Nederland, Thans komt mede in behandeling het te dezer zake van den heer Kerbert ontvangen adres. De heer van den Bosch wil niet zeggen, dat hij de huisjes bij de Groote Kerk mooi vindthet tegendeel is waar. Hij gaat evenwel na, op welke wijze die huisjes daar gekomen zijn. Dit geschiedde volgens ingezonden teekening. Eerst toen de huisjes gebouwd werden is de opmerking gemaakt, dat ze zoo leeljjk waren. Wel zeg gen B. en W., dat van den bouw is afgeweken, doch daar had dit college voor kunnen waken. Spr. is er tegen de eigenaars nu nog te bemoeilijken. Hij stelt voor het voorstel van B. en W. niet aan te nemen, maar te ge lasten, dat zoo spoedig mogelijk hekken moeten worden gemaakt en geplaatst. De heer de Groot daarentegen is het volkomen met B. en W. eens. Men noemt de plek »Oud Holland" en het is zeer juist. Hij meent dat dringend verbetering moet worden aangebracht, waardoor het gezicht bij inkomst der stad zal verbeteren. De heer Stoel vindt eene schutting van 1,80 M. wel wat heel erg. Spr. zou geen grond aan de eigenaars willen afstaan, maar de rooilijn van voorheen behouden en dan weer gelijk vroeger den gemeentegrond wenschen te be planten met boomen. De heer Kraakman is van hetzelfde gevoelen. Hij stelt daarom voor het voorstel B. en W. aldus te lezen de onderhandelingen met de eigenaars op het plein bij de Groote Kerk als afgedaan te beschouwen en burg. en ueeth. te machtigen de bedoelde huizen, welke de gemeente ter plaatse in hooge mate ontsieren zooveel mogelijk door geboomte aan het oog te onttrekken. De heer van den Bosch zou denken, dat de tegen woordige boomenrij spoedig hoog genoeg zal opschieten om het leelijke der huisjes weg te nemen. De heer Bosman kan zich het denkbeeld-Kraakman voorstellen maar spr. meent toch te moeten vragen, hoe de afscheiding nu gesteld zal worden. Is het plan dit te doen door middel van een ijzeren hek met uitgangen daarin te maken De heer Kraak man zal ten deze gaarne een nader voorstel van B. en W. afwachten. Hij stelt daarom voor aan zijn voorstel alsnog toe te voegen met uitnoodiging aan B. en W. om nadere voorstéllen te doen met betrekking tot de afscheiding en de gemeenschap met den openbaren weg. De heer van den Bosch noodigt B. en W. uit, om, als zij in de volgende vergadering nadere voorstel len doen, tevens te willen mededeelen, in hoeverre van den bouw is afgeweken. Het voorstel-K r a a k m a n wordt daarna met op een na algemeene stemmen aangenomen. Tegen was de heer van den Bosch. liokaaldienst Alkmaar Den Helder. 3. De kiesvereeniging »Harenkarspel" heeft ver zocht adhaesie te willen betuigen aan een door haar aan de directie der Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij gericht adres, waarin het verzoek wordt gedaan te willen bevor deren, dat het gewone spoorwegverkeer op het traject AlkmaarHelder zooveel mogelijk in een lokaaldienst veranderd worde. B. en W. stellen voor op dat verzoek te besluiten aan de kiesvereeniging >Harenknrspel" te berichteu, dat er bij deze vergadering bezwaren zijn gerezen tegen de behandeling van haar bovenbedoeld adres, met het oog op de laatste alinea van art. 8 der Grondwet, omdat al had men hier te doen met een wettig bestaand lichaam (afdeeling Liberale Unie), wat zij niet gelooven, zeer zeker zon moeten worden beslist dat het bevorderen eener wijziging van den dienst op de spoorwegen niet kan geacht worden t6 behooren tot den bepaalden werkkring van een