Nederland. Stadsberichten. Stedelijk Museum te Alkmaar. Kantongerecht te Alkmaar. Gevonden Voorwerpen. Kostelooze bezichtiging voor onvermogenden, BURGERLIJKE STA ND. Laatste Berichten. MADRID, 6 Mei. Het gerucht gaat, dat de Ameri kanen een landing beproefd hebben bij Havana en wer den teruggeslagen door de troepen, die hun belangrijke verliezen toebrachten. NEW-YORK, 6 Mei. Het »Evening Journal" geeft een bulletin uit met bet bericht, dat een adviesjacht het Spaansche Kaap Verdische eskader heeft in bet oog ge kregen op de hoogte van Porto Rico. Dit bericht dient echter nog bevestigd te worden. HONKONG, 6 Mei. Er zijn tot heden nog geen be richten ontvangen uit Manilla. Het Amerikaansche ad viesjacht »Mc Cullock'' wordt met depêches verwacht, doch blijft te lang uit. Dit wekt eenige bezorgdheid en men vermoedt, dat het gevecht voortduurt. Twee Ame rikaansche zeilschepen zijn aangekomen maar zij verlie ten Manilla vóór den zeeslag. Zij berichten, dat de ver sterkingen op het eiland Corregidor, dat voor den ingang der haven ligt, alleen bestonden uit redoutes van zakken met zand met scheepskanonnen. In Spanje. MURCIA, 6 Mei. De stakende arbeiders big ven wan ordelijkheden begaan. De betoogers sneden de telegraaf verbinding af en staken het stadhuis in brand. Men slaagde er echter in den voortgang van het vuur te stuiten. Verder werd het gebouw van de rechtbank geplunderd en in brand gestoken, de archieven verbrand. De gevan genen werden in vrijheid gesteld. De dienst der sporen werd verhinderd, het dynamietdepot geplunderd. De toe stand is ernstig. MADRID, 6 Mei. In de Kamer werd een bespreking gevoerd over het politiek van het Kabinet in zake den oorlog. De minister van buitenlandsche zaken Morety Prendergast, deed uitkomen dat de autonomie de beste oplos sing was voor Cuba, maar de Amerikanen beletten een loyale uitvoering en begunstigen de flibnstiers. De stokerijen van generaal Lee hebben ontevredenheid en opstand verwekt iet is belachelijk een democratische natie Cuba van zijn onafhankelijkheid te zien berooven. De spreker toonde aan, dat hij verre van geen voorzorgen genomen te heb ben, toebereidselen maakte tot den oorlog, op het oogen blik dat de diplomatie geloofde in den vrede. De rede van den minister werd met toejuichingen ontvangen. Berlijn. Hoezeer Berlijn vooruitgaat, blijkt o. a. hieruit dat de aanslagen volgens de kohieren der rijks-inkomstenbe lasting voor 189899 te samen ruim 26,700,000 mark bedragen, of 1,800,000 meer dan voor het afgeloopen jaar. Ruim 80 pCt. wordt opgebracht door personen met meer dan 3000 mark inkomen en door maatschappijen; slechts 3 pCt. door hen die nog geen 900 mark inkomen hebben. Hansen. Nansen is de vorige week te Petersburg geweest, waar hij een lezing hield over zijn pooltocht en met eer bewijzen werd overladen. De Czaar ontving hem in een audiëntie en schonk hem de Stanislasorde. En in een feestelijke vergadering van het Aardrijkskundig Genoot schap reikte de president Semenov hem de groote gou den Konstantijnmedaille uit, die aldus voor den eersten keer aan oen vreemdeling werd toegekend. Te HJieuwediep is Maandag de marine-torpeco- boot XIX, bij het instoomen van de koopvaardersschut sluis, met veel kracht tegen den sluismuur geloopen, waardoor de voorsteven van het vaartuig werd verbogen. De sluiswerken hebben er niet door geleden. Verdronken. Op de Zuiderzee zijn verdronken: schipper Koning, en diens knecht Veerman, beiden van Volendam. Volen- dam wordt zwaar bezocht in de laatste jaren. De gemeente Beverwijk zal voor haven- en schoolbouw eene ieening aangaan groot 7500. Bij den wachter Esman aan het kruitmagazijn bij Halfweg zijn door inbraak f 90 aan geld, benevens ver schillende sieraden en artikelen van waarde ontvreemd. Akersloot. Beroepen naar de ned. herv. gemeente te Limmen de heer