No. 55. derate blad. Honderdste jaargang 1898. ZONDAG 8 MEI. Kaapvaart en particulier eigendom op zee. Buitenland. ALKMAARSCHE COURANT. en per Deze Courant wordt dinsdag-, Donderdag- Katerdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs 3 maanden voor AnMiisf ®,80 franco door het rijk 1 1. 3 Nummers f 0,06. Afzonderlijke nummers 3 ets. Telefoonnummer Prijs der gewone advertentien Per regel f 0,16. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COSTER ZOON. De oorlog is feitelijk begonnen, en een eerste terstond beslissende slag is geleverd op een punt waarop niet zoo dadelijk ieders oog was gevestigd. Niet in West-Indie maar in Oost-Indieniet bij Cubamaar bij de Philip - pijlen. Niet Havana, maar Manilla wordt het eerst bedreigd en is wellicht reeds gevallen. Toch was het doel van den oorlog bevrijding van Cuba; maar dat doel kan door verschillende middelen worden bereikt. Is een - maal de oorlog uitgebroken dan is het er om te doen de strijdkrachten van den vijand te verslaan en te ver nielen hem weerloos te maken hem te treffen waar men kan op zijn zwakste punten, hier en ginds, en hem daardoor tot toegeven te dwingen. Tusschen Spanje en Noord-Amerika moest het aanvankelijk althans een zee oorlog zijnen het is zelfs niet ondenkbaar dat het nooit een landoorlog zal worden. Nu de Spaansche zee- maeht in Oost-Indie is vernietigd zijn de Philippijnen van Spanje losgerukt, 't Zon mogelijk zijn, dat het ze zou willen terugkoopen door Cuba prijs te geven. Waar schijnlijk is het echter niet, dat Spanje reeds zoo spoedi g zou willen buigen en toegeven. Vermoedelijk zal er ook in de Cubaansche wateren gevochten moeten worden Mocht daar de Spaansche vloot niet tegen de Noord- Amerikaansche bestand blijkendan zou het niet on mogelijk zijndat de Unie haar doel bereikte zonder op Cuba zelf een voet gezet te hebben. Als het in West- Indie gaat als in Oost-Indie is het schier ondenkbaar dat de oorlog lang zal duren. Wat vermag Spanje ten aanzien van het ver verwijderde Cuba zonder vloot? Een spoedige beslissing, een spoedige terugkeer van den vrede, van den vrede op zee. zou zeker voor velen ook buiten de oorlogvoerende partgen wenschelijk zijn. Reeds klagen de Duitsche handel en de Duitsche nijverheid steen en been. De handel met de Vereeuigde Staten is al dadelijk belangrijk verminderd, en talrijke reeds ont vangen bestellingen worden ingetrokken. De stijging der broodprijzen noopte reeds de Eransche Regeering het inkomend recht op het graan tijdelijk op te heffen, en in Duitschland en Oostenrijk-Hongarije worden soortgelijke maatregelen verwacht. In Frankrijk herinnert men zich daarenboven dat er van de vijf milliard en francs der Spaansche buitenlandsche schuld niet minder dan vier milliarden door Franschen zijn geleend. En hoe staat het met de kaapvaart Ofschoon juist de beide thans oorlogvoerende staten niet waren toege treden tot de Parijsehe conventie van 1856, waarbij als eerste regel van oorlogsrecht door de Europeesche mogen d- heden werd besloten dat de kaapvaart »is en blijft afge schaft", zullen in dezen oorlog de onderdanen der onzij dige staten daarvan geen last hebben. Althans de Vereenig de Staten hebben verklaard, geen kaperbrieven te zul len uit geven. Spanje heeft zich zijn vrijheid van handelen op dit punt voorbehouden, maar zal, voorloopig althans, alleen eigen koopvaardijschepen in dienst nemen als .hulp kruisers," die zullen samenwerken met de Spaansche oorlogs-marine en gesteld worden onder haar bevelen. Mocht