kiesvereeniging. De heer Kraakman gelooft niet dat het noodig zal zijn, dat de Raad een hooge staatkundige beschikking neemt in verband met art. 8 der Grondwet. Ofschoon spr. de vorige vergadering wees op het grondwettig recht van petitie is hij van oordeel dat de Raad daarop thans niet ingaat, omdat het een zaak geldt, waarbij men het algemeen belang op het oog heeft. Hij stelt dan ook voor te besluiten: aan de kiesvereeniging »Harenkarspel" te berichteu, dat er bij deze vergadering gëene termen aan wezig zijn om op haar adres te beschikken. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Benoeming en ontslag van gemeente ambtenaren en bedienden. 4. B. en W. deelen mededat zij in verband met het raadsbesluit van 9 Maart 11. waarbij is vastgesteld eene verordeninghoudende bepalingen omtrent het gebruik van het gemeentelijk gymnastieklokaal voor par ticuliere lessen en gemeenschappelijke oefeningen thans wenschen over te gaan tot het aanstellen van een bewa ker van bedoeld lokaal, die tevens van een instructie zal worden voorzien, en wel op eene belooning van fl.25 per week. In het belang eener regelmatige administratie stellen zij er echter prijs op, dat die benoeming vooraf aan hun college worde opgedragenweshalve zij voorstellen te besluiten art. I der verordening omtrent het benoemen en ontslaan van gemeente-ambtenaren en bedienden, aan te vullen in dier voege, dat de benoeming van den bewaker van het gemeentelijk gymnastieklokaal aan burgemeester en wet houders wordt opgedragen. Dit voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Hezondlicidscommissie. 5. Wordt overgaan tot de benoeming van een lid der Plaatselijke Gezondheidscommissie, ter vervulling der vacature, ontstaan door het aan Dr. J. Broers als zoodanig verleend eervol ontslag. Door de commissie zijn ter benoeming aanbevolen de heeren Dr. R. Sleeswijk, Arts. E. P. Lugt, Arts. Benoemd tot uit". December 1901 de heer Dr. R. Slees- wijk met 13 stemmen. Op den heer E. P. Lugt waren 3 stemmen uitgebracht. Onderwijzeres meisjesschool. 6. Wordt overgegaan tot de benoeming van een onderwijzeres met akte voor de fransche taal, jaarwedde f 650ter vervulling der vacature ontstaan door het aan mejuffrouw A. J. Jochim als zoodanig verleend- eer vol ontslag. Ter voldoening aan het bepaalde bjj art. 28 der wet tot regeling van het lager onderwijsis den Raad de volgende voordracht aangeboden opgemaakt in overleg met den Arrondissements-schoolopzienerna ingewonnen bericht van het hoofd der betrokken school, 1. Mejuffrouw J. M. Telders, onderwijzeres te Steeg, 2. G. J. Kerbert, Borculoo. 3. E. Uden Masman, Zaandijk. De heer de Groot heeft met verbazing de benoe ming van eene onderwijzeres op de agenda gezien. Spr. herinnert er aan hoe indertijd horhaaldelijk is aange drongen op vermindering van personeel aan de meisjes school en hoe laatstelijk bij de behandeling der gemeente- begrooting voor 1898 B. en W. de toezegging deden om bij de eerstvolgende vacature aan deze school, alvorens tot oproeping van sollicitanten over te gaanoverleg met den Raad te plegen. Aan die toezegging hebben B. en W. geen gevolg gegeven en het is daarom dat spr. thans niet tot de vervulling zal medewerken. De heer Bruinvis moet opmerken dat zoolang de tegenwoordige organisatie der school bestaathet de plicht van B. en W. is om in de vacature te voorzien. Met den schoolopziener hebben B. en W. in 1897 op 's Raads verlangen overleg gepleegd en