R. G. C. Oldeboom. St. Pankras. Bij eene op 4 dezer ten raadhuize alhier gehouden verkiezing voor een lid van het bestuur over den polder Vroonermeer is met algemeene stemmen herkozen de heer Jacob Wagenaar, alhier. De heeren C. Bos Wz. en 0. Bos Az., beiden te Oudorp, en C. Bood, alhier, werden gekozen tot eene commissie tot het nazien der rekening over 1897 van bovengenoemden polder. Puranerend. Den 7 werd met algemeene stemmen tot gemeente-architect, ter vervanging van wijlen den heer N. Mager, benoemd, de heer Jb. Faber, teeken-on- derwijzer te Amsterdam. Oudkarspel. Voor de vacante betrekking van onderwijzer aan de openbare school hebben zich achttien sollicitanten aangemeld. Schagen. Den 1 werden op de openbare lagere school alhier 49 nieuwe leerlingen toegelaten, zoodat het geheele aantal nu 334 leerlingen bedraagt. De r.k. school telde op dien datum 93 leerlingen. Aan eerstgenoemde school werken 9 onderwijskrachten, aan laatstgenoemde 3. - De heer P. M. alhier is voornemens op de Loet een fabriek voor het fabriceeren van honigzoet op te richten Statenverkiezing. Haringkarspel. Door de liberale kiesvereeniging alhier, werden in de vergadering van den 6 tot candi- daten voor de provinciale staten gesteld de heer Th. J. Waller, burgemeester van Anna Paulowna, aftr. en in de plaats van den heer K. Breebaart, die niet meer in aan merking wenscht te komen, de heer Jb. Zijp Hz., wet houder te Wieringerwaard. Voorts werd nog besloten, een adres te zenden aan den minister van waterstaat, han del en nijverheid, waarbij adhaesie wordt betuigd aan het adres van den gemeenteraad van Haringkarspel, on langs ingezonden tot het verkrijgen van telefonische aan sluiting. Doofstommen. De vereeniging »Door liefde saamgebracht' mocht met veel moeite er in slagen, aan de Westermarkt te Amsterdam de beschikking te verkrijgen over een eigen gebouw, dat den armen doofstommen tot tehuis ver strekt, waar zij vriendschap en gezelligheid vinden, waar werkeloozen arbeid wordt verschaft en dat hun, die geen R. Eilenberg. G. Rossini. Wallace. A. Reckling. Rob. Vollstedt. onderhoud hebben, tot toevluchtsoord dient. Het onderhoud van dat alles kost echter veel en hulp is dringend noodig. Wie helpen wil, zende dan ook zjjn bijdrage aan het dames-comité van bedoelde Vereeniging, Westermarkt 16, te Amsterdam. In de op den 5 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der Nederl. Kaenoliet- en Koolzuur Maatschappij te Rotterdam, werd besloten, na afschrij ving, over het boekjaar 1897 6°/0 dividend uit te keeren. Over het boekjaar 1896 bedroeg het dividend eveneens 6%. De heer M. G. van den Arend werd als commissaris herkozen. Onze vroegere stadgenoot, de heer «f. «I. van Schuijlenhurg opzichter over de Rechtsgebouwen, gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten, is benoemd tot hoofdopzichter bij dienzelfden tak van dienst. De heer ds. J. C. Voordnin, die zondag, den 8, in de kerk der remonstrantsche gemeente den dienst vervullen zalwoont t niet zooals wij verkeerdelijk vermeldden te Amsterdam, doch te Aartswond. muziekuitvoering Stedelijk Muziekkorps. Door het stedelijk muziekkorps zullen op zondag den 8 des nar Vgs te 2 uren in den Stadshout de navolgende s+ worden uitgevoerd 1. >Militaire Marsch"van J. M. Otto. 2. Ouverture de concert »La Prin- cesse enchantéeL. Langlois. 3. >Meeres Welle" Concert-Walzer Ivanovici. 4. Fantaisie op motieven uit de opera »Mignon"Thomas. 