later tot de eigenlijke kaapvaart worden overge- gegaan, dan zullen de kapers in het bezit moeten wezen van een door de Regeering uitgegeven kaperbrief, en de kapitein en twee derden van de bemanning van het ka perschip Spanjaarden moeten zijn. Daarenboven zal de kaper een borgtocht in geld moeten stellen, ter vergoe ding van mogelijke schade door machtsoverschrijding veroorzaakt, en zal geen enkele inbeslagneming van pri vaat-eigendom door een kaper geldig zijn, dan nadat zij door een daartoe bevoegd Spaansch prijsgerecht zal zijn gewettigd. Op deze wijze geregeld, bestaat er tusschen de Spaansche en de Amerikaansche manier van handelen in het wezen der zaak geen verschil. Immers in den laatsten tijd zijn niet alleen vele mogendheden gewoon er een zoogenaamde reserve-marine op na te honden, be staande uit koopvaardijschepen, die in geval van oorlog als oorlogsschepen dienst kunnen doen, maar Noord-Ame rika en Spanje trachten beide overal zooveel bruikbare schepen van allerlei soort te koopen als zij kunnen vinden en betalen, die zij onmiddellijk tot oorlogsschepen of hulpkruisers verheffen en in gebruik stellen. Wat Spanje wellicht zal doen met de uitgifte van kaperbrieven, zoo als het die thans heeft geregeld, komt inderdaad op het zelfde neer. Spanje heeft namelijk, zoowel als Noord-Amerika, den tweeden, derden en vierden regel van de Parijsehe conventie omtrent het internationaal zeerecht in oorlogstijd aangeno men. De vierde regel betreft het 'blokkjvle-recht. In vroeger eeuw verklaarde een oorlogvoerende.^, -'■udheid de havens of de geheele kust van het vijandelijk"^ vp-oor geblokkeerd, zonder er altijd een voldoende zeemacht heen te zenden om te toegangen te bewakenen ieder neutraal schip, dat deze havens trachtte binnen te loopen of de kust te naderen, kon worden aangehouden, en werd dan met de lading tot goeden prijs verklaard. Een dergelijke blokkade op papier, die zulke enorme bevoegdheden gaf tegen de schepen onder neutrale vlag, kon door de neutrale Staten moeilijk worden geëerbiedigd. Allengs won de meenmg veld, dat geen blokkade door ODzijdige Staten erkend behoefde te worden, die niet een werkelijke blokkade was, dat wil zeggen die niet werd gehandhaafd door een voldoende scheepsmacht om den toegang tot de vij andelijke kust te beletten. Bij de Parijsehe conventie werd dit beginsel als een regel van internationaal rech t aangenomen. Volgens den tweeden regel dekt de neutrale vlag niet alleen de neutrale, maar ook de vijandelijke lading, uit gezonderd oorlogscontrabande, en volgens deD derden regel zijn neutrale goederen, tot de lading behoorende, zelfs onder vijandelijke vlag, vrij, met uitzondering alweer van oorlogscontrabande. Goederen die niet aan Span jaarden of Amerikanen toebehooren, zijn dus ouder alle omstandigheden vrij en zelfs particulier eigendom van Spanjaarden of Amerikanen is vrij, indien het vervoerd wordt aan boord van een Engelsch, een Fransch of een Nederlandsch schip, in het algemeen van een schip dat gerechtigd is te varen onder neutrale vlag. Onder alle omstandigheden, onverschillig aan wie ze toebehooren of in welk schip ze worden aangetroffen, kan daarentegen oorlogscontrabande door de oorlogvoerende partijen worden genomen en verbeurd verklaard. Maar wat is oorlogs contrabande Dat daartoe behooren allerlei soort van wapenen en oorlogstuig, kogels, kruit enz., alles wat gerekend kan worden tot militaire kleeding en uitrusting machines en stoomketels voor schepen en wat verder kan