deze heeft ver klaard dat niet tot vermindering van personeel mag worden overgegaanzoolang de school niet is gereorga- seerd. De heer de Groot meent, dat nu dan het juiste oogenblik is aangebroken, om zoodanige reorganisatie te overwegen. De heer Kraakman zegt, dat op dit oogenblik de redenen van beoordeeling, t. w. het aantal kinderen en de indeeling der school in klassenontbreken om tot vermindering van personeel te besluiten. Als de Raad nu de benoeming doet, dan zal deze toch zeker niet ee-der in kunnen gaan dan 1 Aug. a.s., omdat voor dien tijd nog de vacantie aanbreekt. Met het oog daarop vraagt hij of er bezwaar is de benoeming aan te houden en B. en W. uit te noodigen de gegevens te verstrekken omtrent aantal leerlingen en Massificatie. De heer de Lange is er voor, om nu de benoeming te doen. In een uitstel van een maand zal men geene reorganisatie der school kunnen bewerken. De heer Bruinvis kan wol mededeelen, dat de school thans bestaat uit 10 klassen. Deze zijn echter naar spr. meening onafhankelijk van het aantal leerlingen. De heer van den Bosch kan zich zeer goed voor stellen dat het moeielijk zal gaan de benoeming uit te stellen. Maar spr. meent ook te moeten vragen, waarom door B. en W. geen gevolg is gegeven aan hunne toe zegging om bij de eerste vacature den Raad te raad plegen. Hem dunkt dat de gelegenheid daartoe ruim schoots heeft bestaan. Kan nu de benoeming niet uitge steld en B. en W. uitgenoodigd worden ten spoedigste een voorstel te doen tot hervorming der school 1 De heer Bruin vis meent te mogen constateeren, dat B. en W. waarlijk niet stil zitten, getuige het aan tal voorstellen dat den Raad bereikt. Voor het doen van een voorstel, als door vorigen spr. bedoeld, heeft ech ter de tijd ontbroken. Hij zal evenwel deze zaak gaarne in zijn ooren knoopen. De heer van den Bosch hoopt niet, dat de heer Bruinvis zal denken, als zou hij meenen, dat B. en W. niet werkzaam genoeg zijn. De Voorzitter stelt daarop voor, om instemming te brengen het voorstel, dat de benoeming niet zal wor den uitgesteld. Dit voorstel wordt aangenomen met 13 tegen 3 stem men. Tegen stemden de heeren de Groot, Janssen en Kraakman. Overgaande tot de benoeming wordt benoemd mej. J. M. Telders met 15 stemmen. Een blanco biljet was ingeleverd. Verkiezing Provinciale Staten. 7. Door Gedeputeerde Staten van Noorholiand is bepaald dat wanneer bij de aanstaande periodieke ver kiezing van de helft der leden van de Provincialo Staten stemming of herstemming noodig mochten zijn deze zullen plaats hebben de stemming op Dinsdag 14 Juni 1898 en de herstemming op Donderdag 23 Juni d. a. v. In dit kiesdistrict is aan de beurt van aftreding de heer jhr. mr. H. Gevers te Heemskerk. Volgens de artt. 60 en 61 der kieswet is het nood zakelijk dat voor elk stemdistrict een stembureau be staande uit 3 leden en minstens 2 plaatsvervangende leden, worde benoemd. Voor het le stembureau is de burgemeester ambtshalve voorzitter. Voor het 2e stembureau moet door den raad een lid als voorzitter worden aangewezen. Zonder stemming worden benoemd 1°. voor het le stembureau tot lid, de heer van den Bosch, tot pl.v.v. leden de heeren Janssen en Vonk. 2°. voor het 2de stembureau tot leden de heeren de Wit en Boelmans ter Spill, waarvan laatstgenoemde met 13 stemmen tot Voorzitter, en tot pl.v.v. leden de heeren Stoel en Kraakman. Voorts worden benoemd voor den tijd van 12 maanden ingaande 1 Juni a.s. uit de