5. »DieKaiserparade" Militttrisches Tonbild 6. Ouverture del'opéra vTancredo" 7. Fantaisie op motieven uit de opera »Maritana" 8. »Auf der WanderschaftPot pourri 9. i. Raketen Marsch" Aoordhollandsch Landboaweredlet. In de den 6 alhier gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde vennootschap werd verslag uitgebracht door den directeur, der heer J. F. Moens. Daaruit bleek, dat door den Raad van admissie werden behandeld 644 credietaanvragen tot een bedrag van f 552,400, waarvan werden toegestaan 578 aanvragen tot een totaal van f 496.925. Onder ultimo December was een crediet loopende van f 1.041.895.76, waaronder o. a. tot een bedrag van f234.925, onder eerste hypothecair verband, aan 60 personen en van f 10.700 in zes posten, aan polder- en gemeentebesturen. Het saldo der deposito-rekening beliep op 31 December f 793.337.54. Uit de winst- en verliesrekening blijkt, dat aan rente werd besomd f 30669.09 en aan provisie f 26265.975, waarvan, o.a. na verschillende afschrijvingen tot een bedrag van f 18423.555, te verdeelen overblijft f 26428. Over het kapitaal der Vennootschap, zijnde 189 aan- deelen, ad f lu00, waarop is gestort een som van f 278.20Ö, zal een dividend worden uitgekeerd van 5°/0, terwijl het reservefonds vermeerderd wordt met f6.398 en thans beloopt f 38.285.76. Alkmaarsche Bulten-soctetelt. Blijkens achterstaande advertentie zal gedurende de muziekuitvoeringen in de maand Mei het terrein voor de leden toegankelijk zijn. Noordhollandsch ©ronderediet. De vergadering van aandeelhouders van bovenge noemde hypotheekbank had den 6 plaats in het gebouw der Bank, aan den Voordam. Uit het verslag van den directeur, den heer J. F. Moens, bleek, dat de 1000 aandeelen, waarop 10 pCt. gestort, zijn verdeeld over 97 houders. Van de ingekomen hypotheek-aanvragen konden in behandeling worden genomen: 110 aanvragen tot een bedrag van f 619.285, waarvan werden aangenomen 89 aanvragen tot een totaal van f 409.535. Drie aanvragen ad f 34950, bleven in behandeling. Het bedrag der gesloten hypotheken bedroeg op 31 December 1897 f 566.093.80, in 107 leeningen. De getaxeerde waarde der perceelen, waarop gelden werden verstrekt, en waarvan de onderpanden in Noord holland gelegen zijn, bedraagt f 971556.50, zoodat ge middeld 59 pet. is verleend. Van de gecreëerde 31/J °/8 pandbrieven was in omloop tot een bedrag van f 542.100. De winst- en verlies-rekening toont aan een bedrag aan gekweekte rente van f 5566.03, van provisie ad f 2989.615, waarvan aan de aandeelhouders 3 °j0 over hunne storting wordt uitgekeerd. Eene fooneel-vereeniging, Er werd hier eene tooneelvereeniging opgericht on der de zinspreuk »Liefde en Plicht," welke zich ten doel stelt door het geven van uitvoeringen gedurende het winterseizoen liefdadige instellingen van de protestant- sche gezindte te steunen. De barometerstand alhier, was 's morgens te 8 anr als volgt: den 6: 753.2; den 7 767 Bezichtiging tegen ÏO ets. de persoon op Kondag 15 Mei, 's namiddags van 13 uur. De Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar gesteld ter secretarie der gemeente van 8 tot en met 14= Mei 's voormiddags van 9 tot 2 uur. op Zondag 22 Mei, 's namiddags van 13 nnr, waar voor toegangskaarten te verkrijgen zijn ter vergadering der commissie op Donderdag 19 Mel, s namiddags van 23 nnr, ten stadhuize. Aan en voor kinderen beneden 13 jaren worden geene toegangskaarten afgegeven. Het mnsenm is voorts te bezichtigen iederen Maan dag en Vrijdag, van 's namiddags 13 nnr tegen be taling van 26 Cts. de persoon. De afbeeldingeD van Bergen en Schoorl blijven tot uiterlijk 23 Mei ter bezichtiging. Zitting van 6 Mei 1898. G. H. v. G., Alkmaar, J. Pr., Heiloo, Av O., Ondorp, W. R., Schoorl, P. v. Str., A. Str., A. S. en J. St., Heerhngowaard, overtreding politie-verordening, de le, 3e, 5e8e ieder f l boete of 1 dag hecht., de 2e f 2 boete of 2 dagen hecht. C. Gr. Pz., 0. Bh Jz. en KI. Zw. Gz., Egmond aan Zee, het delven naar konijnen en het niet dichten der gaten, de le 2 maal f 2 boete of 2 maal 2 dagen hecht., de 2e en 3e ieder 2 maal f 3 boete of 2 maal 2 dagen hecht. J. D., Alkmaar, H. T., Oterleek, en P. Tr., Scher mer, overtreding provinciaal reglement, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. D. H., Graft, C. N., Alkmaar, en