dienen tot het bouwen, herstellen en uitrusten van oorlog schepen, is niet twijfelachtig doch niet alleen steenkolen maar zelfs levensmiddelen zijn er somtijds toe gerekend Daarvan schijnt men te recht terug te willen komen. Inderdaad zon men op die wijze het begrip .oorlogs contrabande" dermate kunnen uitbreiden, dat er al heel weinig buiten bleef. De mogendheden zijn er echter niet in geslaagd op dit punt tot overeenstemming te komener bestaat dien ten gevolge ook ten aanzien van steenkolen nog onzekerheid, omdat de oorlogvoerende Sta ten zelveu bepalen wat zij als oorlogscontrabande beschou wen, en voortdurend bevoegd zijn het lijstje uit te breiden Om te kunnen oordeelen of zich aan boord van eenig schip oorlogscontrabande bevindt moeten de oorlogs schepende hulpkruisers en de kapers elk schip in de tot het vijandelijk gebied behoorende wateren en zelfs in volle zee waar zij het aantreffen, kunnen aanhouden en onderzoeken. Ook dat recht wordt niet betwisthoe onaangenaam en lastig het worden kan. In den regel zal echter geen der oorlogvoerende partijen een onzijdigen staat tegen zich willen innemen en grond geven tot rechtmatige klachten waarmee ook andere onzijdige staten zouden kunnen instemmen. Het is daarom in haar eigen belang, van dat recht een bescheiden gebruik te maken en geen schip aan te houden op een plaats of in een richtingdie elke gedachte buitensluit dat he t oorlogscontrabande aan boord zou kunnen hebbendie voor den vijand bestemd is. Intusschen kunnen niet alleen belangrijke wapenfeiten, overwinningen of nederlagenbeslissend zijn voor het voortduren of het eindigen van den oorlogdaarop kan ook van machtigen invloed zijn wat in Spanje, inzonder heid te Madrid kan voorvallen naar aanleiding van de verpletterende berichten omtrent de vernietiging van de vloot in Oost-Indie, te pijnlijker naar mate de patriot tische opwinding en de verwachting der overwinning bij het volk grooter waren. De afkondiging van den staat van beleg in de hoofdstad spelt niet veel goeds en weer houdt de berichten. bardement van de hoofdstad evenmin van Cuba, terwijl men zich nog steeds in gissingen verdiept wat de kaap- Verdische vlootdie te Cadix teruggekeerd is, in den zin heeft. Of de Spanjaarden hebben door de geleden nederlaag den moed geheel verloren of zij weten de scherpziende oogen der reporters door onjuiste berichten handig te verblinden, om des te onverwachter hun slag te kunnen slaan. In de kamerzitting van den 6 keurde Romero Roblebo ten sterkste de autonomie af, die naar hij zeide, de ont kenning is van de ondeelbaarheid van het gebied en de zelfmoord van het nationale leven. Hij protesteerde er tegen, dat troepen worden afgezonden om een wankelende regeering te verdedigenwaar gestreden moet worden tegen de Yankees op Portorico en de Philippijnen. Voorts veroordeelde hij het dat 100,000 man troepen op Cuba aan hun lot worden overgelaten, en gaf hij zijn afkeuring te kennen over de gebeurtenissen op de Phi lippijnen. Aan den minister van marine verzocht hij, bevel te geven dat admiraal Montejo van Manilla zal terug komen. De minister antwoordde, dat Montejo reeds heeft ge meld, uit eigen beweging naar Spanje terug te keeren. Romero Robledo vroeg verder, of het eskader thans op weg is naar de Antillen, of dat het bevel heeft ont vangen weder naar de Kanarische eilanden te gaan Hij wilde weten, of de regeering een plan voor den oorlog heeft opgesteld Waarom werd generaal Weyler vervangen? Hjj eindigde zijn redevoering met