4 dito! 1889 le&2e ser. 1 Jan. 1 Apr1 Juli lOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 1889k dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli Spanje, Obl. Buit. Perpetuele Turkiie, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 1876........ Mexico, Obl. Binn. Scb. aflosb. oblig. dito, Buit. Geconv. 1890b Venezuela, Obligatiën 1881. N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. of n' W. Pac. Hyp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aaud. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito' Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand.......... dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito Ned.-Zuid-Afr 1889 dito| N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleeniug V887/89 dito, Zuid-ltal. Spoorweg-Obl Polen, Wars.-Weenen Aandeel. Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig dito, id. a 5 dito, Fastowo Spw. Mij., dito dito, Iwang. Dombr. Oblig dito, rwang. - dito, Transeaus. Spoorweg-Oblig -1.1 x Ti t» coc nKiiff x 85| 97} 96i® 85} 85} 84,% 841 851 16H 27 63xf 98 96} 94} l00f 79 103 32} 861 91? 20} 105 334t 951 321 98| 58 44 42 81 5541 104} 109 351 90 1001 80} 54| 58| 153 97 861 74tv 97| 871 971 97 lit® 871 121 lli® 61 971 51 11 841 161 1081 116 135 1191 164 14lf 178 1571 25 85} 97} 964 85^ 85i 161 27} 63}} 97 98 101 791 31 86} 106 344 94è 33 44 555 105 1001 81 541 58-Sr 87} gevestigd te HAAB1EM Directeur J. J. C. SARLET. 1 Hoofdagenten: VAN DIESEN en KERREBIJN Gierstraatte Haarlem Nadere inlichtingen verstrekt de heer Een zoo goed als nieuw VIERKANT met twee flinke OVEBSTEKhEA eu MIDDEESTIJEE hoogte 6.85 M., breed vaste bindten SS M. bindten 7.40 M. Te bevragen bij JACOB (.ROOI J Timmerman te K 0 e d ij k. der PRIJ8 f 0.65. Schaal 1 6.000.000. Oppervlakte der kaart 80 X 65 oM Op een der Zeeplaatsen aan de Noord zee wordt voor de zomervacantie Ge- meubeleerde Kamers of MIJMSJE te huur gevraagd. Brieven met prijsopgaaf onder no. 791 a/h Advertentiekantoor van J. H. DE BUSSY Amsterdam. Löwenbrau. De bekende en onbekende crediteuren in de onder het voorrecht van boedelbeschrij- -lrTr ving aanvaarde nalatenschap van wijlen den heer JOHANNES HENDRIKUS BALFOORT in leven controleur van den waarborg der gonden en zilveren werken te Alkmaar, aldaar gewoond hebbende en «ver leden te Nauheim, in Duitschland, den 30 Juni 1895 worden hierbij opgeroepen om op Maandag, den 16 .lei 1898, des voormiddags te 10 unr, te verschijnen ten kan tore van Mr. W. C. BOSMAN advocaat en procureur te Alkmaar, aan het Ritsevoort aldaar, teneinde bij het afleggen der benificiaire rekening en verantwoording tegenwoordig te zijn, zullende indien geen verzet wordt gedaan dadelijk tot de betaling van de vorderingen der crediteuren worden overgegaan voor zoover het bedrag der nalatenschap toereikend zal zijn Alkmaar, W. C. BOSMAN 4 Mei 1898. adv- Proc- Een liet BEIS en TEI3V, met alle gemakken, gelegen in het gezonde, boschrijke HEILOO aan Spoor en Tram 3/4 nur gaans van Alkmaar, 3 flinke kamers en eene kleine beneden-, naar verkiezing te aanvaarden. Huur f 125,per jaar. Koopsom pi. m. f 2200,— Brieven franco, letters 5 D. M. Algemeen Ad verten tie- Bureau NIJGH VAN DITMAR .Amsterdam, Dijkgraaf en Heemraden van den Polder Meerhugowaard zullen op "Woensdag 26 Mei 1898, des namiddags 3 uur, in het Polderhuis, bij in schrijving aanbesteden De leverantie van eiken-, grenen- en vurenhout, spijkers, bruine en zwarte teer en metselwarenalles eerste soort. De conditiën der aanbesteding liggen ter lezing in het Polderhuiszullende de inschrijvingsbiljetten uiterlijk op 24 Mei 1898 moeten zijn ingeleverd bij den polder baas H. GERRITS, teOudorp, bij wien tevens de noodige inlichtingen zijn te verkrijgen. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, S. AKKERMAN Dijkgraaf. P. WONDER Az., Secretaris. 121 88 12} 51 11} 85^ 116} 158 25f dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig... dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 625....... Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl...... dito, Central Pacific Aand. dito Denv. Rio Grande dito dito, Florida C. Pen. C. v. gew. A., dito. Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans Texas Adn. ex 2e Hyp. dito! Wabash St^L.' en Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 100 Hongarije, Theiss Loten Oostenrijk, Staatsl. 1854 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoor wegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij AMSTERDAM, '2 Mei. Aardappelen. Friesche Dokkumer Jammeuf 3.30 a 3.60, Friesche Fr. Jammen f3.40 a 3.70 Zaaiers f2.50 a 2.90 Zeenwsche Spmsche Jammen f 3.90 a 4 50 Zeenwsche blauwen f 0.a 0. Poters 1 2-10 a SL80) Flakkeesche Jammen f 3 50 a 3.90, id. Blauwe f 3 20 a 3 80, Geldersche Blauwe f 3.50 a o.7o, ronde Wolkammers f 0 - a 0.- Upolder Jammen f 0— a 0.—, Westlaudsche Zand-Thomassen t 5 a 6.50," Pruisische Hamburgers 13.50 a 3.65, Duitsche Roodon f 0.— a 0.— per HL., Nieuwe Malta f 0.10 0.125 per KG. Petroleum vast, prijzen onveranderd. Raapkoeken f 55 a f 80. Lgnkoeken f 8 a 105. 5 Mei Aangevoerd 5 paarden f 50 a 125, 15 stieren'f 50 a 180, 2^80 Geldekoeien f 80 a.170, 20 vette koeien f 140 a 190, 150 kalf koeien f 100 a 205 30 hokkeling pinken f 65 a 80, 20 vaarzen i 110 a 160 75 nuchtere kalveren f 5 a 14, 240 schapen 14 25 ,'250 lammeren f 6 a 12, 33 magere varkens f 13 a 17 13 V0tte varkens f 0.38 a 0.42 p. P., 65 bl8K0« f 6 50 a 11, 800 kop boter, per P. 40 a 45 ct., 1100 kipeieren f 2.25 a 2,75, 10.000 eenden dito f 3,- per 100. r Per Telegraaf. Hoorn 5 Mei. Kleine kaas f 27,-commissie f 23,- Middelbare f Aangevoerd 154 stapels, wegende 45238 Kg. rj fa ruime keu^e voorhanden. COMMISSARISSEN en DIRECTEUREN van genoemde Maatschappij brengen bij deze ter kennis van belang- - - - Leeuwarden 27 April 1898. Directeuren Commissarissen j_ 0OSTERHOFF Jz. H. BEEKKERK. g BEUCKER ANDREW. H. W. HUBER. Mr. J. L. v. SLOTEBDIJCK. Jhr. Mr. C. VAN EIJSINGA. Mr B W. N. SERVATIUS. cuntfTUiiw Op plaatsen, waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is, worden AGETN Drukkerij v. Herms. Coster Zoon. 2. 3. 4. 5. 6.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 4