IS a Fabriek en Magazijn Brandkasten. WILLE! TiB ÏQÜRE. CD VERFWAREN, VEKKOOPIHTG Openbare Verkooping iNIEUW HOUT Openbare Verkooping STRANDGOEDEREN Brand- en ïnbraakvrije Kasten. KLUISDEUREN. Behangselpapier „de Nieuwe óaper", Solied en goedkoop adres: MI ENT 4. Verscliillondt; modellen en al met i 11 y o 11 zijn voorhanden. STALVERWEN in alle prijzen. Email- of Enamelverf, Ripolin LUTTIK-0UD0RP C 61, ALKMAAR. ,i t IJZERMAGAZIJN. SMEDERIJ. Leiden 6 Mei. Aangevoerdrunderen, kalve ren, schapen, 0 paarden f a0 veulens 28 stieren f 62 a 224, 232 vette ossen en koeien, 2 113 a 253, per P. 48 a 60 ct., 450 varekoeien f 91 a flO, 20 graskalv. £21 a 57, 96 vette kalveren f 23 a 65, per P. 55 a 75 ct., 148 nuchtere id. f 3.a 17. 596 vette schapen f 17.a 32.p. P. 36 a 40 ct. 80 weide-schapen f 12 a 24, 1301 lammeren f 5.—a 12.329 magere varkens f 16 a 38 780 biggen,1 f 6_a 15.546 kalf- en melkkoeien f 100 a 290. Leiden, 6 Mei. Kaas. Aangevoerd 54 partijen. Goud- sche f 15.a f22.—. Alkmaar, 6 Mei. Kleine kaas f 27.—, commissie f 24,—, Middelbare f 24.— Gras f Aangevoerd 270 stapels, wegende 102913 Kgr. Alkmaar 7 Mei. Aangevoerd 5 paarden f 70 a 150, 61 koeien en ossen f 120 160,— vette kalv. fOa per P. f 0.a 0.108 nuchteren id. f 7 a 14, 0 vette schapen f a 0, p. P. f 0,— a 0—, 790 magere id. f 10 a a 20,0 vette varkens a ct. per K.G., 223 magere id. f16.a 20.61 bokken en geiten f 2.— a 6. boter, per P. ('s middags 12 uur) f 0.45 a 0.47s, kip eieren f0.625 a 0.70, per 25 st. eenden dito 3.a 0. 248 biggen f 8.a 11.36 kleine bokjes f0.25 a 0.60. 1831 lammeren f6.a 12. Eieren f 0.621/, a 0.70 de 25 stuks. Alkmaar, 6 Mei. Aangevoerd 395 mudden. Tarwe f 12. a 11.50, rogge f 0,a 0.gerst f 0.a 0. id. chev. f 6.50 a 0.haver f 3,75 a 4.30, paarden- boonen 1 6.a 0.bruine dito f 8.a 8,50, citroen dito f 11.0 a 0.duiven dito f 0.a0.—witte dito f 12.a 0,rood mosterdzaad f 13.25 a kar- weizaad f 10.50 a 0.0, erwten groene f 7.a 15. grauwe f 13.50 a 18.—, vale f 0.a blauw- maanzaad f 10.50. Amsterdam, 6 Mei. Aardappelen. Priesche Dokkumer Jammenf 3.30 a 3.60, Priesche Fr. Jammen f3.50 a 3.70 Zaaiers f 0.a 0.Zeeuwsche Spuische Jammen f 4.10 a 4.60, Zeeuwsche blauwen f 0.a 0.Poters f 0.a 0.Plakkeesche Jammen f 3.70 a 4.id. Blauwe f 3.70 a 4.Geldersche Blauwe f 3.60 a 3.90, ronde Wolkammers f 0.a 0.IJpolder Jammen f 0.— a 0.—, Westlandsche Zand-Thomassen f 6.a 7.Pruisische Hamburgers f 4.50 a 4.80, Duitsche Rooden f 0.a 0.per HL., Nieuwe Malta f 0.10 0.12s per KG. Petroleum vast, prijzen onveranderd. Hoorn 7 Mei. Aangevoerd tarwe f 11.50 a 12, Rogge f 0,a 0,Gerst f 4,50 a 6, Haver f4.a 4,50, witte erwten f 11.a 12, groene dito f 10,al2 grauwe dito f 18,— a 20,—, vale dito f 12,— a 16, Bruine boonen f 8.a 9,50, Karweizaad f 12.50 97 koeien f110 a 200, 586 schapen f 18 a 26,2224 Lam meren f 5 a 12, 34 kalveren f 7 a 14,37 varkens f 14 a 25, 2 zeugen f 50 a 60, 165 biggen f 5,a 12,—, kipeieren f2,50 a 2,60. eenden dito faper 100 3400 kop boter f 0,47 x/2 a 0,50 p. K., mosterdzaad f 16.50, 2 paarden f 75 a 150. Enkhuizen, 4 Mei. Schapen f 18 af 25, Lammeren f 7 a 11,magere varkens f 0.80 a 1.40, Konijnen f 0.50 a 1.10 vette varkens 18 a 21 ct. per halve kiloh. Eeieren f2.50 a f2.75 per 100 stuks Am®THIS8ïAl!I 6 Mei. 7 Mei. pCt.i Cert. Nederland, N. W". Schuld dito, dito3 dito, Oblig3 Italië, Inschrijving 1862/815 OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 ditodito Pebr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Juli.5 ditodito April-Oct.5 Portugal Obl. Buit. 1853/84 met ticket3 dito,, 1888/89, a frs. 500 met idH Rusland, Binnenlandsche 18944 dito, 1880 gecons.Z.R. 125-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 le&2eser. 1 Jan. 1 Apr, 1 JulilOct. 