ingezetenen der gemeente 1°. voor het le stembureau tot lid de heer C. D. Donath tot pl.v.v. lid de beer L. van der Vegt 2°. voor het 2e stembureau tot lid de heer J. Hoek, tot pl.v.v. lid de heer F. H. van Dijk. (Verv. i/h le bi.) Het gras der wegen in den Haarlemmcrineer- polder heeft thans in publieke verpachting opgebracht f 5406. Het vorige jaar was die opbrengst f 5602. De zaak Hoogerhuizcn. Uit Amerika heeft Paulns van Dijk die nu weet dat het geld voor zijn overkomst beschikbaar is weer een schrijven bekend gemaakt, waarin hij meldt»Heel wel mogelijk komt er een aanklacht, doch nooit tegen Troelstra." Verder verklaart hij te zullen overkomen als de jus titie hem roept. De zaak is dus door het bijeenbrengen van de reis gelden en gelden voor loonsvergoeding voor Van Dijk, niet gevorderd. Hoogwoud, 29 April '98. Twee nog zeer krasse oudjes, P. Jonker en echtgenoote vierden heden met op gewekte stemming en onder veel belangstelling in de Abbekerker-Weere hun zestigjarig huwelijksfeest. De raad der gemeente Wijdenes heelt besloten subsidie te verleenen bij de tot standkoming der gepro jecteerde stoomtramlijn, door het oostelijk deel van West friesland naar Hoorn. De gemeenteraad van Zaandam heeft f 5000 toe gestaan voor den bouw van een toren bij de Wester- zijderkork aldaar. mishandelen van varkens. De firma Thompson en Oo., eigenares der Export slachterij te Assen, heeft aan de landbouwvereenigingen in Drente een schrijven gericht over de slechte behan deling van varkens. Dit schrijven luidt als volgt »Ten gevolge van het groote aantal varkens, die ge slagen 'zijn of gebroken pooten hebben of op een andere manier beschadigd zijn, welke wij gedurig uit alle streken bekomen, zou het in het belang van al uwe leden en van de landbouwers in het algemeen zijn, om hun op uwe eerstvolgende vergadering mee te deelen, dat wij al onzen agenten instructies hebben gegeven, om met al zulke varkens op de strengst mogelijke manier te han delen en veel op den prijs te korten voor elk varken, dat kenteekenen draagt van elke slechte behandeling, hetzij ontstaan door overvolle lading, slagen of ruwe be handeling van welke soort ook. Zoowel uit een oogpunt van humaniteit als in het algemeen belang van de re putatie van het Hollandsche varkensvleesch op de Lon- densche markt, hopen wij, dat u aan deze zaak direct uwe attentie zult geven, en al het mogelijke zult doen om al uwen leden het groote belang van een goede be handeling der varkens onder het oog te brengen, en een einde te maken aan de ruwe en onnoodig -lechte behan deling van hunne varkens, wanneer ze ter markt ge bracht worden." STaspel van de STeerbosch-zaak. G. van Deth werd Dinsdag te Amsterdam, na zijn aankomst uit Amerika, gevangen genomen, ten einde drie vonnissen te ondergaan van de rechtbanken te Amster dam, Middelburg en Breda, wegens beleediging. Hij is in verzet gekomen tegen het vonnis van Amsterdam en voorloopig ontslagen. Te Zaandam brak Maandagmorgen brand uit in een perceel aan het Valdeurspad, terwijl de bewoners afwezig waren. Toen de deuren met geweld werden open gemaakt, zag men de vlammen uit de bedstede slaan. De politie vond hierin aanleiding om den bewoner J. B., die reeds op zijn werk was, te halen en in verhoor te doen nemen. Het gevolg is geweest, dat de man nog denzelfden dag, als verdacht van brandstichting, ter be schikking van de justitie is gesteld en naar Haarlem overgebracht. De brand kon nog