de regeering te be schuldigen van gebrek aan doorzicht en kondigde het voornemen aan der Kamer te verzoeken een voorstel tot invoering van een rentebelasting aan te nemen. De Kamer keurde een vermindering goed van de graanrechten. Men verzekert, dat de gouverneurs van Cuba en Por torico geseind hebben, dat zij niet gelooven aan een lan ding en dat dientengevolge twee pantserschepen en krui sers met drie transportschepen terstond van Cadix zullen vertrekken om de Yankees van de Philippijnen te ver jagen en de havens van Californië te bombardeeren. SPA.HUE. De berichten van het oorlogsterrein zijn zeer schaarsch. Uit Manilla geen nieuws, na de tijding van de vernieling van den Spaanschen vloot en hefbom- VEREBBïICiDE STATEST. Volgens een bericht door de .Tribune" uit San Francisco ontvangen, heeft de commandant van het arsenaal een cijfertelegram gekre- ge van het departement van marine, waarin wordt medegedeeld, dat admiraal Dewey een kort telegram zond uit Hongkong; daarin meldde hij dat de verliezen der Amerikanen bij Manilla bedragen 50 dooden en honderd gewonden. De kanonneerbooten »Concord" en »Petrel" Hebben averij bekomen, vooral bovendess, Dewey heeft voorts aanvrage gedaan om een hospitaalschip en een troepen macht van 2000 man met provisie voor drie maanden. Een telegram uit Coyohueso aan de »Evening Post" meldt dat drie Spaansche kruisers in het gezicht van Barbados de .Oregon" opwachten. Een der Engelsche bladen meldt, dat den 5 twee deta chementen met wapenene nam munitie aan dè Cubaansche kust zijn geland onder bescherming van de kruiser .Wil mington," waarvan het vuur de Spaansche cavalerie uit eendreef, nadat zestien man waren gedood en zestig gewond. Het gerucht gaat dat de torpedoboot .Ericsson" in een orkaan zou zijn vergaan. Men verwacht dat de Spaansche Atlantische vloot zich niet lang zal kunnen onttrekken aan een ontmoeting met het Amerikaansche eskader, wanneer ze tenminste naar Porterico of Cuba gaat. De .Columbia", de .Minnea polis", de »St. Louis", de »St. Paul", de .Harvard" en de .Yale" zijn op den uitkijk en zullen de Amerikaan sche bevelhebbers ten spoedigste waarschuwen. Het eska der van admiraal Sampson zal dan trachten de Spaan sche vloot voor Portorico te ontmoeten en vermoedelijk zegt de .Daily News'' zal deze ontmoeting beslissend zijn en afloopen met een overweldigende nederlaag van het tweede Spaansche eskader. De kieviet. Onder de nuttige vogels voor den landbouw neemt de kieviet de eerste plaats in. Ziet hem dagelijks dnizende insecten verdelgen, die in de wei- en bouwlanden onberekenbare schade kunnen toebrengen, ja zelfs hunnen schadelijken invloed op de melk der grazende dieren, inzonderheid onze koeien, doen gelden. En toch, waarschijnlijk uit onkunde, worden de eitjes van den nuttigen vogel geregeld geraapt, ook zelfs door sommigen nog in den verboden tijd. LandbouwersZiet het groote nut van den kieviet in; gaat het zoeken hunner eieren op uwe landerijen tegen. Gaat ook in den herfst het schieten en vangen van die nuttige vogels tegen, 't welk thans ook bij de wet streng is verboden. Ook leeuwerikken, lijsters en alle andere insecten-etende vogels dienen door iedereen beschermd te worden. In streken waar veel jacht op deze diertjes en op haar eitjes gemaakt werd, zoodat eene bijna totale verminde ring was waar te nemen, namen de insecten in zulken verbazenden omvang toe, dat eene mislukking van vele gewassen en houtsoorten volgde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 1