D. V., Heerhngo waard, dronkenschap, de- le en 2e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 3e f 2 boete of 1 dag hecht. C. N. v. K., Helder, het nalaten hulp te verleenen aan een in nood verkeerend vaartuig, f 200 boete of 14 dagen hecht. D. L., Ondorp, en J. St. Kz., Castricum, het zoeken naar eieren, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. G. K. Cz., Castricnm, overtreding vischwet, f 3 boete of 2 dagen hecht. G. Gr., A. B. en J. R., Uitgeest, overtreding spoor wegwet, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. P. D. Jz., Rijp, het bij brand zijn post niet behoorlijk waarnemen. Te bevragen aan het bnrean van politie op werkdagen des morgens tussehen 9 en 12 nurr Een petroleum toesteleen rozenkrans een pompon een lichtbruine groote hondeen stukje van een gouden oorbeleen muilbandeen aandeel Groot Hertogdom Mecklenburg aen portemonnaie. Alkmaar, De Commissaris van Politie voornoemd, 6 Mei 1898. S. M. S. MODDERMAN Jr. ONDERTROUWD. 5 Mei. Rients Buisman te Goudaen Titia Dijkstra, alhier, onl. te Gouda. Bernardus Antonius Kolkman en Catharina Wilhelmina Smit. Cornells Willebrordus Stam, te Heiloo, en Guur- tje IJpelaan alhier, onl. te Oterleek. Cor nelia Wallaart en Elisabeth Rike. Klaas Leeu wenkamp, alhier, en Maartje Bos, te Koedijk. 6 Hermanns Bernardus Middelkamp te Egmond- binnen en Maartje Wijker te Krommenie, on langs alhier. Arend Gerritsen, te St. Pancras, en Jannetje de Jong, te Alkmaar. GEBOREN. 4 Mei. Hermannsz. van Hermanns Buikhuizen en Jantje lellen. 6 Emelia, d. van Jan van de Pol en Alida Partner. Heiloo. Ondertrouwd. 8 Apr. Pieter van der Velden, alhier, laatstelijk te Alkmaar, en Grietje Koopman, te Wervershoof. 14 Klaas Kaptein, te Egmondbinnen, en Antje Verduin, alhier. Hendrikns Jan Ruijgh, al hier, laatstelijk te Helder, en Philemina Maria Krens, le Alkmaar. Jacob Mulder, alhier, en Klasina Duin, te Alkmaar. 15 Johannes Opdam en Aaltje Bntter, beiden al hier. Jan Reik, alhier, en Maartje Stam, te Heerhngowaard. 21 Pieter Mooij, te Bloemendaal, laatstelijk te Koe dijk, en Helena Blom, alhier, laatstelijk te Alk maar. 22 Jan Swager, te Noordscharwoude, en Geertje Lek, alhier. Geboren. 1 Apr. Maria, d. van Klaas Dekker en Neeltje Bos. 6 Wilhelmus Gerardus, z. van Anthonius Petrus de Rooij en Catharina Lemmen. 22 Aagje, d. van Klaas Bakker Pieterszoon en Grietje Blokker. Limmen. Ondertrouwd en getrouwd. 7 en 20 Apr. Jan Valkering en Cornelia Helena Zand bergen, beiden alhier. 7 26 Jacob van Dam, wednr. van Antje Groen, te Akersloot, en Aagje Swart, alhier. Geboren. 21 Apr. Johannes, z. van Jan van der Eng en Sijtje Konijn. 23 Geertrnida, d. van Pieter van Leeuwen enMar- garetha Hoebe. 27 Petrus Antonius, z. van Petrus Castricnm en Maria van Kessel. Overleden. 17 Apr. Elisabeth, d. van Willem Hoogeboom en Trijntje Gooijer, 2>/2 m. Enkhuizen 4 Mei. Aangevoerd 0 stapels kaas, hoog ste prijs f boter, per kop 50 a 525.— karwij- zaad f 11.a mosterdzaad f 14.— a 14.25, Maanzaad f 13 a erwten grauwe f 10.25. a 15.50, groene f 7.a 7.75, vale f 10.a 14.wijker vale f 8.75 a 9.—, Platte boonen f 6.— a 6.50, paar- debooneu f 5.— a bruine boonen f 8.25 a 8.50, gerst f 4.50 a 5.haver f 3.25 a 4. Zwolle 6 Mei. Boter, per kg. f 0.75 a f 1.00, per i/8 yat f 20.a f 21.afwijkende f 18.50 a 19-50, 2e soort f 15.50 a 17.per '/le vat f 8.50 a 10.50. Aangevoerd in vaten en stukken samen 15675 Kg. Schiedam 6 Mei. Moutwijn f 11.—bij den Branders- bond f 93/4 a 10,— per Hl. Ct., zonder fust en zonder Belasting, Jenever i 15,id. Amsterd. proef f 16,50, Spoeling-Commissie f 0.90. Delft, 5 Mei. Boter. Per V* v- le soort f 48.— a. 2e soort f 42.3,e soort f 36.—, per K.G. f o.a 0.Aangevoerd vierde, 725 achtste en 78 zestiende vaten, samen 15280 KG. Gras f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 2