4 dito, 1894, Donetz-Spoorw4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, 18893 dito, in goud, 1884, 13 Jan. 13 Juli5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening4 dito, Douane Obl5 dito, Geconverteerde Serie D Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obl. Binn. Sch. aflosb. oblig5 dito, Buit. Geconv. 18906 Venezuela, Obligatiën 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbï..' 31 N. W. Pac. Hvp. Pdbr5 Nederland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, Kon. Ned. Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumatra-Palembang A. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw, Aand. f250 dito, dito, gestemp. Obligatiën f 250... dito, Ned.-Zuid-Afr 18894 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. Italië, Spoorwegleening 1887/893 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Oblig4 dito, id. a R 125.3 dito, Pastowo Spw. Mij., dito5 dito, Iwang. Dombr. Oblig4£ dito, Transcaus. Spoorweg-Oblig3 dito, Wladik. a Z. R. 625 Oblig4 dito, Zuid-W. Sp. Oblig. a R 6254 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dito, Central Pacific Aand dito, Denv. Rio Grande dito dito, Plorida C. Pen. C. v. gew. A.... dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand dito, Miss. Kans Texas Adn. ex 2e Hyp. dito, dito, le Hyp4 dito, Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. NederlandStad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 18544 dito, dito 18605 dito, dito 1864 dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening Nederland, Aand. Ned. Ind. Expl.Mij 85f 97| 96* 85 85rs 83 Tg 84f 84J 16* 27* 64 97* 98 94i 101| 79i 103 31| 86| 91J 21f 106! 34§ 95! 32f 98! 58 44 40 81! 563 105! 112! 35! 90 100J 81f 54! 58f 153 98 86! 75 97! 88! 97! 97| 12* 88 12tt Hl 6ï 97J 51J Ui 85! 16! 109! 116! 135 119! 165! 1411 178 158 25| 86 97-i% 96f% 85| 85i% 84a 84a 16* 63f 98a 94§ 101* 31a 31A 34i 59! 42 82 515 106 a 112 82a 54a 86a 98* 88a 12* 88 12a !1| 6* 11* 86 116 118} 166 25! Zuidscharwoude, Mei 1898. Op den 13 Mei a.s. hopen onze geliefde Oom en Tante P. DE BOER Pz. en M. DE JONG hunne JOjarige Hchtvereeniging te vieren. C. VAN DIJK. N. VAN DIJK—de Boer. P. DE BOER Oz. Voorspoedig bevallen van een Zoon E. C. A. MELCHIOR—JONKER. Halfweg, 5 Mei 1898. Heden overleed tot onze diepe droefheidna eene korte doch hevige ongesteldheid onze geliefde echtge- noote en dochter NEELTJE SCHERMERHORN in den ouderdom van 28 jaren, nalatende een zeer jeugdig kindje. W. GLIJNIS Pz. Akersloot, E. SCHERMERHORN. 7 Mei 1898. A. SCHERMERHORN— v. d. Oord. Voor de vele blijken van belangstelling, die wij den 1 dezer hebben ondervonden ,*be. '-•en wij onzen har- telijken dank. Alkmaar W. DUINMElJER. Mei 1898. C. M. DÜINMEIJER—Gottmer Aan allen die bij het overlijden van onzen geliefden echtgenootvader behuwd-, groot- en overgrootvader zoovele blijken van belangstelling gaven, wordt door deze hartelijk dank gezegd. Uit aller naam Alkmaar Wed. L. P. v. d. WAAL 7 Mei 1898. Oudt. le AANKOlVDlGlNCi. Bij vonnis den 10 Febrnari 1898 door de Arrondis- soments-Rechtbank te Alkmaar bij verstek gewezen en den 18 Maart 1898 aan de persoon van de gedaagde be- teekend, is ten verzoeke van den man door echtscheiding ontbonden, het huwelijk den 7 Mei 1880 te Sijbecarspel gesloten tnsschen Jan Trompetter, arbeider te Enk hulzen, en Jantje Tiodder, mede haar verblijf hon- dende te Hnkhuizen. Alkmaar, De procureur van den eischer, 7 Mei 1898. Mr. H. P. M. KRAAKMAN. Tweede Aankon diglng. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, d.d. 4 Juni 1896, is tnsschen de echtelieden PIETER DE HOIJER, wiens woon- of verblijfplaats is onbekend, en JOHANNA MAGDALENA HART, te Alkmaar, uit gesproken de echtscheiding en zulks ten verzoeke der vrouw. De Procureur der Eischeresse, Mr. A. DORBECK Advocaat-Procureur. op maandag 9 mei 1898's morgens te 10 nnr in »Diligentia'', te ALKMAAR van Een notenhouten Kabinet, mahonie Linnen- en Penant- kasten dito Tafels, Stoelen, 10 antieke massief mahonie gesneden Harpstoelen met 2 dito Fauteuils en dito tafel met beerenpooten Wasch- en Nachttafels Ledekanten met en zonder Matrassen welgevulde Veeren Bedden met toebehooron Gas- en LampenkronenKleeden en Karpetten, Gordijnen, Jalonsiën Brandkast, eene partij diverse soorten Wijn- en Likeuren, Glas-, Aarde-, Koper- Tin- en Blikwerk enz. enz. Een en ander op 8 Mei van 12—3 nnr te zien. Vooraf verkooping op het Hof van Afkraak en Rommeling. Denrw. KLEIN. op Vrijdag 13 mei 1898 's morgens te 10 uren voor het koffiehuis van den heer G. Schoon bij de Friesche brug te ALKMAARvan eene groote partij als: verschillende soorten Teakhout en Am. gr. hout; een beste Korrie voor zware voorwerpen uitmuntende korwielen met ijzeren assen, 3 nieuwe schiet- of heiblok ken 1 nieuwe bok of heistelling nieuw roeibootje enz. enz. Een en ander op den dag der verkooping te zien. Denrw. KLEIN. VAN om contant geld te EGMOND AAN ZEE op Woens dag, den 11 Mei 1898, des morgens tien ure van Ongeveer 300 delen en battings van verschillende dikte, breedte en lengte vier vaten HARS, een stuk MAST, WRAKHOUT enz. De Burgemeester-Strandvonder, PRANGER. in het lokaal »Diligentia', op maandag 16 en Dins dag 17 mei 1898, en zoo noodig den volgenden dag, des morgens 9 uren ,om contant geld, van Huisraad en Inboedel (Goud en Zilver)be nevens een zeer uitgebreide en goed onderhouden collectie Dames Handwerken Garneer-Artikelen Wollen en Sajetten en hetgeen verder tot het GAREN- en BANDVAK behoort. Alles voortkomeude nit de nAatenschap van Mej. G. J. C. SCHOUWENBURG. Bezichtiging Zondag 15 mei 1898 van 12—4 ure. Mr. A. P. H. DE L1NGE, Notaris te Alkmaar. 05 van BRANDKASTEN en KLUISDEUREN in sta al- pantser worden op elke verlangde grootte tegen con- cnrreerende prijzen vervaardigd. PROTHCTOH8I.OTHN. per liter, van 's morgens 7 lot 's avonds 8 nut,' bij A. PIJPER Williclminalaan. Droge en bereide in alle kleuren, vanaf 25 ct. de 5 ons. Verfolie, StaDdolie, Lakken, Vernissen, Verf, Teer- en Witkwasten, Penseelen. in bnssen van 15, 25, 30, 50 en 60 ct. Albastine, Silicaat en Silicaat-Poeder, Blackvarnlsh AsphaltpaplerBorstelwerk, zeer mooie patronen tegen uiterst lage prijzen, boeken voorradig. Staal- Randen en Unnen 6/* en n<4 Grondpapier per boek en per rol. Spijkertjes voor behangsellinnen. Verkrijgbaar in KERKVOOGDEN der Hervormde Geh. te ALKMAARbrengen ter kennisse der gemeenteleden, dat het Rohler van den Hoofdelij- ken Omslag over 1898, van den 1 tot den 15 Mei 1898, 's-morgens van 9 tot, 3 nnr, ter inzage zal liggen ten huize van den koster der Groote kerk. Kerkvoogden voornoemd, J. J. SCHRIEKE, President. VAN BREMEN, Secretaris. 'JViÉL1 ii MM iiMlKUH H MET OF ZONDEK PHOTEi TOKSEDTEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 3