bijtijds gebluscht worden. De bewoner was voor f 700 verzekerd. Maandag werd te Hnklmlzen aangebracht door 92 vaartuigen 800 tot 12,000 stuks ansjovis per vaartuig. Gisteren werd aangevoerd door 134 vaartuigen 100 tot 5000 stuks ansjovis per vaartuig en door 70 spanslepers 400 tot 2800 stuks ansjovis per span (2 vaartuigen). Warincnhalzcn. Aan het posttelefoonkantoor hadden gedurende de maand April plaats 16 inlagen in de rijkspostspaarbank tot een bedrag van f 1716,66 tegen over 8 terugbetalingen ten bedrage van f 2711,71. Er werden behandeld 39 telegrammen, waarvan 25 uitgaande. De rottenvangst is in vollen gang, reeds werd voor meer dan 1200 uitbetaald. TVeo-Halthusfanlsiue. Een tegenstander van bovengenoemd stelsel is aan het woord in eene brochure van Dr. H. Pinkhof ver schenen bjj de uitgevers van Crefeld Co., Amsterdam, en ad 30 ets. verkrijgbaar. De voordeelige zijde van het stelsel boven andere methoden van wereldverbetering acht de schrijver, dat men het reeds in zijne gevol gen kan beoordeelen. En dat dit oordeel zeer on gunstig uitvalt acht hij een tweede voordeel. Avenhorn. Tot lid van het bestuur der Banne Avenhorn is herkozen de heer E. v. Diepen. Hrosthulzen. De heer J. Kuiper is herkozen als voorzitter van de Banne Grosthuizen. Cand. Prov. Staten. De kiesvereeniging Heemstede Bennekroek heeft candidaat gesteld het aftredend lid, den heer J. H. M. Evelein, te Haarlemmermeer. Advendlsten. Zondagvoormiddag waren aan het strand te Sche- veningen een 60-tal personen, mannen en vrouwen van eiken leeftijd, bijeen, die zich Advendisten noemden. Nabij het tweede zeehoofd, voorbij den vuurtoren, werd door hen een openlucht-godsdienstoefening gehouden waarbij eenige liederen werden gezongen en een der mannen een toespraak hield. Daarna had een doop (on derdompeling) in zee plaats, waaraan 22 personen (man nen en vrouwen) zich onderwierpen. De man, die dezen doop toediende, begaf zich tot over de knieën in het water en de doopolingen werden door hem onder het uitspreken van eenige woorden één voor één achterover ondergedompeld. Onder dezen bevond zich een 82-jarige vrouw. De mannen hadden als doopkostuum een kleed van zwarte stof, dat het geheele lichaam bedekte, de vrouwen een wit of ook wel een zwart kleed, dat tot aan de voeten reikte. Allen waren blootvoets. Twee lin nen tenten waren aan het strand opgeslagen voor het verkleeden der doopelingen. Terwijl de doopplechtigheid aan de mannen door den doopmeester alléén werd be diend, werd deze bij de onderdompeling van de vrouwen door nog een persoon bijgestaan. Uit Schagerhrug meldt men ons, dat h9t zoontje van den heer Feisser, aldaar die bij den vreeselijken brand in den stormachtigen nacht tusschen 26 en 27 April, de kordaatheid had om op zijn rijwiel naar Schagen te snellen, ten einde aldaar de brandweer to alarmeeren van den heer G. C. Hulst, burgemeester der gemeente Zijpe, een aardig souvenir heeft ontvangen, bestaande uit een horlogeketting. Volgens de Zijper Ct". wordt de schade, veroor zaakt door den j.l woensdagnacht te Schagerhrug ge woed hebbenden brand, op f 70,000 begroot. Vlaamsch en Zeeuwsch. De wet Goremans de Vriend, (waarbij in België de Vlaamsche taal officieel gelijk wordt gesteld met de Fransche) is thans toch door Koning Leopold bekrachtigd. Geljjk men weet, werd beweerd, dat de Koning de wet niet zou goedkeuren. Druk v. Herms. Goster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 6